منبع تحقیق با موضوع رگرسیون خطی، رتبه بندی، شبکه عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

1-6-1- باند 10
‌1-6-2- هینو 11
1-6-3- دنیس و گاما 12
1-6-4- لارسون 12
1-6-5- فورنی 13
1-6-6- دا گاما 13
1-6-7- کازنتسوف 13
1-6-8- رزین ـ راملر 14
1-6-9- کانینگهام 14
1-6-10- کو و روستن 15
1-6-11- آلر 15
1-6-12- کیسر 15
1-6-13- کلیک 16
1-7- روابط تخمین خرج ویژه 16
‌‌1-7-1- هانسن 16
‌1-7-2- هنین و دیماک 17
1-7-3- اشبی 17
1-7-4- لانگفورس 18
1-7-5- پریلت 19
1-7-6- لیتون 19
1-7-7- لوپز جیمنو 20
1-7-8- گوپتا 21
1-7-9- پال روی و ذر 21
1-8- شاخص قابلیت انفجار 21
1-8-1- فرانکل 22
1-8-2- ساسا و ایتو 22
1-8-3- بورکویز 22
1-8-4- راکیشف 24
1-9- طبقه بندی قابلیت انفجار 24
1-9-1- لایلی 25
‌1-9-2- گوس 27
1-9-3- هاگان 28
1-9-4- اسکوت 28
1-9-5- مرکز تحقیقات JKMRC 29
1-9-6- لاتهام و لو 29
1-9-7- یاراحمدی و دشتکی 33
1-9-8- فرامرزی‌، منصوری و ابراهیمی 35
1-10- بحث و جمع بندی نتایج 37
1-11- اهداف تحقیق 38
فصل دوم مشخصات موارد مطالعاتی و اندازه‌گیری ویژگی‌ها 39
2-1- مقدمه 40
2-1-1- معادن سنگ آهن ايران مركزي 41
2-2- معدن سنگ آهن چغارت 42
2-2-1- زمين‎شناسي كانسار چغارت 42
2-2-2- استخراج معدن چغارت 45
2-3- معدن سنگ آهن سه چاهون 46
2-3-1- زمين‎شناسي کانسار سه چاهون 46
2-3-2- استخراج معدن سه چاهون XI 49
2-4-معدن سنگ آهن چادرملو 50
2-4-1- زمين‎شناسي معدن چادرملو 50
2-4-2- استخراج معدن چادرملو 53
2-5- پارامتر های هندسه انفجار (طراحی آتشباری) و مواد منفجره 54
2-6- خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ 57
2-7- اندازه‌گیری خصوصیات توده سنگ 57
2-7-1- نوع سنگ 60
2-7-2- هوازدگی 60
2-7-3- ساخت سنگ و اندازه بلوک‌ها 61
2-7-4- مقاومت سنگ 62
2-7-5- نوع ناپیوستگی 64
2-7-6- جهت داری ناپیوستگی 66
2-7-7- تداوم ناپیوستگی 68
2-7-8- بازشدگی نا‌پیوستگی 68
2-7-9- پرکننده 70
2-7-10- مقدار نشت 70
2-7-11- فاصله داری ناپیوستگی 71
2-7-12- شرایط سطح درزه 72
2-8- تجهیزات برداشت داده‌های لرزه‌ای 74
2-8-1- منبع لرزه‎زا 74
2-8-2- لرزه سنج 75
2-8-3- لرزه نگار 76
2-9- روند برداشت داده‌های لرزه‌ای 78
2-10- پردازش داده‌های لرزه‌ای برداشت شده 80
2-11- تعیین میزان خردایش ناشی از انفجار 82
فصل سوم تحلیل آماری 85
3-1- مقدمه 86
3-2- روش‌های آماری 86
3-2-1-آمار توصیفی‌: 86
3-2-2-آمار استنباطی‌: 86
3-3-تحليل حساسيت ویژگی‌های ژئومكانيكي توده سنگ 88
3-4-تحليل حساسيت ويژگي‌هاي سيستم انفجار 91
3-5- رگرسیون‌گیری خطی چند‌متغیره 93
3-6 شبکه عصبی‌ 105
3-7- تحلیل‌های شبکه عصبی 108
3-8- جمع بندی فصل 114
فصل چهارم طبقه بندی قابلیت انفجارمنطقه و پهنه بندی معدن چغارت 117
4-1- تخمین خردایش و خرج ویژه 118
4-2- اندیس خردایش 118
4-3- طبقه بندی 119
4-3-1- طبقه بندی با استفاده از مفهوم سطح معنی داری (Signification): 120
4-3-2- توزیع امتیاز بر اساس داده‌های نرمال شده 121
