منبع پایان نامه درباره آزمون فرضیه، بازده سهام، نقدشوندگی، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

2-12-2. ارزش دفتری 26
2-12-3. ارزش بازار 27
2-12-4. ارزش انحلال 28
2-12-5. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 28
2-12-6. ارزش ذاتی 28
2-12-7. ارزش منصفانه 28
2-13. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) 28
2-14. نقدشوندگی 29
2-15. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی 32
2-15-1. عرض بازار 32 2-15-2. عمق بازار 33 2-15-3. انعطاف پذیری بازار 33 2-15-4 . درصد روز های انجام معامله 33
2-15-5 . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه 36
2-15-6 . میانگین گردش روزانه سهام شرکت 33
2-15-7 . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام 33
2-15-8. معیار آیتکن و فورد 34
2-15-9. معیار آمیهود 34
2-15-10. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35
2-16. اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 37
2-16-1. هزینه های فرآیند سفارش 37
2-16-2. هزینه های نگهداری موجودی 38
2-16-3. هزینه های انتخاب نادرست 38
2-17. تئوری پرتفوی 39
2-18. تئوری مالی استاندارد 41
2-18-1. فرضیه بازار کارا 42
2-18-2 . نظریه بازار کارای سرمایه 42
2-19. قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی 42
2-20. مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز 43
2-21. مدل های تعادلی 43
2-21-1. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 44
2-21-2. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 46
2-21-2-1. کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 48
2-22. پیشینه تحقیق 49
2-22-1. تحقیقات در خارج از ایران 49
2-22-2. تحقیقات در داخل ایران 52
2-23. خلاصه فصل دوم 56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 58
3-2. روش تحقيق 58
3-3. فرضیه های تحقیق 58
3-4 . تعریف و تبیین جامعه 58
3-5. جمع آوری داده ها 59
3-6. مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق 60
3-7. روش تجزیه تحلیل داده ها 64
3-7-1. تحلیل همبستگی 64
3-7-1-1. ضریب همبستگی(r) 65
3-7-1-2. ضریب تعیین (R2) 65
3-7-2. مدل های رگرسیونی 65
3-7-3. آزمون فرضیه ها 67
3-7-3-1. آزمون فروض کلاسیک 67
3-8. روش آزمون فرضیه های تحقیق 68
3-8-1. آزمون مانایی(استایی) متغیرها 68
3-8-2. آزمون ریشه واحد 68
3-8-2-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF) 69
3-9. خلاصه فصل سوم 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون دادهها
4-1. مقدمه 72
4-2. تجزیه تحلیل داده ها 72
4-2-1. تجزیه تحلیل توصیفی 73
4-2-2. تجزیه تحلیل مقایسه ای 73
4-2-3. تجزیه تحلیل علی 73
4-3. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها: 73
4-3-1. آزمون ریشه واحد(Unit Root) 74
4-3-1-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF) 74
4-4. بررسی فرضیه اصلی اول 75
4-4-1. فرضیه اصلی اول 75
4-4-1-1. آزمون خود همبستگی 75
4-4-1-2. آزمون ناهمسانی واریانس 75
4-4-1-3. آزمون فرضیه اصلی اول 76
4-4-2. فرضیه فرعی اول 77
4-4-2-1. آزمون خود همبستگی 77
4-4-2-2. آزمون ناهمسانی واریانس 77
4-4-2-3. آزمون فرضیه فرعی اول 78
4-4-3. فرضیه فرعی دوم 79
4-4-3-1. آزمون خود همبستگی 79
4-4-3-2. آزمون ناهمسانی واریانس 79
4-4-3-3. آزمون فرضیه فرعی دوم 80
4-5. بررسی فرضیه دوم 80
4-5-1.آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس 80
4-5-2.آزمون فرضیه اصلی دوم 81
4-6. بررسی فرضیه سوم 81
4-6-1. آزمون خود همبستگی 81
4-6-2. آزمون ناهمسانی واریانس 82
4-6-3. آزمون فرضیه اصلی سوم 82
4-7 . آزمون مدل چهار عاملی 83
4-7-1. آزمون خود همبستگی 84
4-7-2. آزمون ناهمسانی واریانس 84
4-7-3. آزمون مدل چهار عاملی 85
4-8. خلاصه فصل چهارم 87
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه 89
5-2. نتایج 89
5-2-1. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی 89
5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 90
5-2-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول 91
5-2-2-1-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول 93
5-2-2-1-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم 94
5-2-2-2. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم 95
5-2-2-3. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم 96
5-2-2-4. نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش 97
5-2-3 . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی 97
5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده 97
5-4. پیشنهادها 98
5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 99
5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 99
5-5. محدودیت های پژوهش 99
5-6. خلاصه فصل پنجم 101

منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی 103
ب- فهرست منابع غیر فارسی 105
ج- منابع اینترنتی 106
چکیده انگلیسی

