پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، تامین کننده، جوامع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

جه‏های گوشتی نژادRass
نگارنده: امین رضا ژولیده پور
چکیده:
مقدمه: اکثر بیماریهای رایج در صنعت مرغداری کشورکه بطور همهگیر جوجههای گوشتی را مبتلا میکنند، عملکرد کبد را مختل مینمایند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجههای گوشتی مطرح است. از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجههای گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد به عنوان مرکز مهم درگیر در متابولیسم و واسطهی مهم دستگاه گوارش و خون، از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوریکه هر گونه آسیب کبدی در جوجههای گوشتی در نخستین گام روی تغذیه و نهایتا راندمان تولید جوجهها تاثیر خواهد داشت.
روش بررسی: تعداد 120 قطعه جوجه یک‏روزه به‏طور تصادفی به دو گروه مسموم و غیر مسموم با سه تیمار برای هر گروه و 20 تکرار برای هر تیمار تقسیم شدند. تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه1رقیق، یونجه2غلیظ؛ شاهد مسموم، یونجه1رقیق مسموم، یونجه2غلیظ مسموم میباشد؛ که در پایان دوره پرورش، آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد(AST,ALT,ALP) به همراه فاکتورهای خونی: پروتئین تام، آلبومین و بیلیروبین، کلسترول و تریگلیسیرید سرم تعیین شدکه نتایج به شرح زیر میباشد: از لحاظ آماری نسبت به شاهد مسموم، یونجه 1/0 ٪ برای آنزیم کبدی AST در سطح P0/05 و آنزیم کبدی ALP در سطح01/0P بطور معنیدار کاهش نشان داد. آنزیم ALT کاهش یافته، ولی معنیدار نبود. فاکتور بیلیروبین در دوز 15/0 ٪ بطور معنیداری در سطح P0/05 افزایش نشان داد. فاکتور پروتئین تام نیز کاهش معنیداری در سطح01/0P داشت. فاکتور آلبومین تغییر معنیداری نسبت به شاهد مسموم نشان نداد. فاکتور تریگلیسیرید بطور معنیداری درسطح01/0P کاهش یافت. کلسترول به همراه متغیر وزن، افزایش معنیداری در سطح01/0P داشتند.
نتیجه گیری: عصارهی الکلی یونجه در غلظت 1/0 درصد در شرایط مسمومیت اثر حافظتی بر کبد دارد و سبب کاهش آنزیمهای کبدیAST و ALP در جوجههای گوشتی میگردد و در غلظت بالاتر ممکن است بهدلیل افزایش بیلیروبین و کاهش پروتئین تام سرم، باعث تشدید مسمومیت گردد.
واژگان کلیدی: عصارهی یونجه، آنزیم‏های عملکردی کبد، فاکتورهای خونی، مسمومیت، طیور گوشتی.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
1-کلیات 3
1-1- مقدمه 3
1-2- میکروبها و دستگاه گوارش پرندگان 8
1-3- تاثیر میکروارگانیسمها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش 9
1-4- موارد مصرف آنتیبیوتیکها در طیور 10
1-4- 1- محرک رشد آنتیبیوتیکی و مکانیسم عمل آنتیبیوتیکها 11
1-4- 2- آنتیبیوتیکها و معایب مصرف آنها 12
1-4- 3- ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیکهای خوراکی 13
1-4-4- افزودنیهای خوراکی جایگزین آنتیبیوتیکها 14
1-4-4-1- اسید های آلی 14
1-4-4-2-پریبیوتیکها 15
1-4-4-3- پروبیوتیکها 16
1-4-4-3-1- تعریف پروبیوتیکها 16
1-4-4-3-2- پروبیوتیکها و اثرات آنها 17
1-4-4-3-4- اثر مکملهای پروبيوتيکی بر عملکرد طیور گوشتی 18
1-4-4-3-5- پروبیوتیک ها و اثرات آنها بر فراسنجه های خونی 19
1-4-4-4- مصرف داروهای گیاهی به عنوان محرک رشد 20
1-4-4-6- چگونگی اثرگذاری ترکیبات فعال گیاهی 22
1-4-4-7- اثرات داروهای گیاهی به عنوان محرکرشد و چگونگی عمل آنها 27
1-4-4-8- پاسخ پرنده به محرکهای رشد گیاهی 28
1-4-4-10- کلسترول سرم و اثرات ترکیبات گیاهی بر آن 28
1-4-4-11- محرکهای رشد گیاهی و تاثیر آنها بر عملکرد طیور گوشتی 30
1-4-4-12- جمعیت میکروبی روده و تاثیر محرکهای رشد گیاهی بر آن 31
1-4-4- 13- خواص آنتیاکسیدانی محرکهای رشد گیاهی 33
1-4-4-14- محرکهای رشد گیاهی و اثرات آنها بر هضم مواد مغذی 34
1–4-5- محرکهای رشد گیاهی و اثر بر فراسنجههای خونی 35
1-4-5-1- عوامل مؤثر بر غلظت کلسترول پلاسما 36
1-5- کبد 37
1-5-1- هپاتیت ناشی از داروها و سموم 40
1-5-1-1- هپاتیت ناشی از مسکنها 41
1-5-1-2- هپاتیت ناشی از آنتی بیوتیکها و ضد ویروسها 42
1-5-1-3- هپاتیت ناشی از گیاهان دارویی 42
1-5-2- بررسی عملکرد کبد 43
1-5-2-1- آنزیم های کبدی 43
1-5-2-1-1- آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) 44
1-5-2-1-2- آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) 45
1-5-2-1-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) 46
1-5-2-2-بیلیروبینBilirubin 46
1-5-2-3- پروتئین تام Total Protein 47
1-5-2-4- آلبومین Albumin 48
1-6- معرفی گیاه یونجه 49
1-6-1- یونجه alfalfa 50
1-7- اهداف تحقیق 57
فصل دوم: مواد و روش ها 58
2-1-مواد و روش ‏ها 59
2-1-1-مواد و وسایل مورد نیاز برای عصاره گیری 59
2-1-2- عصاره گیری 60
2-2-محل و زمان اجرای طرح 63
2– 3–موقعیت و ابعاد سالن 63
2–4–آماده سازی سالن 65
2-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون 66
2-6- اصول پرورش جوجه ها 67
2-7- صفات مورد بررسی در آزمایش2-7-1- میانگین افزایش وزن 68
2-7-1- میانگین افزایش وزن 68
2-7-2- فراسنجه های خونی 69
2-7-3- آزمایشگاه و پارامتر ‏های خونی 72
2-8- مدل آماری 73
2-8-1- روش تحقيق 73
2-8-2- آنالیز آماری دادهها 74
فصل سوم: نتایج 75
3-1- روش تحقيق 76
3-1-1- مقایسه گروهها از حیث آنزیمهای کبدی 77
3-1-1-1-آنزیم کبدی AST 80
3-1-1-2- آنزیم کبدی ALT 81
3-1-1-3- آنزیم کبدی ALP 83
3-1-2- مقایسه گروهها از حیث سایر فاکتورها 85
3-1-2-1- مقایسه گروهها از نظر میزان پروتئین 90
3-1-2-2- مقایسه گروهها از نظر میزان آلبومین 91
3-1-2-3- مقایسه گروهها از نظر میزان بیلیروبین 92
3-1-2-4- مقایسه گروهها از نظر میزان تریگلیسیرید 93
3-1-2-5- مقایسه گروهها از نظر میزان کلسترول 94
3-1-2-6- مقایسه گروهها از نظر میزان وزن 95
فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری 96
4-1- بررسی فایتوژنیکهاي شناخته شده 97
4-2- استفاده از فایتوژنیک ها در جیرهی غذایی طیور 98
4-3- سایر تحقیقات در زمینهی استفاده از گیاهان دارویی در طیور 98
4-4- بحث و نتیجه گیری 100
4-5- نتیجه گیری 105
پیشنهادها 108
فهرست منابع 109

