تحقیق با موضوع عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به
ساحت مقدسه بي بي دو عالم
“صديقه کبري فاطمه زهرا سلام الله عليها”
و
اسطوره هاي عشق و محبت
پدر و مادر عزيزم
باشد که شکرانه قطره ايي از درياي بي کران
محبت هايشان را به جا آورده باشم

سپاسگزاري
سپاس خداي يكتا را كه هر چه هست از اوست، سپاس او را كه بي نام و يادش نمي‌توان آغاز كرد و نمي‌توان به پايان برد. سپاس و حمد بيكران او را كه به ما طريق عاشقي آموخت، سپاس تو را اي يگانه عالم، اي حقيقت مطلق، اي منتهاي تحقيق، اي همه هستي در يك كلام، اي خدا، خدايا مخواه كه غرور در دل ما ريشه كند، خدايا مخواه كه غير از آنچه تو خواسته اي بخواهيم و غير از آنچه رضاي توست بطلبيم. خدايا ما را آني و کمتر از آني به خود وامگذار .
بر خود لازم مي دانم از لطف و محبت هاي استاد بزرگوار – که راهنمايي اين اثر را بر عهده گرفتند کمال تقدير و تشکر را بعمل آورده و براي ايشان و ديگر اساتيدي که در طول دوران تحصيل از فضايل اخلاقي و کمالات علمي آنان بهره مند گرديده ام آرزوي موفقيت و بهرورزي نمايم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول : کليات
مبحث اول: تعاريف …………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول: تعريف حق ……………………………………………………………………………………………………10
الف: حق در لغت ……………………………………………………………………………………………………. 10
ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..11
گفتار دوم: تعريف فسخ ………………………………………………………………………………………………….12
گفتار سوم: تعريف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..13
گفتار چهارم: تاريخچه پيدايش نظريه حق فسخ …………………………………………………………………14
مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16
گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16
گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17
گفتار پنجم: اهليت …………………………………………………………………………………………………………18
مبحث سوم: مقايسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..19
گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..19
الف: ايقاعي بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….19
ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………19
ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقي اند …………………………………………………………………………20
د: هر دو ناظر بر آينده هستند ………………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….22
الف: قابليت وراثت …………………………………………………………………………………………………… 22
ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………24
ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………25
د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26
مبحث چهارم: مقايسه فسخ و ديگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26
گفتار اول: مقايسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26
گفتار دوم: مقايسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکيل دهنده آن …………………………………………………………..28
گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28
گفتار دوم: عناصر تشکيل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29
الف: توافق طرفين ……………………………………………………………………………………………………. 29
ب: منشاء يا اثر حقوقي ايجاد شده ……………………………………………………………………………….31
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32
گفتار اول: استثنايي بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35
مبحث هفتم: جايگاه فسخ با امکان ايجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37
گفتار اول: ماهيت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37
الف: تعليق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37
گفتار دوم: موقعيت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40
مبحث هشتم: تأثير اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44
گفتار اول: تعهد دو حقوق ايران ………………………………………………………………………………………45
الف: تعهد در لغت و اهميت آن …………………………………………………………………………………..45
ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46
ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41
د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.
1-تعهدات اصلي ……………………………………………………………………………………………………50
اول: اقسام تعهدات اصلي ……………………………………………………………………………………..52
2-تعهدات تبعي ……………………………………………………………………………………………………53
اول: اقسام تعهدات تبعي ………………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگليس ………………………………………………………………………….55
الف: تعهدات اساسي ………………………………………………………………………………………………….55
ب: تعهدات غير اساسي ………………………………………………………………………………………………56
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمريکا …………………………………………………………………………..59
الف: تعهدات اصلي ………………………………………………………………………………………………….59.
ب: تعهدات فرعي ………………………………………………………………………………………………………60

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراي آن
مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجراي آن در حقوق ايران ………………………………………..65
گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66
1- تخلف در تعهدات اصلي …………………………………………………………………………………..66
2-تخلف در تعهدات تبعي ………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم: ضمانت اجراي تخلف در تعهدات اصلي در عقود معاوضي …………………………………67
الف: حق حبس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خاورمیانه Next Entries تحقیق با موضوع ضمن عقد، قانون مجازات، ثبت اسناد