جدول 4-1. نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته) 74
جدول 4-4. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول 76
جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 78
جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 80
جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم 81
جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم 82
جدول 4-18. نتایج آزمون مدل نهایی 85

چکیده
تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات 5 ساله 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.
واژه های کلیدی:
اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، 1376). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، 1992)1.
از جمله روش هاي سرمايه گذاري، وارد شدن به بورس و خريد و فروش سهام شركت ها است و مهمترين هدف هر سرمايه گذار كاهش ريسك و كسب بيشترين سود مي باشد. براي اين منظور، سرمايه گذاران سهام شركت های مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند و بهترين ها را در سبد سهام خود جاي مي دهند. يكي از ابزارهايي كه موجب انتخاب بهينه سهام براي سرمايه گذاري مي شود، كسب بازدهي سهام بالا است، چرا كه سرمايه گذاران بالقوه به سود نقدي سهام و تغييرات قيمت سهام توجه ويژه اي دارند و هر دو اين عوامل در تعيين بازده سهام تاثيرگذار هستند. در بازارهاي سرمايه برگ برنده در دست سرمايه گذاري است كه پيش بيني مناسبي از بازدهي سهام شركت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي شركت ها مي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي ميزان مبالغ سود نقدي سهام باشد، زیرا بازگو كننده قدرت نقدينگي شركت است و قدرت نقدينگي نيز بر ميزان سود نقدي سهام در آينده تاثيرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به اينكه يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي، فعاليت هاي عملياتي شركت ها است، لذا ارتباط اين متغير به عنوان يكي از عوامل موثر در پرداخت نقدي سود سهام و تغييرات قيمت سهام مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين اين سوال پيش مي آيد كه آيا بين وجه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و بازده سهام ارتباطي وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي تا چه ميزان مي تواند تغييرات بازده سهام را تبيين نمايد؟. جريان نقدي وجوه يكي از عوامل بسيار مهم در ارزيابي عملكرد شركت ها است. سرمايه گذاران براي ارزيابي سهام شركت هاي مختلف، علاقه مند به داشتن ميزان سود نقدي دريافتي از شركت ها مي باشند، زيرا اين عامل در ميزان بازده سرمايه گذاري ( بازده سهام ) موثر است. بررسي رابطه بين وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام از آن نظر حائز اهميت است كه (1) سود نقدي توزيع شده بين سهامداران يكي از اجزاي تشكيل دهنده بازده سهام است و (2) توزيع سود نقدي به قدرت نقدينگي واحد تجاري وابسته است و يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي، فعاليت هاي عملياتي است.
1-2 بیان مسأله
در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارند. سرمايه گذاران، با عنايت به بازده و ريسك دارايي ها، سرمايه گذاري مي كنند. نرخ تنزيل يا نرخ بازده مورد انتظار هر دارايي، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي است. نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذار يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده قيمت سهام به شمار مي رود. ريسك و بازده، دو موضوع اساسي براي سرمايه گذاران است. براي كمّي نمودن ارتباط بين ريسك و بازده، از مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) استفاده مي شود. در اين مدل، تنها عاملي كه بازده سهام را تحت تأثير قرار مي دهد ريسك سيستماتيك (بتا) می باشد. ماركويتز2 (1959) در تئوري انتخاب پرتفوي خود بيان كرد كه سرمايه گذاران پرتفوي خود را بر اساس دو معيار ريسك و بازده انتخاب مي نمايند و به همين منظور، مدل رياضي خود را براي انتخاب پرتفوي بهينه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتي كه به مدل او وارد شد، اين بود كه در اين مدل تنها به دو معيار ميانگين و انحراف معيار بازده ها توجه مي شود. اين در حالي است كه سرمايه گذاران عملاً معيارهاي گوناگوني را هنگام تشكيل پرتفوي، مورد توجه قرار مي دهند. فاما و فرنچ3 (1992) مدل سه عاملي را با اضافه نمودن دو متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شركت را به عنوان دو متغيري كه تأثير معني دار روي بازده سهام دارند معرفي نمودند.
ليوو4 (2006) معتقد است كه مدل CAPM و مدل سه عاملي فاما و فرنچ نمي توانند صرف هاي نقدشوندگي را بر بازده هاي سهام شرح دهند و با وجود آنكه مدل CAPM و مدل سه عاملي فاما و فرنچ تأثير بسزايي در تبيين بازده سهام دارند ولي برخي شواهد حاكي از آن است كه عامل ديگري به نام نقدشوندگي وجود دارد كه از عوامل مؤثر بر بازدهي سهام مي باشد. يكي از عوامل موثر بر ريسك دارايی ها قابليت نقدشوندگي آنها است. نقش عامل نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها حائز اهميت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی Next Entries منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازار سهام، ارزش بازار