منبع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد CRISP-DM، اعتماد شهروندان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

دانش اگر در ثريا هم باشد مردماني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت.

چکيده
شهرداري يکي از کليدي ترين سازمان هايي است که در ارائه ي خدمات شهري به شهروندان نقش مهمي ايفا مي کند. اين سازمان با به کار بستن دانش فن آوري اطلاعات و سيستم هاي مخابراتي و نيز توان متخصصان داخلي و مجرب در مديريت شهري، سامانه اي را ايجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محيط زندگي خويش وارد عرصه مديريت مي نمايد و تلاش نموده امور شهري را با مشارکت فعال همين شهروندان به انجام رساند. از اين رو مي توان سامانه ي 137 را بانك اطلاعاتي دانست كه داده هاي ارزشمندي در زمينه ي مسايل شهري در آن جاي گرفته است.
اطلاعات حاصل از اين سامانه، حاوي مطالب مفيدي در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان است و مي تواند به عنوان منبعي مهم و مناسب در انجام تحليل هاي داده کاوي مورد استفاده قرار بگيرد. به عنوان نمونه با استفاده از اين تحليل ها مي توان وقايع و مشکلاتي که ممکن است در آينده گريبان شهر را بگيرد پيش بيني کرد و آماده مقابله با اين مشکلات شد.
در اين تحقيق که از نوع تحقيقات کاربردی –توصيفی محسوب می شود، داده هاي سال 1389 سامانه 137 با استفاده از نرم افزار کلمنتاين 12 براي انجام فرايند داده کاوي مورد استفاده قرار گرفته است. يکي از نتايج اين تحقيق تعيين همگني مناطق از منظر سامانه 137 با استفاده از تکنيک خوشه بندي به دو دسته است؛ که نشان مي دهد مناطقي که در دسته دوم قرار گرفته اند آمادگي و آگاهي بيشتري براي برقراري ارتباط با سامانه دارند و ميزان تماس بالاتر شهروندان اين مناطق ارتباطي با مشکلات بيشتر آن ها ندارد.
هم چنين با استفاده از قوانين وابستگي ارتباط ميان مشکلات، مناطق و نواحي مورد بررسي قرار گرفته است و مشخص گرديد کدام نواحي در هر منطقه بيشتر مستعد بروز برخي مشکلات و معضلات شهري هستند که شهرداري مي تواند با کسب آمادگي بيشتر از بروز آن جلوگيري نمايد.
علاوه بر آن، نتايج به دست آمده، الگوهاي جالبي را نيز در پيش بيني تعداد تماس هاي مربوط به آب گرفتگي و آب افتادگي يک منطقه بر اساس ميزان بارش و يا تعيين وابستگي ميان پيام هاي آب گرفتگي بين نواحي مختلف يک منطقه خاص به دست داد.
انتظار مي رود نتايج به دست آمده در مديريت مشکلات شهري و افزايش سطح رضايت مندي شهروندان موثر واقع شود.

