منبع پایان نامه ارشد درباره دوره پهلوی، مدرنیزاسیون، هنر و معماری، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- اهداف تحقیق 4
1-2- پیشینه تحقیق 4
1-3- روش تحقیق 5
1-4- سازماندهی تحقیق 5
1-5- نقد و بررسی منابع 6
1-6- موانع و مشکلات 7
1-7- اهمیت و ضرورت 7
1-8- سوالات و فرضیات 7
1-9- بیان مسئله 8
فصل دوم: معماری دوره هخامنشیان و ساسانیان
2-1- تاریخ پادشاهی هخامنشی 9
2-2- معماری و هنر دوره هخامنشی 12
2-3- تاثیر گذاری هنر ملل تابعه امپراطوری هخامنشی بر هنر و معماری هخامنشی 14
2-3-1- تاثیر هنر ایلامی و مادی بر هنر و معماری دوره هخامنشی 15
2-3-2- تاثیر هنر اورارتویی بر هنر و معماری دوره هخامنشی 16
2-3-3- تاثیر هنر بین النهرین(بابل و آشور) بر هنر و معماری دوره هخامنشی 17
2-3-4- تاثیر هنر یونانی بر هنر و معماری دوره هخامنشی 18
2-3-5- تاثیر هنر مصری بر هنر و معماری دوره هخامنشی 19
2-4- نمادها در معماری دوره هخامنشی 20
2-4-1- انسان بالدار 20
2-4-2- نگاره ماهی-مرد 21
2-4-3- اسب 21
2-4-4- گاو 21
2-4-5- بز کوهی 22
2-4-6- شیر 22
2-4-7- گریفن 23
2-4-8- اسفنکس 23
2-4-9- نگاره فروهر 23
2-5- بناهای دوره هخامنشی 24
2-5-1-پاسارگاد 24
2-5-2-آرامگاه کوروش 26
2-5-3-تخت جمشید 26
2-5-3-1-دروازه ملل 29
2-5-3-2-کاخ آپادانا 29
2-5-3-3-کاخ صد ستون 31
2-5-3-4-کاخ تچر 31
2-5-3-5-کاخ هدیش 32
2-5-3-6-کاخ سه دری 33
2-5-3-7-کاخ ه،ج،د 33
2-5-3-8-کاخ خزانه 34
2-5-3-9-ستونهای تخت جمشید 34
2-6-معماری و هنر دوره ساسانی 37
2-7-ویژگیهای معماری دوره ساسانی 38
2-7-1-ایوان 38
2-7-2-چهار طاق،گنبدخانه 38
2-7-3-ستون و معماری ستون دار 39
2-7-4-صحن،حیاط 39
2-7-5-پوشش طاق و گنبد 39
2-8-بناهای دوره ساسانی 40
2-8-1-قلعه دختر 40
2-8-2-کاخ فیروزآباد 41
2-8-3-کاخ بیشاپور 42
2-8-4-کاخ سروستان 42
2-8-5-آتشکده 43
2-8-6-قصر شیرین 44
2-8-7-طاق کسری 45

فصل سوم:حکومت دوره پهلوی (1357-1302)ه.ش
3-1-حکومت رضا شاه پهلوی 46
3-2-نوسازی در دوره رضا شاه پهلوی 51
3-2-1-تحول نظامی،اداری و سیاسی 52
3-2-2-تحول حقوقی،قضایی و آموزش 54
3-2-3-تحول مالی،اقتصادی و صنعتی 56
3-2-4-تحول فرهنگی و اجتماعی 60
3-2-4-1-تاسیس فرهنگستان 62
3-2-4-2-بزرگداشت فردوسی و شاهنامه 63
3-2-4-3-تدوین تقویم مستقل 64
3-2-4-4-تغییر نام کشور 64
3-2-4-5-باستان شناسی 64
3-3-حکومت محمدرضا پهلوی 65
3-3-1-مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی 67
3-3-2-مدرنیزاسیون اقتصاد 70
3-3-2-1-پیامدهای مدرنیزاسیون اقتصادی 73
3-3-3-مدرنیزاسیون نظام سیاسی 75

فصل چهارم:تاثیرات و دستاویزهای باستان گرائی در دوره پهلوی
4-1-مفهوم ملی گرایی 79
4-2-مفهوم ناسیونالیسم 80
4-3-تعریف باستانگرائی 80
4-4-باستان شناسی معاصر ایران 84
4-4-1-شخصیت های علمی 86
4-4-2-کنگره های هنر و باستان شناسی 88
4-4-3-بازدیدهای رضاشاه 89
4-4-5-انجمن آثار ملی 90
4-5-دستاویزهای باستانگرائی 93
4-5-1-دین اسلام 93
4-5-2-آیین زرتشت 97
4-5-3-فردوسی و شاهنامه 101
