دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، نیروی انسانی، مدل ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

اینجانب علی صادق پورآذری دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مدیریت صنعتی که در تاريخ 21/11/93 ازپايان نامه خود تحت عنوان:
مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان زلزله در ایران
با کسب نمره 5/19 ودرجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:

اين پايان نامه حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم ازپايان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) درسايردانشگاه ها وموسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصيل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداري اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… ازاين پايان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشي واحد مجوز هاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه درهرمقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي اينجانب هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگي: علی صادق پورآذری

تاريخ وامضاء: 30/10/93
فهرست مطالب
چکیده : ………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : كليات موضوع………………………………………………….. ………………………………2
1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2بیان مسئله .3
1-4 اهداف عمده ي تحقيق 8
1-5 سوالات اصلی تحقیق 9
1-5-1 سوالات فرعی تحقیق 9
1- 6 روند ارائه ي مطالب 9

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع 11
2-1 مقدمه 12
2- 2 مروری بر مدلهای مکانیابی تحقیق 13
2-3 مدل های ایستا 14
2-3-1 مدلهای ایستای قطعی 15
2-3-2 مدلهای ایستای احتمالی 16
2-4 مدلهای پویا 17
2-5 خطر زلزله در كشورهاي جهان سوم 19
2-5-1 ايران و زلزله 21
2-6 مروری بر روند امداد رسانی و تخصیص صحیح نیروی انسانی در هنگام زلزله 23
2-7 مروری برروند امداد رسانی در زلزله در ایران 26
2-7-1 فاز اول 26
2-7-2 فاز دوم 26
2-7-3 فاز سوم 27

فصل سوم : روش تحقیق 28
3-1 مقدمه 29
3-1 اهمیت موضوع تحقیق 30
3-2 روش انجام تحقيق 30
3-2-1 حوزه تحقیق 30
3-2-2 تكنيك هاي جمع آوري داده هاي تحقيق 30
3-3 نحوه ی بررسی ادبیات موضوع 31
3- 4 شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله مکانیابی ایستگاه های فوریت پزشکی 31
3-4-1 بيان مفاهيم و شرح مسئله 31
3-4-2 پوشش دهی 31
3-4-3 سطح ادغام نقاط تقاضا 31
3-4-4 بازآرايي 32
3-4-5 سرعت تردد و فواصل 32
3-4-6 وابستگي سرعت تردد آمبولانس ها به بازه زماني و منطقه جغرافيايي 33
3-4-7 شرح مسئله 33
3-4-8 مدل سازي رياضي مسئله 34
3-4-9 فرضيات مدل 34
3-4-10 تعريف علائم و پارامترها و متغيرهاي تصميم 35
3-4-11 پارامترها 35
3-4-12 متغيرهاي تصميم 38
3- 4-13 مدل رياضي مسئله 38
3-4-14 لزوم پويايي مدل و حل هم زمان دو مسئله بازآرايي و تخصيص 41
3-4-15 اعتبارسنجي و بررسي كيفيت نتايج حاصل از مدل 42
3-4-16 پيچيدگي مدل 44
3-5 شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله تخصیص نیروی انسانی در زلزله 44
3-5-1 بیان مفاهیم و شرح مسئله 44
3-5-2 نواحي عملياتي شهر آسيب ديده 45
3-5-3 پارامترها و توابع موثر در مدل 45
3-5-4 افراد نجات يافته در طول يك دوره عمليات نجات 46
3-5-5 نحوه محاسبه تابع تعداد نيروهاي نجات 47
3-5-6 نحوه بدست آوردن تعداد نيروهاي نجات 47
3-5-7 احتمال زنده ماندن افراد نجات يافته 48
3-5-8 عوامل تاثیر گذار آب و هوا 51
3-5-9 عوامل تاثیر گذار ساختمان 51
3-5-10 پیچیدگی مدل و مشکالات جمع آوری اطلاعات 51
فصل چهارم : روش حل مسئله 53
4-1 مقدمه 54
4- 2 الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان 55
4-2-1 الگوریتم تبرید 55
4-2-2 برنامه سرد سازي 56
4-2-3 درجه حرارت آغازين 56
4-2-4 دماي پاياني 57
4-2-5 كاهش دما 57
4-2-6 تعداد تكرار در هر دما 57
4-3 شرح كلي رو ش حل ابتكاري 58
4-4 مرحله ي اول: توزيع آمبولانس ها و تخصيص بيماران در هر دوره 60
4-4-1 الگوريتم( SA1 ) Simulated Annealing 60
4-4-2 الگوریتم( SA2 ) ) Simulated Annealing 63
4-5 مرحله دوم: بازآرايي آمبولانس ها 66
4- 6 الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان 67
4-6-1 نحوه محاسبه تعداد افراد نيازمند كمك 71
4-6-2 نحوه محاسبه نيروهاي دردسترس شهر آسيب ديده 71
4-6-3 نحوه بدست آوردن نفر-ساعت كار مورد نياز 72
4-6-4 نحوه بهبود سيستم نجات 72
4- 7 یادآوری مدل ریاضی و الگوریتم های مورد استفاده 73
4-7-1 الگوریتم شناسایی شهرهای امدادرسان 74
4-7-2 تخصیص نیروهای نجات به شهرهای مدل 76

