پایان نامه درمورد اشتراک منابع

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دانشکده علوم انساني، گروه کتابداري و اطلاع رساني

پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي کارشناسي ارشد
با تأييدات خداوند متعال پايان‌نامه خانم فريبا مهري تحت عنوان:”بررسي راهکارهاي ايجاد طرح‌هاي همکاري (امانت بين کتابخانه‌اي، اشتراک منابع) در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور”،در تاريخ 16 /6/92 بانمره 90/17و با امتياز بسيار خوب مورد تأييد قرار گرفت.
هيأت داوران:
1-استاد راهنما:دکترمحسن حميدي امضا……………. تاريخ…………….
2-استاد مشاور: دکترسيد علي اکبر فاميل روحاني امضا……………. تاريخ…………….
3-استاد داور: دکترعاطفه زارعي امضا……………. تاريخ…………….
4- مدير گروه آموزشي: دکتر سيد علي‌اکبر فاميل روحاني امضا……………. تاريخ…………….
5-معاون تحصيلات تکميلي واحد: دکتر اميررضا گودرزي امضا……………. تاريخ…………….

تقديم بـه:
پدر و مادر عزيزم که توفيق خود را نتيجه سال‌ها زحمت، فداکاري و دعاي خير ايشان ميدانم. باشد که تمامي محبتها و تلاش آنان راسپاس گفته باشم.
تقديم به استاد عزيز، مهربان و فرهيخته دکتر سيد‌علي‌اکبر فاميل‌روحاني و تقديم به استاد راهنماي عزيز، مهربان و گرانقدرم دکتر محسن حميدي که در طول تحصيل، اينجانب را همواره ياري نمودند. اميد آنکه توانسته باشم مراتب سپاس را بجا آورم.

سپاسگزاري
در اينجا بي‌نهايت خداوند منان را شاکرم به خاطر لطف و مرحمتش که مرا ياري رساند تا رساله‌ام را به پايان برسانم.
از زحمات، دلسوزي‌ها و مهرباني‌هاي بي شائبه استاد راهنماي عزيزم دکتر محسن حميدي که در طول نگارش پايان‌نامه از راهنمايي‌هاي ايشان بهره‌مند شدم تشکر و سپاسگزاري مي‌نمايم.
حمايت‌ها و زحمات استاد عزيز و گرانقدرم دکتر سيد علي اکبر فاميل روحاني مدير محترم گروه کتابداري و اطلاع‌رساني و استاد مشاور اينجانب بود که توانستم تدوين پايان نامه حاضر را به پايان برسانم، کمال تشکر و امتنان را دارم.
از سرکار خانم دکتر عاطفه زارعي استاد گرامي و عزيزم که قبول زحمت فرمودند داوري از پايان نامه اينجانب را پذيرفتند تشکر مي‌نمايم.
از زحمات و تلاش بيدريغ پدر و مادر بزرگوارم، برادر عزيزم آقاي شاهين مهري و خواهر عزيزم خانم فاطمه مهري که همواره مشوق اينجانب بودند تشکر و قدرداني ‌مي‌نمايم.
هم‌چنين از مسئول محترم در نهاد رهبري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، حاج آقا امامي‌فر و همکاران گرامي، حاج آقا محسن غلامي، حاج آقا شاکري، آقاي ويسي، خانم اميريان، آقاي غياثي و حاج آقا تاخيره کمال تشکر را دارم.

