منابع تحقیق با موضوع فرهنگ و تمدن، تحلیل حساسیت، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

وشی » با کسب نمره 75/16 و درجه بسیارخوب دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ابوذر شاکری تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت:

این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوه
سپاسگزاری
سپاس خدای را که در پیمودن راه پرفراز و نشیب آموختن یاریم داد تا بار دیگر پلهای هر چند کوچک از علم و دانش را طی نمایم. اینک که در پرتو الطاف بیکران خداوندیش این پژوهش به پایان رسیده، بر خود لازم میدانم از همهی عزیزانی که مرا در انجام آن یاری نمودهاند، تقدیر و تشکر نمایم. از این رو، از استاد راهنمای گرامی و ارجمندم، خانم دکتر سیده نسرین حسینی مطلق که با نگاه ژرف، تذکرات آگاهانه و راهنماییهای ارزشمند و سازندهشان همواره راهگشای من بودهاند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

تقديم به
همهی آنان که مرا یاری دادند.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: معرفی همجوشی هسته ای 2
1-1- مقدمه 3
1-2- اصول فیزیکی حاکم بر همجوشی 5
1-3- محصور سازی 10
1-3-1- محصور سازی گرانشی 10
1-3-2- محصور سازی اینرسی 10
1-3-3- محصور سازی مغناطیسی 13
1-3-4- راکتورهای کلاس تجاری 19
1-4- نتیجه گیری 24
فصل دوم: طراحی و تحلیل چرخه های توانی برایتون هلیومی برای رآکتور HiPER 27
2-1- چکیده 28
2-2- چرخه توانی برایتون هلیومی 30
2-2-1- توصیف مدل: 32
2-2-2- نتایج 34
2-3- فرایند درون خنکسازی 36
2-4- فرایند بازگرمایش: 37
2-5- تحلیل حساسیت 40
2-6- نتیجه گیری 42
فصل سوم: ارزیابی نوترونی گزینه های بلانکت مربوط به محفظه انرژی همجوشی اینرسی لیزری HAPL 43
چکیده: 44
3-1-مقدمه: 44
3-2-پوشش لیتیومی خود خنک کننده 46
3-3- پوشش تولید کننده جامد هلیوم خنک شده : 51
3-4- پوشش لیتیوم سرب دو برابر خنک کننده 53
3-5- مقایسه ویژگی های هسته ای بلانکت و نتایج: 56
فصل چهارم: احتراق سریع به وسیله باریکه دوترون 58
4-1- مقدمه 59
4-2- از دست دادن انرژي و برد دوترونها در سوخت های DT و D3He 62
4-2-1- از دست دادن انرژي دوترون ها در سوخت های DT و D3He 62
4-3- طرح FI دوترون ها 89
4-4- نتيجه گيري 112
فصل پنجم: ایجاد میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و گرمایش هدف توسط الکترون های سریع تولید شده با لیزر 113
چکیده 114
5-1-مقدمه 114
5-2- نتایج 130
5-3- بحث 134
5-4- نتایج 151
5-5- نتیجه گیری: 152
پیشنهادات 159
فهرست منابع 160
چکیده انگلیسی 165

فهرست جدول ها

جدول2-1-داده های منبع انرژی مربوط به SCLL 30
جدول 2-2- نتایج مر بوط به بازده گرمایی بیشینه 35
جدول2-3-:بازده گرمایی بیشینه و rc بهینه به ازای چند مقدار از پارامتر هایTTD و α 38
جدول 3-1- ویژگی های هسته ای پوشش های کاندید 57
جدول 4-1:مقادیر عددی محاسبه شده مربوط به سهم توان توقف الکترونها و یونها در انرژی های متفاوت دوترونی و دماهای مربوط به سوخت های DT و D3He 80
جدول 4-2- Coulomb logarithm of D-e, D-d, D-t and D-3He for DT and D3He fuels in different energy of deuteron and fuel temperatures 86
جدول 4-3- مقادیر عددی محاسبه شده مربوط به برد کل بر حسب انرژی دوترونی و دما برای سوخت های DT و D3He به ازای ρ=300gcm-3 89
جدول 4-4- مقادیر عددی سه پارامتر ثابت C_3 و C_2، C_1 براي سوختهايD-D، D-T وHe3 D- 96
جدول 5-1 مقادیر عددی L , τd(s) برحسب تغییرات T(Kev) و Zeff 122
جدول5-2-نتایج جذاب بر اساس دانش امروزی 155

