منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1حساس امنیت ندارد. محققین این کودکان را «دارای امنیت عاطفی » نامیده اند. همچنین نزاع های خانوادگی ، تربیت نادرست والدین ، ممانعت از فعالیت های کودک و عدم استفاده صحیح از اوقات فراغت، فقر اقتصادی خانواده و مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه و تهدیدآمیز والدین، مربیان و دوستان در مدرسه منتهی به پرخاشگری می شود. (گنجی ، 1371 ، ص 225).
باتوجه به مطالب ذکر شده گام اول دراین تحقیق بررسی رابطه مراقب كودك می باشد، که مهم ترين اصل دررشد شخصيت انسان است و باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا محققان معتقدند كه اگر اولين رابطه در زندگي انسان دستخوش اشتباه باشد، آمادگي براي برقراري روابط مطلوب بعدي بسيار مشكل است. در واقع دلبستگي  همانند پنجره ای است كه به هنگام تولد شروع به باز شدن مي كند و در حدود سنين سه الي پنج سالگي كاملا باز مي شود. گام دوم شناخت و ریشه یابی علت یا علل پرخاشگری است با شناخت این عوامل می توان همکاریهای لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود ودر گام سوم محقق می کوشد تا علل و عوامل تاثیر گذار بر رشد اجتماعی کودکان را شناسایی و تجزیه و تحلیل نماید و سرانجام بتواند به این سوال اساسی که آیا بین سبکهای دلبستگی والدین و میزان پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد؟ پاسخ گوید.

1-3اهمیت و ضرورت
همواره در میان همه قشرها و سنین هستند کسانی که به علت بروز رفتارهای پرخاشگرانه محیط نا امنی را برای اطرافیان می سازند و نمی توان پرخاشگری را به طور خاص مربوط به یک سن و دوره ویژه دانست . پرخاشگری و خشونت از سنین خردسالی وجود داشته در طول زمان تداوم یافته و در نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابد با این حال می توان بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری را به دوران کودکی و نوجوانی نسبت داد. (قاسمی ، 2010).
تغیرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی زندگی کودکان و نوجوانان ایجاد می شود مرحله ای بحرانی را برای آنها ایجاد می کند ،که طبعا مشکلات و ناسازگاریهایی را به همراه خواهد داشت . به همین دلیل شناخت عوامل و فاکتورهای موثردر بروز خشونت و پرخاشگری می تواند در ارایه راهکارهای مناسب و کاربردی به منظور پیشگیری از آن و به تبع ارتقای سلامت و امنیت جامعه تاثیر گذار و مفید باشد . همچنین با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی کودکان و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود . تعداد روزافزون افرادی که از برخوردهای اجتماعی می ترسند و یا نوجوانانی که اضطراب ، افسردگی و انزوای اجتماعی دارند پرداختن به رشد اجتماعی و عامل های مرتبط با آن را ضروری می کند. همچنین اگر والدین بدانند که چگونه محیطی گرم و صمیمی در خانه ایجاد نموده ،رابطه ای غیر قضاوتی ، نامشروط و اصیل ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و از این طریق ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﻮدك ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ بهبود این راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري و ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻛـﻮدك ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻼﻣﺖ روان واﻟﺪ و ﻛـﻮدك را ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام مطالعه حاضر،تعیین شیوع و و عوامل سبک های دلبستگی والدین مرتبط با بروز پرخاشگری و رشد اجتماعی در بین کودکان شهرستان بهشهرمی باشد .مشکل متداولی که در همه جای دنیا نیاز به توجه فزاینده ای دارد و تحقیق درباره ی راه حل های موثر،چالش بزرگی برای متخصصان و نظریه پردازان ایجاد کرده است .

1-4اهداف تحقیق
1-4-1هدف کلی:
رابطه بین سبکهای دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان
1-4-2اهداف جزئی:
1 )رابطه بین سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و پرخاشگری کودکان
2) رابطه بین سبک دلبستگی” ایمن “والدین و پرخاشگری کودکان
3)رابطه بین سبک دلبستگی” دوسوگرا “والدین و پرخاشگری کودکان
4)رابطه بین سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و رشد اجتماعی کودکان
5)رابطه بین سبک دلبستگی”ایمن”والدین و رشد اجتماعی کودکان
6)رابطه بین سبک دلبستگی” دوسوگرا”والدین و رشد اجتماعی کودکان
7)رابطه بین پرخاشگری کودکان و تاثیر آن بررشد اجتماعی آنان

