تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، توزیع فراوانی، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-2- اپارتمان 20
2-1-3- مجتمع های مسکونی 20
2-1-4- کاربری اراضی 21
2-1-5- حمل و نقل 21
2-1-6- خدمات شهری 22
2-2- پیشینه ساختمان های بلند 22
2-3- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران 25
2-4- مفاهیم و نظرات مرتبط با مجتمع های مسکونی 28
2-4-1- مکتب شیکاگو 30
2-4-2- مکتب مدرنیسم یا نوگرایی 31
2-4-3- مکتب ساخت گرایی 31
2-4-4- مکتب امایش انسانی 32
2-4-5- مکتب پست مدرنیسم 32
2-4-6- توسعه پایدار شهری 33
2-4-7- رویکرد پایداری 33
2-5- بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری 36
2-6- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی 38
2-7- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری 38
2-8- اسیب شناسی بلند مرتبه سازی 39
جمع بندی 44
فصل سوم : ویژگی های عمومی شهر قائم شهر
مقدمه 46
3-1- ویژگی های طبیعی و شرایط اکولوژیکی قائم شهر 46
3-1-1- تقسیمات سیاسی استان مازندران 46
3-1-2- محدوده و موقع جغرافیایی قائم شهر 46
3-1-3- زمین شناسی 49
3-1-4- توپوگرافی 50
3-1-5- اقلیم 50
3-1-5-1- دما 51
3-1-5-2- بارش 51
3-1-5-3 – یخبندان 54
3-1–5-4- رطوبت نسبی 55
3-1-5-5- باد 55
3-1-6- بررسی تأمین منابع اب شرب و کشاورزی 56
3-1-7- خاک و پوشش گیاهی 57
3-1-8- بررسی خطر سوانح طبیعی در سطح شهر قائم شهر 58
3-2- پیشینه تاریخی شهر قائم شهر 58
3-2-1- عوامل پیدایش و رشد شهر 59
3-3- بررسی جمعیت شهر قائم شهر 61
3-3-1- تغییرات خانوار و بعد خانوار 62
3-3-2- ساختار جنسی جمعیت شهر 63
3-3-3- ساختار سنی جمعیت شهر 63
3-3-4- باروری و مرگ و میر و مهاجرت 65
3-3-5- حرکات مکانی جمعیت شهر 65
3-3-6- میزان سواد جمعیت شهر 66
3-3-7- تراکم جمعیت شهر 66
3-4- ویزگی های اقتصادی شهر قائم شهر 68
3-4-1- ساختار اقتصادی و ساختار فعالیت اقتصادی شهر 68
3-4-1-1- گروه عمده فعالیت 68
3-4-1-2- وضعیت فعالیت شهر 69
3-4-1-3- ساختار اشتغال شهر 69
3-5- مطالعه سازمان فضایی و کالبدی شهر 70
3-5-1- بررسی نظام عملکردی در کاربری های عمده شهری 70
3-5-1-1- ساختار مرکزی شهر 71
3-5-1-2- ساختار شبکه های ارتباطی در وضع موجود 71
3-5-1-3- بررسی شاخص های کیفی مسکن در قائم شهر 72
3-5-1-3-1- مصالح عمده مصرفی د ساختمان های مسکونی 72
3-5-1-3-2- تأسیسات و تجهیزات واحدهای مسکونی قائم شهر 73
3-5-1-4- بررسی شاخص های کمی مسکن در قائم شهر 73
3-5-1-4-1- تعداد واحد مسکونی و خانوار 73
3-6- کاربری اراضی شهر قائم شهر 74
3-7- مسکن و کیفیت ابنیه 81
3-8- بافت شهر 83
3-9- بخش قدیمی و مرکزی شهر قائم شهر 84
3-9-1- بخش نیمه قدیمی یا میانی شهر قائم شهر 85
3-10- چگونگی مراحل و جهات توسعه فیزیکی شهر قائم شهر 86
3-11- معرفی محدوده مورد مطالعه 89
3-11-1- چگونگی پراکنش واحدهای مسکونی بلند مرتبه در ناحیه دو 91
3-11-2- بررسی کاربری خدماتی در ناحیه دو و مقایسه ان با طرح تفصیلی پیشنهادی 91
جمع بندی 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
مقدمه 96
4-1- تکنیک های تحقیق 97
4-1-1- شرح تکنیک ها 97
4-1-1-1- ازمون اماری کای اسکوئر 97
4-1-1-2- ازمون کولموگروف – اسمیرنوف 99
4-2- یافته های توصیفی 100
4-2-1- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری مسکونی 100
4-2-1-1- متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی 100
4-2-1-2- تناسب میزان تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع یا تفصیلی 101
4-2-1-3- سرانه فضای باز واحدهای مسکونی 102
4-2-1-4- شرایط تراکم واحدهای مسکونی 103
4-2-2 – تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری خدماتی 103
4-2-2-1- تناسب کاربری های موجود از نظر کاربری خدماتی 103
4-2-2-2- شرایط کاربری خدماتی واحدهای مسکونی 104
4-2-3- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری معابر 105
جمع بندی نهایی 106

