منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، انحراف معیار، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به خانواده خوبم…
که کوه شدند و پشت سرم ایستادند و هرچه دورتر شدم بزرگی شان را بیشتر احساس کردم…
برای عزیزانی که دعای خیرشان همواره بدرقه راهم بودم…

به من و فاصله لبخند زدند
و همه پاک و زلال،
کاسه ای آب شدند پشت سرم…
و رها از گله و دلتنگی
دست من را به خدایی دادند
که دلش دریا بود
و هوای من و این ساحل ابری را داشت…

برای استاد عزیزم؛ خانم بقایی
که دست های گرم و نگاه مهربانشان نگذاشت خستگی در ذهنم معنا پیدا کند…
به خاطر اینکه با صبر و بدون خستگی قدم به قدم در کنارم بودند…
به پاس تمام خوبی هایشان…

به خدایی که مرا بنده چشمان تو کرد،
و به اعجاز نگاهت سوگند
که پس از این شده حک نام تو بر افکارم…
و به نام ات سوگند،
که از این ثانیه تا لحظه ی مرگ
من به شاگردی دل نزد شما می بالم…

تقدیم به معلمان عزیزم؛ از اولین کلاس ابتدایی تا امروز…
که پله پله مرا به جایی رساندند که از آنجا میشود آسمان را دید…
شما را می ستایم و دست هایتان را می بوسم…

تقدیم به دوستان خوبم…

به حرمت اشک هایی که از غم یکدیگر به گونه هایمان نشست
و به خاطر خنده هایی که در شادی هم سر دادیم…
به خاطر ثبت خاطرات با هم بودنمان…
به خاطر ثبت لذت لحظات دور هم جمع شدنمان،
با هر بهانه ی کوچکی، همچون چای…
به خاطر همراه بودنتان
به خاطر همدرد بودنتان
و به خاطر…
بودنتان…

برای شهری که روزی که به آن آمدم دلتنگ بودم و امروز که می روم، دلتنگ تر…

من خدا را دیدم!
در زنان بی ریای ساده پوش
در بساط پرتقال و سبزی دست چینشان
در به دریا دل سپردن های هر ماهی فروش…

من خدا را اینجا،
لب دریا دیدم
که به دلواپسی قایق ها،
می وزید از ته دل…
او در این فصل سراسر سرما،
برگ سبزی به سخاوت می داد
و به یکرنگی این آدم ها،
رنگ نارنجی نارنج می زد…

با سپاس از…

استاد مشاور خوبم، سرکار خانم صدقی ثابت به خاطر تمامی زحماتشان…
داورهای بزرگوارم، جناب آقای مقدم نیا و سرکار خانم هاساواری به خاطر نظرات مفید و نگاه دقیقشان…
مشاور آمارم، جناب آقای دکتر کاظم نژاد برای زحمات بی‌دریغشان…
اساتید عزیزم، سرکار خانم دکتر قنبری و خانم پاریاد به پاس صبر و مهربانی‌شان…
تمامی بیماران و پرسنل محترم بیمارستان دکتر حشمت به خاطر همراهی‌شان…
و تمامی اساتید ارجمندم که بودنشان دلگرم کننده است و مایه امید…

فهرست مطالب
موضوع
صفحه
فصل اول (کلیات): 1-1 زمینه و هدف پژوهش
1

2-1 هدف کلی
6

3-1 اهداف ویژه
6

4-1 سوالات پژوهش
7

5-1 فرضیات پژوهش
7

6-1 تعریف نظری واژه ها
8

7-1 تعریف عملی واژه ها
10

8-1 پیش فرض ها
11

9-1 محدودیت پژوهش
12

فصل دوم (زمینه و پیشینه تحقیق):
1-2 چارچوب پژوهش
13

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده
30
فصل سوم (روش پژوهش):

1-3 نوع پژوهش
39

2-3 محیط پژوهش
39

3-3 جامعۀ پژوهش
40

4-3 نمونۀ پژوهش
40

5-3 معیارهای ورود به پژوهش
41

6-3 معیارهای خروج از مطالعه
41

7-3 حجم نمونه
42

8-3 روش نمونه گیری
42

9-3 ابزار گردآوری داده ها
43

10-3 تعیین اعتبار و اعتماد ابزار جمع آوری اطلاعات
43

11-3 روش گردآوری داده ها
44

12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
46

13-3 ملاحظات اخلاقی
47

فصل چهارم:
1-4 یافته های پژوهش
48

2-4 فهرست جداول
48

3-4 جداول
60-49

فصل پنجم :
1-5 تجزیه و تحلیل یافته ها
61

2-5 نتیجه گیری نهایی بر اساس سوالات و فرضیات پژوهش
71

3-5 کاربرد یافته های پژوهش
74

4-5 پیشنهادها
76
منابع

78
پیوست
پرسشنامه فردی بالینی

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (سوالات مربوط به بخش اضطراب)

