منبع تحقیق درباره آزمون فریدمن، مدیریت دانش، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به

چكيده
نوآوری و خلاقیت به عنوان نیروی حرکتی تمام موسسات و سازمان های یک جامعه بخصوص برای دانشگاه ها که وظیفه تربیت نیروی انسانی را دارند امری ضروری می باشد.تحقیق حاضر باهدف شناخت و معرفی راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته در بین78 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام صورت گرفته است.سوالات این پژوهش شامل هفت سوال در باره ی راهکارهای گسترش نوآوری بر مبنای هفت معیار بالدریچ است که در نهایت با استفاده از نرم افزار spss به محاسبه میانگین رتبه ای راهکارهای به دست آمده پرداخته ایم که برای این کار از فرمول همبستگی رتبه ای فریدمن استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از ارائه راهکارهایی برای ارتقاء نوآوری در دانشگاه بودهئ به علاوه اینکه معیار رهبری در این مدل دارای بیشترین امتیاز از نظر پاسخگویان بوده است و این موضوع به معنای اهمیت نقش رییس دانشگاه در گسترش نوآوری نسبت به سایر معیارهای این مدل بوده است.

کلید واژه ها: نوآوری، موسسات آموزش عالی، مدل مالکوم بالدریچ

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 4
1-3. ضرورت واهمیت انجام تحقیق: 7
1-4. اهداف تحقیق: 8
1-4-1. اهداف جزئی تحقیق 8
1-5. سوالات تحقیق: 9
1-6. تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: 9
1-7. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدريج 10
1-7-1. معیار یک (رهبری) 10
1-7-2. معیار دو (خط مشی و استراتژی) 10
1-7-3. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار) 11
1-7-4. معیار چهارم (اندازه گیری، آنالیز و مدیریت دانش) 11
1-7-5. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری) 11
1-7-6. معیار شش (مدیریت فرآیندها) 12
1-7-7. معیار هفت (نتایج) 12
1-8. تعاریف عملیاتی تحقیق 12
1-8-1. معیار رهبری 12
1-8-2. معیار برنامه ریزی راهبردی 12
1-8-3. معیار تمرکز بر دانشجویان 13
1-8-4. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش 13
1-8-5. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی 13
1-8-5. معیار مدیریت فرآیندها 13
1-8-6. معیار نتایج عملکرد 14
فصل دوم: پيشينه تحقيق
پیش درآمد فصل دوم 16
مدل مالکوم بالدریج 16
نگاهی بر مدل کانجی 17
نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM 18
الف)معیارهای توانمندی سازمان: 18
ب) نتایج: 19
نگاهی بر مدل ادوارد دمینگ 19
تاریخچه ی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها 20
سیر تکامل موضوع نوآوری را می توان در ۵ موج خلاصه نمود: 21
موج اول: دیدگاه شومپیتر 21
موج دوم: نوآوری تکنولوژیک 22
موج سوم: نوآوری صنعتی 22
موج چهارم: 22
موج پنجم: نوآوری علمی ۱۹۹۳ 22
امواع مدل های نوآوری در سازمان 23
انواع روش های نوآوری 24
1- مهارگسلی ذهنی یا بارش فکری(Br St) 24
2-قوانین افزایش کیفیت اجرایی روش (( Br St 24
3-شکل نوشتاری مهار گسلی ذهنی (BrW) 25
4- فرآیند بازتعریف اکتشافی(HRP) 25
5- مرور قیاس ها 25
6-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS) 25
7- مدل (IMS) 26
نتیجه گیری از مطالب فصل 29
فصل سوم: روش شناسي
3-1. پیش درآمدی برفصل سوم 31
3-2. روش تحقيق 31
3-3. جامعه و نمونه آماری 32
3-4. روشها يا ابزارهاي گردآوري داده‌ها 33
3-5. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته 33
3-6. روایی و پایایی روش و ابزار: 34
3-7. روش های آمار توصیفی: 34
3-8. روش های آمار استنباطی: 34
فصل چهارم: نتايج تحقيق
پیش درآمدی برفصل چهارم 37
جامعه آماری 37
نتایج جدول: 98
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
پیش درآمدی بر فصل پنجم 102
خلاصه تحقیق 103
نتایج 106
نتيجه‌گيري و بحث: 115
مقایسه نتایج تحقیق با موارد مشابه 117
محدويت‌هاي تحقيق: 121
محدوديت‌هاي در اختيار و كنترل محقق: 121
محدوديت‌هاي خارج از كنترل و اختيار محقق: 121
پیشنهادات تحقیق 122
پیشنهادات کاربردی: 122
پیشنهادات پژوهشی: 123
منابع و ماخذ 124

