پایان نامه با واژگان کلیدی شخصیت پردازی، فرهنگ دینی، خلیفه الله

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1 . بیان مسئله 3
1-2 . ضرورت تحقیق 4
1-3 . اهداف تحقیق 4
1-4 . سوالات تحقیق 5
1-5 . کاربرد تحقیق 5
1-6 . کلیدواژه ها و تعریف مفاهیم 5
1-7 . روش تحقیق 6
فصل دوم 8
مبانی نظری تحقیق 8
2-1 . پیشینه تحقیق 9
2-2 . چارچوب نظری 11
2 -2 -1 . تعریف روایت 12
2 – 2 – 1 – 1 . تعریف روایت از منظر روایت شناسان ( ژرار ژنت و ژپ لینت ولت ) 12
2-2-2 . ولادیمیر پروپ 14
2-2-2-1 . نظریه و تعریف روایت از منظر ولادیمیر پروپ 17
2-2-3 . تودوروف 18
2-2-4 . گریماس 18
2-2-4-1. نظریه و تعریف روایت از منظر گریماس 23
2 – 2- 5 . کنش 24
2 – 2 – 6 . طرح شناسی 25
فصل سوم 29
یافته های تحقیق 29
3-1. تعریف شخصیت 30
3-2 . شخصیت شناسی 30
3-3 . سیرت اشخاص داستان 31
3-4 . ویژگی های منحصر به فرد شخصیت پردازی در سینما 32
3-5 . انواع شخصیت ها و میزان اهمیت آنها 33
3-5-1 . نشانه های شخصیت های اصلی 34
3-5-2 . شخصیت های داستانی و زندگی واقعی 35
3-5-3 . اهمیت شخصیت 35
3-6 . شخصیت پردازی و حوزه تعریفی آن 38
3-6-1 . روند پرداخت خمیره شخصیت 38
3-6-2 . انواع شخصیت پردازی 39
3-6-3 . مجموعه تکنیک های شخصیت پردازی 39
3-6-4 . درک درست از شخصیت پردازی 40
3-7 . شخصیت پردازی در فیلمنامه نویسی 41
3-8 . باور پذیر کردن شخصیت 41
3 – 8 – 1 . ابزار های لازم برای باور پذیر کردن شخصیت 42
3-8-2 . تغییر پذیری در شخصیت 44
3-8-3 . کشمکش و تضاد در شخصیت پردازی 44
3-8-4 . احساسات مخاطب و شخصیت ها 46
3-8-4-1 . حس همدردی ماندگار نسبت به شخصیت 46
3-8-4-2 . حس تنفر نسبت به شخصیت 47
3-9 . شخصیت پردازی افراد شرور 49
3-9-1 . بررسی دو نمونه شخصیت شرور در متون داخل و خارج 49
3-9-1-1 . شخصیت های منفی در شاهنامه 49
3-9-1-2 . ضد قهرمان های تراژدی های شکسپیر 51
3-9-2 . نیروی مخالف و شخصیت شرور 52
3-10 . شخصیت زن افسونگر 57
3 – 11 . شر و منشا آن 57
3 – 11 – 1 . تضاد در عالم و رابطه آن با خیر و شر 59
3 – 11 – 2 . نقش شرور در خلیفه الله شدن انسان 61
3 – 12 . مفهوم خیر و شر در قرآن و روایات 63
3 – 12 – 1 . شخصیت و شخصیت پردازی در قرآن 65
3 – 12 – 2 . شیوه ارائه شخصیت ها در قرآن 65
3 – 12 – 2 – 1 . هدایت انسان 66
3 – 12 – 2 – 2 . انسان ، آزادی و خلیفه الله شدن 67
3 – 13 . مورد مطالعاتی : مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته 68
فصل چهارم 80
نتیجه گیری 80
4 – 1 . مقدمه 81
4 – 2 . جمع بندی نتایج 82
4 – 3 . ارائه راهکارها 83

فهرست شکل ها
الگوی 2 – 1 13
الگوی 2 – 2 14
تصویر 2 – 1 21
الگوی 2 – 3 27
تصویر 3 – 1 69
تصویر 3 – 2 70
الگوی 3 – 1 72
الگوی 3 – 2 73
الگوی 3 – 3 74
جدول 3 – 1 75
جدول 3 – 2 75
جدول 3 – 3 76
جدول 3 – 4 77
جدول 3 – 5 77
تصویر 3 – 3 78

