منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، رضایت بیمار

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………75-59
فصل پنجم :
بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………..88-77
نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….90-88
کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………..92-90
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..93-92
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..102-94

عنوان صفحه
جدول شماره 1 : توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک………………………………………………………………………………………..60-59
جدول شماره 2 : توزیع فراوانی پرستاران مراقبت کننده از بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک…………………………………………………………62-61
جدول شماره 3 : میزان درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر…………………………………………………………………………………..64-63
جدول شماره 4 : میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و حیطه های آن…………………………………………………….65
جدول شماره 5 : میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و حیطه های آن و میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد………………………………………………………………………………………..66
جدول شماره 6 : میانگین و انحراف معیار درک پرستار از رضایت بیمار از تسکین درد بر حسب متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره 7 : میزان درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد………………………………………………………………………………………………………69-67
جدول شماره 8 : میانگین و انحراف معیار درک بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد بر حسب متغیرهای دموگرافیک…………………………………………………………………………………………71-70
جدول شماره 9 : میانگین و انحراف معیار نمره درک بیماران ازمراقبت ارائه شده مرتبط با دردو حیطه های آن و میانگین و انحراف معیار درک بیمار از رضایت از تسکین درد…………………… 72
جدول شماره 10: میانگین و انحراف معیار درک بیمار از رضایت از تسکین درد بر حسب متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………..77-73
جدول شماره 11: مقایسه میانگین و انحراف معیار درک پرستار و بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد و حیطه های آن………………………………………………………………………………………75

