منبع مقاله درباره قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

تقديرو تشکر؛
چه خوش گفت صاحب راستين نهج البلاغه،که،”من علمني حرفا،فقد سيرني عبدا”.بر هر شاگردي ،سپاس يادگيري از استادش،فرضيست لازم،که بنا بر همين قاعده وبه رسم ادب شاگردي،صميمانه،قدر داني و تقدير خويش را از آقايان دکتر ابوالفتح خالقي استاد محترم راهنما و دکتر عادل ساريخاني استاد محترم مشاور ،در اين پژوهش علمي بيان مي دارم واز خداوند متعال خير دنيا وآخرت را براي ايشان طلب مي نمايم.

چکيده؛
آنچه در اين پژوهش مورد تحليل قرار گرفته است بررسي نقش و جايگاه حقوقي قصد وعلم در قتل هاي با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارايران،در نصوص جزايي سال هاي 1375 و 1392سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهي معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم اين قتل ها که موضوع اصلي اين پژوهش هم هست راجع به جنايتي است که در آن مرتکب قصد صريح وقبلي جهت ارتکاب قتل ندارد وليکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد يک نوع قصد ضمني مطلق ونهايتا قاتل عمدي شناخته شده است که در اين رهگذرنظرات حقوقي وفقهي مختلف راجع به مسايلي چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبناي احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ي اثبات آن وارتباط بين غالبا کشنده بودن فعل و شناخت يا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف يا هويت در قتل با فعل نوعا کشنده يا عدم آن و… به نمايش و بيان گذاشته شده است.در هر حال؛در اين پژوهش سعي شده تا با کنکاو متون حقوقي وفقهي معتبر عنصر رواني اين نوع قتل به درستي تجزيه و تحليل شود و بر اساس آن به جايگاه صحيح حقوقي قصد وعلم که دو پايه اساسي و تشکيل دهنده ي عمد هستند پرداخته و از زواياي گوناگون موضوع مورد بررسي قرار گيرد.با مطالعه ي اين پژوهش به اين نتيجه خواهيم رسيد که قصد وعلم متقارن در يک فعل غالبا کشنده نقش مثبتي در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنين نحوه ي ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات اين عنصر معنوي با ديد گاه تطبيقي بين قانون مجازات اسلامي قديم وجديد مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

واژگان کليدي؛
رفتار نوعا کشنده، علم، قصد،قتل.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1

1-بيان مساله 1

2-سوالات تحقيق 2

3-فرضيه هاي تحقيق 3

4-سابقه و ضرورت تحقيق 4

5-روش تحقيق 4

6-اهداف و کار برد هاي تحقيق 4

7-سامانه تحقيق 6

فصل اول،کليات پژوهش؛

مبحث نخست،مفهوم شناسي 6

گفتار اول،واژه شناسي 6

بند اول،واژه شناسي قصد 6

بند دوم ،واژه شناسي علم 6

بند سوم،واژه شناسي قتل 7

گفتار دوم،اصطلاح شناسي 8

بند اول عمد 8

1-قصد 8
عنوان صفحه

1-1-،مفهوم شناسي از منظر فقه اسلامي 8

1-2-،مفهوم شناسي از منظر حقوق جزاي عرفي 10

2-علم 12

2-1-،مفهوم شناسي از منظر فقه اسلامي 12

2-2-،مفهوم شناسي ازمنظر حقوق جزاي عرفي 12

3-شرايط تحقق عمد 13

4-صور مختلف عمد 15

4-1-سوء نيت عام و سوءنيت خاص 15

4-2-سوءنيت معين و سوءنيت نا معين 15

5- قصور جزايي 16

5-1-بي احتياطي 16

5-2-بي مبالاتي 17

5-3-عدم مهارت 18

5-4-عدم رعايت نظامات دولتي 18

بند دوم،قتل 19

1-،مفهوم شناسي از منظر فقه اسلامي 19

2-؛مفهوم شناسي از منظر حقوق جزاي عرفي 22

مبحث دوم ؛پيشينه شناسي 25
عنوان صفحه

گفتار اول؛ فقه اسلامي 25

بند اول ؛ مذهب شيعه 25

بند دوم ، اهل سنت 26

گفتار دوم؛حقوق عرفي 27

بند اول، قانون مجازات عمومي(1304-1352) 27

بند دوم،قانون حدود،قصاص مصوب1361 29

بندسوم، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 30

بند چهارم، قانون مجازات اسلامي مصوب1392 31

فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده 33

مبحث اول؛قانون جزاي ايران 33

گفتار اول ؛رکن مادي 33

بند اول؛رفتار 34

الف-فعل 34

ب-فعل مادي 36

ج-فعل غير مادي 36

د-ترک فعل 39

ه-فعل ناشي از ترک فعل 42

1-مسئوليت کيفري تارک فعل درقتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ايران 42
عنوان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خزش، تنش-، گرانرو Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، رابطه استناد