فصل پنجم: نتیجه گیری ، ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 109
5-2- ازمون فرضیات 111
5-3- ارائه پیشنهادات 117

منابع 120

فهرست جداول
جدول شماره (2-1) – مقایسه تطبیقی مزایا و معایب بلند مرتبه سازی 34
جدول شماره (3-1)- تقسیمات کشوری قائم شهر در سال 1385 47
جدول شماره (3-2)- روند نوسان شاخص دمایی شهر قائم شهر طی سال های 88- 1363 51
جدول شماره (3-3)- مشخصات بارش شهر قائم شهر طی سال های 88-1363 52
جدول شماره (3-4)- تعداد روزهای یخبندان در شهر قائم شهر طی سال های 88-1363 54
جدول شماره 3-5- سیر تحولات جمعیت شهر قائم شهر در سال های 85-1335 62
جدول شماره 3-6- نوع خانوار در شهر قائم شهر در سال 1385 62
جدول شماره 3-7- تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر قائم شهر طی سال های 85-1335 63
جدول شماره (3-8)- تعداد جمعیت و سهم هر یک از گروه های سنی شهر قائم شهر در سال های 1385-1375 64
جدول شماره (3-9)- شاخص های دموگرافیک ارائه شده برای شهر قائم شهر 65
جدول شماره (3-10)- محل تولد ساکنین شهر قائم شهر در سال 1385 66
جدول شماره (3-11)- مقایسه کل جمعیت با سواد شهر قائم شهر در سال 1385 66
جدول شماره (3-12) – تراکم نواحی در وضع موجود قائم شهر در سال 1385 67
جدول شماره (3-13)- جمعیت شاغلین و بیکار شهر قائم شهر در سال 1385 69
جدول شماره (3-14)- مصالح عمده مصرفی در اسکلت ساختمان های مسکونی قائم شهر در دوه های مختلف 72
جدول شماره (3-15)- تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار در قائم شهر از سال های 35 تا 85 74
جدول شماره (3-16)- سطوح کابری وضع موجود در سال 1380 77
جدول شماره (3-17)- گروه بندی سختمان های موجود بر پایه کیفیت ساختمانی 1380 81
جدول شماره (3-18)-دسته بندی ساختمان های موجود بر اساستعداد طبقات در سال 1380 82
جدول شماره (3-19)- دسته بندی ساختمان های موجود بر اساس مصالح ساختمانی 83
جدول شماره (3-20) – پراکنش واحهای مسکونی بلند مرتبه در ناحیه دو 91
جدول شماره (3-21)-مقایسه سطوح کاربری پیشنهادی طرح مصوب قبلی و و ضع موجود 92
جدول شماره (4-1)- توزیع فراوانی متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی 100
جدول شماره (4-2)- توزیع فراوانی تناسب تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع101
جدول شماره (4-3) -توزیع فراوانی سرانه فضای باز واحدهای مسکونی 102
جدول شماره (4-4)- توزیع فراوانی شرایط تراکم واحدهای مسکونی 103
جدول شماره (4-5)-توزیع فراوانی تناسب کاربری موجود از نظر کاربری خدماتی 104
جدول شماره (4-6)- توزیع فراوانی شرایط کاربری خدماتی واحدهای مسکونی 104
جدول شماره (4-7)- توزیع فراوانی شرایط کاربری معابر 105
جدول شماره (5-1)- ازمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال در کاربری مسکونی111
جدول شماره(5-2)- . آزمون X2برای آزمون فرضیه 1 112
جدول شماره (5-3)- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال در کاربری خدماتی 113
جدول شماره (5-4)- آزمون X2برای آزمون فرضیه 2 114
جدول شماره (5-5)-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال ئدر کاربری معابر 115
جدول شماره (5-6)- آزمون X2برای آزمون فرضیه 3 116

فهرست نمودار
نمودار شماره (3-1)- توزیع بارش ماهانه شهر قائم شهر 53
نمودار شماره (3-2)- توزیع بارش فصلی شهر قائم شهر 53
نمودار شماره (3-3)- شاخص حرارتی شهر قائم شهر 53
نمودار شماره (3-4)- تعداد روزهای یخبندان در شهرقائم شهر(88-1363) 54
نمودار شماره (3-5)- کاربری های وضع موجود شهر قائم شهر 79
نمودار شماره (3-6)- ویژگی های کیفیت ساختمان شهر قائم شهر 81
نمودار شماره (4-1)- نمودار ستونیتوزیع فراوانی متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی 100
نمودار شماره (4-2)- نمودار ستونی توزیع فراوانی تناسب تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع یا تفصیلی 101
نمودار شماره (4-3)-نمودار ستونیتوزیع فراوانی سرانه فضای باز واحدهای مسکونی 102