فرم ثبت شاخص های همودینامیک

فرم رضایت آگاهانه

صفحه
فهرست جداول و نمودار

49
جدول شماره ا- مقایسه فراوانی متغیرهای فردی- بالینی کیفی در دو گروه مداخله و کنترل
50
جدول شماره 2- مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای فردی- بالینی کمی در نمونه های پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل
51
جدول شماره 3- مقایسه توزیع وضعیت اضطراب نمونه های مورد پژوهش در دو گروه مورد مطالعه در مرحله قبل از آرام سازی
52
جدول شماره 4- مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص های همودینامیک قبل از آرام سازی به تفکیک گروه های مطالعه
53
جدول شماره 5- مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره و وضعیت اضطراب قبل و بعد از آرام سازی در نمونه های مورد پژوهش در گروه آزمون
54
جدول شماره 6- مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره و وضعیت اضطراب مرحله اول و دوم بررسی در نمونه های مورد پژوهش در گروه کنترل
55
جدول شماره 7- مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص های همودینامیک قبل و بعد از ارام سازی در گروه آزمون
56
جدول شماره 8- مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص های همودینامیک مرحله اول و دوم بررسی در نمونه های مورد پژوهش در گروه کنترل
57
جدول شماره 9- مقایسه توزیع نمونه های مورد پژوهش در دو گروه مورد مطالعه از نظر وضعیت اضطراب در مرحله بعد از آرام سازی
58
جدول شماره 10- مقایسه میانگین و انحراف مقادیر شاخص های همودینامیک بعد از ارامسازی در نمونه های مورد پژوهش به تفکیک دو گروه آزمون و کنترل
60
نمودار شماره 1: مقایسه میانگین تغییرات اضطراب و شاخص های همودینامیک در مرحله دوم بررسی در دو گروه مورد مطالعه