4-6-اثرات شکست ایران در جنگ جهانی اول بر شکلگیری تفکر باستانگرائی 104
4-7-اهداف رضا شاه از باستانگرائی 108

فصل پنجم: جلوههای باستانگرایی در بناهای دوره پهلوی
5-1-معماری دوره رضا شاه پهلوی 111
5-2-انواع سبک های معماری دوره رضا شاه پهلوی 115
5-2-1-سبک معماری سنتی 116
5-2-2-سبک معماری مدرن 117
5-2-3-سبک معماری نئوکلاسیک 120
5-3-معماری دوره محمدرضا پهلوی 124
5-3-1-اندیشههای سید حسین نصر در معماری 125
5-3-2-همایشهای بین الملی معماری 128
5-4-باستانگرائی در معماری دوره پهلوی 131
5-4-1-معماری ملیگرایی با گرایش معماری پس از اسلام 134
5-4-2-معماری ملیگرایی مبتنی بر گرایش به معماری باستان 135
5-4-2-1-شیوه باستانگرائی اروپایی 136
5-4-2-2-شیوه باستانگرائی ایرانی 136
5-4-3- معماری ملی گرا با گرایش به معماری مدرن قرن 138
5-5-معماران بناهای تاثیر گرفته از باستانگرائی در دوره پهلوی اول و دوم 139
5-5-1-کریم طاهر زاده 140
5-5-2-وارطان هوانسیان 142
5-5-3-گابریل گورکیان 143
5-5-4-محسن فروغی 144
5-5-5-حسین امانت 146
5-6-بناهایی با عناصر و نشانههای باستان در دوره پهلوی 146
5-6-1-کاخ شهربانی 147
5-6-2-آرامگاه فردوسی 148
5-6-3-کاخ وزارت امور خارجه 148
5-6-4-کاخ وزارت دادگستری 149
5-6-5-بانک ملی 150
5-6-6-مجلس سنا 151
5-6-7-مدارس فیروز بهرام و انوشیروان 152
5-6-8-ساختمان شرکت فرش 153
5-6-9-اداره پست 153
5-6-10-موزه ایران باستان 154
5-6-11-سردر باغ ملی 155
5-6-12-آتشکده یزد 156
5-6-13-میدان آزادی 156
5-6-14-باغ عفیف آباد شیراز 159
نتیجه گیری 161
پیوستها
جدولها 165
عکسها و نقشهها 171
اسناد 193
فهرست منابع و ماخذ 242
چکیده انگلیسی 255

فهرست جدولها
عنوان صفحه
5-1- تأثیرگذاری نظام حکومتی در ظهور جنبشهای ملی گرایانه معماری ایران 1320-1301 ه.ش 165
5-2- سیاستهای حکومت مؤثر در ظهور اولین جنبشهای ملی گرای معماری ایران 166
5-3- زمان شناسی وقایع و فعالیتهای مهم اصلاحی، اجتماعی و فرهنگی در دوره بیست ساله پهلوی 167
5-4- زمان شناسی وقایع و فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و شهرسازی در دوره بیست ساله پهلوی اول 169

فهرست شکلها
عنوان صفحه
2-1-شکل: نقشه تخت جمشید 171
2-2-شکل: ترسیم بازسازی شده از دروازه ملل . 172
2-3-شکل: پلکان شرقی کاخ آپادانا 172
2-4- شکل: پلکان شمالی کاخ آپادانا 173
2-5- شکل: نمونه ستون های کاخ آپادانا 173
2-6- شکل: سرستون کاخ آپادانا 174
2-7- شکل: ترسیمی از نمای داخلی کاخ صد ستون 174
2-8- شکل: ستون های تخت جمشید 175
2-9- شکل: نقشه کاخ قلعه دختر 175
2-10- شکل: نقشه کاخ فیروزآباد 176
2-11- شکل: نقشه محوطه کاخ و معبد بیشاپور 176
2-12- شکل: نقشه کاخ سروستان 177
2-13- شکل: نقشه آتشکده 177
2-14- شکل: نقشه تاق کسری 178
5-1- شکل: سرستون در بنای وزارت امورخارجه 178
5-2- شکل: پلکان ورودی ساختمان وزارت خارجه 179
5-3- شکل: در ورودی در وزارت امور خارجه 179
5-4- شکل: سرستون، در بنای وزارت امور خارجه 180
5-5- شکل: عناصر تزئینی در بنای وزارت امور خارجه 180