1-5فرضیات تحقیق
1-5-1فرضیه اصلی:
بین سبکهای دلبستگی والدین و میزان پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان همبستگی وجود دارد .
1-5-2فرضیات فرعی:
1)بین سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و پرخاشگری کودکان رابطه وجود دارد.
2) بین سبک دلبستگی” ایمن “والدین و پرخاشگری کودکان رابطه وجود دارد.
3)بین سبک دلبستگی” دوسوگرا “والدین و پرخاشگری کودکان رابطه وجود دارد.
4)بین سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و رشد اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
5)بین سبک دلبستگی”ایمن”والدین و رشد اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
6)بین سبک دلبستگی” دوسوگرا”والدین و رشد اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
7) بین پرخاشگری کودکان و چگونگی رشد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد .
1-6 معرفی متغیرهای تحقیق : “متغیر مستقل ” سبک دلبستگی والدین (ایمن ، اجتنابی ، دوسوگرا ). “متغیر وابسته”رشد اجتماعی ، پرخاشگری کودکان . ” متغیر کنترل ” سن ( کودکان 7تا 11سال ).
1-6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی
سبک دلبستگی : ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻣﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﺎﻳﺶ، ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻭﺵ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ(سروف ،2005). نمره ای که افراد از آزمون سبک دلبستگی هزن و شیوردر این پژوهش به دست می آورندنوع دلبستگی آنان را مشخص می سازد .
پرخاشگری: پرخاشگری شکلی از رفتار اجتماعی است که یاد گرفته می شود و بروز آن در هر موقعیت به عواملی مانند تجربه افرادپرخاشگر ،تقویت های کنونی برای پرخاشگری و بسیاری از عوامل اجتماعی و شناختی دیگر دارد.(حجتی ،2008). : نمره ای که افراد از پرسش نامه پرخاشگری باس و پری در این پژوهش به دست می آورند گویای میزان پرخاشگری آنهاست.
رشد اجتماعی: منظور از رشد اجتماعی ، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد.(وایتمن ،1384) . نمره ای که افراد از آزمون رشد اجتماعی وایلنددر این پژوهش به دست می آورند گویای رشد اجتماعی آنان است .

خلاصه فصل
دراین فصل تعاریفی جامع و کامل از سبکهای دلبستگی (ایمن ، اجتنابی ، دوسوگرا ) ، رشد اجتماعی ، پرخاشگری و تاثیرات آنها در رفتارهای کودکان در قالب مقدمه ، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت به تفصیل پرداخته شد .همچنین اشاره شد که الگوی دلبستگی کودکان به نحوه ی مدارای آنها با رویدادهای جدید در سالهای بعدی تأثیر می گذارد. برخی از این مسائل در حد قابلیت کودکان و برخی دیگر در حد واقعاً دشواراست. نتایج نشان داد کودکانی که در طبقه دلبسته ایمن قرار داشتند، با شوق و پشتکار به حل مسائل می پرداختند و هرگاه به مشکلی برمی خوردند زاری یا خشم نشان نمی دادند، بلکه از بزرگسالانی که آنجا بودند کمک می طلبیدند. ولی آنهایی که در طبقه دلبستگان بدون احساس امنیت بودند به نحوی کاملاً متفاوت عمل کردند: فوراً سرخورده و خشمگین شدند و از دیگران کمک نمی گرفتند و راهنماییهای آنان را نادیده می گرفتند و یا رد می کردند و خیلی زود دست از تلاش کشیدند. البته نمی توان با اطمینان گفت که کیفیت دلبستگی اولیه کودک علت اصلی شایستگی بعدی او برای مشکل گشایی و مهارتهای اجتماعی است. شاید والدینی که به نیازهای کودکان خود در نوزادی پاسخ می دهند و به آنها حساسیت دارند در سالهای نخست کودکی نیز به عنوان والد نقش موثرتری داشته باشند یعنی آنها را به خودگردانی و تلاش برای مدارا با رخدادهای جدید ترغیب کنند و در عین حال هر گاه لازم دانستند آماده کمک به آنها نیز باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام مطالعه حاضر،تعیین شیوع و و عوامل سبک های دلبستگی والدین مرتبط با بروز پرخاشگری و رشد اجتماعی در بین کودکان شهرستان بهشهرمی باشد .مشکل متداولی که در همه جای دنیا نیاز به توجه فزاینده ای دارد و تحقیق درباره ی راه حل های موثر،چالش بزرگی برای متخصصان و نظریه پردازان ایجاد کرده است . در انتها نیز ضمن بیان اهداف و فرضیات تحقیق به معرفي متغيرهاي پژوهش ، تعاريف عملياتي ومفهومي آنان پرداخته شد.

