مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-5- سؤال تحقیق 8
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 9
1-8- قلمرو تحقیق 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد سازمانی 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- تعاریف و مفهاهیم عملکرد سازمانی 12
2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد 13
2-1-4- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 14
بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………. 17
2-2- 1- مقدمه 17
2-2-2- مدیریت 18
2-2-3- منابع انسانی 19
2-2-4- مدیریت منابع انسانی 20
2-2-5- مديريت منابع انساني و مديريت كاركنان 21
2-2-6- واكنش ها به مديريت منابع انساني 22
2-2-7- رویکردهای مدیریت منابع انسانی 23
2-2-8- اهداف مدیریت منابع انسانی 24
2-2-9- وظایف مدیریت منابع انسانی 25
2-2-10- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی 25
2-2-11- اقدامات مدیریت منابع انسانی 26
2-2-12- اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری 28
2-2-13- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها 30
2-2-14- نقش های مدیریت منابع انسانی 31
بخش سوم : مسئولیت اجتماعی 34
2-3-1- مقدمه 34
2-3-2- تعاریف، ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی 36
2-3-3- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی 40
2-3-4- اصول مسئوليت اجتماعي 41
2-3-5- ديدگاه هاي مختلف مسئوليت هاي جامعه……………………………………………………………………………42
2-3-6- مسئوليت اجتماعي سازمان ها و منافع آن 43
2-3-7- تعهد اجتماعي تا پاسخگويي اجتماعي 44
2-3-8- مباني فلسفي ديدگاه هاي مسئوليت اجتماعي 45
2-3-9- ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی (CRS) : 45
2-3-10- نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت اجتماعی 48
2-3-11- ديدگاه اسلام به مسئوليت اجتماعي 49
2-3-12- موانع اجراي مسئوليت اجتماعي سازمان 59
بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 53
چارچوب نظری تحقیق 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقيق 59
3-3- جامعه و نمونه آماری 60
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 61
3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 63
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 64
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه 66
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 66
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 69
4-4- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف(آزمون نرمالیته) 72
4-5- بررسی مدل تحقیق 73
4-6-آزمون فرضیه ها 75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه 78
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 78
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق 78
5-4- نتایج آمار استنباطی 79
5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق 80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 82
5-7- محدودیت های پژوهش 82
منابع و مآخذ 84
ضمائم 91

فهرست جداول
جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده 56
جدول 3-1- سؤالات پرسشنامه 62
جدول 3-2- پایایی متغیرهای تحقیق 64
جدول 4- 1- توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان 66
جدول 4- 2- توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 67
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….68
جدول4-4- توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 69
جدول4-5- توصیف متغیر اقدامات منابع انسانی 69
جدول4-6- توصیف متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی 70
جدول4-7- توصیف متغیر نتایج عملکرد 71
جدول4- 8-آزمون کولموگروف- اسمیرنف 72
جدول 4-9- شاخص های معنی داری و برازش مدل 75

فهرست نمودارها
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق .57
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسيت پاسخ دهندگان .67
نمودار4-2- نمودار ستونی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان .67
نمودار4-3- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان .68
نمودار4-4- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان .69
نمودار4-5- هیستوگرام متغیر اقدامات منابع انسانی .70
نمودار4-6- هیستوگرام متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی .71
نمودار4-7- هیستوگرام متغیر نتایج عملکرد .72
نمودار 4-8- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) .73
نمودار 4-9- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) .74

چکیده
مدیریت منابع انسانی به عنوان يك عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی و شرکت های محدوده است. متغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه اي انجام دهد که در آن فعالیت می کند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموع 300 شرکت است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود 124 شرکت تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی را معنی دار کرده است.

مفاهیم کلیدی : اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد سازمانی

1-1- مقدمه
با توجه به تغيير و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نيروي انساني به عنوان حياتي ترين عنصر استراتژيك و اساسي ترين راه براي افزايش اثربخشي و كارايي سازمان محسوب مي شود. از اين رو، نيروي انساني متهعد به اهداف و ارزش هاي سازمان، نه تنها عاملي براي برتري يك سازمان نسبت به سازمان ديگر، بلكه به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار براي بسياري از سازمان ها تلقي مي گردد(نایب پور، سعیدی، رئیسی، 1391، ص 136).
در اين راستا، بهره مندي و بكارگيري مطلوب منابع انساني در حيطه وظايف مديران منابع انساني سازمان بوده و سرمايه گذاري واقعي در سرمايه انساني و اجراي اقدامات منابع انساني ممكن است منجر به افزايش عملكرد و اثربخشي سازمان گردد. اخيراً يافته هاي مطالعات ياندت1، نشان داد كه اقدامات منابع انساني به طور مستقيم بر عملكرد سازمان تاثير گذار نيست، بلكه اين اقدامات به تقويت ويژگي هايي در سرمايه انساني كمك كرده و نهايتاً منتهي به ايجاد ارزش در سازمان مي شود(حاج کریمی، طبرسا، رحیمی، 1387، ص 24).
مسئولیت اجتماعی شرکتها2 نیز به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهاي بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادي و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خویش در حل بحرانهاي فوق تلاش نمایند، بسیاري از مشکلات کاسته شده و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوي که عمل کند، عملکردش روي
جامعه تاثیرمی گذارد. بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهاي آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها براي آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوي که باعث ادامه بقاي آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44).
1-2- بيان مسأله
در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت وخدمات رسانی با آن ها در ارتباط است(جزئی؛1388، ص 130).
با وجود پیشرفتهای عظیم اخیر در عرصه های مختلف، انسانها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل میدهند كه موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهداف شان وابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگی به كارگیری این نیروها است. (هاشمی، امین زاده،1390،ص5).
مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهاي بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادي و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خویش در حل بحرانهاي فوق تلاش نمایند، بسیاري ازمشکلات کاسته شده و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهدآمد(رویایی، رمضانعلی، مهردوست، 1388،ص44).
به عقیده کارشناسان مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً تقسیم بندی شده است.برخی،رابطه چندین سهامدار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت هارا شناسایی نموده اند، در حالیکه برخی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. این افراد بحث می کنند که ایده CSR ، با منافع افزایش سود سهامداران منافات دارد و با هم در انطباق نمی باشند (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p7) . مدیریت منابع انسانی3 به عنوان عملکرد مدیریتی یک سازمان می تواند یک هدف در مسئولیت اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. البته از طرف دیگر، این کار از طریق کارکنان سازمان نیز باید صورت گیرد تا مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بتواند در فعالیت های روزمره خود را آشکار سازد. چنین فعالیت هایی، با مسئولیت اجتماعی سازمان همراه است تا از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر سهامداران خارجی چه از داخل و چه از خارج از سازمان ارتباط برقرار نمایند.(shoemaker & et al,2006,p451)
اجرای سیاست های مسئولیت پذیری اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاری های دو جانبه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، مسئولیت پذیری، اقدامات منابع انسانی Next Entries مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی