پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نامشروع، حجاب و عفاف، تعدد زوجات

دانلود پایان نامه ارشد

بخش نخست: کليات، تعاريف وآشنايي با مصاديق جرايم وانحرافات جنسي 9
فصل اول: تعريف جرم و انحراف جنسي 10
مبحث نخست: واژه شناسي 10
گفتار نخست: تعريف جرم 10
گفتار دوم: تعريف انحراف 12
مبحث دوم: تعريف جرايم وانحرافات جنسي 15
گفتار نخست: تعريف جرم جنسي 15
گفتار دوم: تعريف انحراف جنسي 18
فصل دوم: مصاديق جرايم و انحرافات جنسي 21
مبحث نخست: مصاديق جرايم جنسي 21
گفتار نخست: مصاديق جرايم جنسي توام با رابطه و تماس 22
الف: زنا 22
ب: لواط 29
ج: مساحقه 30
د: رابطه نامشروع 33
گفتار دوم: مصاديق جرايم جنسي بدون تماس و رابطه 36
الف: ارتکاب فعل حرام 36
ب: دايرکردن مکان فسادوفحشاوتحريک مردم به فساد 38
ج: قوادي 40
د: نگهداري، توليد و تکثيرآثار مستهجن و مبتذل 42
مبحث دوم: مصاديق انحرافات جنسي 46
گفتار نخست: انحراف جنسي فردي 46
الف: خويشتن نمايي 46
ب: مبدل پوشي 49
ج: خودآزاري 51
د: خودارضايي 52
ه: چشم چراني 54
گفتاردوم: انحراف جنسي توام با تماس و رابطه 56
الف: بچه بازي 57
ب: حيوان دوستي 59
ج: ديگرآزاري 62
د: همجنس بازي 63
و: انحراف در محيط مجازي 67
فصل سوم: علل ارتکاب جرايم و انحرافات جنسي 71
مبحث نخست: علل اجتماعي 72
گفتار اول: مسايل مربوط به حجاب و عفاف 72
گفتار دوم: محروميتهاي ناشي از روابط مشروع جنسي 75
الف: مشکلات ازدواج دايم 76
ب: نابساماني ازدواج‌هاي موقت 76
مبحث دوم: عوامل اقتصادي (بزهکاري سازمان يافته) 79
گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا 80
گفتار دوم: تکنولوژي و بهبود وضع اقتصادي 82
الف: جهانگردي جنسي 83
ب: تجارت سکس 84
بخش دوم: چالشهاي حقوق ايران درجرايم و انحرافات جنسي 87
فصل اول: عدم جرم انگاري در برخي از جرايم جنسي 87
مبحث نخست: عدم جرم انگاري مطلق و بيان مصاديق 88
گفتار اول: ارتباط خشونت آميز در درون خانواده 89
گفتار دوم: اجبار کردن اعضاي خانواده براي شهوتراني به وسيله منسوبين 93
گفتار سوم: زنا براي ازدواج و اخاذي 96
مبحث دوم: عدم پيش بيني عنوان خاص و متناسب در قانون 100
گفتار نخست: روسپيگري 100
گفتار دوم: جرم جنسي عقيم 107
گفتار سوم: تعديات جنسي به اطفال و افراد صغير 109
گفتار چهارم: خيانت به همسر 113
مبحث سوم: عدم جرم انگاري برخي انحرافات جنسي 115
گفتار نخست: انحرافات زمينه يک جرم جنسي 116
الف: ساخت و نگهداري ادوات سکس بدون رابطهاي مشروع 116
ب: تنوع طلبي و تعدد زوجات 117
ج: استمنا 118
د: نزديکي با حيوانات 118
ه- چشم چراني 119
گفتار دوم: انحراف جنسي توام با تحقير و تعرض 121
الف: مزاحمت با لمس بدن 121
ب: عورت نمايي و خطاب قراردادن ديگران 122
فصل دوم: چالش ناشي از عدم پيش بيني واکنش کيفري و اقدامات تاميني مناسب 123
مبحث اول: چالش در کشف، تعقيب و تحقيق در جرايم و انحرافات جنسي 124
گفتار نخست: مخفي ماندن جرايم و انحرافات جنسي 125
الف: ملاحظات اجتماعي و ديني 125
ب: ترس بزه ديده ازطرح شکايت 126
مبحث دوم: ناکارآمدي ابزارهاي قانوني در جرايم و انحرافات جنسي 126
گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها 127
گفتار دوم: ناتواني ناکارآمدي از حيث کميت مجازاتها 128
گفتار سوم: نتيجه‌گيري 129
پيشنهادات 132
منابع و ماخذ 135

مقدمه
الف: ضرورت تحقيق
انسان بعنوان موجودي که رسالت جانشيني خداوند در زمين را دارد به مانند ساير موجودات داراي يک سري نيازها و غرايز دروني بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوي تامين نيازهاي خود مي‌باشد بر همين اساس درجهت نيل به اهداف خود و رفع بهتر نيازها هنجارهايي را همواره پيش روي خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده است. نخستين قوانين مدون و مکتوب تا مدرن‌ترين قوانين و در متمدن‌ترين جوامع همه وهمه درراستاي سامان بخشيدن به خواسته‌هاي مادي و معنوي انسانها بوده بنحوي که بدون انحراف از ملاکها و معيارهاي موجود بسته به نوع فرهنگ و مباني قانون رسيدن به سرمنزل مقصود را باعث شود. ريشه‌هاي حقوق موضوعه جديد ايران را بايد در سالهاي قبل از 1282 هجري شمسي، يعني تاريخ اعطاي مشروطيت، جستجو كرد. امواج فرهنگ جديد غرب، افكار متفكرين قرن هجدهم فرانسه را به كشور ما رساند و موجب تحرير اولين قانون موضوعه در ايران با نام “كتابچه قانوني كنت” گشت1. مواد 13، 14 و 15 قانون مزبور به منافيات عفت اختصاص داشت كه فقط به جرم هتك ناموس اشاره كرده بود.1
وجه مشترک همه قوانين بشري شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده است لذا قانون بهترين و متداول‌ترين شيوه تشخيص يک رفتار بهنجار يا ناهنجار مي‌باشد که البته اين تشخيص ارتباط تنگاتنگي با آداب ورسوم قوميتها وفرهنگ و دين هر ملت دارد چه بسا قانون يک قوم رفتاري را بهنجار وهمان رفتار در جوامعي ديگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آنچه بديهي است ريشه بسياري ازجرايم و بزهکاري‌ها را مي‌بايست در اجتماع جستجو کرد و آسيبهاي اجتماعي که نوع بشر را تهديد مي‌کند در قالب جوامع بشري و در ارتباطات افراد شکل مي‌گيرد و نمود پيدا مي‌کند. بر همين اساس مساله بزهکاري بصورت يکي از حادترين مسايل اجتماعي جوامع مختلف درآمده است لذا پيدايش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با يکديگر همراه بوده اند. دوركيم، پيدايش جرم را امري طبيعي و هنجاري مي‌داند كه از عملكرد ناشي از قوانين حاكم بر پديده‌هاي اجتماعي، تبعيت مي‌كند. رويكرد دوركيم به جرم، رويكردي است تبييني كه درصدد توضيح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاكم بر جامعه است و در واقع منشأ بينش‌ها و نگرشهاي جزايي و رويكرد آنها به جرايم و ازجمله جرايم جنسي را، سازمان اجتماعي مي‌داند و با اين وصف، ضرورت و فايده جرم را براي جامعه به رسميت مي‌شناسد. از نظر وي، با وجود طبيعي بودن جرم و جنايت و به دليل تسلط بنيادهاي اجتماعي بر جرم، تا آنجا مي‌توان با جرم، مبارزه نمود كه جرايم، پيكر اجتماع را تهديد نكند. نظريه دوركيم، يك نسبيت گرايي در حوزه جرم‌شناسي است كه با قبول غيرقابل دفع بودن وقوع جرايم، بهره‌برداري صحيح از جرايم را توصيه مي‌كند2.
