پایان نامه با کلید واژگان قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

وپايي” با کسب نمره ………….. و درجه …………. دفاع نمودم، بدينوسيله متعهد مي شوم :
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام مطابق ضوابط و رويه هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کردم.
2- اين پايان نامه قبلا” براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: حسين جوادي
تاريخ و امضاء :

بسمه تعالي
دانشکده ادبيات و علوم انساني
********************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مرکزي کد واحد: 101
کد شناسايي پايان نامه : 10121506891010
عنوان پايان نامه : بررسي ژئوپوليتيکي شبه جزيره بالکان و تأثير آن بر امنيت اتحاديه اروپايي
نام و نام خانوادگي دانشجو: حسين جوادي
شماره دانشجويي : 87000220100
رشته تحصيلي: جغرافياسي سياسي
تاريخ شروع پايان نامه : 25/8/1388
تاريخ اتمام پايان نامه: 27/11/89
استاد / استادان راهنما : جناب آقاي دکترغلامحسن حيدري
استاد / استادان مشاور : جناب آقاي دکتر عزت ا… عزتي
آدرس و شماره تلفن : ميدان شهدا – خيابان خورشيد (شهيد ناطقي پور) – پلاک 33 – طبقه 2
چکيده پايان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
شبه جزيره بالکان، همواره يکي از مناطق با اهميت در تاريخ جهان بوده و هست. اين اهميت را مديون موقعيت جغرافيايي، وجود تنگه‌هاي بسفر و داردانل، دروازه اروپا بودن، نزديکي به خاور نزديک و خاورميانه، درياهاي اطراف آن، نزديکي به کانال سوئز و وجود کشورهاي مسلمان نشين در اين منطقه است. بالکان به علت راه ارتباطي شرق و غرب در سطح جهان اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا که با تصاحب اين سرزمين توسط عثماني، اروپاييان از لحاظ ارتباط با شرق با مشکل روبرو شدند. ظهور روسيه، که درصدد دست يافتن بر آب‌هاي آزاد بود. اين امپراطوري با پيش کشيدن حمايت از ارتدکس‌ها و اسلاوهاي بالکان، درصدد دست يافتن بر تنگه‌ها و درياهاي بالکان برآمد. اين توسعه طلبي عاملي شد در کشيده شدن پاي قدرتهاي اروپايي به بالکان و اراضي عثماني. براي عثماني، مردم بالکان و منطقه بالکان نقش اساسي و اهميت ويژه‌اي داشتند؛ زيرا از دست دادن آنها، همانطور که با به دست آوردن آنها دولت عثماني را به امپراطوري تبديل کرده بود، موجب سقوط امپراطوري مي‌شد.
اتحاديه اروپايي به عنوان يکي از مهم‌ترين سازمان‌هاي منطقه‌اي در جهان امروز مي‌باشد. اين سازمان با قدمتي بيش از 50 سال نتيجه تلاش مستمر سران آن جهت دستيابي به يک اروپاي واحد مي‌باشد. اتحاديه اروپايي به شکل کنوني با امضاي معاهده ماستريخت در ميان 12 کشور شکل گرفت(در حال حاضر 27 عضو دارد) و با انعقاد اين معاهده در حقيقت روند جديدي در ايجاد يک اتحاديه نزديک ميان مردم اروپا آغاز شد. . اتحاديه اروپا داراي ارکان متعددي است که از ميان آنها 5 نهاد به عنوان اصلي‌ترين و در واقع ارکان تصميم گيري اتحاديه معرفي مي‌شوند و عبارتند از شوراي اتحاديه، پارلمان، کميسيون، ديوان دادگستري و شوراي وزيران اتحاديه
نتيجه و پيشنهاد پژوهش:
پيشنهادات و راهکارهاي حل مناقشات و تعارضات شبه جزيره بالکان:
اصلاح ساختار حقوقي قدرت در منطقه:
عضويت کشورهاي شبه جزيره بالکان در اتحاديه اروپا :
فرهنگ سازي تکثر گرايي و رفتار دموکراتيک در منطقه:
اصلاح مرزهاي بين دول محلي مستقر در بالکان:
تدوين منشوري ديني،قومي در منطقه توسط سياسيون در قدرت و سران قومي و مذهبي مورد تأييد مردم:
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :کليات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1 – بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..6
1-3- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..7
1-4- سؤال اصلي ………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- سؤالات فرعي………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6- فرضيه…………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7- متغيرهاي مستقل و وابسته………………………………………………………………………………………….8
1-8- ماهيت و متدولوژي تحقيق…………………………………………………………………………………………..8
1-9 – مفاهيم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………9
1-10 – موانع و مشکلات تحقيق……………………………………………………………………………………………9
1-11 – ساماندهي تحقيق…………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم : مفاهيم و مباني نظري
2-1 – مفهوم شناسي تحقيق………………………………………………………………………………………………..12
– موقعيت…………………………………………………………………………………………………………………………………12
– ژئو …………………………………………………………………………………………………………………………………….12
– ژئوکالچر………………………………………………………………………………………………………………………………14
– بحران…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
– امنيت…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
– ژئوپوليتيک…………………………………………………………………………………………………………………………..27
– مفهوم ژئوپوليتيک…………………………………………………………………………………………………………..30
– سير تحول مفهومي واژه ژئوپوليتيک………………………………………………………………………………….31
– عوامل مؤثر در ژئوپوليتيک………………………………………………………………………………………………33
2-2 – مباني نظري……………………………………………………………………………………………………………….40

– نظريه هاي جهاني ژئوپوليتيک………………………………………………………………………………………………..40
– نظريه آلفرد ماهان……………………………………………………………………………………………………………40
– نظريه هلفورد مکيندر………………………………………………………………………………………………………..43
– نظريه نيکلاس اسپايکمن……………………………………………………………………………………………………47
– نظريه هانتينگتون…………………………………………………………………………………………………………….49
– بررسي نظري مطالعات امنيتي………………………………………………………………………………………………….57
– رويکرد رئاليستي (واقع گرايانه) ………………………………………………………………………………………..57
– رويکرد ايدئاليستي (آرمان گرايانه) …………………………………………………………………………………….58
– رويکرد نهادگرايانه…………………………………………………………………………………………………………….58
2-3 – چهارچوب و مدل نظري پژوهش…………………………………………………………………………………59
2-4 – پيشينه موضوع………………………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم : بالکان
3-1 – بالکان………………………………………………………………………………………………………………………….66
– آشنايي کلي با کشورهاي شبه جزيره بالکان………………………………………………………………………………69
– جمهوري آلباني………………………………………………………………………………………………………………..71
– جمهوري اسلوني………………………………………………………………………………………………………………76
– جمهوري بلغارستان………………………………………………………………………………………………………….80
– جمهوري بوسني و هرزگوين……………………………………………………………………………………………..83
– جمهوري ترکيه…………………………………………………………………………………………………………………86
– جمهوري کرواسي……………………………………………………………………………………………………………..91
– جمهوري

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره نوآوري، نيروهاي، كاري Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بالکان، يوگسلاوي، جزيره