فصل دوم

انسان اصالتا موجودی است اجتماعی و جاذبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می‌دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی،‌ برخورداری از مهارتهای اجتماعی ، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم‌‌ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت افراد است و در یک کلام،‌خانواده،‌اساسی‌ترین بستر رشد شخصیت مطلوب کودکان است. بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می‌گیرد ، دوران کودکی است .از آنجا که خشم10 و پرخاشگري11 نیز از شايع ترين مشكلات دوران كودكی است ، مي توان آن را به عنوان رفتاري تعريف كرد كه منجر به آسيب يا صدمه زدن به ديگران مي شود پرخاشگري در سال هاي اوليه زندگي باعث به وجود آمدن مشكلات بسياري در قلمرو فردي وبين فردي12 زندگي كودك پرخاشگر از جمله خودپنداره ضعیف ، طرد از سوی همسالان، عملکرد تحصیلی ضعیف و بسیاری از مشکلات دیگر می شود (اسمیت ،2011) امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین فقط به توجه مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلکه این توجه و تربیت باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی؛ عاطفی؛ شخصیتی و هوشی را در برگیرد. به طور كلي مي توان گفت يكي از عوامل شکل گيري شخصيت در بزرگسالي كيفيت دلبستگي در زمان کودكي فرد مي باشد، از اين رو پرداختن به نظريه دلبستگي ميتواند راهي براي مطالعات موردنظر در زمينه رشد و شكل گيري شخصيت افراد در آينده باشد. الگوی دلبستگي كودك – والد مي تواند زمينه ساز نحوه برخورد فرد با مسائل آتي در زندگي ازقبيل مشكلات تحصيلي، عاطفي، شغلي و غيره باشد و نيز مي تواند شيوه نگرش فرد را نسبت به مسائل و مشكلات مشخص سازد و همچنين آمادگي هاي فرد را نسبت به حل و فصل مشكلات وكنش ها و عكس العمل هاي فرد در برابر معضلات اجتماعي و ناكامي ها تعيين كند.
1-2تعریف دلبستگي
دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم، طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. بالبی دلبستگی را چنین توصیف کرده است: “ارتباط روانی پایدار بین دو انسان” به نظر بالبی دلبستگی تا زندگی بزرگسالی ادامه می یابد و انسانها در هر سنی که باشند شادترین زمان زندگیشان زمانی است که مطمئن هستند که کسی را در کنار خود دارند که میتوانند به او تکیه کنند و هنگام مشکلات از او کمک بگیرند.
بالبی می گوید عشق مادري در دوره ي نوزادي و کودکی براي سلامت روانی همانند ویتامین ها و پروتئین ها براي سلامت جسمانی ضروري است. او مدعی است داشتن رابطه ي گرم، صمیمی و مداوم بین مادر و کودك امري حیاتی است. به گفته بالبی، دلبستگی13باعث نزدیک نگاه داشتن فرزند به مادر میشود و بدین ترتیب، احتمال بقاي کودك را افزایش میدهد . موضوع اصلی نظریه دلبستگی این است که مادرانی که نیازهاي کودکانشان را برآورده میکنند، نوعی حس امنیت در آنها به وجود می آورند. (شعیبی ،1392).
2-2چارچوب تكاملي نظريه دلبستگي

نظريه دلبستگي انسان‌ها را به عنوان موجودات اجتماعي مي‌نگردد كه ظرفيت برقراري ارتباط با ساير انسان‌ها را دارند تا بتوانند زنده بمانند. اما پختگي انسان هنگام ورود به اين دنيا آنقدر كافي نيست كه به او اجازه دهد تا رفتارهاي دلبستگي خود را از همان ابتدا ابراز نمايد؛ با وجود اين ناپختگي، مطالعه وضعيت زيست‌شناختي14 نوزادان نشان مي‌دهد كه آن‌ها به ديگران توجه نشان مي‌دهند. رشد تكاملي كودك انسان با اين

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا Next Entries منبع پایان نامه درمورد دوسوگرا، دلبستگی دوسوگرا، کیفیت دلبستگی