پایان نامه با کلید واژه های خرده فروشی، ارزش برند، کانال توزیع

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدردانی :

از راهنمایی های بی شائبه و دلسوزانه ی جناب آقای دکتر علی ملاحسینی که در تمامی مراحل این تحقیق مرا یاری نمودند
و
جناب آقای دکتر اسدالله خواهنده کارنما که من را در این تحقیق یاری فرمودند .

چکیده :
هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه وفاداری برند در نتیجه خرید از کانال های متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ، ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد می کند.
واژگان کلیدی : کانال های توزیع ، ارزش برند ، نام های تجاری لوکس ، وفاداری

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2 تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………………3
1-3 ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………….4
1-4 هدف اساسی از انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….4
1-5 قلمروی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4
1-6 نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق…………………………………………………………………………5
1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………….5
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری ………………………………………………………………………………………..5
1-9 تعریف مفهومی واژه ها تحقیق …………………………………………………………………………………..5
1-10خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2کانال های توزيع ……………………………………………………………………………………………………….9
2-2-1تعریف…………………………………………………………………………………………………………………9
2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع ………………………………………………………………………………….11
2-2-2-1خرده فروشی …………………………………………………………………………………………………..11
2-2-2- 2 عمده فروش ………………………………………………………………………………………………….11
2-2-2-3 دلالها و کارگزاران…………………………………………………………………………………………..12
2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع …………………………………………………………………………………..12
2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی…………………………………………………………………………………….12
2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی……………………………………………………………………………………….13
2-2-2-3 سیستم بازاریابی چندگانه ………………………………………………………………………………….13
2-3کانال های توزیع متنوع………………………………………………………………………………………………13
2-3-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-2تعریف ……………………………………………………………………………………………………………….14
2-4 مدیریت مشتریان چندکاناله (MCM)………………………………………………………………………….16
2-5 انواع کانال های توزیع………………………………………………………………………………………………19
2-5-1 فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی……………………………………………………..19
2-5-1-1 فروشگاه بزرگ……………………………………………………………………………………………….19
2-5-1-2 فروشگاه های تخصصی ……………………………………………………………………………………20
2-5-1-3 مراکز خرید ……………………………………………………………………………………………………21
2-5-1-4 مغازه های کوچک و مجزا ……………………………………………………………………………….21
2-5-2 فرمت های خرده فروشی غیر فروشگاهی…………………………………………………………………22
2-5-2-1 خرده فروشی کاتالوگی …………………………………………………………………………………..22
2-5-2-2 خرده فروشی اینترنتی ……………………………………………………………………………………….23
2-5-2-3 سیستم های خرید تلویزیونی(TVH)…………………………………………………………………….24
2-6 مفهوم نام های تجاری لوکس ………………………………………………………………………………….25
2-7 ارزش برند ………………………………………………………………………………………………………..27
2-7-1 ارزش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………..28
2-7-2 ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………………………………29
2-7-3 ارزش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………29
2-7-4 ارزش احساسی……………………………………………………………………………………………………30
2-7-5 ارزش خدمات …………………………………………………………………………………………………..30
2- 8 وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………..31
2-8-1 مفهوم وفاداری ……………………………………………………………………………………………………31
2-8-1-1 رویکرد رفتاری ………………………………………………………………………………………………31
2-8-1-2رویکرد نگرشی ……………………………………………………………………………………………….32
2-8-2وفاداری مشتری به خرده فروشی…………………………………………………………………………….34
2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه ………………………………………….35
2-9 رابطه بین ارزش برند و وفادار ی……………………………………………………………………………..36
2-10 بازار پوشاک ایران………………………………………………………………………………………………..37
2-10-1تاریخچه بازار پوشاک ………………………………………………………………………………………..37
2-10-2حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی پوشاک در ایران و کرمان………………………….38
2-11 بازار خاکستری در ایران ………………………………………………………………………………………..40
2-12پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………42
2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم:روش تحقیق
3- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..46
3-2 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………….46
3-3 فرضیات تحقیق…….. ……………………………………………………………………………………………….47
3-4 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….48
3-5 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..48
3-6جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….48
3-7 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………….49
3-8 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………..49
3-9 ابزار جمع آوری داده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عصر اطلاعات، سهم بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره سود شرکتها، سهم بازار