4-3-3- طبقه بندی با استفاده از مفهوم همبستگی (Correlation) 125
4-4- پهنه بندی قابلیت انفجار در معدن چغارت 128
بحث و نتیجه گیری 133
پیشنهادات 134
منابع و مآخذ 135

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-1) ثابت قابلیت انفجار برای سنگ‌های مختلف 12
جدول(1-2) مقادیر فاکتور سنگ با توجه ساختار توده سنگ [5] 13
جدول(1-3) ضریب دگرگونی جهت اصلاح مقدار RQD 23
جدول(1-4) رابطه قابلیت انفجار و سرعت بحرانی شکست 24
جدول(1-5) نحوه امتیازدهی این شاخص‌ها را نشان می‌دهد. 26
جدول(1-6) مقادیر متغیرهای انتخاب شده برای محاسبه شاخص قابلیت انفجار پیشنهادی گوس 27
جدول(1-7) رابطه بین شاخص قابلیت انفجار و خرج ویژه پیشنها شده توسط گوس 28
جدول(1-8) ماتریس اندرکنش عوامل موثر بر قابلیت انفجار [22] 31
شکل (1-11)هیستوگرام وزن دهی و رتبه بندی پارامتر های موثر در روش لاتهام 31
جدول(1-9) وزن و رتبه بندی تاثیر پارامتر‌ها در روش لاتهام 32
جدول(1-10) فهرست كمي طبقه بندي قابليت انفجار مربوط به هريك از فاكتورها و پارامترهاي مربوط به آن‌ها 33
جدول(1-11) پارامتر های داراي امتياز مثبت در طبقه بندی پيشنهادي BRMR 34
جدول(1-12) امتيازات منفی مربوط به اختلاف جهتداري جبهه کار و ناپیوستگی ها و شيب 35
جدول(1-13)عملکردمدل‌های تحلیلی مختلف 36
جدول(1-14)پارامترهای مؤثر بکار رفته در مدلRSE 36
جدول(1-15) وزن دهی پارامتر‌های مؤثر بر خردایش 36
جدول(2-1) مشخصات معادن سنگ آهن مورد مطالعه 41
جدول(2-2) ذخیره زمین‌شناسی آنومالی XI سه چاهون 49
جدول(2-3) ذخیره قابل استخراج و نسبت باطله برداری آنومالی XI سه چاهون 49
جدول(2-4) نتایج آماری برخی از خصوصیات حفاری در معادن مورد مطالعه 55
جدول(2-5) نتایج آماری خرج ویژه در معادن مورد مطالعه 56
جدول(2-6) طبقه بندی توده سنگ بر اساس درجه هوا‌زدگی 61
جدول (2-7) رده بندی اندازه بلوک‌های توده سنگ[30] 62
جدول (2-8) رتبه بندی انواع ناپیوستگی 65
جدول(2-9) رتبه بندی تداوم ناپیوستگی[27] 68
جدول (2-10) رتبه بندی بازشدگی ناپیوستگی[27] 69
جدول (2-11) رتبه بندی انواع مصالح پرکننده 70
جدول (2-12) توصیف مقدار نشت در ناپیوستگی‌های پر شده[27] 70
جدول (2-13) نحوه رتبه بندی فاصله‌داری ناپیوستگی[27] 72
جدول (2-14) رتبه بندی شرایط ناپیوستگی 73
جدول(3-1) بازه تغییرات پارامتر‌های برداشت شده در سه معدن چغارت‌، چاردملو‌، سه چاهون 87
جدول (3-2) بهترین مدل برازش یافته میان خصوصیات توده سنگ و خردایش 91
جدول (3-3) بهترین مدل برازش یافته میان خصوصیات طراحی آتشباری و مواد منفجره با خردایش 93
جدول(3-4) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا با Vpm 94
جدول(3-5) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا با Vpi 94
جدول(3-6) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا و با Kp 95
جدول(3-7) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا با Vpm 96
جدول(3-8) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا با Vpi 96
