منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، ضریب جینی، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………….39
2-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: تجزیه و تحلیل آماری و روش انجام تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-2 برنامههای عمرانی و پنج ساله توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی و توسعه روستاها…………………………..46
3-3 معرفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-3-1 خط فقر نسبی روستایی………………………………………………………………………………………………………………..52
3-3-2 توزیع درآمد روستایی……………………………………………………………………………………………………………………55
3-3-3 تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی……………………………………………………………………………………….60
3-3-4 تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی (سرریز از کانال واردات کالاهای واسطهای و
سرمایهای)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-3-5 سرمایه فیزیکی در بخش کشاورزی………………………………………………………………………………………………67
3-3-6 سرمایه انسانی بخش کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….69
3-3-7 نسبت شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی……………………..70
3-3-8 فراوانی منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….71
3-4 تصریح الگو و روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74
3-4-1 معادله فقر نسبی روستایی…………………………………………………………………………………………………………….74
3-4-2 معادله ضریب جینی روستایی………………………………………………………………………………………………………75
3-4-3 معادله انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی……………………………………………………………………………….76
3-4-4 معادله انباشت هزینه تحقیق و توسعه شرکای تجاریG7…………………………………………………………..77
3-4-5 معادله سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………..78
3-5 مروری بر معادلات همزمان …………………………………………………………………………………………………………….80
3-6 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل چهارم: برآورد مدل و تفسیر نتایج
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-2 برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
4-2-1 آزمون مانایی………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-2-2 تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-2-2 آزمون نرمالیتی…………………………………………………………………………………………………………………………….96
4-2-3 آزمون درونزایی…………………………………………………………………………………………………………………………….96
4-2-4 آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………96
4-2-5 آزمون ناهمسانی…………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3 برآورد معادلات فقر و توزیع درآمد روستایی……………………………………………………………………………………..97
4-4 تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-1 نتایج تحلیل معادلات همزمان فقر روستایی……………………………………………………………………………….98
4-4-1-1 معادله فقر نسبی روستایی…………………………………………………………………………………………………….98
4-4-1-2 معادله ضریب جینی روستایی…………………………………………………………………………………………….101
4-4-1-3 معادله انباشت تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی…………………………………………………….103
4-4-1-4 معادله انباشت تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی…………………………………………………..104
4-4-1-5 معادله سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………….106
4-4-2 نتایج تحلیل معادلات نابرابری روستایی……………………………………………………………………………………107
4-4-2-1 معادله ضریب جینی روستایی…………………………………………………………………………………………….107
4-4-2-2 معادله انباشت تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی…………………………………………………….107
4-4-2-3 معادله انباشت تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی…………………………………………………..108
4-4-2-4 معادله سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………….109
4-5 شبیهسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
4-6 تخمین تک معادلات فقر و نابرابری روستایی…………………………………………………………………………………….111
4-7 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………111
فصل پنجم: نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
5-2 نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………116
5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………120
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

فهرست جداول و نمودارها
جدول 3-1: انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی ایران
(میلیارد ریال-میلیارد دلار-درصد)به قیمت ثابت سال 1376…………………………………………………………………..66
جدول 3-2: روند آماری عوامل تعیین کننده فقر و نابرابری روستایی طی دوره 90-1350
(ارقام به میلیارد ریال – به قیمت ثابت 1376 – درصد)……………………………………………………………………………..73
جدول 3-3: روند آماری عوامل تعیینکننده انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و سرمایه انسان
طی دوره 90-1350 (ارقام به میلیارد ریال – به قیمت ثابت 1376 – درصد)……………………………………………73
جدول 4-1: نتایج آزمون ریشه واحد ADF ……………………………………………………………………………………………….92
جدول 4-2: مقادیر بحرانی آزمون CRDW……………………………………………………………………………………………….94
جدول 4-3: طبقهبندی متغیرهای موجود در الگوی فقر و نابرابری روستایی……………………………………………..95
جدول 4-4: آماره RMSE و R2CN…………………………………………………………………………………………………………110
نمودار 3-1: روند میانگین نرخ رشد خط فقر نسبی روستایی در مقایسه با انباشت هزینههای
تحقیق و توسعه داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………………………….54
نمودار 3-2: روند ضریب جینی مناطق روستایی ایران طی دوره 1390-1350………………………………………….55
نمودار 3-3: روند میانگین نرخ رشد ضریب جینی روستایی در مقایسه با انباشت هزینههای
تحقیق و توسعه داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………………………..59

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
فقر از دیرباز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولتها به ویژه برنامهریزان بوده است که در این میان فقر در جوامع روستایی یکی از چالشهای مهم به شمار میرود. در سطح ملی کلیه گروهها و اقشاری که نزدیک خط فقر قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، کیفیت درک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، توزیع درآمد، مناطق روستایی