منبع پایان نامه درباره مدل اندازه گیری، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

فصل 3: روش تحقیق 82
3-1- مقدمه 82
3-2- روش تحقیق 83
3-3- جامعه آماری 85
3-4- نمونه آماری 86
3-4-1- حجم نمونه آماری 86
3-4-2- روش نمونه گیری 87
3-5- ابزار گردآوری داده ها 87
3-6- ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها 91
3-6-1- روایی 91
3-6-2- پایایی 92
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 94
3-7-1- روش های آزمون آماری 94
3-7-2- آزمون های برازندگی مدل کلی 97
3-8- دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه 99
3-9- جمع بندی 99
فصل 4: تجزيه و تحليل داده ها 100
4-1- مقدمه 101
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 102
4-2-1- جنسیت 102
4-2-2- سن اعضای نمونه 103
4-2-3- وضعیت تاهل 105
4-2-4- سطح تحصیلات اعضای نمونه 106
4-2-5- مشاغل اعضای نمونه 107
4-2-6- حجم خرید ماهانه 109
4-3- توصیف متغیر های تحقیق 111
4-4- شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق 112
4-5- تحلیل عاملی سازه های تحقیق 114
4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری 115
4-5-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش 117
4-5-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی 119
4-5-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی مستقیم 122
4-5-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات 124
4-5-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده 127
4-5-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند 129
4-5-8- تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند 131
4-5-9- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند 133
4-5-10- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش ویژه برند 135
4-6- مدل ساختاری تحقیق 137
4-7- آزمون های تکمیلی 143
4-7-1- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 143
4-7-2- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 145
4-8- جمع بندی 151
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 151
5-1- مقدمه 152
5-2- خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه تحقیق 153
5-3- تبیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق بر اساس ادبیات پژوهش 154
5-3-1- فرضیه اول تحقیق و تبیین نتایج 154
5-3-2- فرضیه دوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-3- فرضیه سوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-4- فرضیه چهارم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-5- فرضیه پنجم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-6- فرضیه ششم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-9- فرضیه نهم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-10- فرضیه دهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-11- فرضیه یازدهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-12- فرضیه دوازدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-13- فرضیه سیزدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-14- فرضیه چهاردهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-15- فرضیه پانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-16- فرضیه شانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-17- فرضیه هفدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-18- فرضیه هجدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-19- فرضیه نوزدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-20- فرضیه بیستم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-21- فرضیه بیست و یکم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-22- فرضیه بیست و دوم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-23- فرضیه بیست و سوم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-24- فرضیه بیست و چهارم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-25- فرضیه اصلی تحقیق و تبیین نتایج 164
5-4- یافته های پژوهش 164
5-5- محدودیت های تحقیق 173
5-6- ارائه پیشنهادها به مدیران فروشگاه مبتنی بر یافته های پژوهش 174
5-7- توصیه به سایر پژوهشگران 175
منابع و ماخذ تحقیق 177
پیوست تحقیق 186

فهرست جداول

جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71
جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75

جدول (3-1) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 88
جدول (3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 89
جدول (3-3) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه 89

جدول (3-4) ضریب الفای کرونباخ برای سازه های پژوهش 93

جدول (4-1( جنسیت اعضای نمونه 102
جدول (4-2) سن اعضای نمونه 103
جدول (4-3) وضعیت تاهل 105
جدول (4-4) سطح تحصیلات 106
جدول (4-5) شغل اعضای نمونه 108
جدول (4-6( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه 110
جدول (4-7) توصیف آماری متغیر های تحقیق 111
جدول (4-8) آزمون میانگین متغیر های تحقیق 112
جدول (4-9) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری 117
جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش 119
جدول (4-11) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی 122
جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم 124
جدول (4-13) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات 127
جدول (4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده 129
جدول (4-15) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند 131
جدول (4-16) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند 133
جدول (4-17) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند 135
جدول (4-18) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند 137
جدول (4-19) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل 137
جدول (4-20) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق 139
جدول (4-21) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 141
جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 144
جدول (4-23) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق 145
جدول (4-24( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 147
جدول (4-25( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق 148
جدول (4-26( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق 149
جدول (4-27( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق 150
جدول (5-1) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها 167
جدول (5-2) رتبه بندي مسیرهاي اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما 169

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقيق 28
شکل (2-1) مدل کلر 57
شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58
شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59
شکل (4-1) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد 116
شکل (4-2) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری 116
شکل (4-3) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد 118
شکل (4-4) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری 118
شکل (4-5( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد 120
شکل (4-6) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری 121
شکل (4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد 122
شکل (4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری 123
شکل (4-9) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد 125
شکل (4-10) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری 126
شکل (4-11) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد 127
شکل (4-12) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری 128
شکل (4-13) مدل اندازه گیری متغیروفاداری برند در حالت تخمین استاندارد 129
شکل (4-14) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری 130
شکل (4-15) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد 131
شکل (4-16) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری 132
شکل (4-17) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت تخمین استاندارد 133
شکل (4-18) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت معناداری 134
شکل (4-19) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد 135
شکل (4-20) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری 136
شکل (4-21) مدل پایه درحالت استاندارد 138
شکل (4-22) مدل پایه آزمون فرضیه ها(T-value) 140
شکل (5-1( مسیرهاي تحلیلی به همراه ضرایب به دست آمده در مدل کلی تحقیق 166

فهرست نمودارها
نمودار1-4) مقایسه فراوانی مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه 104
نمودار 2-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی 106
نمود3-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر وضعیت تاهل 107
نمودار4-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات 108
نمودار5-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر شغل 110
نمودار6-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر حجم خرید ماهانه 111

كليات تحقیق

مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تاسیس فروشگاه های خرده فروشی و مراکز خرید بزرگ خصوصی رقابت شدیدی بین فعالان صنعت خرده فروشی در جریان است.امروزه مراکز خرید برای جذب مشتریان با هم به رقابت می پردازند،مرکز خریدی که باعث رضایت بیشتر مصرف کنندگان شود در این رقابت برنده خواهد شد(کورویلا و جوشی1 ، 2010). براساس نظر محققین برند ، برند های خرده فروشی نوعا حساسیت بیشتری در مقایسه با برند های محصولات دارند ( آیلاوادی و کلر2 ، 2004).
با توجه به اینکه برند می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با هم ندارند،خلق یک برند می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند(لویس و لومبارت3 ، 2010).برند گذاری میتوان به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیتی رقابتی ایجاد کند(وبودا،برنارد و هلسیگ4 ،2009).
ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد توصیف شده است.عموماً ارزش ویژه برند ناشی از کلیه فعالیت هایی است که براي فروش برند صورت میگیرد. بنابراین میتوان آن را بر مبناي فعالیتهاي بازاریابی براي برند مورد نظر نیز بررسی نمود.
از عوامل مهم براي ايجاد و تقويت ارزش ويژه برند فعاليت هاي بازاريابي هستند . ارزش ويژه برند حاصل سرمايه گذاري است كه در فعاليت ها ي بازاريابي درگذشته صورت گرفته است . شركت ها از طريق فعاليت هاي بازاريابي مصرف كنندگان را از برند آگاه ساخته و تصوير مطلوبي از برند در ذهن آنها ايجاد مي كنند (ون ريل و همكاران5 ، 2005). آمیخته ترفیع به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکتها در گرو فعالیتهای ترفیعی و ترویجی آن هاست و شرکت ها هر ساله بودجه بیشتری را برای فعالیت های ترفیعی خود تصویب می نمایند. بسیاری از مدیران صنعت خرده فروشی بدون در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی هزینه های گزافی را به سازمان خود متحمل می کنند در صورتیکه با در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی بر ارزش ویژه برند فروشگاه یا مرکز خرید خود میتوانند ترکیب موثرتری از فالیت های ترفیعی و ترویجی را انتخاب و اجرا کنند. از همین رو در این تحقیق پژوهشگر بر آنست تا تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر ارزش ویژه برند بسنجد و با پیشنهاد ترکیب فعالیت ترفیعی مناسب مدیران فروشگاه پروما تهران را در بالا بردن ارزش ویژه برند این فروشگاه یاری رساند.
بیان مساله
تحقیقات در حوزه برند خصوصا ارزش ویژه برند از دو منظر کسب و کار (بنگاه اقتصادی) و مصرف کننده که عمدتا در بازارهای مصرفی (B2C) می باشد ، انجام گرفته است. محققان حوزه برند به خصوص آکر و کلر در تحقیقات اخیر خود بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان (CBBE6) تاکید داشته اند.
همچنین در محيط رقابتي و متغير امروزي، شركت ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتريان، ناگزير به استفاده از روشهاي متنوع و نوين ارتباطي هستند. تبليغات رسانه اي، روابط عمومي، بازاريابي مستقيم و ابزارهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد زیست محیطی، مصرف کنندگان، جامعه آماری، حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، مصرف کنندگان