پایان نامه با کلید واژه های محیط زیست، آلاینده ها، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-2- پارامترهای قلب راکتور 7
1-2-3- سیستم خنککننده 10
1-3- اصول فیزیکی و تئوری پراکندگی 11
1-3-1- فرآیند انتقال و مسیر حرکت 11
1-3-2- پخش توسط گردابهای آشفتگی 12
1-3-3- فرآیندهای تعدیل مانند فرسایش 13
1-4- مدلهای پراکندگی جوی 14
1-5- سمیت پرتویی 15
1-6- تابش و اصطلاح دز 19
1-6-1- دز جذبی 19
1-6-2- دز معادل 19
1-6-3- دز موثر 20
1-6-4- دز معادل موثر جمعی 20
1-6-5- دز معادل تجمعی 20
1-6-6- ارتفاع گیرنده دز 21
1-7- راههای پرتوگیری 21
1-7-1- دز ناشی از استنشاق 24
1-7-2- دز ناشی از بلع 25
1-7-3- مسیرهای پرتوگیری خارجی 27
1-7-3-1- پرتوگیری خارجی از توده پرتوزا 27
1-7-3-2- پرتوگیری خارجی از پرتوزایی تهنشست شده 28
1-8- ضرورت حفاظت در برابر تابش 31
1-8-1- استانداردهای حفاظت در برابر اشعه 32
1-8-2- کمیسیون بینالمللی حفاظت پرتوشناختی (ICRP) 33
1-8-3- سازمان بینالمللی انرژی اتمی 34
1-8-4- شورای ملی اندازهگیریها و حفاظت در برابر تابش 34
1-8-5- معیارهای اصلی ایمنی تابش 34
فصل دوم 36
مروری بر تحقیقات انجام شده 37
فصل سوم 41
تئوری انواع مدلهای پخش 42
3-1- تعریف پایداری 43
3-2- روشهای اندازهگیری آشفتگی 44
3-2-1- اندازهگیری اویلرین 44
3-2-2- اندازهگیری لاگرانژین 45
3-2-3- نسبت زمان لاگرانژین به اویلرین (β) 45
3-3- مدلهای پراکندگی مواد 47
3-3-1- مدل ستونی گوسی برای چشمههای پیوسته 47
3-3-1-1- شکل مدل گوسی 48
3-3-1-2- محاسبه مقدار پارامترهای پراکندگی yσ و zσ 49
3-3-1-2-1- روش پاسکال 49
3-3-1-2-2- روش گرادیان دمای عمودی 49
3-3-1-2-3-روش عدد ریچاردسون 49
3-3-1-3-تغییر سرعت باد با ارتفاع 50
3-3-2- مدل آماری پخش برای چشمههای نقطهای پیوسته 50
3-3-2-1- محاسبه ضریب همبستگی در لایههای مرزی 51
3-3-3- مدلهای مسیر ذرات مونت کارلو برای پخش 54
3-3-4-پخش پف 55
3-3-4-1- محاسبه پارامتر پف 57
3-3-4-1-1-رویکرد آماری 57
3-3-4-1-2-رویکرد همانندی 58
3-3-4-2-کاربردها 60
3-3-5- مدلهای همانندی پخش 61
3-3-6-مدلهای پخش نواحی شهری 62
فصل چهارم 63
توصیفی از مدل نرمافزاری HYSPLIT 64
4-1- ویژگیهای مدل HYSPLIT 65
4-2- فایلهای ورودی هواشناسی 66
4-3- محاسبه ناهمواریها توسط HYSPLIT 67
4-4- سایر پارامترهای ورودی مورد استفاده در مدل HYSPLIT 69
4-4-1- تهنشست خشک 69
4-4-2- تهنشست مرطوب 70
4-4-3- ثابت قانون هنری 71
4-4-4- باز تعلیق ذرات تهنشست شده 71
4-4-5- چگالی، شکل و قطر ذرات 71
4-5- روش محاسبه غلظت هوا در HYSPLIT 72
4-6- ساختن ورودی برای مدل HYSPLIT 74
4-6-1- ورودی گرافیکی 74
4-6-2- ورودی متنی 79
فصل پنجم 81
مراحل انجام کار 82
5-1- تفاوتهای کلی بین دو سناریوی عادی و حادثه 83
5-2- محاسبه ارتفاع موثر دودکش (بر اساس مومنتوم) 83
5-2-1-تاثیر ارتفاع موثر دودکش در توزیع غلظت 85
5-3- بازه زمانی انجام محاسبات 85
5-4- انتخاب زمانهای (روزهای) اجرای برنامه 86
5-5- محاسبه دز معادل موثر کل سالانه 87
5-6- مشخصات سایتهای هستهای مورد بررسی 88
5-7- شبیهسازی و محاسبات در عملکرد عادی راکتور 88
5-7-1- چشمه تابشی 89
5-7-2- ارتفاع موثر در عملکرد عادی راکتور 89
5-7-3- انتخاب بدترین روز از نظر فیزیک بهداشت 90
5-7-4- محاسبه دز دریافتی افراد در حالت عملکرد عادی راکتور 91
5-8- شبیهسازی و محاسبات پس از وقوع حادثه 92
5-8-1- سناریوی حادثه 92
5-8-2- چشمه تابشی 94
5-8-3- ارتفاع موثر 98
فصل ششم 99
نتایج و بحث 100
6-1- نتایج شبیهسازیها در عملکرد عادی راکتور 100
6-1-1- نتایج مربوط به شبیهسازی در تاریخ 9/1/2007 102
6-1-2- نتایج مربوط به شبیهسازی در تاریخ 15/5/2009 103
6-1-3- نتایج مربوط به شبیهسازی در تاریخ 19/7/2008 104
6-1-4- نتایج مربوط به شبیهسازی در تاریخ 5/11/2010 105
6-2- نتایج فاز اول شبیهسازیها در سناریوی وقوع حادثه 106
6-3- نتایج فاز دوم شبیهسازیها در سناریوی وقوع حادثه 107
6-3-1- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 8/1/2006 (ژانویه) 108
6-3-2- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 9/2/2006 (فوریه) 110
6-3-3- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 5/3/2012 (مارس) 111
6-3-4- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 18/4/2012 (آوریل) 114
6-3-5- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 23/5/2006 (می) 116
6-3-6- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 15/6/2009 (ژوئن) 118
6-3-7- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 25/7/2012 (جولای) 120
6-3-8- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 25/8/2010 (آگوست) 122
6-3-9- نتایج مربوط به شبیهسازی پس ازوقوع حادثه در 22/9/2011 (سپتامبر) 124
6-3-10- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 13/10/2006 (اکتبر) 126
6-3-11- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 10/11/2009 (نوامبر) 128
6-3-12- نتایج مربوط به شبیهسازی پس از وقوع حادثه در 26/12/2009 (دسامبر) 130
6-4- نتیجهگیری و پیشنهادات 132
مراجع 134
پیوست الف: نرمافزارهای مختلف برای تخمین غلظت آلایندههای جوی 137

