دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل بازدارنده

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….
نمونه و جامعه آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………..
روشهاي آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………………
فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………
تعاريف اصطلاحات و متغييرها ……………………………………………………………………………….
فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
معنا و مفهوم خلاقيت ………………………………………………………………………………………………….
تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………
نظريه هاي خلاقيت …………………………………………………………………………………………….
تفاوت خلاقيت با نوآوري …………………………………………………………………………………
ارتباط خلاقيت با هوش ………………………………………………………………………………….
خلاقيت و عملکرد نيمکره هاي مغز ………………………………………………………………..
ويژگيهاي شخصيتي و خصوصيات افراد خلاق …………………………………………………
تخيل بستر خلاقيت …………………………………………………………………………………………
خلاقيت در موج سوم ………………………………………………………………………………………
خلاقيت به عنوان فرآيند ………………………………………………………………………………………..
خلاقيت استعدادي براي تمام عمر ……………………………………………………………………………………
نقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيت ………………………………………………………………….
تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت …………………………………………………………..
راههاي آموزش و پرورش خلاقيت ………………………………………………………………………….
خلاقيت و مقاوت سازمانهاي آموزشي ……………………………………………………………………………
عوامل بازدارنده خلاقيت ( كشنده هاي خلاقيت ) …………………………………………………………………………..
تاثير فرهنگ و محيط بر خلاقيت ……………………………………………………………………………………………
سبكهاي فرزند پروري و خلاقيت ……………………………………………………………………………………….
سلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندان …………………………………………………………………..
تنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروري ………………………………………………………………………………
تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………………………………………..
تحقيقات خارجي …………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
روش تحقيق ( روش اجراي تحقيق ) ……………………………………………………………………….
روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق ………………………………………………………………………….
جامعه آماري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………
برآورد حجم نمونه تحقيق ……………………………………………………………………………………………
متغييرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………
ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..
روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق …………………………………………………………………………..
پايائي ايزارهاي اندازه گيري تحقيق ……………………………………………………………………………..
روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ……………………………………………………………….
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………
يافته هاي توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………………
يافته هاي استنباطي تحقيق ……………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
نتيجه گيري تحقيق ………………………………………………………………………………………………..
يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..
پيشنهادات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………
محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق ……………………………………………………………………………
فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………..
ضمائم
1- پرسشنامه آزمون مداد کاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
2- پرسشنامه ارزشيابي نگرش والدين
3- پرسشنامه ارزشيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان

فهرست جداول
جدول 1-4 : توزيع فراواني ، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان ………………………………….
جدول 2-4 : توزيع فراواني , فراواني نسبي جنسيت فرزندان ……………………………………….
جدول 3-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان ……………
جدول 4- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسکوني خانواده پاسخگويان …
جدول 5- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان
جدول 6- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان …
جدول 7- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس شغل پدران ………………………………
جدول 8- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس شغل مادران ………………………………
جدول 9-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان ……………………..
جدول 10- 4 : توزيع فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلي تورنس دانش آموزان …………………………………..
جدول 11- 4 : رابطه خلاقيت با ميزان نگرش ………………………………………………………………………………
جدول 12- 4 : مقايسه ميانگين ميزان خلاقيت بين دختران و پسران …………………………………………..
جدول 13- 4 : مقايسه ميزان خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي ………………………………………………..
جدول 14- 4 : مقايسه وضعيت رفاهي خانواده ها و خلاقيت دانش آموزان ………………………………
جدول 15- 4 : مقايسه ميزان خلاقيت با ميزان نگرش والدين …………………………………………………….
جدول 16- 4 : مقايسه ميزان همبستگي انواع نگرش والدين با خلاقيت فرزندان ……………………………

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : توزيع فراواني ، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان ………………………………….
نمودار 2-4 : توزيع فراواني , فراواني نسبي جنسيت فرزندان ……………………………………….
نمودار 3-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان ……………
نمودار 4- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسکوني خانواده پاسخگويان …
نمودار 5- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان
نمودار 6- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان …
نمودار 7- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس شغل پدران ………………………………
نمودار 8- 4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس شغل مادران ………………………………
نمودار 9-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان ……………………..
نمودار 10- 4 : توزيع فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلي تورنس دانش آموزان …………………………………..

چكيده
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه
هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از ” بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي رابطه خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده است . براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است.
1- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
2-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ، ‌پذیری، فرم‌ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ و تمدن، تفکر خلاقانه، منابع قدرت