منابع پایان نامه ارشد با موضوع متيونين، ال-کارنيتين، ليزين-

دانلود پایان نامه ارشد

ا
70
2-11-2-1-1- اهميت باليني ليپيدها
70
فصل سوم: مواد و روش?ها
72
3-1- محل اجراي آزمايش
73
3-2- موقعيت و ابعاد سالن
73
3-3- آماده سازي سالن?پرورش
74
3-4- روش آزمايشات
75
3-5- شرايط محيطي پرورش
75
3-5-1 دما
75
3-5-2 رطوبت
75
3-5-3- تهويه
75
3-5-4- نور
76
3-5-5- دان?خوري و آب?خوري
76
3-6- برنامه?هاي بهداشتي و واکسيناسيون
76
3-6-1- واکسن برونشيت مرحله اول
76
3-6-2- واکسن نيوکاسل مرحله اول
77
3-6-3- واکسن گامبورو مرحله?اول
77
3-6-4- برونشيت مرحله دوم
78
3-6-5- واکسن نيوکاسل مرحله دوم
78
3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم
79
3-7- مدل و ماده آزمايشي
79
3-8- تنظيم و تهيه جيرههاي آزمايشي
81
3-8-1- ليزين- متيونين بيش از توصيه NRC
83
3-9- نمونه?برداري خون
83
3-10- پارامترهاي?هاي خون
83
3-11- ميکروفلوراي روده
84
3 -11-1-کارهاي قبل از شروع کشت?ميکروبي
84
3-11-1-1- تهيه پِپتون?واتر
84
3-11-1-2- تهيه محيط?کشت مک?کانکي آگار (محيط?کشت جامد)
85
3-11-1-3- تهيه محيط?کشت اي . ام . بي آگار (محيط?کشت جامد)
85
3-11-1-4- تهيه محيط?کشت نوترينت آگار (محيط?کشت جامد)
85
3-11-1-5- تهيه محيط?کشت ام.آر.اس آگار (محيط?کشت جامد)
86
3-11-1-6- تهيه محيط?کشت روگاسا آگار (محيط?کشت جامد)
86
3-11-1-7- تهيه محيط?کشت آزايد آگار (محيط?کشت جامد)
86
3-11-2- روش کار کشت فلور ميکروبي روده?کور
87
3-12- چگونگي تجزيه و تحليل آماري
88
3-12-1- مدل آماري طرح
88
3-12-1-1-آزمايشات فاکتوريل
88
3-12-1-1-1- فاکتور
88
3-12-1-1-2- سطح
88
3-12-1-1-3- تيمار
88
3-12-1-1-4- اثر متقابل
89
3-12-1-1-5- اثرات تشکيل دهنده تيمار در آزمايشات فاکتوريل
89
3-12-2- تجزيه و تحليل آماري
89
فصل چهارم: نتايج
90
4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي بعضي از پارامترهاي خوني
93
4-2- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي بعضي از پارامترهاي خوني
94
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف ال-کارنيتين و ليزين- متيونين اضافي روي بعضي از پارامترهاي خوني
95
4-4- گلوکز خون
96
4-5- اوريک اسيد خون
99
4-6- تري گليسريد خون
102
4-7- پروتئين خون
105
4-8- آلبومين خون
108
4-9- کلسترول خون
111
4-10- LDL خون
114
4-11- HDL خون
117
4-12- VLDL خون
120
4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کور
123
4-14- اثر سطوح اضافي ليزين- متيونين روي جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کو
124
4-15- اثرمتقابل سطوح مختلف ال-کارنيتين و ليزين- متيونين اضافي روي جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کور
125
4-16- جمعيت کل باکتري?هاي هوازي
126
4-17- جمعيت باکتري توليد کننده اسيدلاکتيک
129
4-18- باکتري اشريشياکلي
132
4-19- کلي فرم
135
4-20- لاکتوباسيل
138
4-21- انتروکوک
141
فصل پنجم: بحث
144
5 – 1- پارامترهاي خون
145
5 -1-1- گلوکز
145
5- 1 -2-کلسترول
145
5-1- 3-تري?گليسريد
146
5- 1- 4- اسيد اوريک
146
5-1-5- پروتئين وآلبومين خون
147
5-1-6- ليپوپروتئين?هاي خون(LDL، HDL، VLDL)
147
5-2- ميکروفلوراي روده
148
5-2-1-کلي?فرم
148
5-2-2- اشريشياکلي
148
5-2-3- لاکتوباسيلوس و باکتري?هاي توليدکننده اسيدلاکتيک
148
5-2-4- انتروکوک‌ها
149
5-2-5- باکتري هوازي
149
5-3- نتيجه?گيري
149
5-4- مسائل و چالش?هاي اين پژوهش
150
5-5- پيشنهادات
150
فصل ششم: فهرست منابع
151
چکيده انگليسي
171

