منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

5

تعهد نامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد

اينجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد نا پیوسته به شماره دانشجويي 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ريزی توريسم که در تاريخ 6890/9/61 از پايان نامه خود تحت عنوان” نقش توانمنديهای محیطي در توسعه گردشگری شهريار” با کسب نمره هفده وبیست وپنج صدم ودرجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدينوسیله متعهد مي شوم:
-6 اين پايان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمي وپژوهشي ديگران) اعم از پايان نامه، کتاب ، مقاله و……..( استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه های موجود، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.

-2اين پايان نامه قبالً برای دريافت هیچ مدرک تحصیلي)هم سطح،پايین تر يا باالتر( در ساير دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

-8 چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمايم.

-4 چنانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلي ام هیچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگي:

6

تاريخ وامضاء:

بسمه تعالي

در تاريخ دانشجـوی کارشناسي ارشد آقای احسان جیران از پايان نامه خود دفـاع نمـوده و بــا نمــره

هفده وبیست وپنج صدم بحـروف هفده وبیست وپنج صدم و بـا درجـه بسیار خوب مـورد تصويـب قـرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

دانشکده ادبیات و علوم انساني

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

)اين چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است(

نام واحد دانشگاهي: تهران مرکزی کد واحد: 606
کد شناسايي پايان نامه: 60650165906062

عنوان پايان نامه: نقش توانمنديهای محیطي در توسعه گردشگری شهريار

نام و نام خانوادگي دانشجو: احسان جیران
تاريخ شروع پايان نامه:6890/9/61

شماره دانشجويي: 880156088
تاريخ اتمام پايان نامه: 6896/60/4

رشته تحصیلي: جغرافیا – برنامه ريزی توريسم

استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمي

استاد مشاور: دکتر فريده اسديان

چکیده پايان نامه )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتايج به دست آمده( :

گردشگری، فعاليتي است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي، محيطي و سياسي به نحوی که غالب شئونات زندگي انساان را شاامم ماي گاردد، اماروزه از
انعت
گردشگری به عنوان يك بازوی قدرتمند جهت افزايش درآمد و فقر زدايي در کشور های در حال توسعه نام برده مي شود.

در دوران کنوني در پي بروز بحران های زيست محيطي،نابودی منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن به توسعه پايادار، ززم اسات برناماههاا براسااش شاناوت و ارزياابي تاوان
محيطي
ورت گيرد تا هم بهرهبرداری در وور و مستمر از محيط
ورت گيرد و هم ارزش های طبيعي محيط حفظ شود.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسي و ارزيابي توان های محيطي شهرستان شهريار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در اين شهرستان پرداوته است. اين منطقه دارای تاوان هاا و
منابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،واک حا لخيز،شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامم ارتباطي و پديده های طبيعاي و انسااني جااگب گردشاگری اسات کاه در
ورت برنامه ريزی و استفاده از آنها، مي توان بسياری از مشكالت اقتصادی و اجتماعي منطقه را از بين برد و منطقه را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت کرد.

روش تحقيق، تحليلي- تو يفي و ميداني بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخانه ای، ميداني و اينترنتي به بررسي وضعيت توانايي های طبيعي شهرستان شهريار پرداوته
شده است.

8

نتايج بررسي نشان مي دهد که شهرستان شهريار با توجه به وجود توانمندیهای فراوان طبيعي و موقعيت جغرافيايي و دسترسي مناسب وود ماي تواناد در زميناه گردشاگری

موفق باشد.

کليد واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهريار

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است  تاريخ و امضاء:
مناسب نیست 