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول1-3 . انطباق سؤالات تحقيق با سؤالات پرسشنامه
جدول 1-4 . نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
جدول 2-4 . نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
جدول3-4. اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
جدول 4-4. اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
جدول5-4. نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی
جدول 6-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
جدول 7-4. نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
جدول 8-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌ها
جدول 9-4. نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان
جدول 10-4. راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
جدول 11-4. ایجاد راهکار برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
جدول 12-4. نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کار
جدول 13-4. نظرات نمونه آماري درباره مديريت دانش
جدول 14-4. نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش
جدول 15-4. گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش
جدول 16-4. راهكارهاي نوآوري با توجه به مديريت دانش
جدول 17-4. نقش نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري
جدول 18-4. اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري در گسترش نوآوری
جدول 19-4. نظرات نمونه آماري در مورد چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه
جدول 20-4. ايجاد راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري
جدول 21-4. نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيند
جدول 22-4. افرادی که مي‌توانند با مديريت فرآيندها منجر به نوآوري در دانشگاه گردند
جدول23-4. فرآيندهايي كه منجربه خلاقيت در دانشگاه مي‌شوند
جدول 24-4. اهمیت فعاليت‌هايي که منجربه خلاقیت می شوند
جدول 25-4. نتايج مؤثر در ايجاد نوآوري در دانشگاه
جدول 26-4. نتايج برنامه‌ريزي دانشگاه
جدول 27-4. چگونگي تبديل نتايج بدست آمده به راهکاری براي نوآوري
جدول 28-4. نتيجه ای خوب از فعاليت‌هاي دانشگاه كه منجر به نوآوري گردد
جدول 29-4. نتایج آمار توصیفی
جدول 30-4 . آزمون فریدمن برای ارزش های سازمانی مربوط به رهبر
جدول 31-4 آزمون فریدمن برای فعالیت های مربوط به رییس دانشگاه
جدول 32-4. آزمون فریدمن برای فعالیت های نوآورانه رییس دانشگاه
جدول 33-4. آزمون فریدمن برای اختیارات رییس برای تشویق کارکنان
جدول 34-4 . آزمون فریدمن برای تدوین اهداف بر اساس منافع ذینفعان
جدول 35-4. آزمون فریدمن برای اهداف دانشگاه منجر به گسترش نوآوری
جدول36-4. آزمون فریدمن برای اصول مربوط به خط مشی دانشگاه
جدول37-4. آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به اهداف
جدول38-4 آزمون فریدمن برای تمرکز بر بازار کار و ذینفعان
جدول 39-4. راهکار های گسترش نوآوری با تمرکز بر بازار کار
جدول 40-4. آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با تمرکز بر منافع ذینفعان
جدول 41-4. آزمون فریدمن برای راهکارهای نوآوری با توجه به و بازار کار
جدول 42-4 . آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول 43-4. آزمون فریدمن برای مدیریت دانش برای ارتقاء نوآوری
جدول 44-4. آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانش
جدول 45-4. آزمون فریدمن برای راهکار ارتقاء نوآوری در دانشگاه
جدول 46-4 آزمون فریدمن برای موارد مربوط به تمرکز بر اعضاء هیات علمی
جدول 47-4. آزمون فریدمن برای اهمیت تمرکز بر نیروهای کاری
جدول 48-4. آزمون فریدمن برای تمرکز بر نیروهای کاری
جدول 49-4. آزمون فریدمن برای اشاعه نوآوری توسط نیروهای کاری
جدول 50-4 آزمون فریدمن برای موارد مربوط به معیار مدیریت فرایندها
جدول 51-4. آزمون فریدمن در مورد مدیریت فرآیند ها
جدول 52-4. آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به مدیریت فرآیندها
جدول 53-4. آزمون همبستگی فریدمن برای نوآوری با توجه به فرآیندها
جدول 54-4. آزمون فریدمن برای معیار نتایج
جدول 55-4. آزمون فریدمن برای نتایج دانشگاه که حاصل برنامه ریزی دانشگاه است
جدول 56-4. آزمون فریدمن در موردتبدیل معیار نتایج بدست آمده
جدول 57-4 آزمون فریدمن در مورد بهترین نتیجه از فعالیت های دانشگاه
جدول 58-4 نتایج سوالات تحقیق