فهرست اشکال

شکل صفحه

شکل 1-1. چیدمان قلب راکتور 8
شکل 1-2. قلب راکتور قبل از قرارگیری سوخت 9
شکل 1-3. قرار دادن یک وسیله آزمایشگاهی درون قلب 10
شکل 1-4. نمای کلی مدل پرتوگیری 23
شکل 3-1. توضیح شرایط پایدار، طبیعی، ناپایدار 44
شکل 3-2. سیستم اندازهگیری باد با روش های اویلرین و لاگرانژین 45
شکل 3-3. گردباد بزرگ با شعاع R در حال نزدیک شدن به بادسنج نصب شده روی یک برج 46
شکل 3 4. نشاندهنده مفاهیم مهم در مدل پولوم گوسی 48
شکل 3-5. جهت گیری گامهای m و n در مساله مونت کارلو 51
شکل 3-6. مسیرهای دنبال شده توسط ده ذره نوعی در روش تیلور 52
شکل 3 7. حل تحلیلی معادله تیلور با فرض (t)=exp⁡(-t/T) 54
شکل ‏08. شکلهای پولوم نسبت به زمان نمونهبرداری (T_s) و زمان سفر (t) 56
شکل 4-1. وارد شدن به مدل 74
شکل 4-2. وارد شدن به Setup Run برای وارد کردن داده های مورد نیاز 75
شکل 4-3. صفحه اصلی ورودی داده های هواشناسی و زمان های مورد نیاز و مشخصات هستههای پرتوزا 75
شکل 4-4. تعیین روش حرکت عمودی توده 76
شکل 4-5. تعیین مقادیر مربوط به آلاینده ها، گریدبندی و ته نشست هسته های پرتوزا 76
شکل 4-6. تعریف آلاینده ها (نام، آهنگ انتشار، تعداد ساعات انتشار و زمان شروع انتشار) 77
شکل 4-7. تعیین مشخصات کلی گریدها وتعیین نوع خروجی 78
شکل 4-8. پارامترهای مربوط به ته نشست خشک و مرطوب و ضریب بازتعلیق 79
شکل 4-9. نمونهای از فایل ورودی مدل HYSPLIT 80
شکل 5-1. ارتفاع فیزیکی و موثر دودکش 84
شکل 6-1. غلظت (Bq/m3) ناشی از کل هسته های پرتوزا در عملکرد عادی راکتور در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در 9/1/2007 102
شکل 6-2. غلظت (Bq/m3) ناشی از کل هسته های پرتوزا در عملکرد عادی راکتور در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در 15/5/2009 103
شکل 6-3. غلظت (Bq/m3) ناشی از کل هسته های پرتوزا در عملکرد عادی راکتور در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در 19/7/2008 104
شکل 6-4.غلظت (Bq/m3) ناشی از کل هسته های پرتوزا در عملکرد عادی راکتور در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در 5/11/2010 105
شکل 6-5. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 8/1/2006 (ژانویه) 108
شکل 6-6. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 8/1/2006 (ژانویه) 108
شکل 6-7. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 9/2/2006 (فوریه) 110
شکل 6-8. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 9/2/2006 (فوریه) 110
شکل 6-9. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 5/3/2012 (مارس) 112
شکل 6-10. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 5/3/2012 (مارس) 112
شکل 6-11. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 18/4/2012 (آوریل) 114
شکل 6-12. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 18/4/2012 (آوریل) 114
شکل 6-13. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 23/5/2006 (می) 116
شکل 6-14. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 23/5/2006 (می) 116
شکل 6-15. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 15/6/2009 (ژوئن) 118
شکل 6-16. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 15/6/2009 (ژوئن) 118
شکل 6-17. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 25/7/2012 (جولای) 120
شکل 6-18. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 25/7/2012 (جولای) 120
شکل 6-19. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 25/8/2010 (آگوست) 122
شکل 6-20. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 25/8/2010 (آگوست) 122
شکل 6-21. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 22/9/2011 (سپتامبر) 124
شکل 6-22. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 22/9/2011 (سپتامبر) 124
شکل 6-23. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 13/10/2006 (اکتبر) 126
شکل 6-24. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 13/10/2006 (اکتبر) 126
شکل 6-25. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 10/11/2009 (نوامبر) 128
شکل 6-26. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 10/11/2009 (نوامبر) 128
شکل 6-27. توزیع غلظت (Bq/m3) پس از وقوع حادثه در 26/12/2009 (دسامبر) 130
شکل 6-28. رسوب کل (Bq/m2) پس از وقوع حادثه در 26/12/2009 (دسامبر) 130