فصل پنجم : نتایج و تجزیه تحلیل محاسباتی 84
5-1 مقدمه.. 85
5- 2 نحوه به کارگیری نرم افزار به کار رفته در مسئله مکانیابی 85
5-3 طراحی مثالهای آزمایشی 86
5-4 تعيين پارامترها در الگوريتم هاي شبيه سازي تبريد ارائه شده 87
5-5 انجام آزمايشات و تحليل نتايج 89
5-6 بررسي كارايي الگوريتم هاي فراابتكاري پيشنهادي 92
5- 7 آزمون نمونه مدل در مسئله تخصیص صحیح نیروی انسانی در زلزله 93

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99
6-1 مقدمه 100
6- 2 جمع بندی تحقیق 100
6-3 نتیجه گیری 101
6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102
مراجع 104
پیوستها 110

فهرست شکلها
شکل 2-1 دسته بندی مدل های موجود مکانیابی مراکز خدمات فوریتهای پزشکی 13
شکل 2-2 جمعیت شهری مورد تهدید زلزله در جهان 19
شکل 2-3 سهم هزينه هاي جهان كه صرف تحقيقات مهندسي در زلزله مي شود 20
شکل 2-4 متوسط تعداد تلفات به ازای زلزله های مرگبار 20
شکل 2-5 نقش زلزله های بزرگ 21
شکل 3-2 نرخ واقعي و تخميني نجات يافتگان با توجه به نوع ساختمان 48
شکل 3-3 نمودار درصد تجمعي افراد نجات يافته (زنده)در برابر زمان 49
شکل 3-4 احتمال زنده ماندن افراد خارج شده از زیرآوار در برابر زمان 49
شکل 4-1 فلوچارت الگوریتم ابتکاری ارائه شده 59
شکل 4-2 فلوچارت الگوريتم 1SA 61
شکل 4-3 فلوچارت الگوريتم2SA 64
شکل 4-4 افراد فعال در شهر آسیب دیده 68
شکل 4-5 افراد نجات یافته برحسب زمان 68
شکل 4-6 افراد نجات یافته از زیر آوار و افراد نجات یافته در برابر زمان 69
شکل 4-7 افراد نجات یافته برحسب زمان 70
شکل 4-8 افراد خارج شده از زیر آور و افراد نجات یافته در برابر زمان 70
شکل 5-1 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 6 91
شکل 5-2 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 9 92
شکل 5-3 روند جواب های الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسئله شماره 16 93
شکل 5-4 گزارش مربوط به حل مدل دقيق توسط نرم افزار لینگو 94

فهرست جداول
جدول 2-1 تعداد زلزله های بزرگ در هر کشور با توجه به جدول آماری 22
جدول 3-2 تلفات مربوط به زلزله در هر كشور 22
جدول 3-1 نتایج در نظر گرفتن هم زمان مسائل بازآرایی و تخصیص 42
جدول 3-2 بررسی کیفیت جوابهای حاصل از مدل 43
جدول 4-1 نمونه اي از ايجاد جواب ابتدايي براي تخصيص آمبولانسها به مراكز 62
جدول 4-2 ترتيب تصادفي از 10 نقطه ي تقاضا 63
جدول 4-3 زمان رسیدن و تعدا نیروهای امدادمربوط به شهرهای امداد رسان 69
جدول 5-1 مقادير بررسي شده براي انتخاب مقادير مناسب پارامترها 87
جدول 5-2 مقادير انتخاب شده براي پارامترها 88
جدول 5-3 مقايسه ي نتايج روش حل دقيق و الگوريتم ابتكاري ارائه شده 90
جدول 5-4 اطلاعات مربوط به شهر مثال 93
جدول 5-6 زمان لازم براي شروع به كار شهرها در شهر ديگر 94
جدول 5-7 حل بدست آمده توسط حل مدل دقيق توسط نرم افزا لینگو 95
جدول 5-8 زمان اتمام عمليات در شهرها با توجه به حل مدل توسط 95
جدول 5-9 حل بدست آمده از حل مدل خطي توسط نرم افزار لینگو 96
جدول 5-10 مقايسه حل مدل دقيق و حل مدل خطي توسط نرم افزار لینگو 96
جدول 5-11 زمان اتمام عمليات در شهرها 97
جدول 5- 12 حل بدست آمده از حل مدل خطي با توجه به برش در مرحله 1 98