5-6- شکل: نقش برجسته در بنای وزارت امورخارجه 181
5-7- شکل: کاشی کاری و تاق جناغی در بنای وزارت امور خارجه 181
5-8- شکل: کاخ شهربانی پلکان دو طرفه. 182
5-9- شکل: کعبه زرتشت واقع در نقش رستم 182
5-10- شکل: کاخ وزارت امور خارجه 183
5-11- شکل: کنگره های بام، بانک ملی 183
5-12- شکل: بانک ملی، ایوان ورودی 184
5-13- شکل: بانک ملی، سرستون ها 184
5-14- شکل: نقش برجسته در بنای بانک ملی 185
5-15- شکل: نقش فروهر در ساختمان بانک ملی 185
5-16- شکل: ستون ایوان ورودی ساختمان بانک ملی 186
5-17- شکل: کنگره ها بام در تقلید از بنای بانک ملی 186
5-18- شکل: مدرسه انوشیروان دادگر 187
5-19- شکل: مدرسه فیروز بهرام 187
5-20- شکل: ساختمان سهامی فرش 188
5-21- شکل: ساختمان سهامی فرش 188
5-22- شکل: اداره پست 189
5-23- شکل: ساختمان سهامی فرش 189
5-24- شکل: اداره پست 190
5-25- شکل: طاق کسری ساسانی 190
5-26- شکل: موزه ایران باستان 191
5-27- شکل: سردر باغ ملی 191
5-28-شکل: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 192
5-29-شکل: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 192
چکیده
رضا شاه از عظمت و شکوه ایرانیان در دوره باستان برای تحکیم سلطنت خود بهره برداری میکرد. باستانگرایی عصر پهلوی در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ادبی و نیز معماری تاثیر گذاشت. در معماری این دوره، پدیدهای جدید و متفاوت با گذشته، ایجاد شد. معماری با تفکر و انگیزه باستانی، که بر پایههای تاریخی، ملی و احساسی استوار شده بود که با حضور باستان شناسان و ایران شناسان غربی پشتوانه علمی و تاریخی به خود گرفت و با برگزاری کنگره های متعدد ادبی، هنری، معماری و باستان شناسی در داخل و خارج و نیز سفرهای رضا شاه به مناطق حفاری از هر جهت تقویت گردید. بخشی از بناهای دوره پهلوی با استفاده یا به تقلید از روش معماری دوره هخامنشی و ساسانی و تلفیقی با شیوه های مدرن ساخته شد که خود بیانگر توجه حاکمیت به بهرهگیری مناسب از ساخت آنها بود. توجه به معماری و شهرسازی ضرورتی اجتناب ناپذیر میدانست. ناسیونالیسم و مدرنیسم، نگاه حاکمیت را هم به گذشته انداخت هم به آینده و مفهوم توسعه و پیشرفت دو پسوند به خود گرفت «نو» و «باستان». همچنین در این دوره، به شکل رسمی و آشکار، معماری جدید در مقابل زیربنایی با معماری باستان قرار میگیرد. دیدگاههای نوین اجتماعی از جمله دینگریزی، باستان گرایی و تجددطلبی، عملا در معماری به نمایش در میآید و حاکمیت در واقع با معماری تازه خود بیان اندیشههای خویش را بیان میکند. سه نوع نگرش در معماری بوجود آمد از یک طرف نگرش گذر و دوری از تفکر سنتی و مذهبی، از طرف دیگر بازیابی و احیای دوره اقتدار باستانی و از جانب دیگر نگرش مدرنیزاسیون بود. ماندگاری یک سبک معماری و یا ادامه آن وابسته به یک تحول و پذیرش اجتماعی است و نه تشکیلات دولتی. انگیزههای باستانی در معماری تنها به ظاهر بناها و توجه به عناصر تزئینی و نمایی پسنده کرد بدون آنکه عمیقا بتواند معماری آینده سازی را بر پا نماید.