فريبا مهري

چکيده
هدف: آشنايي با راهکارهاي ايجاد طرح‌هاي همکاري (امانت بين کتابخانه‌اي، اشتراک منابع) در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور از نظر، نوع دانشگاه، بودجه، امکانات و تجهيزات و نيروي انساني مي‌باشد. روش شناسي: از نوع کاربردي و روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد و فايده‌اي که مي‌تواند داشته باشد، باعث توسعه و پيشرفت کتابخانه‌هاي نهاد مي‌شود.جامعه مورد مطالعه کتابخانه‌هاي نهاد رهبري واقع در استان‌هاي غرب کشور اعم از کردستان، ايلام، لرستان، کرمانشاه و همدان مي‌باشند که در مجموع 27 کتابخانه را شامل شده است. ابزار گردآوري داده‌هاي اين پژوهش، پرسشنام? محقق ساخته با 38 سؤال بسته و 1 سؤال باز و با مقياس 3 تا 7 گزينه‌اي ليکرت بود که پايايي آن از طريق محاسب? آلفاي کرونباخ معادل 88% برآورد گرديد. پاسخ پرسش‌هاي اساسي تحقيق، از طريق تجزيه و تحليل داده‌ها بوسيله نرم افزار spssويرايش 20 بدست آمده است. يافته‌ها: نشان مي‌دهد 4/44% پراکندگي کتابخانه‌ها مربوط به دانشگاه‌هاي دولتي مي‌باشد. 9/25% از کتابخانه‌ها، بودج? اختصاصي براي تهيه منابع را خيلي کم و کم، ارزيابي نمودند. در رابطه با امکانات و تجهيزات کتابخانه‌ها جهت پياده سازي طرح همکاري، ‌3/70 درصد‌ نظرات در انتخاب گزينه‌هاي کم و خيلي کم بوده است. 8/77% از نيروي انساني کتابخانه‌ها را مردان تشکيل مي‌دهند و در حال حاضر هر يک از اين کتابخانه‌ها، يک نيروي کاري در اختيار گرفته‌اند. نتيجه‌گيري: کتابخانه‌ها در زمينه‌هاي مطرح شده، دچار چالش‌هاي جدي هستند. در فصل پنجم راهکارهايي در رابطه با چالش پيش روي کتابخانه‌ها ارائه شده است.
واژه‌هاي کليدي: اشتراک منابع- امانت بين کتابخانه‌اي- دانشگاه‌هاي غرب کشور- طرح‌هاي همکاري- کتابخانه‌هاي نهاد رهبري