نظريه تعامل‌گرا، عمل مجرمانه را محصول تعامل “وضعيت ماقبل جنايي” و “شخصيت بزهكار” مي‌داند كه در يك فرآيند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق مي‌گردد.اين بينش، به جرم به عنوان يك عمل تركيبي مي‌نگرد و با توجه به تأثير عوامل اجتماعي به جرم مي‌توان نظريه مزبور را يك نگرش اجتماعي دانست كه بيشتر به تبيين شخصيت بزهكار پرداخته است؛ لذا از نتايج اين رويكرد، تبيين جرايم جنسي به عنوان پيوند تركيبي شخصيت مجرم و وضعيتهاي ماقبل جنايي است؛ در واقع اين رويكرد، جرم را يك فرآيند مي‌داند كه در طبيعت مجرمان، ريشه گرفته است و به تنهايي، محصول وجدان عمومي يا چگونگي تصور محيط اجتماعي نيست3.
بررسي‌هاي جرمشناسي نشان مي‌دهد هر جرمي معلول علتي است که بر افراد جامعه اثر مي‌گذارد و آنها را بسوي ناسازگاري ونا هنجاري سوق مي‌دهد. پيامد اين سوق دادن ارتکاب بزه است و مرتکب آن را بزهکار مي‌نامند. علاوه برآن ريشه بسياري از بزهکاري‌ها را در تمنيات و خواسته‌هاي دروني انسان بايد جستجو کرد.
غريزه امري فطري و دروني است که از هنگام تولد به همراه انسان است، و موجود را براي رسيدن به تمايلات و ارضاي خود به کارهايي وا‌مي‌دارد.همچنين غريزه، از عوامل مهمي است که در رنگ دادن به شخصيت، فوق‌العاده مؤثر است؛ وجود غريزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس داراي روحيه و رفتاري ويژه و اخلاقي مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ويژه‌اي اتخاذ نمايد.
غريزة جنسي در ميان غريزه‌هاي ديگر انسان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، و قدرت آن در مقايسه با ديگر غرائز نسبتاً زيادتر است؛ تفاوتهاي جنسي بين زنان و مردان و ويژ‌گي‌هاي روحي و رواني افراد در پرتو غريزة جنسي آنان بوجود مي‌آيد، اگر نيکو تأمل شود در مي‌يابيم که غريزة جنسي مقدمه‌اي براي انگيزة مادري است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنياتي در خود مي‌يابد که براساس آن تن به ازدواج و رابطه همسري مي‌دهد که حاصل آن پذيرش همسر و تسليم در برابر وظيفه مادري است. اهميت اين غريزه تنها منحصر در تفاوتهاي فردي نيست، بلکه غريزه در زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي انسان نيز تأثير فوق‌العاده‌اي دارد، در سايه غريزة جنسي است که خانواده تشکيل يافته گرمي، لطافت و عشق بر خانواده حاکم مي‌شود، همچنين غريزة جنسي موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعاليت وادار مي‌کند. تداوم و بقاي نسل بشري معلول وجود غريزة جنسي است، اِعمال غريزة جنسي تنها راه معقول و موجود براي توليد نسل مي‌باشد. با وجود همة اهميتي که غريزة جنسي دارد، مي‌توان آنرا به ‌عنوان مهمترين عامل سقوط آدمي در صورت عدم جهت‌دهي مناسب معرفي کرد، به همين دليل است که غريزة جنسي از مسائل مهم و بحث‌برانگيز در ميان روانشناسان، روانکاوان، مربيان، جامعه‌شناسان، جرمشناسان و ديگر صاحب نظران دربارة مسائل انساني است.