فهرست نقشه ها
نقشه شماره (3-1)- تقسیمات سیاسی شهرستان قائم شهر به تفکیک منطقه 48
نقشه شماره(3-2) –کاربری اراضی وضع موجود شهر قائم شهر 80
نقشه شماره (3-3)- روند گسترش تایخی شهر قائم شهر 88
نقشه شماره (3-4)- موقعیت ناحیه دو 90
نقشه شماره (3-5)-کاربری اراضی وضع موجودوپیشنهادی ناحیه دو 93

مقدمه
بیش از یک قرن از ظهور ساختمان های مسکونی و تجاری طبقاتی (شامل برج ها، بلند مرتبه هاو آسمان خراش ها) می گذرد. در آغاز راه، این قبیل سازه ها به عنوان نشانه ای ازپیشرفت های تکنولوژیک و فنی جوامع شناخته می شدند. معرفی شیوه های نوین و پیشرفته طراحی و معماری، استفاده از مصالح ساختمانی جدید و پیشرفته، پدیدار شدن تکنولوژیهای تاسیساتی جدید از قبیل سیستم های تهویه مرکزی، اطفای حریق، دفع زباله، پمپاژ آب به طبقات فوقانی، آسانسور، و حتی معرفی و ارائه الگوهای جدید زندگی شهری متناسب بااین معماری نوین، از جمله مواردی بودند که بدون مهیا شدن هریک، بلند مرتبه سازی نمیتوانست به عنوان بخشی مهم از صنعت ساختمان مطرح شود. بهمین دلیل بود که اولین بلندمرتبه ها و آسمان خراش ها، در جوامع پیشرفته صنعتی – بخصوص ایالات متحده امریکا- قدکشیده و با غرور، سر به آسمان ساییدند.
به مرور اما، با گذشت زمان و به خصوص پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساخت و ساز بلند مرتبه ها و آسمانخراش ها، گذشته از به رخ کشیدن قدرت و قابلیت فنی کشورها، دلیل مهم دیگری نیز پیداکرد: رشد شدید جمعیت و کمبود زمین جهت احداث واحدهای مسکونی کافی. آنچنانکه کشورهایی مانند ژاپن، هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور، به سرعت و پس از کشورهای بزرگ صنعتی، به خصوص ایالات متحده امریکا، شروع به گام نهادن در این راه کردند. امااحداث این ساختمان های بلند، تنها به این گروه از کشورها محدود نشد. رفته رفته اکثرکشورهای جهان، در روندی رو به گسترش، بلند مرتبه سازی را به عنوان یکی از نمادهای پیشرفت صنعتی و فنی خود، در دستور کار قرار دادند؛ ضمن آنکه رشد جمعیت نیز، دیگر به عنوان معضل تنها تعدادی کشور کوچک و پر جمعیت مطرح نبود، بلکه تبدیل به موضوعی جهانی شده بود ww.melk118.net)).
در این میان، ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و از چند دهه پیش، آرام آرام، پای بدین وادی گذاشت.این رویکرد، اگرچه درسالهای پیش از انقلاب، عمدتاً با هدف حرکت به سمت مدرنیزاسیون شروع شد، اما رفته رفته و خصوصا طی سال های اخیر، به راهکاری جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت جوان کشور به مسکن تبدیل شد. کمبود زمین و بخصوص رشد غیر منطقی قیمت آن در سراسرکشور از یک سو، و افزایش تقاضا جهت اسکان در برخی مناطق خاص کشور (خصوصا تهران وسایر کلان شهرها)، حرکت شتابان به سمت بلند مرتبه سازی و ایجاد مجتمع های بزرگ آپارتمانی با طبقات و واحدهای زیاد را توجیه پذیر کرد. ارائه برخی امتیازات از سوی ارگان های دولتی و بانک ها نیز، سیل سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری در زمینه انبوه سازی هدایت کرد.در همين راستا تحقيق‌ حاضر جستاري‌ است‌ در زمینه تحلیل ادراکی- محیطی تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری شهری قائمشهركه‌ از پنج‌ فصل‌به شرح زير تشكيل‌ شده‌ است:
در فصل‌ اول‌ به‌ طرح‌ تحقيق‌، بيان‌ مسئله‌، اهداف‌، فرضيات‌، متدولوژي‌ و غيره‌ اشاره‌ شده است. در فصل‌ دوم‌به‌ مفاهيم و نظريات‌ و تکنيک هاي مورد استفاده در تحقيق پرداخته شده است. در فصل‌ سوم‌ به ويژگيهاي طبيعي،اجتماعي،اقتصادي و کالبدی شهر قائمشهر و معرفی محدوده مورد مطالعه اشاره شده است.درفصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل مسأله بلند مرتبه سازی پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری،ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول:
طرح تحقیق

1-1- بيان مسأله
راهبرد بلند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مسموم، 000/0، یونجه1 Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، ساختمان های بلند مرتبه، ترافیک شهری