کلمات کليدي مديريت شهري، سامانه ي 137، داده کاوي، خوشه بندي، قوانين وابستگي، مدل خطي تعميم بافته، شبکه عصبي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات
مقدمه 1
1-1- بيان مساله 2
1-2- هدف تحقيق 3
1-3- سوالات تحقيق 3
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-5- قلمرو تحقيق 5
1-5-1- از منظر سازماني 5
1-5-2- از منظر زماني و مکاني 5
1-5-3- از منظر موضوعي 5
1-6- روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات 5
1-7- تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی 6
1-8- خلاصه فصل اول 6
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه 8
2-1- مباني نظري 9
2-1-1- تاريخچه داده کاوي 9
2-1-2- تعريف داده کاوي 10
2-1-3- انواع داده کاوي 11
2-1-4- دلايل استفاده از داده کاوي 12
2-1-5- پيش نيازهاي يک داده کاوي موفق 12
2-1-6- مراحل فرايند داده کاوي ( استاندارد CRISP-DM ) 13
2-1-6-1شناخت کسب و کار 14
2-1-6-2شناخت داده ها 14
2-1-6-3آماده سازي داده ها 15
2-1-6-4مدل سازي 15
2-1-6-5ارزيابي مدل 15
2-1-6-6توسعه ي مدل 16
2-1-7- قابليت هاي اساسي داده کاوي 16
2-1-7-1 طبقه بندي 16
2-1-7-2 پيش بيني 17
2-1-7-3 تحليل خوشه اي 17
2-1-7-4 تخمين 18
2-1-7-5 گروه بندي شباهت يا قوانين وابستگي 19
2-1-7-6 توصيف و نمايه سازي 20
2-1-8- دسته بندي الگوريتم هاي داده کاوي 20
2-1-9- الگوريتم هاي خوشه بندي 21
2-1-9-1روش افرازي ( تقسيم بندي) 21
2-1-9-1-1الگوريتم K-means 22
2-1-9-2روش هاي سلسله مراتبي 22
2-1-9-3روش هاي مبتني بر چگالي 23
2-1-10- الگوريتم هاي وابستگي قواعد 23
2-1-10-1الگوريتم Naïve 23
2-1-10-2 الگوريتم Apriori 24
2-1-11- الگوريتم هاي طبقه بندي 26
2-1-11-1الگوريتم درخت طبقه بندي و رگرسيون (CART) 26
2-1-11-2الگوريتم درخت تصميم C4.5 27
2-1-11-3الگوريتم هاي شبکه هاي بيزين 29
2-2-1- مديريت شهري و شهرداري 30
2-2-2- نقش فن آوري اطلاعات در توسعه ي مديريت شهري 31
2-2-3- معرفي سامانه مديريت شهري 137 شهرداري تهران 33
2-2-3-1نحوه ي عملکرد سامانه مديريت شهري 137 36
2-2-3-2ماموريت هاي مرکز سامانه مديريت شهري 137 38
2-2-3-3رويکردهاي اجرايي مرکز سامانه مديريت شهري 137 38
2-2-3-4چشم انداز مرکز سامانه مديريت شهري 137 39
2-2-3-5ساختار سازماني سامانه مديريت شهري 137 39
2-2 مدل مفهومي تحقيق 40
2-3- ادبيات ياپيشينه تحقيق 40
2-4- خلاصه فصل دوم 44
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 46
3-1- نوع تحقيق 46
3-2- مدل فرايندي داده کاوي بر اساس استاندارد CRISP-DM 47
3-2-1- شناخت کسب و کار 47
3-2-2- شناخت داده ها 48
3-2-3- آماده سازي داده ها 48
3-2-4- مدل سازي 49
3-2-5- ارزيابي مدل 49
3-2-6- توسعه مدل 49
3-3- داده هاي تحقيق 50
3-4- جامعه آماري, روش نمونه گيري و حجم نمونه 50
3-5- روش گردآوري اطلاعات و ابزار سنجش 50
3-6- نوع داده ها و مقياس آن ها 51
3-7- ساختار اجرايي تحقيق 51
3-7-1- درک مساله کسب و کار 51
3-7-2- درک داده ها 52
3-7-3- آماده سازي داده ها 53
3-7-4- مدل سازي 55
3-7-5- ارزيابي نتايج 56
3-7-6- به کارگيري مدل 56
3-8- مدل اجرايي تحقيق 56
3-9- خلاصه فصل سوم 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 60
4-1- توصيف داده ها 60
4-2- تحليل توصيفي داده ها با استفاده از جداول و نمودارهاي توصيفي 63
4-2-1- طبقه بندي بر اساس نوع مشکل 63
4-2-2- طبقه بندي بر اساس منطقه بروز مشکل 66
4-2-3- شاخص‌هاي توصيفي سرانه 67
4-3- تحليل داده ها با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي 70
4-3-1- شناسايي مناطق همگن از منظر سامانه 137 70
4-3-1-1ارزيابي خوشه ها 76
4-3-2- پيش بيني وضعيت تماس هاي آب گرفتگي در هر يک از مناطق به ازاي بارش هر ميليمتر باران 77
4-3-2-1 مدل تعميم يافته خطي 77
4-3-2-2مدل شبکه‌هاي عصبي 82
4-3-3 تعيين ارتباط ميان آب گرفتگي نواحي مختلف يک منطقه 84
4-3-4 تعيين نواحي مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهري 86
4-4- خلاصه فصل چهارم 87
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری
مقدمه 89
5-1-خلاصه 89
5-2- دلايل با اهميت بودن نتايج و دستاوردهاي تحقيق 90
5-3- جنبه ي نوآوري تحقيق 91
5-4- نتايج تحقيق 91
5-4-1- نتايج تحليل توصيفي 91
5-4-2- نتايج حاصل از تحليل داده کاوي و ارائه ي دانش استخراج شده 94
5-4-2-1نتايج حاصل از شناسايي مناطق همگن با استفاده از روش خوشه بندي دو مرحله اي 94
5-4-2-2- نتايج پيش بيني تماس هاي آب گرفتگي در هر يک از مناطق به ازاي بارش هر ميليمتر باران 95
5-4-2-3تعيين ارتباط میان آب گرفتگي نواحي مختلف يک منطقه 96
5-4-2-4نتايج تحليل قوانين وابستگي براي شناسايي نواحي مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهري 97
5-5- پاسخ به سوالات تحقيق 97
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق 98
5-7- پيشنهادات تحقيق 99
5-8- پيشنهادات جهت تحقيقات آتي 100
5-9- خلاصه فصل پنجم 101
فهرست منابع 102
چکیده انگلیسی 105