فصل اول

زمینه پژوهش:
حیات انسانها از طریق حفظ تعادلی دینامیک و پیچیده به نام هموستاز1 امکان پذیر خواهد بود(1) که لازمه آن تطابق با تنیدگی آورها است(2). در مقابل عدم تطابق می‌تواند به بحران، فرسودگی و اختلالات روانشناختی چون اضطراب و افسردگی منجر گردد(3). در این میان اضطراب از نشانه‌های شایعی است که افراد در غالب اوقات زندگی خود، به ویژه قبل از تجربیات مهم زندگی، آن را تجربه می‌کنند(4) بگونه ای که طبق تخمین، 6/16 – 8/28 درصد افراد در جهان در طول زندگی خود دچار اختلالات اضطرابی می‌شوند(5).
عارضه اضطراب همچنین شایعترین مشکل روانی قابل مشاهده در مراجعین به مراکز طبی است(6). برای مثال اضطراب در بیش از 55 درصد بیماران تحت روشهای تهاجمی ‌قلبی شیوع دارد(7) که می‌تواند با تظاهرات شناختی(مانند گیجی، کاهش تمرکز، یا ناتوانی در تمرکز بر نگرانی‌های اخیر)، عاطفی(مانند نگرانی، ترس) و فیزیولوژیک(مانند تنفس سطحی، بیخوابی، تپش قلب و خستگی) در بیماران همراه شود(6). این عارضه که تجربه ای ذهنی و نشانگر وجود احساس تهدید در فرد است، می‌تواند موجب تحریک پاسخ تنیدگی و در موارد شدید آن عامل رنج روانی و جسمی ‌قابل توجه همراه با عواقب اجتماعی و اقتصادی خاص آن شود(6). این شرایط در بیماران قلبی نیازمند توجه خاص است؛ چرا که مطالعات نشان داده اند که افزایش سطوح اضطراب در بیماران قلبی بستری در مراکز درمانی، بدون توجه به متغیرهای فردی و یا تاریخچه طبی، با عوارض زودرس و دیررس بیشتری مرتبط می‌باشد(7).
در میان روش‌های تهاجمی تشخیصی و درمانی قلبی، مطالعات الکتروفیزیولوژیک2 قلب با هدف کاربردی در تحلیل اجزای سیستم هدایتی، شناسایی مکان‌های تحریک نابجا، ارزیابی اثربخشی درمان‌ها و همچنین به عنوان یک مداخله درمانی در انواعی از دیس‌ریتمی3 ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند(8)؛ زیرا دیس‌ریتمی‌ها یکی از اختلالات رایج قلبی و همچنین یکی از وقایع معمول در مراحل قبل و پس از جراحی قلب هستند(9). شیوع دیس‌ریتمی ‌در امریکا به میزان 3/5 درصد، معادل 4/14 میلیون نفر، گزارش شده است(10) که در میان آنها فیبریلاسیون دهلیزی4 با شیوع 4/0 تا 1 درصد شایعترین دیس‌ریتمی ‌محیط‌های کلینیکی در تمام جوامع می‌باشد(11).
تجربه دیس‌ریتمی ‌که به دلیل اختلال در آغاز و یا هدایت جریان الکتریکی در قلب ایجاد می‌شود، از عوامل شایع مراجعات بیمارستانی(12) و بروز اضطراب ناشی از آن در بیمار می‌باشد(13)؛ زیرا این عارضه معمولا با شکایات مددجو از سرگیجه، تپش قلب و سنکوپ (14) و همچنین علائم و عوارض حادی چون درد قفسه سینه، تنگی نفس، رنگ پریدگی و افت فشار خون همراه می‌باشد (15). علاوه بر آن، افزایش خطر بروز سکته مغزی، حملات گذرای ایسکمیک مغز و همچنین عوارضی چون نارسایی قلبی و کیفیت زندگی نامطلوب با بروز دیس‌ریتمی ‌مرتبط می‌باشند(16). طول مدت بستری مبتلایان در بیمارستان با میانگین 7/6 روز(17) و تحمیل بار سنگین اقتصادی ناشی از دیس‌ریتمی‌ها بر فرد و سیستم مراقبت و سلامت نیز مزید بر علت خواهند بود(18). تمامی ‌موارد فوق دیس‌ریتمی ‌را به عنوان یک مشکل پزشکی و اجتماعی جدی مطرح نموده(11) و نشانگر اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن می‌باشند(18).
امروزه استفاده از پروسه‌های الکتروفیزیولوژیک قلبی، شامل مطالعات تشخیصی و مداخلات درمانی با کاتتر ابلیشن5 برای تعیین نوع و درمان دیس‌ریتمی‌ها متداول گشته اند(19). این مداخلات با موفقیت بیش از 95 درصد و بروز عوارض جدی به میزان کمتر از یک درصد، امروزه به یکی از موفقترین مداخلات در پزشکی تبدیل شده اند(20). به گونه ای که آمار انجام سالانه بیش از 20000 ابلیشن در آمریکا ثبت شده است(7). آمارهای کسب شده توسط پژوهشگر از بخش آنژیوگرافی بخش بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت نیز نشانگر انجام پروسیجر مطالعات الکتروفیزیولویک و ابلیشن به تعداد تقریبی 242 مورد در سال 1389، 258 مورد در سال 1390 و 350 مورد در سال 1391 بوده است. همین بررسی نشانگر انجام تعداد تقریبا 180 مطالعه الکتروفیزیولوژیک و ابلیشن در ده ماه اول(تا پایان دی ماه) سال 1392 می‌باشد. این آمار ها که نشانگر موارد انجام نسبتا” زیادی از مداخلات الکتروفیزیولوژیک و مواجهه مبتلایان به دیس‌ریتمی‌ها با آن می‌باشد، از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آن که افراد بسیاری از فوائد آن سود می‌برند؛ و از منظری دیگر، این روشها علیرغم تمام مزایای تایید شده، همانند دیگر مداخلات تهاجمی ‌با برخی خطرات همراه هستند(12). درد، واکنش دارویی به مخدرها و داروهای بیهوشی، عفونت، ترومبوفلبیت6 و خونریزی محل دسترسی عروقی از جمله عوارض مرتبط با کاتتر ابلیشن هستند(21). اضطراب نیز از مشکلاتی است که در بسیاری از بیماران در مراحل قبل و حین پروسه‌های الکتروفیزیولوژیک مشاهده می‌شود(19). هندویان7 نیز در نتیجه مطالعات خود به این نکته اشاره می‌کند که بیماران قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی اضطراب قابل توجهی داشته اند(7).
بروز اضطراب در بیماران تحت فرایندهای الکتروفیزیولوژیک از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش سطوح کاتکولامین‌8ها، هورمون‌های آدرنوکورتیکوتیروئید9، پرولاکتین10، کورتیزول11 و پروستاگلندین‌12ها در خون(22) و تغییرات فیزیولوژیکی خاصی چون افزایش تعداد ضربان قلب و احتمال بروز دیس‌ریتمی ‌همراه خواهد بود. پاسخ‌های فیزیولوژیکی چون افزایش سرعت متابولیسم و در نتیجه آن افزایش دمای بدن، قدرت انقباضی و برون ده قلب و به دنبال آن افزایش فشار خون و تعداد تنفس، از دیگر موارد معمول در این شرایط هستند(23). بدین ترتیب اضطراب قبل و حین انجام مداخلات قلبی عروقی می‌تواند میزان تقاضای میوکارد به اکسیژن را افزایش داده و درد ناشی از کاهش جریان خون به عضله قلبی و بی نظمی ‌در ریتم قلب را موجب گردد(24). شاپیرا13 نیز با اشاره به اثر اضطراب بر تحریک سیستم‌های سمپاتیک و اندوکرین بر احتمال ایجاد برخی تغییرات همودینامیک از جمله افزایش ضربان قلب، فشار خون و تحریک پذیری قلب و در نهایت دیس‌ریتمی ‌تاکید می‌کند(25).
در اینجا نکته قابل توجه آن است که تغییراتی چون تاکی کاردی، می‌توانند موجب بروز اضطراب و تشدید یک سیکل معیوب گردند(26). از طرف دیگر، تغییر در وضعیت همودینامیکی14 بیماران به دنبال اضطراب ایجاد می‌شود، می‌تواند بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اجرای برنامه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، کاهش اضطراب، گروه کنترل