منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، روانشناسی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزي

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی

دانش آموزان دختر نابینا

استاد راهنما :

دکتر آنیتا باغداساریانس

استاد مشاور :

دکتر فریبا حسنی

پژوهشگر :

فرزانه پارسایی

بهار 1391

ب

پاس
اری

ا ن د
ت و ه
زی ا ت
ش و
ز
دیده ت قد م ا تادان
ا قدر رکار خا م
د
ر آ تا با داساریا س و رکار خا م د ر
با ی
با گاه و کلام د
وزا و هدا
شان راه و ر م
ا سا

و ع م را
ن آ و ندا.ید ا ت
وا م
دردان و پاس
ار ما ی اسا ید ود با م و ا د
گا
، ددکار و را
مای ا ن دا شآ و
ه وپا
ا ن راه
رگ با د.

ج

بسمه تعالی

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب
فرزانه پارسایی
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 89093812500
در رشته روانشناسی – کودکان استثنایی که در تاریخ
91/3/17 از پایان نامه خود تحت عنوان : بررسـی
رابطه سبک
هاي مقابله اي
با کیفیت زندگی دانش
آمـوزان دختـر نابینـا بـا کـسب نمـره 18/75 و

درجه عالی دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم :

1. این پ ایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دسـتاوردهاي

علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) اسـتفاده نمـوده ام ، مطـابق ضـوابطو

رویه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.

2. این پایان نامه قبلاً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاهها

æ مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

3. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختـراع

æ … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.

4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلیام هـیچ
گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضاء :

د

بسمهتعالی

در تاریخ 1391/3/17

دانشجوي کارشناسی ارشد خانم فرزانه پارسایی پایـان نامـه

خود را دفاع نموده وبا نمره 18/75 بحروف هجده و هفتـاد و پـنج

صدم و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

ه

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزي

دانشکده : روانشناسی و علوم اجتماعی

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزي
کد: 101

کد شناسایی پایاننامه : 1020707902002

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا

نام ونام خانوادگی دانشجو: فرزانه پارسایی

تاریخ شروع پایان نامه: 90/8/18

شماره دانشجویی: 89093812500

تاریخ اتمام پایان نامه: 91/3/17

رشته تحصیلی: روانشناسی- کودکان استثنایی

استاد /استادان راهنما:
دکتر آنیتا باغداساریانس

استاد/استادان مشاور:
دکتر فریبا حسنی

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتایج به دست آمده):

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط راههاي مقابله اي با کیفیت زندگی دانش آموزان نابیناي دختر انجام شد.

روش: نمونه آماري 46 دانش آموز دختر نابیناي 16 سال مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1390-1391 مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران بودند. براي سنجش راههاي

مقابله اي از تست مقابله با بحران اندلر و پارکر و براي سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. به منظور محاسـبه اعتبـار

پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا، ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی هماهنگی درونی سئوالات هر یک از خرده مقیاس هاي پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا

بطور جداگانه محاسبه شد که نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس هابود. به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی، ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی همـاهنگی

درونی سئوالات براي تمام سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی محاسبه شد و ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 0/889 بدست آمد که نشانگر اعتبار خوب سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی

بود. براي پیش بینی سهم سبک هاي مقابله اي با استرس در کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر نابینااز روش تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد.

یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد نتیجه پژوهش نشان داد بین استفاده از سبک هاي مساله مدار و اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وجود دارد و بین سبک

مقابله اي اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی دیده نشدو نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیري نشانگر آن است که مجموع سبک هاي مقابله اي بـا اسـترس 30

درصد از واریانس کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها: راههاي مقابله اي، کیفیت زندگی، دانش آموزان نابینا

نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ن تاریخ وامضا:

مناسب نیست م

و

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل یکم : معرفی پژوهش

مقدمه 2

بیان مسئله 5

ضرورت و اهمیت پژوهش 7

هدف پژوهش 10 …………………………..

فرضیه هاي پژوهش 10 …………………………..

سوال پژوهش 10 …………………………..

تعاریف مفهومی 11

تعاریف عملیاتی 12

فصل دوم : مبانی نظري و پیشینه پژوهش

مبانی نظري 14 …………………………..

مبانی نظري روشهاي مقابلهبا استرس 14

مدلهاي مقابله با استرس 22

مدل موسو بیلی نگز 22

مدل لازاروس و فولکمن 24

مدل اسکروئرز و همکاران 27

مدل اندلر و پارکر 30

مدل اسکینر و همکاران 31 …………………………..

فاکتورهاي واسطهاي و روش مقابله 36

شکل گیري مفهوم کیفیت زندگی 39 …………………………..

