منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، تجزیه واریانس، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به والاترین و با ارزشترین واژه های زندگیم

جناب آقایدکتر تابنده ،پدر و مادر عزیزم

تا هدیه کوچکی باشد به پاس محبت ها و فداکاری هایشان در راه موفقیتم

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده ..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 فرضیات پژوهش 10
فصل دوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق
2-1 تاريخچه 12
2ـ2 اهميت اقتصادي نخود 13
2-3 مشخصات گياهشناسي نخود 15
2-4 مورفولوژي نخود 15
2-4-1ريشه 16
2-4-2 ساقه 16
2-4-3 برگ 17
2-4-4 گل 18
2-5 رشد و نمو 18
2-5-1 جوانه زني و استقرار گياهچه 19
2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ 20
2-5-3 تجمع ماده خشك و توزيع آن 21
2-5-4 گلدهي 22
2-5-5 نمو دانه 22
2-6 تنش خشکی 23
2-6-1 تنش خشکي و انواع آن 23
2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان 24
2-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی 25
2-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه 28
2-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی 28

2-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی 29
2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان 32
2-8 تعریف سالیسیلیک اسید 35
2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده 35
2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش 35
2-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی 36
2-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان 36
2-9 – بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان 41
2-10 – تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی 41
2-11 – تاثير سودوموناس بر عملكرد و اجزاء عملکرد گياهان زراعي 44
2-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی 46
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 محل آزمایش 50
3-2 آزمایش خاک 50
3-3 مشخصات طرح آزمایش 50
3-4 عملیات زراعی 51
3-5 نمونه برداری 51
3-6 تجزیه و تحلیل داده ها 52
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- ارتفاع بوته 54
4-2- تعداد شاخه جانبی 56
4-3 طول دوره گلدهی 57
4-4 طول دوره پر شدن دانه 58
4-5 تعداد روز تا رسیدگی 58
4-6 تعداد غلاف در بوته 59
4-7 تعداد دانه در بوته 60
4-8 وزن صد دانه 61
4-9 عملکرد دانه 62
4-10 عملکرد بیولوژیک 67
4-11 شاخص برداشت 71
4-12 پروتئین دانه 71

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث 76
5-2 نتیجه گیری 93
5-3 پیشنهادات 94
منابع 95
چکیده انگلیسی 117
طرح روی جلد به زبان انگلیسی

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ..54
جدول 4-2: مقایسه میانگین اثر اصلی اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ..55
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته (سانتیمتر) ..56
جدول 4-4: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ..62
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ..66
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) ..68
جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر پروتئین دانه (درصد) ..72

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل 4-1: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی ..57
شکل 4-2: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته ..60
شکل 4-3: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد غلاف در بوته ..60
شکل 4-4: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد غلاف در بوته ..60
شکل 4-5: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته ..62
شکل 4-6: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته ..62
شکل 4-7: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد دانه در بوته ..63
شکل 4-8: تاثیر تنش بر وزن صد دانه ..64
شکل 4-9: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه ..64
شکل 4-10: تاثیر تنش بر عملکرد دانه ..65
شکل 4-11: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه ..66
شکل 4-12: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه ..66
شکل 4-13: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک ..68
شکل 4-14: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک ..68
شکل 4-15: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک ..69
شکل 4-16: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک ..70
شکل 4-17: تاثیر تنش بر پروتئین دانه ..72
شکل 4-18: تاثیر سالیسیلیک اسید بر پروتئین دانه ..72
شکل 4-19: تاثیر باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه ..73
شکل 4-20: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه ..74

چکیده:
اين آزمايش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوك‎هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. اين آزمايش شامل 3 فاكتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ازتوباکتر و سودوموناس و شاهد (بدون تلقیح)) و سالیسیلیک اسید نیز در 2 سطح (عدم مصرف و بذرمال با غلظت 1 میلی مولار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی‎دار بود. سالیسیلیک اسید نیز تاثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت داشت. باکتری‎های محرک رشد نیز تاثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، طول دوره گلدهی و شاخص برداشت داشت. نتایج نشان داد که اثر سالیسیلسک اسید، تنش و باکتری بر پروتئین دانه معنی دار بود. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد که در مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم (پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد) معنی دار گردید. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در اين تحقيق، اثرات متقابل سه گانه بر پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‎دار گردید.

کلمات کلیدی: نخود، تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری.