فهرست جداول

جدول1-1- درصد پروتئين گوشت و ضريب تبديل خوراک در حيوانات مختلف
4
جدول1-2- مقايسه برخي از استانداردهاي توليد جوجه گوشتي ايران با ترکيه و امريکا
5
جدول 2-1- نام شيميايي ، فرمول شيميايي و فرمول ساختماني ال-کارنيتين
12
جدول 2-2- مقدار ال- کارنيتين موجود در مواد غذايي (ميلي?گرم در کيلوگرم)
14
جدول 2-3 – مقدار ال-کارنيتين موجود در شير پستانداران
18
جدول 2- 4 – فرم?هاي مختلف کمبود ال-کارنيتين
24
جدول2-5- عناصر و نسبت آن?ها در ساختمان پروتئين?ها
36
جدول2-6- طبقه?بندي پروتئين?ها
37
جدول 2-7- محدوديت اسيدآمينه خوراک در جيره طيور
40
جدول 2-8- مقدار ليزين جيره جوجه?گوشتي و وابستگي ان با پروتئين و انرژي قابل متابوليسم خوراک
45
جدول 2 – 9- درصد ليزين چند ماده خوراکي
46
جدول2-10- متابوليسم ليپوپروتئين?ها
71
جدول 3-1 شرايط دمايي تأمين شده در کل دوره پرورش
75
جدول 3-2 برنامه واکسيناسيون
79
جدول3-4- جدول سطوح مختلف ال-کارنيتين و ليزين- متيونين به?کار رفته در اين پژوهش
80
جدول 3-5- تركيب دان مصرفي در دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني
81
جدول 3-6- مواد مغذي جيره پايه آزمايشي در دورههاي آغازين، رشد و پاياني
82
جدول 3-7- ترکيب مولتي?ويتامين دوره آغازين ، رشد و پاياني (در هر کيلوگرم)
82
جدول 3-8- ميزان ليزين- متيونين اضافي در اين پژوهش در دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني
83
جدول4-1- مقايسه ميانگين?هاي پارامترهاي خوني (± انحراف معيار ميانگين?ها) و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير سطوح مختلف ال-کارنيتين
93
جدول4-2- مقايسه ميانگين?هاي پارامترهاي خوني (± انحراف معيار ميانگين?ها) و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير سطوح ليزين- متيونين اضافي
94
جدول4-3- مقايسه ميانگين هاي پارامترهاي خوني(± انحراف معيار ميانگين?ها) و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير تيمارها
95
جدول4-5 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي گلوکز خون
96
جدول 4-6- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي اوريک اسيد خون
99
جدول4-7 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي تري گليسريد خون
102
جدول4-8 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي پروتئين خون
105
جدول4-9 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي آلبومين خون
108
جدول4-10- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي کلسترول خون
111
جدول4-11 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي LDL خون
114
جدول4-12 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر رويHDL خون
117
جدول4-13 – نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين ابر رويVLDL خون
120
جدول 4-14-مقايسه ميانگين هاي جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کور(± انحراف معيار ميانگين?ها) و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير سطوح مختلف ال-کارنيتين
123
جدول4-15- مقايسه ميانگين هاي جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کور(± انحراف معيار ميانگين?ها) و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير سطوح ليزين- متيونين اضافي
124
جدول4-16- مقايسه ميانگين جمعيت شماري از باکتري?هاي روده?کور(± انحراف معيار ميانگين?ها)

و اشتباه معيار ميانگين?ها تحت تأثير تيمارها
125
جدول4-17- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي جمعيت کل باکتري?هاي هوازي
126
جدول4-17- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي جمعيت باکتري توليدکننده?اسيدلاکتيک
129
جدول 4-18- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي باکتري اشريشياکلي
132
جدول4-19- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي کلي?فرم
135
جدول4-20- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي لاکتوباسيل
138
جدول4-21- نتايج تجزيه واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي انتروکوک
141