کلید واژه: معماری، رضا شاه، باستانگرایی، مدرنیزاسیون، بناها
مقدمه:
معماری ایران، در طول تاریخ، چه در دوران باستانی و امپراتوری‌های هخامنشی تا ساسانی و چه بعد از آن در دوران اسلامی که مستقیماً فرهنگ و تمدن اسلامی در آن اثر گذاشت تا زمان معاصر دارای یک پیوستگی و استمرار بوده است که هر چند در طی این دوران به سبب تهاجم بیگانگان و نیز کشمکش‌های قومی و داخلی دست‌خوش تحول، نفرت و تأثیرپذیری شده است اما با این حال دارای یک روند دائمی و سبک و سیاق منحصر به خود داشته است. تا آغاز سلطنت رضاشاه تار و پود اجتماعی و فرهنگی مردم ایران هنوز بر مبنای بک زندگی اجتماعی، فرهنگی سنتی تکیه داشت و به دنبال آن معماری هم تا این دوره، که یکی از پدیده‌های اجتماعی تلقی می‌گردد بر یک روند سنتی متکی بود. حرکت‌های سیاسی، اجتماعی این دوران یعنی انقلاب مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاشاه همچنین در صحنه جهانی، انقلاب صنعتی و به دنبال آن انقلاب تکنولوژی قرن بیستم، شکلی جدید، سریع و دگرگون‌شده را به وجود آورد که حرکت اجتماعی فرهنگی ایران ناگزیر از پذیرفتن آن بود. از این ره آورد، معماری نیز همزمان با این دگرگونی‌ها دست‌خوش تحولاتی گردید ناگزیر به انتخاب شیوه‌های معماری گشت که بازتابی از حرکت‌ها و بینشی زمانه و نیز حرکت وقت بود معماری در حقیقت به یک جهش ناگهانی انجامید و قبل از آنکه بتواند به یک معماری با هویت ایرانی دست یابد و حرکت تاریخی خود را با شناخت تازه ادامه دهد به جریانی افتاد و به صحنه‌ای کشیده شد که تحت تأثیر عوامل زیادی همچون تکنولوژی ساخت، مصالح، فنون ساختمانی، و نیز الگوهای جدید زندگی، نوع ارتباطات و تجارت جدید جهانی و معیارها و ارزش‌های فرهنگی جدید که همگی حاصل یک جهان مدرن قرن بیستمی و در حقیقت معماری مدرن جهانی بود، قرار گرفت. اگر زمانی یکی از شاخص‌ترین عوامل برای یک معماری در هر کجای دنیا، شرایط جغرافیای طبیعی و اقلیمی بود و این عاملی بود که نقش اساسی در بکار گیری پارامترهای معماری همچون مصالح، فرم، عملکرد داشت در این دوره یعنی پهلوی اول می‌توان دو جغرافیای دیگر را یعنی جغرافیای سیاسی و جغرافیای انسانی را به آن اضافه کرد و در حقیقت منطقی که معماری این دوره را شکل می‌دهد به پیروی از عواملی است که در این دوره بنا به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوره پهلوی، هخامنشیان، پهلوی اول، باستان گرایی