منابع پایان نامه ارشد درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

وره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 9
1-4- اهداف پژوهش 12
1-4-1- اهدف کلی 12
1-4-2- اهداف جزیی 12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی 13
1-6-1- سبك زندگي 13
1-6-2- هويت اجتماعی 14
1-6-3- ادراك خدا 14

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق 16
2-1-1- سبک زندگی 16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی 20
2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 23
2-2- ادراک از خدا 25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان 26
2-2-2 – ادراک در لغت 26
2-2-3- رابطه علم وادراک 26
2-2-4- ادراک امور حسی 26
2-2-5- ادراک به معنای رویت 26
2-2-6- مدرک بودن خداوند 27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟ 27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه 28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران 30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا 34
2-3- هویت 37
2-3-1- واژه هویت 37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران 38
2-3-3- هویت ونوجوانی 39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) 41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت : 44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی 47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 49

فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه 53
3-2- روش تحقیق 53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري 54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه 54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات: 55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq 55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g) 56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا 56
3-7- روش تحلیل آماری : 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها 60
4-3- توصیف داده ها 60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق 65
4-5- فرضیات تحقیق 65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش 82
5-3- راهکارهای پیشنهادی 83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق 84
منابع و مآخذ 85
پيوست‌ها 92
چكيده انگليسي 101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون 57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا 58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات 60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان 61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی 62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق 64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا 65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت 67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا 73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت 75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان 63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق 64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا 66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت 69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا 72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا 73

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

فصل اول
كليات تحقيق

1-1مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،12010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و…)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص مي‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌هاي مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار مي‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی مي‌ شود که مسیر تغییر سبک‌هاي زندگی و ورود سبک‌هاي جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌هاي سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد مي‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌هاي گوناگون زندگی کسب مي‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌هاي جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌هاي کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمي‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌هاي جدید آشنایی و برخورد بیشتری مي‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار مي‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل مي‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومي‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر مي‌ رسد.(پاینده، 1389)
در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌هاي مختلفی مي‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار مي‌ گیرد ودر جامعه علمي‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر مي‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر مي‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌هاي مهمي‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌هاي مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .
در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌هاي برجسته این تحقیق است .

1-2- بيان مسأله
آيا رابطه اي بين ادراك از خدا و هويت اجتماعي و مولفه سبك زندگي در دانشجويان وكاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر وجود دارد ؟
تحقيق وپژوهش در مورد خصوصيات انسان مسئله پيچيده اي است زيرا بيان دقيق وتوضيح جنبه هاي مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد كار بسيار دشواري است .
در خصوص موضوعاتي چون هويت اجتماعي وادراك از خدا وسبك زندگي به صورت جداگانه تحقيقات ارزشمندي در داخل وخارج از كشور صورت گرفته است، اما بررسي نظري وتجربي هويت اجتماعي و ادراك از خدا بسيار اندك وبه تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. همچنين در مورد سبك زندگي مطالعات انجام شده اغلب در حوزه هاي نظري بوده وكمتر به آزمون تجربي اين فرايند دست زده اند. در اين قسمت از مقاله به مرور تحقيقاتي مي پردازيم كه در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس2،2007 ) این نظریه تاکید مي‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌هاي اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس مي‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی مي‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت مي‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌هاي جمعی فرد تفسیر مي‌ شود ( پادیلا3و پرز،2010).
یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق مي‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل مي‌ گیرد .هویت این تصاویر که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ضریب همبستگی، سبک زندگی، سطح معنی داری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، تصور از خدا