مقدمه
انسان ، به مرور از نقل و روایات قصه ها به سمت نمایش قصه ها پیش رفت و تئاتر را تشکیل داد ، پس از آن به فیلم روی آورد و امروزه اکثر قصه ها را با فیلم نمایش می دهند که فیلمنامه ، مرحله اصلی و مقدماتی آن است و توسط فیلمنامه نویس ، نوشته می شود . حوزه فیلمنامه نویسی نیز به همین منظور به وجود آمد.
ترسیم شخصیت ها از طریق فیلم ، تفاوت های بسیاری با ترسیم شخصیت ها در ادبیات و هنرهای کلامی دارد . در فیلمنامه ، فیلمنامه نویس باید شخصیت ها را وادار کند تا به ما نشان دهند که چه تفکر و احساسی دارند . ترسیم شخصیت ها در سینما به نظر بسیاری از اهل فن ، مشکل ترین نوع شخصیت پردازی است . ( مهرینگ ، 1376 )
شیطان در سینما معمولا مظهر ایجاد وحشت ، وسوسه ، فریب ، پلیدی و گاه نابودی است . یک بستر داستانی دراماتیک ، که میدان نبرد خیر و شر است ، نیاز به قهرمان و ضد قهرمان دارد و به قول خودمان آدم بده و آدم خوبه می خواهد . عموما در فیلم های “شیطان دار”، شیطان آنتاگونیست ماجراست و در این فیلم ها ، نقش بسیار مهم “شر” را دارد .
شیطان و شخصیت های شرور در سینما غالبا از قدرتی بلامنازع برخوردار هستند و این قدرت ، ریشه در ماهیت فرامادی شیطان دارد . گاه درجلد انسان ها و گاه در جلد حیوانات و یا اشیا فرو می رود ، مرزهای زمان و مکان را پشت سر می گذارد و می تواند به هر چهره و شکلی درآید . از این رو ، قهرمان داستان برای مواجهه و مقابله با او و غلبه بر او کار بسیار دشوار و گاه غیرممکنی پیش رو دارد . درعین حال همین ویژگی ها ، شیطان را واجد جذابیت های تصویری و دراماتیک بسیاری می کند که باعث می شود همواره میان فیلمنامه نویسان و فیلمسازان ، مشتری داشته باشد .
این رساله قصد دارد به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بپردازد . ابتدا به مباحث شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت پرداخته می شود ، سپس رویکرد اسلام نسبت به شناسایی شر بررسی می شود ، که برای این منظور ، روی یک مصداق ؛ مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته کار می شود.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 . بیان مسئله

در این پایان نامه قصد داریم تعریفی از شر ، شخصیت پردازی و ترکیب این دو با هم بدهیم و بررسی کنیم شر در فرهنگ دینی ما به چه معناست ، چگونه پدید می آید و در یک اثر هنری چگونه خود را نشان می دهد ، شخصیت یا قهرمان چیست ، شخصیت پردازی چیست ، آیا شخصیت پردازی در یک متن نمایشی با یک فیلمنامه متفاوت است . اصول و روش صحیح برای خلق شخصیتی مناسب ( شر و خیر ) یا قهرمان مثبت یا منفی در فیلمنامه یا یک مجموعه تلویزیونی به چه صورت می باشد . ابتدا مختصات شر از کلام اسلامی و شیعی مورد بررسی قرار می دهیم و مرز بین اختیار انسان ( همان شخصیت های سریال معصومیت از دست رفته ) و شرارت شیطان را معلوم کنیم . می خواهیم ببینیم آیا شر فقط زبان نمادین دارد و آیا ابزارهای دیگری هم برای نشان دادن آن موجود هست یا خیر . برای یافتن شخصیت های شریر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته از نظریه های گریماس و پروپ استفاده کرده ایم و کارکردهایش را بر اساس همان نظریات مشخص نموده ایم .
شخصیت ها باید در زمینه ای گسترش یابند و آن پیرنگ است . هر شخصیت برای منظور خاصی در فیلمنامه جای می گیرد . خلق و پی ریزی شخصیت مانند کشف دیدگاه ها ، علایق ، سلیقه ها ، نیازها، الگوهای رفتاری و واکنش های گوناگون است . ( مهرینگ ، 1376 )
قصه را می توان بیان سرگذشت واقعی یا غیرواقعی دانست که مبتنی بر هدف و اندیشه ای است و دارای سه عنصر اصلی موضوع ، شخصیت و گفتگو است . در طول آن معمایی مطرح می شود یا گره ای می آید که در پایان ، آن معما حل و گره گشوده می شود . قصه انواعی دارد ، واقعی ( واقع گرا ) و غیرواقعی ( مثل افسانه ها و قصه های پریان ) . عناصر قصه عبارتند از : طرح ، شخصیت ، عمل و گفتگو . در این بین شخصیت مهمترین عنصر یک قصه یا اثر داستانی است ، محور اصلی قصه است که با اعمال خود به قصه موجودیت می بخشد . ( داغه چی فیروزجایی ، 1386 )
در این پایان نامه به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بر اساس الگوی کنشگران پرداخته می شود .
با توجه به اینکه پایان نامه باید در رابطه با موضوع خاص باشد ، لذا سعی می شود که اولا به بررسی اجمالی و کلی شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی پرداخته شود و سپس به مورد مطالعاتی این پایان نامه ، مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته رسیدگی شود .
نتیجه کاربردی این پایان نامه به این سمت نخواهد بود که حتما شر یا افراد شرور شبیه به آنچه در تفکرات اسلامی ذکر شده ساخته شود ، البته آن هم می تواند باشد ، اما مهم تر و کاربردی تر از آن ، این است که بتواند از شر ، در هر شکل و قالبی ، حتی یک شی کوچک ، شخصیت پردازی هایی در جهت اهداف اسلامی و با رویکرد اسلامی ارائه دهد .