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 : نمونه اي از جدول پيام 35
جدول 2-2: تحقيقات خارجي در زمينه کاربرد داده کاوي در مراکز تماس 444
جدول4-1 : فيلد هاي جدول پيام 61
جدول 4-2: فيلد هاي جدول اطلاعاتي مربوط به اعتبار مصوب عمراني مناطق 61
جدول4-3: فيلد هاي جدول اطلاعاتي مربوط به بارش مناطق 61
جدول4-4: فراواني گروه هاي تماس 63
جدول4-5 پراکندگي مشکلات مربوط به گروه جمع آوري و نصب 65
جدول4-6 : طبقه بندي مشکلات بر اساس منطقه 66
جدول 4-7 سرانه تماس و بودجه مناطق بيست و دو گانه تهران 68
جدول4-8: شاخص‌هاي نيکويي برازش 78
جدول4-9: آزمون درستنمايي مدل خطي تعميم يافته 78
جدول4-10 آزمون عوامل مدل خطي تعميم يافته 79
جدول4-11 آزمون ضرائب مدل خطي تعميم يافته 79
جدول4-12 بخشي از ارتباط‌هاي دنباله‌اي شناسايي شده 85
جدول4-13 قوانين شناسايي شده به روش GRI 86

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 مراحل فرايند کشف دانش و جايگاه داده کاوي. 11
شکل2-2 مراحل فرايند CRISP-DM 13
شکل 2-1 چرخه گردش پيام- ماخذ: مرکز سامانه 137 36
شکل 2-2ساختار سازماني سامانه مديريت شهري سامانه 137-ماخذ: مرکز مديريت سامانه 137 39
شکل2-3 مدل مفهومي تحقيق 40
شکل3-1وضعيت ايستگاه هاي پنج گانه هواشناسي مستقر در شهر تهران مي باشد. 53
شکل3-2 روش اجرايي تحقيق 57
شکل4-1: درصد فراواني هر کدام از گروه‌هاي تماس 64
شکل 4-2 :سهم مناطق در تماس هاي از نوع “جمع آوري خاک و نخاله” و “نصب سطل زباله مخزن دار” 66
شکل4-3: رابطه ميان تعداد تماس، جمعيت و اعتبار مصوب عمرانی 69
شکل4-4 بررسي نه عامل اول در خوشه بندي 73
شکل4-5 بررسي نه عامل دوم در خوشه بندي 74
.شکل 4-6 بررسي هفت عامل آخر در خوشه بندي 75
شکل 4-7 اعضاي خوشه هاي اول و دوم 76
شکل 4-8 : آناليز مدل خطی تعميم يافته 81
شکل 4-9: نمودار صعود 81
شکل 4-10: مدل شبکه عصبي 83
شکل 4-11: آناليز مدل شبکه عصبی 84
شکل 5-1 : رابطه ميان تعداد تماس، جمعيت و اعتبار مصوب عمراني 93
شکل 5-2 اعضای خوشه اول و دوم 94

کليات

مقدمه
تمايل به شهرنشيني و جاذبه هاي آن در ميان جامعه، به حدي رو به افزايش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترين پايگاه رشد و توسعه و مرکز اصلي تحولات قرار گرفته اند. بنابراين در مسير دستيابي به توسعه ي پايدار، شهر يک شاخص مهم تلقي مي گردد که رشد وبالندگي آن ارتباط مستقيم با چگونگي مديريت و دستاورد هاي حاصله دارد.
مشارکت اگرچه به معناي عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته، اما به معناي جديد از عرصه سياست و پس از جنگ جهاني دوم آغاز شده است. اين نوع مشارکت در برخي از کشورهاي صنعتي جهان، در قلمرو اقتصادي و صنعتي آغاز شد؛ تا مردم را در مالکيت شريک سازد و پايه هاي پايدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.
    اما تازه ترين زمينه ي مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ي امور شهرهاست. اين نوع مشارکت يکي از الزامات زندگي شهري است و هنگامي تحقق مي يابد که شهرنشينان از حالت فردي که صرفاً در مکاني به نام شهر زندگي مي کنند درآيند و به شهروند بدل شوند.
مي توان گفت يکي از مسائل مهم در عرصه ي مديريت شهري، نحوه ي ارزيابي شهروندان از عملکرد مديريت شهري، اعتماد به اين نهاد و مشارکت در آن است. در اين ميان، نحوه ی عملکرد مديريت شهري، خود مي تواند عامل مهمي براي ميزان اعتماد شهروندان به مديريت شهري و مشارکت با آن باشد.
به عبارت ديگر با توجه به گسترش شهر نشيني و مهاجرت به شهرها، به خصوص كلان شهر تهران و با
در نظر گرفتن جمعيت ميليوني اين شهر، عدم كارايي مديريت سنتي شهر و لزوم بهره گيري از مديريت متمركز همراه با به كارگيري از بروزترين دانش فن آوري اطلاعات، احساس مي شود. يكي از مشكلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مديران شهري از وجود و بروز حوادث و مشكلات در شهر مي باشد كه مشاركت بيشتر شهروندان در اداره ي شهر و برقراري ارتباط مستقيم مردم با سيستم مديريت شهري از طريق يك وسيله در دسترس و ارزان قيمت راه حل اين معضل بزرگ مي باشد(اميري 1389).
از اين رو شهرداري تهران در يک اقدام ابتکاري و با استفاده از فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي، به راه‌اندازي سامانه ي مديريت شهري 137 جهت ايجاد ارتباط مستقيم شهروندان با مديران شهري به منظور انتقال

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عسر و حرج، حسن و قبح Next Entries منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، ظلم و ستم