فهرست جداول

جدول صفحه

جدول 1-1. طبقه بندي عناصر پرتوزا از نظر سميت پرتوي 18
جدول 1-2. ثابت واپاشی و ضرایب تبدیل دز 30
جدول 3-1. اندازه گردباد چرخشی در دو مدل پف و پولوم 58
جدول 3-2. مقایسه دو روش پف و پولوم از نظر زمانی 59
جدول 4-1. بعضی از پارامترهای موجود در فایل های هواشناسی جهانی GDAS 68
جدول 4-2. سرعت ته نشست خشک برای سطوح مختلف و گروه های ایزوتوپی مختلف 70
جدول 5-1. نرخ انتشار مواد رادیواکتیو در عملکرد عادی راکتور تحقیقاتی مورد نظر 89
جدول 5-2. مشخصات هندسی دودکش 90
جدول 5-3. موجودی محصولات شکافت قلب راکتور 97
جدول 5-4. کسرهای آزادسازی محصولات شکافت 98
جدول 6-1. غلظت در بدترین روزها در عملکرد عادی راکتور (Bq/m3) 101
جدول 6-2. مجموع غلظت ناشی ازسزیم-137 و ید-131 برای روزهایی با بیشترین مقدار غلظت 106
جدول 6-3. مقادیر و فواصل تقریبی دز بیشینه در بدترین روزهای هر ماه بعد از وقوع حادثه 131

فهرست نمودارها

نمودار صفحه

نمودار 6-1. نحوه توزیع دز معادل موثر در سناریوی عملکرد عادی راکتور در 9/1/2007 102
نمودار 6-2. نحوه توزیع دز معادل موثر در سناریوی عملکرد عادی راکتور در 15/5/2009 103
نمودار 6-3. نحوه توزیع دز معادل موثر در سناریوی عملکرد عادی راکتور در 19/7/2008 104
نمودار 6-4. نحوه توزیع دز معادل موثر در سناریوی عملکرد عادی راکتور در 5/11/2010 105

فصل اول

مقدمه

مواد پرتوزای طبیعی از بدو تشکیل کره زمین در آن وجود داشته است. ولی با توسعه فنآوری و بهرهبرداری انسان از آن، منابع پرتوزای ساخت دست بشر، در محیط زیست رو به افزایش گذاشته و مواد پرتوزای مصنوعی که در نتیجهی فعالیتهای بشری در رشتههای گوناگون هسته ای می باشد، به محیط زیست وارد شده، و به نحوی جزء آلاینده های غذایی، آشامیدنی و هوای تنفس موجودات زنده و به ویژه انسان محسوب میگردند.
به منظور حفاظت رادیولوژیکی محیط زیست و به تبع آن حفاظت رادیولوژیکی موجودات زنده به ویژه انسان، شناسایی توام اکوسیستم (مناطق خاص زندگی که در آن گیاهان و جانواران محیط اطراف خود را تقسیم میکنند) و منابع پرتوزا و نحوه عملکرد، جابجایی، توزیع و رفتار هسته های پرتوزا در اجزای اکوسیستم، ضروری است.
به طور کلی هدف از حفاظت رادیولوژیکی، پایش انسان و محیط زیست در برابر عملکرد مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی موجود در محیط میباشد و منظور از تحقیقات در این زمینه،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، رضایتمندی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط زیست، گازهای گلخانه ای، ایالات متحده آمریکا