جدول(3-9) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا باKp 97
جدول (3-10)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Vpm 98
جدول (3-11)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Vpi 98
جدول (3-12)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Kp 98
جدول (3-13) رگرسیون خطی بین q و Vpm با D80 99
جدول (3-14) رگرسیون خطی بین q و Vpi با D80 99
جدول (3-15) رگرسیون خطی بین q و Kp با D80 99
جدول(3-16) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های برداشت شده و D80 بدون سرعت موج طولی 103
جدول(4-1) امتیاز و سهم پارامتر های مؤثر 121
جدول(4-3) طبقه بندی BRMRاصلاح شده با استفاده از سطح معنی داری 124
جدول(4-4) امتیاز و سهم پارامتر های مؤثر 126
جدول(4-5) طبقه بندی BRMRاصلاح شده با استفاده از همبستگی 126
جدول (4-6) محاسبه قابلیت انفجار با روش‌های مختلف برای معدن چغارت 128

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1)حفاری مجدد قطعات بزرگ ناشی از آتشباری ناموفق (معدن چادرملو) 2
شکل (1-2)عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار 4
شکل (1-3)ویژگی‌های توده سنگ موثر بر قابلیت انفجار 5
شکل (1-4)پارامترهای هندسی انفجار [9] 7
شکل (1-5)مراحل طراحی شبکه آتشباری یک بلوک انفجاری [5] 8
شکل (1-6)ارتباط بین خرج ویژه و سرعت موج در سنگ 17
شکل (1-7)رابطه خرج ویژه با فراوانی شکستگی 18
شکل (1-8)ارتباط بین خرج ویژه و شاخص کیفی سنگ 20
شکل (1-9)ارتباط بین خرج ویژه و شاخص حفاری 21
شکل (1-10)رابطه خرج ویژه با فراوانی شکستگی یا RQD اصلاح شده 23
شکل (1-11)هیستوگرام وزن دهی و رتبه بندی پارامتر های موثر در روش لاتهام 31
شکل (1-12)هیستوگرام فراوانی استفاده از پارامترهای موثر سیستم توده سنگ بر قابلیت انفجار 37
شکل(2-1) راه‌هاي دسترسي معادن مورد مطالعه 42
شکل(2-2) نقشه زمين‎شناسي کانسار چغارت 43
شکل(2-3) بلوک‌های تکتونیکی کانسار چغارت 44
شکل(2-4) محدوده نهایی معدن چغارت (کاوشگران سال 1391) 46
شکل(2-5) نقشه زمین شناسی کانسار سه چاهون 11 48
شکل(2-6) نقشه زمین شناسی کانسار چادرملو 51
شکل(2-7) نقشه گسل های منطقه معدن چادر ملو 53
شکل(2-8) محدوده نهایی معدن چادر ملو 54
شکل (2-9) شمایی از روش برداشت خطی در طول یک خط پیمایش 59
شکل (2-10) خصوصیات ناپیوستگی‌های سنگ 60
شکل (2-11) شمایی از انواع بلوک در توده سنگ. (aبلوکی (bنامنظم (cتخته‌ای (dستونی 62
شکل (2-12) نحوه اندازه‌گیری سختی[31] 63
شکل (2-13) تخمین مقاومت فشاری از سختی اشمیت[31] 64
شکل (2-14) نمایی از جهت داری ناپیوستگی 66
شکل (2-15) نحوه اندازه‌گیری جهت شیب با قطب نما 66
شکل (2-16) نمایش اشکال ساختاری با نرم افزار DIPS 67
شکل (2-17) تداوم دسته‌های مختلف ناپیوستگی[27] 68
شکل (2-18) مقادیر مختلف نشت در ناپیوستگی 71
شکل (2-19) نمایی از نحوه اندازه‌گیری فاصله‌داری ناپیوستگی‌ها 71
