پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل داده، روان تحلیل گری، پنج عامل شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

…تقدیم
به اسوه و الگوی صبر در زندگیم حضرت زینب کبری (س)
…تقدیم
به شهدای سرزمینم ایران
…تقدیم
به پدر و مادرم آن ها که در طول عمر نه چندان دراز خود بندگانی مخلص برای خدا بودند
…و تقدیم
به آرزوها و دردهای در دل مانده، نور چشمم، برادر عزیزتر از جانم مصطفی…
یاعلی مدد …

تقدیر وتشکر:
حمد و سپاس خداوند مهربان را که هرچه دارم و هرچه هستم، همه از لطف و عنایت اوست: و خداوند را شاکر وسپاسگزارم بخاطر چهارده معصوم( صلوات الله علیه) چراغ های هدایت در زندگیم.
و تشکر از پدر ومادرم تا آن زمان که بودند بدون هیچ چشمداشتی برایم زحمت کشیدند.
همچنین برخود لازم میدانم از زحمات استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر مؤمنی واستاد مشاور عزیزم جناب آقای دکتر کاکابرایی که در انجام این أثر صبورانه مرا یاری دادند قدر دانی نمایم.
از خواهر و برادرانم که دلسوزانه در تمام مراحل زندگیم و همچنین انجام این أثر مرا یاری دادند با تمام وجودم تشکر میکنم.
قدردان راهنمایی های دلسوزانه جناب آقای دکتر گل محمدیان و سرکار خانم دکتر مرضیه پیری هستم.
از دوستان عزیزم ، افسانه جلیلیان، رجاء محسنی، فاطمه جعفرخانی، کژال آشته، زینب مهرانی سعید، و تمامی دوستان عزیزم که یاریگرم بودند کمال تشکر را دارم.
و همچنین سپاسگزار کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آباد غرب که در تکمیل پرسشنامه ها با اینجانب همکاری نمودند هستم.
و در پایان فرصت را غنیمت می شمارم و از همه بندگان مخلص وفداکار خدا که در مسیر زندگیم قرار گرفتند همچون خادمه حسین(ع) استاد اخلاقم ( سرکار خانم سلیمانی) و مابقی عزیزان سپاسگزاری میکنم و دعاگویشان هستم.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3
-1-1 بیان مسئله… ………………………………………………………………………………………………………………….4
-2-1 اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………..7
1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8
1-4- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1- دلزدگی و دلزدگی زناشوئی……………………………………………………………………………………………12
2-2- تعریف دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………….12
2-3- چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی………………………………………………………………………………….14
2-4- علائم دلزدگی………………………………………………………………………………………………………………15
2-5- دلزدگی زناشویی………………………………………………………………………………………………………….18
2-5-1- تعریف دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………….18
2-5-2 مبانی نظری دلزدگی…………………………………………………………………………………………………….19
2-5-3- دلزدگی زناشوئی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری……………………………………….19
2-5-4- سایر دیدگاه ها دلزدگی……………………………………………………………………………………………..21
2-6- متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند…………………………………………………………………….21
2-6-1- متغیرهایی که از دلزدگی پیش گیری می کنند…………………………………………………………………23
2-7- عوامل مرتبط با دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………….24
2-7-1- استرس و دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………24
2-7-2- وظایف والدینی و دلزدگی زناشوئی……………………………………………………………………………..26
2-7-3- دلزدگی زناشویی و طول مدت ازدواج………………………………………………………………………….27
2-8- تفاوت روند طبیعی زندگی مشترک و دلزدگی زناشوئی……………………………………………………….28
2-8-1- راه های جلوگیری از دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………29
2-9- شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….31
2-10- نظریه های شخصیت……………………………………………………………………………………………………34
2-10-1- رویکرد روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………34
2-10-2 رویکرد پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………35
2-10-3- رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………………………..36
2-10-4- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………….37
2-10-5- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………..37
2-10-6- نظریه کتل……………………………………………………………………………………………………………..39
2-10-7- نظریه بقراط……………………………………………………………………………………………………………39
2-10-8- نظریه کرچمر………………………………………………………………………………………………………….40
2-10-9- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………….41
2-11- تیپ های روان شناختی یونگ……………………………………………………………………………………….42
2-12- پیشینه تاریخی مدل پنج عامل شخصیت………………………………………………………………………….43
2-13- عوامل پنج گانه شخصیت……………………………………………………………………………………………..46
2-13-1- روانژندی……………………………………………………………………………………………………………….47
2-13-2- برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………48
2-13-3- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………….49
2-13-4- دلپذیر بودن……………………………………………………………………………………………………………50
2-13-5- مسئولیت پذیری و با وجدان بودن……………………………………………………………………………..50
2-14- سبک مقابله ای…………………………………………………………………………………………………………..51
2-14-1- طبقه بندی فرآیند مقابله ای……………………………………………………………………………………….53
2-15- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..55

فصل سوم: روش اجراي تحقیق
3-1- روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..58
3-2- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….58
3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..59
3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………59
3-5- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..59
3-5-1- پرسشنامه فرسودگی زناشوئی………………………………………………………………………………………59
3-5-2- سیاهه ی پنج عامل شخصیت و فرم تجدید نظر شده ی آن……………………………………………….61
3-5-3- مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی……………………………………………………………………………….63
3-6- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….64
2-7- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-2- یافته های توصیفی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سوانح طبیعی، توسعه صنعتی، عوامل طبیعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ویژگی های شخصیت، فرسودگی زناشویی، سبک های مقابله