بیان مسئله پژوهش :
راحتی جسمی و روانی از جمله نیازهای پایه انسان بوده و حفظ و ایجاد آن، با هدف افزایش امیدواری و کاهش رنج بیماران، از چالش های عمده پرستاران است. اما زندگی اغلب با عوامل متعدد مختل کننده راحتی فرد همچون اضطراب، تنگی نفس، تهوع و درد همراه است (1). در این میان درد که احساسی فردی و ذهنی از ناراحتی است (2) از جمله شایع ترین شکایاتی است که موجب ناراحتی و ارجاع مددجویان به مراکز بهداشتی می شود (3). با وجود ناشناخته ماندن ماهیت واقعی درد و چند بعدی بودن آن، مشخصاً در مواقع آسیب احتمالی یا واقعی بافت و تحت تأثیر عواملی چون التهاب، اختلال خونرسانی، تومورها و یا اعمال جراحی بروز می کند (4).
جراحی، هرچند که خود یک روش درمانی برای رفع درد و ناراحتی بیمار است، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد درد نیز مطرح باشد، به طوری که اغلب بیماران در مرحله بعد از عمل، درد ناشی از برش جراحی را تجربه می کنند (2). آمارها نیز نشان می دهند که حدود 20 درصد بیماران تحت عمل جراحی از درد خفیف، 20 تا 40 درصد از درد متوسط و 40 تا 60 درصد آنان از درد شدید شکایت می نمایند (5). جراحی پیوند عروق کرونر نیز که از دسته جراحی های بزرگ و معمول در جهان است (6)، از این قاعده مستثنی نیست. این جراحی، طبق آمار، سالانه بر روی یک نفر از هر هزار آمریکایی انجام می شود (7). در ایران نیز جراحی پیوند عروق کرونر60 درصد از کل اعمال جراحی قلب باز را تشکیل می دهد (8). در استان گیلان نیز شاهد آمار روز افزون انجام این نوع عمل جراحی هستیم. آمار گردآوری شده مربوط به استان گیلان توسط محمودیان نشانگر اشتغال دو جراح قلب و 435 مورد عمل جراحی پیوند عروق کرونر در سال 1385 در مرکز فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت می باشد (9). در حالی که آمار گردآوری شده توسط پژوهشگر نشانگر اشتغال 5 جراح قلب و 1474 مورد عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1387بوده است که میزان 300 درصد افزایش عمل جراحی پیوند عروق کرونر طی دو سال در استان گیلان خود می تواند نشانگر روند رو به تزاید این عمل جراحی در این استان باشد.
نکته قابل توجه آن است که محمودیان در تحقیق خود بر روی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر میانگین شدت درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر، در 24 ساعت اول پس از انتقال از ICU به بخش جراحی را 7/5 در محدوده نمرات 0 تا 10 نشان داد (9).
با توجه به شیوع بالای درد در مددجویان تحت مراقبت، امروزه درد به صورت یکی از مفاهیم پایه پرستاری در آمده است (10) و اداره موثر آن، در تمامی استانداردهای مراقبت پرستاری، در اولویت بالا قرار دارد (11). درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر نیز از تشخیص های پرستاری مهم و بررسي و تسکین آن از اهداف اصلی پرستاری به شمار می رود (7). چرا که پرستاران بیشترین زمان را با بیماران سپري کرده و در خصوص بررسی درد، انجام اقدامات تسکینی نظیر رساندن داروهاي مسکن و ارزشیابی اثرات این اقدامات براي اطمینان از دریافت سطح قابل قبولی ازتسکین درد مسئول می باشند (12). همچنین پرستاران مسئولیت فراهم کردن محیط راحت و مناسب برای بیماران و آموزش بیمار و خانواده ها برای انجام درمان های تسکینی در زمان مناسب را بر عهده دارند (13). ایدموتو و کرسیویک1 در این زمینه می نویسند که تسکین و اداره درد یکی از مهمترین توجهات و مراقبت ها از بیمار تحت جراحی قلب و خانواده های آنان است (14) كه لازم است با كيفيت مطلوب انجام گيرد تا اثر قابل توجهی بر روی تکرار و شدت درد بیمارداشته باشد (13) چرا که درد پس از عمل بر ابعاد گوناگون روحی و جسمی بیماران اثر فراوان داشته و عوارض حاصل از آن می تواند در اقتصاد درمان نیز موثر باشد، بنابراین ارزیابی پیوسته ی کیفیت فرآیند درمان درد از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظرسنجی از بیماران درباره ی درد پس از عمل و رضا یتمندی ایشان، از شاخص های عمده و مهم بررسی فرآیند های درمان درد پس از عمل است (15).
جامعه درد آمریکا2 نیز به ارائه دهندگان مراقبت توصیه می کند که بررسی و شناخت درد را به عنوان پنجمین علامت حیاتی مورد توجه قرار دهند و دهه 2001 تا 2010 را به عنوان دهه کنترل درد نامیده است (16). کمیسیون مشترک اعتباردهی سازمان های بهداشتی3 نیز در این زمینه اعلام کرده که درد بیماران باید به طور منظم از زمان پذیرش تا ترخیص مورد بررسی و درمان قرار گیرد (13). زیرا اداره موثر و مناسب درد موجب ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل بهبودی سریع و برگشت به عملکرد قبلی، کاهش بیماری زایی و ترخیص زودتر بیمار از بیمارستان خواهد شد (18).
امروزه كميته كيفيت مراقبت آمریکا، استانداردهايي را جهت ارتقای كيفيت اداره درد ارائه داده است كه شامل اطمينان از شناسايي درد بيمار و درمان كامل آن، گردآوری اطلاعات ضروری در مورد درد، آسان و در دسترس بودن امکانات و شرایط اداره درد در كلينيك هاي مراقبتي، آموزش قبل از عمل به بيماران درباره درد، امکان شركت بيمار در مراقبت، پاسخ سريع تيم مراقبت بهداشتی به گزارش درد بيمار، اجراي سياست ها و توجه به ايمني در استفاده از راهكارهاي ضد درد و بررسي برآيند درمان درد به وسيله فرآيندهاي ارتقای كيفيت مي باشند. این کمیته ارزيابي پيوسته كيفيت فرآيند اداره درد بیماران را حائز اهمیت دانسته است (2). مرکز تحقیقات کیفیت مراقبت بهداشتی نیز توجهات بالینی مرتبط با اداره درد را به صورت بررسی درد با استفاده از یک مقیاس نمره دهی، اجرای سریع مسکن ها به همراه روش های غیر دارویی مانند وضعیت دادن مناسب برای کاهش درد و تامین راحتی بیماران ارائه نمود است (18). در زمینه مراقبت های مرتبط با اداره درد بعد از جراحی، ایدوال4 با ارائه نتایج مطالعات قبلی خود که به روش کیفی انجام شده بود، ابعاد ارتباط5، محیط6، اطمینان7 و فعالیت8 را در مبحث کیفیت اداره درد مطرح نمود (19). نکته دیگری که در زمینه کیفیت اداره درد مورد توجه محققین قرار گرفته است، رضایت بیمار از تسکین دردش می باشد. چرا که تعيين رضايت بيماران يكي از استانداردهای تعیین کننده عملكرد مي باشد (20). در واقع جلب رضايت بيمار هدف غایی تيم مراقبت های بهداشتي است كه در برنامه ارتقای كيفيت در بيمارستان ها گنجانده شده است (21). تامین رضایت بیمار زمانی ممکن است که او با برطرف شدن نیازهای اساسی خویش احساس راحتی کند. اداره موثردرد، موجب رضایت فرد از اداره درد خواهد شد (21).
جاپویل9و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که در بیمارستان هایی که بیماران آنها از رضایت بیشتری برخوردار هستند، آمارهای مرتبط با طول مدت بستری و مرگ و میر بیماران کمتر از دیگر بیمارستانها است (22). در یک بررسی در بیمارستان آموزشی میا در فلوراید آمریکا در خصوص ارتباط رضایت بیمار از تسکین سریع درد و عوارض بعد از عمل، مشخص شد که بین رضایت بیماران از تسکین درد و عوارض ارتباط وجود دارد، به طوری که در92 درصد بیمارانی که درد بعد از عمل داشتند، عوارض جدی بعد از عمل دیده شد و در 8/91 درصد بیمارانی که راضی یا خیلی راضی بودند، عوارض بسیار کمتری مشاهده شد (23). بنابراین کنترل و اداره درد بعد از عمل جراحی، به طور قابل توجهی در روند بهبودی بعد از عمل جراحی، طول بستری بودن بیمار و میزان رضایت بیماران عمل شده موثر است (1).
در مقابل عدم اداره درد می تواند موجب نارضایتی بیمار، ارتباط نامناسب بیمار با پزشک و پرستار، عوارض و تاخیر بهبودی در فرد، اقامت طولانی تر بیمار در بیمارستان و افزایش هزینه های درمانی گردد (16). برای مثال تغییرات شاخص های فیزیولوژیک چون تاکیکاردی، تنفس سطحی سریع و افزایش فشار خون از جمله اثرات معمول درد می باشند (1). از طرف دیگر سفتی عضلات قفسه سینه، شکم و دیافراگم و در نهایت خودداری بیمار از تنفس عمیق با هدف جلوگیری از درد می توانند باعث بروز مشکلات تنفسی و کاهش اکسیژن رسانی به میوکارد شوند (5).
متاسفانه به رغم پیشرفت های علمی در خصوص پاتوفیزیولوژی و درمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، پرسش نامه، تحلیل آماری