شکل (2-20) نمایی از زبری سطح درزه در یک ماسه سنگ 73
شکل (2-21) پروفیل نشانگر انواع زبری و شکل درزه[27] 73
شکل(2-22)تجهیزات لرزه‎نگاری مورد استفاده 74
شکل(2-23) وسیله مورد استفاده برای ایجاد موجS 75
شکل(2-24)نحوه ایجادو ثبت موجS] 75
شکل(2-25) ژئوفون افقی برای اندازه‎گیری موج برشی 76
شکل(2-26) ژئوفون عمودی برای اندازه‎گیری موج تراکمی 76
شکل(2-27) دستگاه لرزه‎نگار TERRALOC Mk 8 77
شکل(2-28) محیط نرم‎افزارSeisTW 77
شکل(2-29)چیدمان پروفیل لرزه‌‌نگاری با توجه به امتداد جبهه آزاد بلوک آتشباری 79
شکل(2-30) نحوه ایجاد و ثبت موج P مستقیم و منکسر شده با زاویه انکسار بحرانی cα توسط یک لرزه‌‌نگار 12 کاناله 80
شکل(2-31) تعداد و طول پروفیل‎های لرزه‎ای برداشت شده در مناطق مطالعاتی 80
شکل(2-32) امواج دریافت شده توسط ژئوفون ها در نرم افزار reflexw 81
شکل(2-33) نمونه‌ای از عکس گرفته شده از کپه انفجاری 82
شکل(2-34) تصویر آنالیز شده در محیط نرم افزار split desktop 83
شکل(2-35) نمودار دانه بندی رسم شده توسط نرم افزار split desktop 84
شکل(3-1)ارتباط میان مقاومت فشاری تک محوری و D80 88
شکل(3-2)ارتباط میان طول اثر و D80 88
شکل(3-3)ارتباط میان بازشدگی و D80 89
شکل(3-4)ارتباط میان چگالی درزه داری و D80 89
شکل(3-5) ارتباط میان جهت یافتگی درزه ها و D80 89
شکل(3-6) ارتباط میان سرعت آزمایشگاهی موج و D80 90
شکل(3-7) ارتباط میان سرعت صحرایی موج و D80 90
شکل(3-8) ارتباط میان سرعت نسبی و D80 90
شکل(3-9) ارتباط میان حفاری ویژه و D80 92
شکل(3-10) ارتباط میان خرج ویژه و D80 92
شکل(3-11) ارتباط میان فاصله ردیفی چال‌ها و D80 93
شکل(3-12) ارتباط میان بارسنگ و D80 93
شکل (3-13) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (3-10) 100
شکل (3-14) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (3-11) 101
شکل(3-15) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (3-12) 102
شکل(3-16) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (3-13) 103
شکل (3-17) نمودارهای هیستوگرام و تست نرمال برای کنترل رابطه (3-10) 105
شکل(3-18)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-3) 108
شکل(3-19)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-7) 109
شکل(3-20)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-10) 110
شکل(3-21)نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-11) 111
شکل(3-22) نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-12) 112
شکل(3-23) نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (3-13) 113
شکل(4-1) ماتریس اندرکنش 120
شکل (4-2) آنالیز حساسیت هر یک از پارامتر‌های دخیل در طبقه بندی 122
شکل (4-3) مقایسه حساسیت تمام پارامتر‌ها 123
جدول (4-2) بهترین مدل برازش یافته میان پارامتر‌های

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی Next Entries منبع تحقیق با موضوع دینامیکی، پهنه بندی، دانه بندی