فهرست شکل ها
شکل 1-1- منحنی انرژی بستگی بر نوکلئون برحسب تابعی از جرم هسته ای. 6
شکل 1-2- روش محصور سازی لختی محرک غیر مستقیم در NIF 12
شکل 1-3- سیم پیچ مارپیچی 14
شکل 1-4- سیم پیچ های پیچیده شده در اطراف قسمتهای سوار نشده 15
شکل1-5-نمونه ای از هندسه استلاتور 16
شکل 1-6- هندسه توکامک معمولی را نشان می دهد. منبع: موسسه ماکس پلانک در فیزیک پلاسما. 18
شکل 1-7- پیشرفت به سوی راکتورهای همجوشی. 20
شکل 1-8- سه منبع گرمایش پلاسما در ITER. 22
شکل 1-9- واکنش دوتریم، تریتیوم. منبع: پروژه آموزش فیزیک معاصر 24
شکل 2-1- چرخه توانی برایتونی هلیومی برای طرحSFWB 31
شکل2-2- تاثیر مراحل خنک سازی داخلی بر روی بازده چرخه 36
شکل2-3- طرح چرخه توانی برایتون هلیومی به همراه باز گرمایش 37
شکل2-4- اثر TTD و∝ بر روی بیشینه بازده چرخه 39
شکل2-5- حساسیت بازده چرخه به پارامتر های چرخش 41
شکل3-1- سطح مقطع اتاقک HAPL. 48
شکل 3-2- طرحی از زیر نمونه پوشش لیتیوم خود- خنک کننده 50
شکل 3-3- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در مولفه های پوشش لیتیومی 50
شکل 3-4- طرحی از پوشش زایش جامد 52
شکل 3-5- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در اجزای پوشش SB 54
شکل 3-6- طرح کلی از مفهوم پوشش DCLL 54
شکل 3-7- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در پوشش DCLL 55
شکل4-1:تغییرات دو بعدی سهم توان توقف الکترونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت الکترونی برای سوخت DT ویا D3He در ρ=300gcm-3 و تابع پله ای 0 67
شکل4-2-تغییرات دو بعدی سهم توان توقف دوترونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت دوترونی برای سوخت DT ویا D3He در ρ=300gcm-3 . 67
شکل4-3- تغییرات دو بعدی سهم توان توقف تریتونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت تریتونی برای سوخت DT در ρ=300gcm-3 . 68
شکل4-4- تغییرات دو بعدی سهم توان توقف هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت هلیومی برای سوخت D3He در ρ=300gcm-3 68
شکل 4-5-شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف الکترونها بر حسب انرژی دوترونی و دماهای الکترونی مختلف برای سوخت DT و یا D3He به ازای ρ=300gcm-3 و تابع پله ای0. 69
شکل 4-6-شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف دوترونها بر حسب انرژی دوترونی و دماهای دوترونی مختلف برای سوخت DT و یا D3He به ازای ρ=300gcm-3. 69
شکل 4-7- شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف تریتونها بر حسب انرژی دوترونی و دماهای تریتونی مختلف برای سوخت DT به ازای ρ=300gcm-3 70
شکل 4-8- شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف هلیوم ها بر حسب انرژی دوترونی و دماهای هلیومی مختلف برای سوخت D-3He به ازای ρ=300gcm-3 70
شکل4-9- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف الکترونها بر حسب تغییرات انرژی دوترونی و دمای الکترونی برای سوخت D-T و یا D3He با ازای سه چگالی سوخت متفاوت و تابع پله ای 0. 71
شکل4-10- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف دوترونها بر حسب تغییرات انرژی دوترونی و دمای دوترونی برای سوخت D-T و یا D3He با ازای سه چگالی سوخت. 71
شکل4-11- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف تریتونها بر حسب تغییرات انرژی دوترونی و دمای تریتونی برای سوخت D-T با ازای سه چگالی سوخت. 72
شکل4-12-تغییرات سه بعدی سهم توان توقف هلیوم ها بر حسب تغییرات انرژی دوترونی و دمای هلیومی برای سوخت D3He با ازای سه چگالی سوخت. 72
شکل 4-13 سیم پیچ های پیچیده شده در اطراف قسمتهای سوار نشده 75
شکل 4-14 تغییرات دو بعدی سهم توان توقف الکترونها و یونها 79
شکل 4-15- تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی الکترونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT یا D3He به ازای ρ=300gcm-3.. 82
شکل 4-16- تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی دوترونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT به ازای ρ=300gcm-3.. 83
شکل 4-17-تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی تریتونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT به ازای ρ=300gcm-3.. 83
شکل 4-18-تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوخت D3He به ازای ρ=300gcm-3.. 84
شکل 4-19-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به الکترونها بر حسب انرژی دوترون و دمای الکترونی برای سوخت DT یا D-3He به ازای ρ=300gcm-3. 84
شکل 4-20-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به دوترونها بر حسب انرژی دوترون و دمای دوترونی برای سوخت DT یا D-3He به ازای ρ=300gcm-3 85
شکل 4-21- تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به تریتونها بر حسب انرژی دوترون و دمای تریتونی برای سوخت DT به ازای ρ=300gcm-3. 85
شکل 4-22-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون و دمای هلیومی برای سوخت D-3He به ازای ρ=300gcm-3 86
شکل 4-23- تغییرات برد کل بر حسب انرژی دوترونی در دماهای متفاوت مربوط به سوخت DT به ازای ρ=300gcm-3 88
شکل 4-24 :تغییرات برد کل بر حسب انرژی دوترونی در دماهای متفاوت مربوط به سوخت D3He به ازای ρ=300gcm-3 88
شکل 4-25- 90
شکل 4-26 91
شکل4-27 تغییرات دو بعدی ND بر حسب ED 91
شکل4-28-شکل دو بعدی تغییرات (MeV)ED بر حسب زمان (s) 92
شکل4-29- شکل دو بعدی تغییرات ND بر حسب t(s) 92
شکل4-30- شکل دو بعدی تغییرات PD(t) بر حسب t(ps) 94
شکل 4-31- شکل سه بعدی تغییرات توان بجا گذاشته شده باریکه دوترون بر حسب دمای توزیع دوترون و زمان در سوخت 94
شکل 4-32- 98
شکل 4-33- احتمال وقوع واکنش های حرارتی برحسب انرژی دوترون در دماهای مختلف سوخت DT 99
شکل 4-34- احتمال واکنش های حرارتی برحسب انرژی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، جدول داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا، رفتار بازار