فصل اول
کلیات تحقیق

1ـ1 مقدمه
در دنياي امروز توليد مواد غذايي از مهمترين مسايل بشري به حساب مي‌آيد و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه غذاي توليدي تكافوي مصرف را نمي‌كند. رشد فعلي جمعيت در جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد بوده و در سال 2150 حدود 10 ميليارد نفرپيش بيني شده است (رستگار، 1377). اكثر كشورهاي آسيايي، آمريكايي جنوبي و مركزي و تقريباً كل قارة آفريقا با كمبود مواد پروتئيني در غذاي روزانه خود روبرو هستند. انسان براي رشد متعادل خود به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، يك گرم پروتئين لازم دارد و روزانه 25 تا 40 گرم حداقل ميزان پروتئيني است كه براي اعمال حياتي بدن لازم است (پور نجف، 1385).
حبوبات به علت اين ويژگي خاص يعني وجود باكتري‌هاي تثبيت كنندة نيتروژن اتمسفري در ريشة آن ها، در حاصلخيزي خاك موثرند و هر ساله مقادير زيادي نيتروژن بعد از برداشت اين محصولات به خاك افزوده ميشود. ساير قسمتهاي بعضي از گياهان لگوم مثل برگها، ساقه‌ها، گلها، غلافهاي نارس، غده به اضافه بذور جوانه زده، بعنوان غذاي انسان، دام و كود سبز براي تقويت و بهبود وضع فيزيكي زمين مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند (مجنون حسینی، 1372).
در بين حبوبات نخود با سطح زير كشت حدود 11 ميليون هكتار و توليد حدود 650 كيلوگرم در هكتار از نظر سطح زير كشت و توليد پس از لوبيا و عدس در مقام سوم قرار دارد و مقام نوزدهم را در بين گياهان زراعي دارد (کوچکی و بنایان اول، 1373).
طبق آمار موجود در بين حبوبات در كشور نخود (Cicer arietinum) با سطح زير كشت 650000 هكتار و توليد تقريبي 340000 تن نسبت به ساير حبوبات از سطح زير كشت، توليد و اهميت بيشتري برخوردار است. به علاوه به نظر مي‌رسد كه اين گياه نسبت به ديگر حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور داشته و با توجه به محدوديتهاي موجود در تامين پروتئينهاي حيواني، مي‌تواند بخشي از پروتئين مورد نياز كشور را تامين كند (باقری و همکاران، 1376).
عملكرد نخود تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل شرايط آب و هوايي، حاصلخيزي خاك، رطوبت قابل دسترس، تراكم بوته، ميزان رشد و طول مراحل مختلف رشد، زودرس و ديررس بودن گياه قرار دارد (مجنون حسینی، 1372). از طرفي رشد گياه خود مجموعه‌اي از فرايندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي خاص است كه بر يكديگر اثرات متقابل داشته و تحت تأثير كليه عوامل محيطي و ژنتيكي قرار مي‌گيرد (پور نجف، 1385).

1-2 بیان مسأله
افزايش روز افزون جمعيت و گران تمام شدن پروتئين حيواني و پايين بودن ميزان پروتئين غلات، توجه عموم را به مصرف حبوبات به عنوان يك منبع مهم در تامين پروتئين مورد نياز انسان جلب كرده است (پور نجف، 1385). حبوبات پس از غلات دومين منبع مهم غذايي بشر به شمار مي‌روند. حبوبات دانه‌هاي خشك خوراكي هستند كه به خانواده بقولات تعلق دارند بذور رسيده و خشك حبوبات داراي ارزش غذايي زياد و قابليت نگهداري خوبي هستند و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين مي‌باشند. طبق مطالعات انجام شده، تركيب مناسبي از پروتئين حبوبات با غلات مي‌توانند سوء تغذيه و كمبود اسيدهاي آمينه را برطرف سازد. از طرف ديگر با توجه به توانايي تثبيت نيتروژن در اين گياهان، قرار دادن آن ها در تناوب به پايداري سيستم هاي زراعي كمك مي‌كند (باقری و همکاران، 1376).
در کشاورزی، مقاومت به خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه زراعی برای تولید محصول اقتصادی با حداقل کاهش عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش (میترا، 2001). برای این که متخصص ژنتیک بتواند ژنوتیپ های برتر را از طریق روشهای متداول اصلاح نباتات و یا با استفاده از بیوتکنولوژی اصلاح نماید لازم است درک درستی از اساس ژنتیکی مقاومت به خشکی داشته باشد. از نظر ژنتیکی، مکانیزم های مقاومت به خشکی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل به خشکی (میترا، 2001). با این وجود، گیاهان زراعی معمولا بیش از یک مکانیزم را برای مقاومت در برابر خشکی بکار می گیرند. اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه برای کامل کردن چرخه زندگی خود قبل از گسترش تنش کمبود آب در خاک و گیاه. این مکانیزم شامل توسعه سریع فنولوژیک (زود گلدهی و زود رسی)، انعطاف پذیری نموی (تنوع در طول دوره رشد بسته به شدت تنش کمبود آب) و انتقال فراورده های فتوسنتزی ما قبل گلدهی به دانه.
اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای حفظ پتانسیل آب نسبتا بالا در بافت ها علیرغم وجود کمبود رطوبت در خاک. تحمل به خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای مقابله با کمبود آب با پایین آوردن پتانسیل آب بافت ها. اجتناب از خشکی از طریق مکانیزم های بهبود جذب آب، ذخیره سازی آب در سلول های گیاهی و کاهش از دست رفتن آب تحقق مییابد. واکنش گیاهان در برابر تنش کمبود آب تعیین کننده میزان تحمل به خشکی آنهاست. به عنوان مثال، برخی ژنوتیپ های چغندر قند که ریشه های عمیق تری دارند قادر به جذب آب بیشتری بوده و دیرتر پژمرده می شوند و در شرایط خشکی تنوع ژنتیکی برای میزان پژمردگی، سرعت رشد برگ، تنظیم اسمزی و هدایت روزنه ای در واریته های مختلف چغندر قند مشاهده شده است (نوروزی، 1383).
اجتناب از خشکی با دو روش صورت میگیرد: ۱) حفظ آماس با افزایش عمق ریشه، سیستم ریشه ای کارآمد و افزایش هدایت هیدرولیکی، ۲) کاهش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع زمان واکنش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره محصولات زراعی، کشورهای در حال توسعه، جنگ جهانی دوم