فهرست نمودارها

نمودار4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي گلوکز خون
97
نمودار4-2- اثر سطوح اضافي ليزين- متيونين روي گلوکز خون
97
نمودار4-3- اثر تيمارها روي گلوکز خون
98
نمودار4-4- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي اوريک اسيدخون
100
نمودار4-5- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي اوريک اسيد خون
100
نمودار4-6- اثر تيمارها روي اوريک اسيدخون
101
نمودار4-7- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي تري?گليسريد خون
103
نمودار4-8- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي تري?گليسريد خون
103
نمودار4-9- اثر تيمارها روي تري?گليسريد خون
104
نمودار4-10- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي پروتئين خون
106
نمودار4-11- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي پروتئين خون
106
نمودار4-12- اثر تيمارها روي پروتئين خون
107
نمودار4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي آلبومين خون
109
نمودار4-14- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي آلبومين خون
109
نمودار4-15- اثر تيمارها روي آلبومين خون
110
نمودار4-16- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کلسترول خون
112
نمودار4-17- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي کلسترول خون
112
نمودار4-18- اثر تيمارها روي کلسترول خون
113
نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي LDL خون
115
نمودار4-20- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي LDL خون
115
نمودار4-21- اثر تيمارها روي LDL خون
116
نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي HDL خون
118
نمودار4-23- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي HDLخون
118
نمودار4-24- اثر تيمارها روي HDLخون
119
نمودار4-25- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي VLDL خون
121
نمودار4-26- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي VLDL خون
121
نمودار4-27- اثر تيمارها روي VLDLخون
122
نمودار4-28- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کل جمعيت باکتري?هاي هوازي
127
نمودار4-29- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي کل جمعيت باکتري?هاي هوازي
127
نمودار4-30- اثر تيمارها روي کل جمعيت باکتري?هاي هوازي
128
نمودار4-31- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کل جمعيت باکتري?هاي توليدکننده اسيدلاکتيک
130
نمودار4-32- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي کل جمعيت باکتري?هاي توليدکننده اسيدلاکتيک
130
نمودار4-33- اثر تيمارها روي کل جمعيت باکتري هاي توليدکننده اسيدلاکتيک
131
نمودار4-34- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کل جمعيت باکتري اشريشياکلي
133
نمودار4-35- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي کل جمعيت باکتري اشريشياکلي
133
نمودار4-36- اثر تيمارها روي کل جمعيت باکتري اشريشياکلي
134
نمودار4-37- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي جمعيت کلي?فرم?ها
136
نمودار4-38- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي جمعيت کلي?فرم?ها
136
نمودار4-38- اثر تيمارها روي جمعيت کلي?فرم?ها
137
نمودار4-39- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کل جمعيت باکتري?هاي لاکتوباسيل
139
نمودار4-40- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي جمعيت کل جمعيت باکتري?هاي لاکتوباسيل
139
نمودار4-41- اثر تيمارها روي جمعيت کل جمعيت باکتري هاي لاکتوباسيل
140
نمودار4-42- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي کل جمعيت انتروکوک?ها
142
نمودار4-43- اثر سطوح ليزين – متيونين اضافي روي کل جمعيت انتروکوک?ها
142
نمودار4-44- اثر تيمارها روي کل جمعيت انتروکوک?ها
143

فهرست شکلها

شكل 1-1- ساختمان مولكولي اسيد‌آمينه ليزين
8
شکل 1 – 2- فرم مولکولي اسيد‌آمينه متيونين
9
شکل 2-1- بيوسنتز ال-کارنيتين
20
شکل 2 – 2- متابوليسم ال-کارنيتين
22
شکل 2-3- اکسيداسيون دنباله هاي متيونين در پروتئين?ها به متيونين سولفوکسيد و واکنش ترميم پروتئين توسط متيونين سولفوکسيد ردوکتاز
55
شکل 2-4- -Sآدنوزيل متيونين
57
شکل 2-5- نماي شماتيک متابوليسم متيونين
58
شکل3-1- عکس هوايي محل پژوهش
73

چکيده
موضوع پرورش طيور براي تأمين بخشي از نيازهاي تغذيه?اي جامعه، جايگاه ويژه?اي را به خود اختصاص داده و جامعه کنوني به درستي اين جايگاه را مناسب تشخيص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بيشتر در بهبود کميت

پایان نامه
Previous Entries قوانین موجود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ال-کارنيتين، آزمايشي، 308