علت بسياري از آشفتگي‌هاي رواني، لغزشهاي اخلاقي، شکست‌هاي زندگي زناشويي، ناسازگاري‌ها، ‌بدبختيها، خلافکاريها و حتي جنايات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسي بوده و يا به نحوي با آن ارتباط دارد.غريزة جنسي همانطور که باعث رشد و حرکت انساني (در صورت ارضاي صحيح و به موقع) مي‌شود، توانايي ‌آن را دارد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسيدن به هلاکت را براي وي هموار سازد.عدم ارضاي صحيح و به موقع اين غريزه باعث ايجاد عقده‌ها و انحراف در افراد مي‌گردد.
از آنجا که آگاهي به اين غريزه مصادف با خلقت انسان است در طول تاريخ عالمان دانشمندان و فلاسفه قسمتي از بنيانهاي فکري و اساس نظري خود را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. توجه به اين غريزه انسان درکالبد علمي و تحقيقاتي داراي سابقه تاريخي چنداني نيست در يک مرحله بشر از اين غريزه تنها لذت جويي را طلب مي‌نمود. تا اوايل قرن بيستم به اميال و تمايلات جنسي و موضوع جنسيت ومسايل مربوط به آن آنطور که از لحاظ روانشناسي در خور اهميت است توجهي نمي‌شد و اگرچه گهگاه دانشمندان ضمن مطالعات علمي خود به اين موضوع اشاراتي مي‌کردند ولي سنن و عقايد و افکار خامي که ميراث فرهنگ استاتيک و کندپاي قرون گذشته بود اجازه نمي‌داد که اسرار ورموز تمايلات و امور و مسايل جنسي افراد بشر با کليد دانش گشوده شود و نقش قاطع و غيرقابل انکار آنها در شخصيت فردي و ارزش اجتماعي بررسي و تبيين گردد تا اينکه سرانجام با تلاشها و مجاهدت پشگامان مکتب روانکاوي زنجيرهاي سنتي قرون و اعصار پيشين گسسته شد و پيشرفت دانش روانشناسي قرن بيستم حوزه اميال و تمايلات و مسايل جنسي را نيز فرا گرفت.
دانشمندان دريافتند که درباره يکي ازمسايلي که بيش ازهرعاملي ديگردرتکوين شخصيت فردي موثربوده کمتراز آنچه که تصورشودتحقيق وبررسي شده است.
عليرغم موانعي که سنت گرايان ايجاد مي‌کردند و با وجود اشکالات فراواني که بر سر راه بررسي‌هاي علمي آنان موجود بود به تلاشهاي مجدانه خود ادامه دادند و امور و مسايل جنسي را آنطورکه الزامات علمي ايجاب مي‌کند بطورعريان مورد بحث قراردادند، اين دانشمندان چنين نتيجه گرفتند که بشر از نخستين روز آغاز زندگي تا واپسين مراحل حيات دستخوش اميال وتمايلات جنسي خويش بوده وهرگاه رشد جنسي افراد بشر از نقطه نظر رواني به اشکالات و موانعي برخورد کند و يا اميال و تمايلات انها کوفته شود به انواع انحرافات خانمانسوز جنسي و جنايات ضد انساني و بيماريهاي رواني گرفتار خواهد شد و اين آغاز جرايم جنسي خطرناک وانحرافات جنسي خواهد بود.لذا توجه واهميت به ريشه بسياري از جرايم، دانشمندان ديگرعلوم چون جرمشناسان و آسيب‌شناسان اجتماعي را به تامل واداشت تا قسمتي از يافته‌هاي علمي خود را در جهت ارايه راهکارهايي براي پيشگيري از جرايم، اصلاح و بازپروري مجرمين در کنار ساير ظرفيتها علمي موجود به جرايم جنسي اختصاص دهند و نمود واقعي آن در ورود جرايم جنسي به حوزه جرم واعمال مجازات دراکثرقوانين جزايي کشورها مي‌باشد که همواره با يافته‌هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توانمندسازی، بهبود عملکرد، موفقیت سازمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توانمند سازی، انگیزش درونی، سلسله مراتب