1-2 . ضرورت تحقیق

امروزه مجموعه های تلویزیونی بسیاری به ارائه داستان هایی با مضامین خیر و شر می پردازند و سعی در به تصویر کشیدن شیطان بر مبنای فرهنگ دینی ما را دارند . از این رو چگونگی بازنمایی درست و متناسب این مفاهیم بر اساس یک تحقیق علمی با رویکرد نشانه – معنا شناسی اجتناب ناپذیر جلوه می کند .
تا کنون پژوهشی با این عنوان ( شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی ) انجام نشده است . و این که در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده از تفکرات اسلامی و شیعی و نظریه های پروپ و گریماس ، به رویکرد اسلام به مساله شر رسید و از آن در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی برای شخصیت پردازی شر استفاده کرد .

1-3 . اهداف تحقیق
هدف اصلی
– بررسی شخصیت پردازی شر در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی با رویکرد تفکر اسلامی
هدف های فرعی
– شناخت شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی .
– شناخت شر و افراد شرور از منظر فیلمنامه و نمایشنامه نویسی .
– بررسی شخصیت پردازی شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته .
– شناخت و بررسی نظریه پروپ و گریماس در شخصیت پردازی .

1-4 . سوالات تحقیق
سوال اصلی
شخصیت پردازی و شخصیت شرور در فیلمنامه و در تفکر اسلامی چگونه است ؟
سوالات فرعی
– در فیلمنامه ، شخصیت چیست و شخصیت پردازی چه گونه است ؟
– شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی و شیعی چه کسانی هستند ؟
– شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته که می باشند و چگونه نشان داده شده اند ؟
– نظریه پروپ و گریماس در شخصیت پردازی چیست ؟

1-5 . کاربرد تحقیق
چگونه از مفاهیم و مضامین اسلامی در به تصویر کشیدن مناسب و قابل قبول شخصیت های خیر و شر در مجموعه های تلویزیونی استفاده نماییم و چگونه شخصیت پردازی درست را وارد سریال های خود کرده و خیر و شر را از طریق آن برای مخاطب به نمایش درآوریم.
به فیلم نامه نویسان و کارگردانان ، ابزار و عناصری در زمینه شخصیت پردازی شر و افراد شرور می دهد که با رویکرد اسلامی هم سویی دارد و در جهت اهداف اسلام است .

1-6 . کلیدواژه ها و تعریف مفاهیم

شخصیت پردازی : ساختن و پرداختن شخصیت در یک داستان ، نمایش یا فیلم است . (انوری ، 1381 ، 44- 62) اشخاص ساخته شده ای ( مخلوقی ) را که در داستان و نمایشنامه و … ظاهر می شوند ، شخصیت می نامند . شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه می گوید و می کند وجود داشته باشد . خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزه داستان ، تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می کنند ، شخصیت پردازی می خوانند . (میرصادقی ، 1385 ، 84)
شخصیت : 1 0 مجموعه خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص . 2 . مجموعه خصوصیات یک انسان . ( معین ، 1381 ، 575 )
شخصیت در فیلمنامه ، کسی است که ماجرا بر او واقع می شود و یا خود ، ماجرا را به وجود می آورد و شالوده اساسی فیلمنامه است . ( فیلد ، 1380 ، 20 )
شر : 1 . بدشدن ، بدی کردن ، بدی ، فساد ، نقیض خیر . 2 . بدکار ، بدکارتر ، بدکردارتر ، بسیار شریر . (عمید ، 1379 ، 790 )
شر در برابر خیر ، مفهومی قریب به بداهت است . در فلسفه اخلاق خیر به وجود ، وجود مطلوب و لذت ؛ و شر به عدم ، فقدان کمال و درد و رنج تعریف شده است .
در یک تقسیم بندی متداول ، شر را از جهت مصداق به دو دسته تقسیم می کنند : شر اخلاقی و شر طبیعی . شر اخلاقی ، شری است که مستقیماً در نتیجه عمل ناپسند انسانی به وجود می آید ؛ مانند قتل، دزدی، غارت و تجاوز . همچنین زلزله، آتشفشان، سیل، طوفان و امراض لاعلاج نیز نمونه‌هایی از شرور طبیعی هستند . ( سبحانی و محمدرضایی ، 1386 ، 122 )

1-7 . روش تحقیق
اینک به مرحله‌ای می رسیم که باید در آن به بیان روش و متد استفاده شده در این پایان نامه پرداخت . هدف اصلی این مرحله جمع آوری اطلاعات درمورد تحقیق می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اطلاعات بدست آمده را جمع بندی نمود .
از فصل اول تا اواسط فصل سوم پایان نامه مربوط به مبانی نظری شخصیت ، شخصیت پردازی ، شر و افراد شرور بر مبنای تفکر

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع سوره بقره، سوره نازعات، سوره حجرات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قصه یوسف، شخصیت پردازی، ژپ لینت ولت