9

فهرست مطالب

عنوان صفحه

-1 فصم اول: کليات،تعاريف و مفاهيم پايه

-1-1 کليات طرح پژوهش 9

-2-1 بيان مساله تحقيق 4

-9-1 پيشينه تحقيق: 5

-4-1 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن: 6

-5-1 اهداف تحقيق 8

-1 -5-1 پرسش های تحقيق 8

-2-5-1 فرضيات 8

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقيق 8

-4 -5-1 مدل تحقيق 3

-5 -5-1روش تحقيق 3

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات 3

-7 -5-1 محدوده تحقيق 3

-8-5-1 محدوديتهای تحقيق 3

-2 فصم دوم: مفاهيم و تعاريف

مقدمه 12

-1-2 پيشينۀ گردشگری 12

-2-2 مفاهيم کليدی 14

-1-2-2 گردشگری و پايداری .. 14

-2-2-2 گردشگری پايداری15 1

‌أ

-9-2-2 محيط 18

-4-2-2 توان محيطي 13

-9-2 معيارهای جاگبيت منطقه گردشگری برای گردشگران 22

-4-2 حوزه نفوگ)حيطه عملكرد، ارزش( 22

-5-2 بررسي و ارزيابي جاگبه ها 21

-6-2 اهداف گردشگری 29

-7-2 اشكال گردشگری 29

-8-2 انواع گردشگری 24

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری 28

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبيعي 28

-2-3-2 منابع و جاگبه های انساني 28

-12-2 فرآيند فضايي توسعه گردشگری 23

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری 91

-12-2 عنا ر و اجزای تشكيم دهنده گردشگری 92

-19-2 اثرات و پيامد های گردشگری 97

-1-19-2 اثرات و پيامد های اقتصادی 98

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملي 42

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال 41

-2-19-2 اثرات اجتماعي و فرهنگي 49

-9-19-2 اثرات زيست محيطي . 46

-4-19-2 توريسم اقليمي )کليما توريسم( 43

-9 فصم سوم: ويژگي های منطقه

-1-9 ويژگي های جغرافيايي 59

‌ب

-1-1-9 موقعيت جغرافيايي 54

-1-1-1-9زمين شناسي 56

-2-1-9 توپوگرافي 56

-1- 2 1-9وضعيت لرزه ويزی و گسم ها 58

-9-1-9 ويژگي های اقليمي 53

-1-9-1-9 درجه ی حرارت 62

-2-9-1-9 رطوبت نسبي 62

-9-9-1-9بارندگي 64

-4-9-1-9 باد 64

-1-1-9مطاللعات عمومي هيدرولوژی، منابع آبهای سطحي و زيرزميني . 66

-1-1-1-9 آب های زيرزميني 63

-2-1-9وضعيت واک 72

-9-1-9 پوشش گياهي 72

-4-1-9 گونه های جانوری 79

-2-9 ويژگي های انساني 74

-1-2-9 تقسيمات سياسي 74

-2-2-9سوابق تاريخي منطقه 75

-9-2-9 اقوام و طوايف 76

-4-2-9 ويژگي های جمعيتي 77

-1-4-2-9 حجم جمعيت و نرخ رشد 77

– 2-4-2- 9 ساوتار سني و جنسي جمعيت 73

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار . 73

-4-4-2-9 وضعيت سواد 82

‌ج

-5-4-2-9 مهاجرت……………………………………………………………………………………………………
82
-9-9 ويژگي های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….
82
-1-9-9 نيروی انساني و اشتغال……………………………………………………………………………………
82
-2-9-9 توزيع نسبي اشتغال…………………………………………………………………………………………
82
–9-9-9الگوی معيشت مردم شهريار……………………………………………………………………………
89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی …………………………………………………………………………………………
89
-2-9-9-9 شكار،پرورش ماهي و ساير مشاغم ………………………………………………………………
85
-4-9-9 عملكرد غالب اقتصاد در شهرستان……………………………………………………………………
85
-4-9
نعت ……………………………………………………………………………………………………………
86
-1-4-9
نايع بومي وسنتي ………………………………………………………………………………………….
86
-5-9ودمات ………………………………………………………………………………………………………………
87
-6-9زيرساوت…………………………………………………………………………………………………………..
83
-4 توانمنديهای گردشگری منطقه ………………………………………………………………………………….
34
-1-4پتانسيم های گردشگری شهريار…………………………………………………………………………….
35
-1-1-4منابع طبيعي …………………………………………………………………………………………………….
35
-2-4پتانسيم های تاريخي و فرهنگي …………………………………………………………………………..
122
-9-2-4منابع انسان ساوت…………………………………………………………………………………………
123
-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ويژه گردشگری شهرستان شهريار ……………………………….
119
-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهريار ………………………………………………………………………………..
119
-2-9-4نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………………..
119
-4-4فر
ت ها و امكانات ………………………………………………………………………………………….
114
-1-4-4فر ت ها ……………………………………………………………………………………………………..
114
-2-4-4تهديدها ………………………………………………………………………………………………………..
115

‌د

-5 نتيجه گيری و پيشنهادات 116

-1-5نتيجه گيری 117

-2-5آزمون فرضيات 117

-9-5پيشنهادات 113

فهرست منابع 122

‌ه

فهرست جداول

عنوان صفحه

-1-2 جدول 94

-2-2 جدول 95

9-2 -جدول 42

4-2 -جدول 48

– 1- 9جدول 61

-2-9 جدول 65

-9-9جدول 68

-4-9جدول 74

-5-9جدول 78

-6-9جدول 81

-7-9 جدول 82

-8-9جدول 85

-3-9 جدول 86

-12-9جدول 88

-11-9جدول 83

-12-9 جدول 83

-19-9 جدول 32

-14-9جدول 32

-15-9جدول 31

-16-9جدول 32

-17-9جدول 39

‌و

-1-4جدول 122

-2-4جدول 122

-9-4جدول 112

-4-4جدول 112

-5-4 جدول 111

-6-4جدول 111

-7-4جدول 112

‌ز

فهرست نمودار

عنوان صفحه

-1-2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فرضيه، تأثير، ضريب