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده
فصل اول: کليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسئله 3
1-3. متغيرها 4
1-3-1. متغيرمستقل: راهکارها 4
1-3-2. متغيرتابع: طرح‌هاي همکاري (امانت بين کتابخانه اي،اشتراک منابع) 4
1-4. اهميت وضرورت تحقيق 4
1-5. اهداف تحقيق 5
1-5-1. هدف اصلي 5
1-5-2. اهداف فرعي 5
1-6. استفاده‌ي کاربردي ازتحقيق 6
1-7. فرضيه 6
1-8. سؤال اصلي تحقيق 6
1-8-1. سؤال‌هاي تحقيق 6
1-9. تعاريف مفهومي وعملياتي 7
1-9-1. تعريف مفهومي 7
1-9-2. تعريف عملياتي 8
فصل دوم مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه‌ي تحقيق
2-1. مقدمه 9
2-2. تعريف همکاري 9
2-3. ايجادطرح همکاري بين کتابخانه‌اي 10
2-4. روش‌هاي همکاري 10
2-4-2. همکاري کتابخانه‌هادردانشگاه وروکلاو 12
2-5. شرايط لازم براي کسب موفقيت دربرنامه‌هاي همکاري بين کتابخانه‌ها 14
2-6. انواع همکاري‌هاي بين کتابخانه‌اي 15
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-7. اهداف همکاري بين کتابخانه‌ها 19
2-8. همکاري بين کتابخانه‌اي؛غني کردن کتابخانه‌هاي کوچک 21
2-9. همکاري بين کتابخانه‌هادرمان نه پيشگيري 22
2-10. امانت بين کتابخانه‌اي 24
2-10-1. ايجادنظام امانت بين کتابخانه‌اي 26
2-10-2. رهنمودهاي ايفلادرخصوص اصول اجراي امانت بين کتابخانه‌اي وخدمات تحويل مدرک درسطح بين‌الملل 27
2-10-3. اصول ورهنمودهاي اجرايي 28
2-10-3-1. مزاياي همکاري بين کتابخانه‌ها 28
2-10-3-2. مزاياي کتابخانه‌هاي مشترک 29
2-10-4. پروتکل امانت بين کتابخانه‌اي: پيشرفت وپروژه‌ها 29
2-11. تأثيرنظام‌هاي رايانه‌اي برخدمات امانت بين کتابخانه‌اي 31
2-12. امانت بين کتابخانه‌اي درايران 32
2-13. امانت بين کتابخانه‌اي درسايرکشورها 33
2-13-1. ايالات متحد?آمريکا 33
2-13-1-1. کدامانت براي ايالات متحده،توسط کميته امانت بين کتابخانه‌اي 34
2-13-1-2. پروژ?امانت بين کتابخانه‌ها وتحويل مدرک درآمريکاي شمالي 35
2-13-1-3. مکزيک 35
2-13-1-4. انگلستان 35
2-13-1-5. استراليا 36
2-13-1-6. هندوستان 36
2-13-1-7. دانمارک 37
2-14. اشتراک منابع 37
2-14-1. نکات اساسي درطرح‌هاي اشتراک منابع 39
2-14-2. جايگاه اشتراک منابع درتوسعه خدمات کتابداري واطلاع رساني 40
2-14-3. استفاده کنندگان چندگانه ازمنابع اطلاعاتي 41
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-14-4. ضرورت ايجاددستگاه‌هاي اجرايي مناسب 42
2-14-5. اشتراک منابع، فراهم‌آوري مشترک 43
2-14- 5-1. تحويل مدرک واشتراک منابع 44
2-14-6. محدوديت‌هايي که دراشتراک منابع پيش مي‌آيد 44
2-15. پيشينه‌هاي تحقيق 45
2-15-1. مطالعات انجام شده درخارج ازايران 45
2-15-1-2. مطالعات انجام شده درداخل ايران 50
2-15-1-3. جمع‌بندي پيشينه‌هاي تحقيق 58
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1. مقدمه 61
3-2. روش تحقيق 61
3-3. جامعه آماري 62
3-4. حجم نمونه 62
3-5. روش نمونه‌گيري 62
3-6. ابزارگردآوري اطلاعات (روايي،پايايي) 63
3-6-1. ابزارگردآوري اطلاعات 63
3-6-2. روايي 63
3-6-3. پايايي 63
3-7. روش تجزيه وتحليل اطلاعات 64
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1. مقدمه 66
4-2. پرسش اساسي شماره 1: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي جامعه موردمطالعه ازچه خصوصياتي برخورداراست؟ 67
4-2-1. تعدادکارمندان وجنسيت آنهادرکتابخانه‌هاي نهادرهبري 67
4-2-2. نوع دانشگاه 68
4-2-3. سال تاسيس دانشگاه 69
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-2-4. تعداداعضاي کتابخانه‌هاي نهادرهبري 70
4-2-5. رشته تحصيلي مسئولين کتابخانه‌هاي نهادرهبري 71
4-2-6. سطح تحصيلاتي مسئولين کتابخانه‌هاي نهادرهبري 72
4-3. پرسش اساسي شماره 2: وضعيت کنوني منابع وشيوه تهيه آن درکتابخانه‌هاي نهادرهبري ازچه ويژگي‌هايي برخورداراست؟ 73
4-3-1. انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتي انجام مي‌شود؟ 73
4-3-2. خريدمنابع براي کتابخانه به چه صورتي انجام مي‌شود؟ 74
4-3-3. چندعنوان کتاب درکتابخانه موجوداست؟ 74
4-3-4. منابع موجوددرکتابخانه به چه نحوي ثبت مي‌گردند؟ 75
4-3-5. آيامنابع چاپي والکترونيکي کتابخانه درارتباط بانيازهاي آموزشي وپژوهشي دانشکده يادانشگاه مي‌باشد؟ 75
4-3-6.کدام يک ازمواردزيررابراي استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستيد؟ 76
4-3-7. چه تعدادازنشريات ادواري راآبونه هستيد؟ 77
4-3-8. گرايشات موضوعي کتابخانه رابه ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 7 مشخص نمائيد؟ 78
4-4. پرسش اساسي شماره 3: توانايي مالي کتابخانه‌هاي نهادرهبري درجهت ايجادطرح‌هاي همکاري تاچه ميزان مي‌باشد؟ 80
4-4-1. آياکتابخانه داراي بودجه اختصاصي مي‌باشد؟ 80
4-4-2. بودجه اختصاص يافته براي تهيه منابع کتابخانه کافي است؟ 81
4-4-3. تاچه اندازه متمايل به همکاري درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالي درايجادطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهادرهبري مي‌باشيد؟ 82
4-4-4. تاچه اندازه طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي رامي‌شناسيد؟ 83
4-5. پرسش اساسي شماره 4 : نيروهاي انساني کتابخانه‌هاي نهادرهبري تاچه ميزان نسبت به اصول همکاري وپذيرش آن ازآمادگي لازمه بهره‌مند مي‌باشند؟ 84
4-5-1. به نظرشما امانت بين کتابخانه‌اي تاچه اندازه درتأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران مؤثراست؟ 84

ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-5-2. چنانچه طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهادرهبري ايجادشودبراي حمايت همه جانبه جهت اجرايي شدن آن ازآمادگي لازم برخوردارهستيد؟ 85
4-5-3. اگرسازمان نهادرهبري درجهت کمک به بالابردن کيفيت وتوسعه منابع اطلاعاتي به کنسرسيوم‌هاي اشتراک منابع دانشگاهي بپيوندد، به نظرشمادرجهت اهداف طرح‌هاي همکاري بين کنابخانه‌ها، طرح مناسبي خواهدبود؟ 86
4-5-4. درچارچوب قوانين ومقررات کتابخانه، شرايطي که براي ايجادطرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهادرهبري درنظرگرفته مي‌شود رامي‌پذيريد؟ 87
4-6. پرسش اساسي شماره 5 : وضعيت امکانات وتجهيزات موجوددرکتابخانه‌هاي نهادرهبري تاچه ميزان مناسب است؟ 89
4-6-1. چه تعداد دستگاه کامپيوتردرکتابخانه موجوداست؟ 89
4-6-2. آياازنرم افزارکتابخانه‌اي استفاده مي‌کنيد؟ 90
4-6-3. براي دسترسي اعضاءبه کتابخانه ومنابع آن ازچه امکاناتي بهره‌برداري مي‌کنيد؟ 90
4-6-4. آيا از وجودمنابع الکترونيکي (E- books) درکتابخانه برخوردارهستيد؟ 91
4-6-5. کتابخانه ازکدام امکانات وتجهيزات جانبي ذيل برخورداراست؟ 92
4-6-6. براي به اشتراک گذاري منابع دربين کنابخانه‌هاي نهادرهبري،ازکدام نوع مواردفناوري اطلاعاتي بهره‌مند هستيد؟ 92
4-6-7. تاچه اندازه امکانات وتجهيزات موجود درکتابخانه‌هاي نهادرهبري را براي پياده سازي طرح‌هاي همکاري مناسب ارزيابي مي‌کنيد؟ 93
4-7. پرسش اساسي شماره 6 : ساختارومقررات سازماني نهاد رهبري تا چه ميزان از ايجادطرح‌هاي همکاري استقبال وپشتيباني مي‌کند؟ 94
4-7-1. براي ايجاد هماهنگي درهمکاري‌هاي بين کتابخانه‌اي کداميک ازمواردزيرضروري است؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 5 مشخص

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تفسیر قرارداد، حقیقت و مجاز، لوازم خانگی Next Entries پایان نامه درمورد اشتراک منابع