چکیده
بررسی های اخیر بیانگر ان است که زلزله نسبت به سایر بلاهای طبیعی منجر به تلفات بیشتری میگردد زلزله هزینه ایی بیش از سه ترلیون دلار و تلفاتی بیش از دو ملیون نفر را از سال 1950 تا کنون منجر شده است.این پژوهش با توجه به وضعیت بحرانی کشور ايران که در محل تقاطع سه صفحه تکتونيک در امتداد گسلهاي آلپ – هيماليا قرار دارد که در نتيجه در بين کشورهاي منطقه از بيشترين آمار وقوع زلزله برخور دار است صورت پذیرفته تا کمکی به این وضعیت بحرانی کشور صورت پذیرد و در این پژوهش دو مورد اصلی مورد بررسی قرار میگیرد الف ) نحوه مکانیابی صحیح ایستگاه های امداد و نجات با هدف حداکثر رساندن پوشش تقاضا و کاهش زمان امداد و نجات قبا از زلزله و از انجا که وقوع زلزله با توجه به پیشینه کشور و واقع شدن کشور ایران در محل تقاطع چندین گسل امری حنمی به نظر میرسد اقدام بعد از زلزله یعنی موضوع دوم ب ) تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات با هدف به حداکثر رساندن نجات نیروی های آسیب دیده و کاهش تلفات و خسارات وارده بر اثر زلزله را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد . مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي با رسيدگي به موقع به بيماران باعث كاهش مرگ و مير و زيان هاي جبران ناپذير ناشي از جراحات و صدمات مي شوند، از آنجا كه در اينگونه مسائل هدف نجات جان انسان هاست، پيشنهادها و راهكارهايي كه قادر به بهبود عملكرد اين مراكز باشند بسيار مورد استقبال واقع مي شوند. يكي از مهم ترين پارامترها در ارائه ي با كيفيت خدمات فوريت هاي پزشكي، زمان ارائه ي اين خدمات است. محل استقرار اين مراكز نقش اساسي در كاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد و از این رو، مكان يابي اين مراكز در سطح شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ و پرجمعيت در هنگام وقوع زلزله از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. مديران اينگونه مراكز عمدتاً با چهار دسته از مشكلات روبه رو هستند:
مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكی 2-تخصيص تقاضاي موجود براي خدمات فوريت هاي پزشكي بين مراكز و بيمارستان هاي مختلف 3- بازآرايي آمبولانس ها در اين مراكز 4- تخصیص نیروهای امداد و نجات پس از وقوع زلزله با هدف کاهش تلفات و خسارات وارده.
در اين تحقيق به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، برای هر یک از مسایل مورد بررسی این پژوهش (جانمایی و مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات ، تخصیص صحیح نیروی انسانی) يك مدل رياضي به صورت مجزا ارائه شده است، كه با درنظرگرفتن شرايط پويا براي مسئله، در افق برنامه ريزي موردنظر اقدام به يافتن بهترين مكانها براي استقرار اين مراكز، تعداد آمبولانس هاي موجود در هر مركز، بازآرايی بهينه در بازه هاي زماني و بهترين نحوه تخصيص ظرفيت مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي و بيمارستان ها به تقاضاهاي موجود ، و به دنبال ارائه روشی جهت تخصیص صحیح نیرو های امداد و نجات برای کاهش تلفات نیروی انسانی و کاهش خسارات وارده بر اثر وقوع زلزله می باشد که به دليل درجه ي بالاي پيچيدگي مسئله و نياز به حافظه و زمان بالا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، تخصیص بهینه، نیروی انسانی