ابعاد کیفیت زندگی 51

تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54 …………………………..

زمینه هاي علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55 …………………………..

پیدایش دیدگاه هاي چند عاملی 60

دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی 62

پیشینه پژوهشهاي علمی 63 …………………………..

ز

پژوهشهاي انجام شده در ایران 66

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماري 74 …………………………..

نمونه و روش نمونه گیري 74 …………………………..

ابزار پژوهش 75

روش جمع آوري اطلاعات 77 …………………………..

روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف)توصیف داده ها 81 …………………………..

ب) تحلیل داده ها 87

فصل پنجم : بحث و بررسی داده ها

بحث و بررسی یافته هاي تحقیق 95 …………………………..

محدودیت ها 104

پیشنهادات 105 …………………………..

پیشنهادات پژوهشی 105 …………………………..

پیشنهادات کاربردي 105 …………………………..

فهرست منابع و ماخذ 106

ح

فهرست جداول

عنوان

صفحه
جدول 1-4 ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه مقابلهبا موقعیت هاي استرس زا……………………….
٧٩
جدول :2-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک
وضعیت بینایی……………………………………….
٨١
جدول :3-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک
وضعیت سکونت…………………………..
………… ٨١
جدول :4-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا در دانش
آمـوزان دختـر
نابینا به تفکیک وضعیت بینایی…………………………..
……………………………………………………
٨٢
جدول :5-4 شاخصهاي توصیفی میانگین مجموع نمرات پرسشنامه مقابلـه بـاموقع یـت هـاي
اسـترسزا در
دانش آموزاندختر نابینا به تفکیک وضعیت بینایی …………………………..
…………………………..
… ٨٤
جدول :6-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی در دانش آموزان دختـرنابی نـا بـهتفک یـک

وضعیت بینایی……………………………………………………….
…………………………………………
٨٦
جدول :7-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک
مقابلهاي مساله مدار با کیفیت زندگی ……………
٨٧
جدول :8-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک
مقابلهاي هیجان مدار با کیفیت زندگی…………..
٨٨
جدول :9-4 نتایج ضریب همبستگی براي رابطه سبک
مقابلهاي اجتنابی با کیفیت زندگی ……………….
٨٩
جدول :10-4 نتایج معنی داري مدل رگرسیون براي پیش بینی کیفیت زندگی…………………………..
. ٩٠
جدول : 11-4 ضرایب رگرسیون برايپیش بینی کیفیت زندگی……………………………………………
٩١
جدول:12-4 نتایج آزمون t براي مقایسه سبک هـاي مقابلـه بـا اسـترسدر دانـش آمـوزاننابی نـاي
مطلـقو
کم بینا ……………………………………………………….
…………………………………………………
٩٢
جدول :13-4 نتایج آزمونt براي مقایسهکیفیت زندگی در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا……….
٩٣

ط

عنوان
فهرست نمودارها
صفحه

نمودار:1-4 میانگین نمرات سبک هاي
مقابلهبا استرس در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا
……….. ٨٣

نمودار:2-4 میانگین نمرات سبک هاي
مقابلهبا استرس در کلدانش آموزاننابینا………………………..
٨٥

ي

چکیده

مقدمهپژوهش:
حاضر با هدف بررسی ارتباط راههاي مقابله اي با کیفیـت زنـدگی دانـش آمـوزان
نابیناي دختر انجام شد.

روش: نمونه آماري 46 دانش آموز دختر نابیناي 16
سال مـشغول بـه تحـصیل در سـال تحـصیلی
1390-1391مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران بودند.
براي سنجش راههاي مقابله اي از تست مقابله

با بحران اندلر و پارکر و براي سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس کوتـاه کیفیـت زنـدگی سـازمان

بهداشت جهانی استفاده شد. به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامهمقابلـه بـا موقعیـت هـاي اسـترس زا،

ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسیهماهنگی درونی سئوالات
هر یک از خرده مقیاس هاي پرسشنامه
مقابله با موقعیت هاي استرسزابطور جداگانه محاسبه شد
که نتایج بیانگر روایـی و پایـایی مطلـوب

مقیاس ها بود. به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی ، ضریب آلفاي کرونباخ بـراي بررسـی

هماهنگی درونی سئوالات براي تمام سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی محاسبه شـد و ضـریب آلفـاي

کرونباخ برابر با 0/889 بدست آمد که نشانگر اعتبار خوب سـوالات پرسـشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استحکام بخشی، زمان واکنش، هیدرولیک Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، رفتار انطباقی، دانش آموزان دختر