فهرست نمودارها
3-1- نمودار ستونی میزان AST در گروه های مورد مطالعه 81
3-2- نمودار ستونی میزان ALT در گروه های مورد مطالعه 82
3-3- نمودار ستونی میزان ALT در گروه های مورد مطالعه 84
3-4- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان پروتئین 90
3-5- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان آلبومین 91
3-6- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان بیلیروبین 92
3-7- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان تریگلیسیرید 93
3-8- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث میزان کلسترول 94
3-9- مقایسه میانگین گروه های مورد مطالعه از حیث وزن 95

فهرست جداول
1-1: تاکسونومی گیاه یونجه 50
2- 1- گروه بندی تیمارها و غلظت مصرفی عصارهها 65
2- 2- برنامه واکسیناسیون جوجههای گوشتی 66
2-3- روش آزمایش و کیتهای مورد استفاده 72
3-1: مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه در سه متغیر وابسته(آنزیم های کبدی) 78
3-2- تاثیرعصاره یونجه بر کاهش مسمومیت 79
3-3- آزمون مقایسههای زوجی دانت بین گروههای آزمایشی و شاهدمسموم از نظر آنزیم کبدی AST 80
3-4- آزمون مقایسهای زوجی دانت، بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALT 82
3-5- آزمون مقایسههای زوجی بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALP 83
3- 6- مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه در شش متغیر وابسته 85
3-7- جدول تحلیل واریانس تاثیر کاربندیهای مختلف بر 6 متغیر وابسته 87
3-8- آزمون مقایسههای زوجی بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر 6 متغیر وابسته 88

بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه(Medicago sativa) برروی آنزیم‏های عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی درجوجه‏های گوشتی نژادRass
بوسیله: امین رضا ژولیده پور
چکیده:
مقدمه: اکثر بیماریهای رایج در صنعت مرغداری کشورکه بطور همهگیر جوجههای گوشتی را مبتلا میکنند، عملکرد کبد را مختل مینمایند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجههای گوشتی مطرح است. از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجههای گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد به عنوان مرکز مهم درگیر در متابولیسم و واسطهی مهم دستگاه گوارش و خون از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوریکه هر گونه آسیب کبدی در جوجههای گوشتی در نخستین گام روی تغذیه و نهایتاٌ راندمان تولید جوجهها تاثیر خواهد داشت.
روش بررسی: تعداد 120 قطعه جوجه یک‏روزه به‏طور تصادفی به دو گروه مسموم و غیر مسموم با سه تیمار برای هر گروه و 20 تکرار برای هر تیمار تقسیم شدند. تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه1رقیق، یونجه2غلیظ؛ شاهد مسموم، یونجه1رقیق مسموم، یونجه2غلیظ مسموم میباشد؛ که در پایان دوره پرورش، آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد(AST,ALT,ALP) به همراه فاکتورهای خونی: پروتئین تام، آلبومین و بیلیروبین، کلسترول و تریگلیسیرید سرم تعیین شدکه نتایج به شرح زیر میباشد: از لحاظ آماری یونجه 1/0 ٪ برای آنزیم کبدی AST در سطح P0/05 و آنزیم کبدی ALP در سطح01/0P بطور معنیدار کاهش نشان داد. آنزیم ALT کاهش معنیداری نداشت. فاکتور بیلیروبین در دوز 15/0 ٪ بطور معنیداری در سطح P0/05 افزایش نشان داد. فاکتور پروتئین تام نیز کاهش معنیداری در سطح01/0P داشت. فاکتور آلبومین تغییر معنیداری نسبت به شاهد مسموم نشان نداد. فاکتور تریگلیسیرید بطور معنیداری درسطح01/0P کاهش یافت. کلسترول به همراه متغیر وزن، افزایش معنیداری در سطح01/0P داشتند.
نتیجه گیری: عصاره الکلی یونجه در غلظت 1/0 درصد در شرایط مسمومیت اثر حافظتی بر کبد دارد و سبب کاهش آنزیمهای کبدیASTوALTوALP در جوجههای گوشتی میگردد و در غلظت بالاتر ممکن است بهدلیل افزایش بیلیروبین و کاهش پروتئین تام، باعث تشدید مسمومیت گردد.
واژگان کلیدی: عصارهیونجه، آنزیم‏های عملکردی کبد، فاکتورهای خونی، مسمومیت، طیور گوشتی.

فصل اول: مقدمه

1-کلیات
1-1-مقدمه
گوشت طیور یکی از منابع اصلی تامین کننده نیازهای پروتئین حیوانی در تغذیه جوامع انسانی بشمار میرود و امروزه با پیشرفتهایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را بخود جلب کرده است تا جهت تولید سریعتر و بیشتر پروتئین، شیوههای متنوع و مختلفی را در رابطه با ضریب تبدیل غذایی به گوشت در طیور ارائه دهند(39) در سالهای اخیر سرعت رشد جوجههای گوشتی به دلیل پیشرفتهای موجود در زمینه تغذیه و ژنتیک افزایش یافته است(149) از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، مصرف آنتیبیوتیکها و افزودنیها، جهت ضدعفونی و مکمل در تغذیه طیور میباشد که علاوه بر اثر پیشگیرانه و درمانی، در دوز پایین در مراحل اولیه دوره رشد، باعث افزایش رشد نیز میگردد(9).
طیور، کارآمدترین راه تبدیل محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی به گوشت و تخم‏مرغ برای مصرف انسان می‏باشد. بنابراین پرورش طیور و افزایش تولیدات آنها یکی از مهم‏ترین و عملی‏ترین راه‏های تأمین پروتئین حیوانی در کشور ما است. پرورش طیور صنعتی توسعه یافته می‏باشد، بهطوریکه قادر است غذای قابل مصرف بیشتر و با هزینهی کمتر، برای جمعیت کشور فراهم سازد(39).کشور ایران هفتمین کشور تولیدکننده مرغ جهان با تولید 2 میلیون تن مرغ آماده طبخ در سال1392 بوده است(19). استان فارس چهارمین استان تولیدکننده مرغ گوشتی با سهم 5/7 درصدی بهشمار می‏آید و پیش بینی میشود به استان دوم کشور در سال 1393 تبدیل شود(5). گوشت مرغ مهم‏ترین منبع تأمین کننده پروتئین حیوانی مردم کشور با مصرف سرانه 25 کیلوگرم در سال، محسوب میشود(5). سند امنیت غذایی کشور و چشم‏انداز توسعه صنعت مرغداری کشور، نشاندهندهی افزایش تولید و مصرف این محصول در سال‏های آتی است(34). با پیشرفتهایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را بهخود جلب کرده است تا جهت تولید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع كيفي، روش‌هاي، مصاحبه‌هاي Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مطالعات زنان، سلسله‌مراتب