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1-4. نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری
نمودار 2-4. . نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
نمودار 3-4. اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
نمودار4-4. اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان
نمودار5-4. توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف
نمودار6-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
نمودار 7-4. نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
نمودار 8-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه
نمودار 9-4. نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه
نمودار 10-4. راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
نمودار11-4. ایجاد راهکا برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان
نمودار 12-4. نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان
نمودار 13-4. نظرات نمونه آماري درباره مديريت دانش و اطلاعات
نمودار14-4. نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش
نمودار 15-4 . گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش
نمودار 16-4. راهكارهاي نوآوري با توجه به مديريت دانش
نمودار17-4. نقش نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري در دانشگاه
نمودار 18-4. اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري
نمودار 19-4. چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه
نمودار 20-4. راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري
نمودار21-4. نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيندها
نمودار 22-4. افرادی که با مديريت فرآيندها منجر به نوآوري می گردند
نمودار23-4. فرآيندهايي كه منجربه خلاقيت در دانشگاه مي‌شوند
نمودار 24-4. اهمیت فعاليت‌هايي که منجربه خلاقیت می شوند
نمودار 25-4. نتايج مؤثر در ايجاد نوآوري در دانشگاه
نمودار 26-4. نظرات نمونه آماري در مورد نتايج برنامه‌ريزي دانشگاه
نمودار27-4. چگونگي تبديل نتايج بدست آمده به راهکاری براي نوآوري
نمودار 28-4. نتيجه ای خوب از فعاليت‌هاي دانشگاه
نمودار 29-4. نتایج تحقیق

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

1- 1. مدل قشه مفهومی مالکوم بالدریچ
1-4. مدل مفهومی نتایج تحقیق

فصل اول
كليات تحقيق

1-1. مقدمه
با پیشرفت های روز افزون علم و فناوری و جریان گستردگی اطلاعات و ارتباطات جوامع امروزی بیش از پیش دچار پیچیدگی و چالش شده است.لذا هر جامعه و سازمانی برای بقاء و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی نیازمند تحول و نوآوری است. و از آنجا که نو آوری تغییری است معنی دار که برای بهبود خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها صورت می گیرد برای دستیابی به تمامی ابعاد مقوله ی نوآوری باید بر تمامی بخش های یک سازمان متمرکز شد.)شرفی،1387)
در این بین دانشگاهها به عنوان سازمان هائی که نقش اساسی در تولید اندیشه های جدید و نیز انباشت و انتقال دانش جدید دارند و به صورتی روزافزون نیازمند به روزسازی و ارتقاء نوآوری هستند که مورد توجه ما در مطالعه ی پیش رو قرار گرفته اند. از میان مدل های تعالی کیفیت و نوآوری نیز مدل مالكوم بالدريج1 را در نظر گرفته ایم که بر مبنای این مدل سازوکارها و مجموعه ارزشها و مفاهیم کلیدی در قالب 8 معیار برای ارتقاء

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نوآوري، كاري، نيروهاي Next Entries منبع تحقیق درباره آموزش عالی، دانشگاه ایلام، عملکرد سازمان