دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقشه راه، اداره کل ورزش و جوانان، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه فهرست مطالب عنوان
فصل اول
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مساله 2
1-3- اهميت و ضرورت 4
1-4- چارچوب کلان نظري تحقيق 5
1-5-گزاره هاي تحقيق 6
1-5-1- اهداف پژوهش 6
1-5-1-1- هدف اصلي 6
1-5-1-2- اهداف فرعي 6
1-5-2- سوالات پژوهش 7
1-5-2-1- سوال اصلي 7
1-5-2-2- سوالات فرعي 7
1-5-3- فرضيه هاي تحقيق 8
1-5-3-1- فرضيه اصلي 8
1-5-3-2- فرضيه هاي فرعي 8
1-6- روش شناسي تحقيق 8
1-6-1- نوع و روش تحقيق 8
1-6-2- قلمرو تحقيق 9
1-6-2-1- قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-2-2- قلمرو مکاني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-2-3- قلمرو زماني تحقيق 9
1-6-3- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………… ……….9
1-6-4- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه 9
1-6-5- روش و ابزار گرد آوري داده ها 9
1-6-6- روش تجزيه و تحليل داده ها 9
1-6-7- نقشه راه………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-7- شرح واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم
2-1- مقدمه 14
2-2- مباني نظري پژوهش 14
2-2-1- اثربخشي 14
2-2-1-1- مفهوم اثربخشي 15
2-2-1-2- تعاريف اثربخشي 16
2-2-1-3- اثربخشي و اهداف سازمان 18
2-2-1-3-1- هدف سازماني 19
2-2-1-4- شايستگي مديريت و اثربخشي 20
2-2-1-5- الگويي براي اثر بخشي 22
2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشي يک سازمان 23
2-2-1-7- ويژگي نظام هاي اثر بخش 24
2-2-1-8- مدل هاي اثربخشي سازماني 25
2-2-1-9- ادغام معيارهاي اثربخشي در مديريت 28
-2-2-2- رسانه 28
2-2-2-1- تعريف رسانه 29
2-2-2-2- ديدگاه ها درباره نقش رسانه 30
2-2-2-2-1- ديدگاه افراطي 30
2-2-2-2-2- ديدگاه تفريطي 30
2-2-2-2-3- ديدگاه بينابيني يا معتدل 31
2-2-2-3- کارکردهاي رسانه 31
2-2-2-3-1-کارکرد خبري و اطلاع رساني رسانه 32
2-2-2-3-2-کارکرد آموزشي رسانه 33
2-2-2-3-3-کارکرد تفريحي و سرگرمي رسانه 34
2-2-2-4- ضوابط ساختاري برنامه سازي در رسانه 35
2-2-2-4-1- ايده برنامه 35
2-2-2-4-2- نام برنامه 36
2-2-2-4-3- آرم برنامه 37
2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه……………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-5- تکنولوژي و مديريت رسانه 38
2-2-2-5-1 انواع رويکرد مديران رسانه به تکنولوژي 38
2-2-2-6- طبقه بندي برنامه هاي تلويزيون 41
2-2-2- 7- کيفيت برنامه هاي رسانه اي 42
2-2-2-8- ديدگاه هاي مربوط به مخاطبان و تاثيرگذاري رسانه…………………………………………………………………43
2-2-2-8-1- نظريه استفاده و رضايتمندي 45
2-2-2-8-2- نظريه انتظارات اجتماعي 47
2-2-2-8-3- نظريه يادگيري اجتماعي يا مشاهده اي 49
2-2-3- مديريت رسانه 50
2-2-3-1- مفهوم مديريت رسانه 51
2-2-3-2- تعريف مديريت رسانه 52
2-2-3-3- چهار وظيفه مديريت برنامه در رسانه 53
2-2-3-4- مديريت برنامه 54
2-2-3-4-1- تعريف مديريت برنامه……………………………………………………………………………………………………………..55
2-2-3-4-2- روش کار در مديريت برنامه 55
2-2 -3-4-3- مقوله هاي موضوعي و مواد برنامه 56
2-2-3-4-4 – برنامه ريزي نيروي انساني سازمان صدا وسيما 58
2-2-3-4-5- مديريت روابط کارکنان سازمان صدا و سيما 59
2-2-3-4-6- اهميت مديريت نيروي انساني سازمان ها 60
2-2-3-4-7- فنون ارتباطي کارکنان سازمان صدا و سيما 60
2-2-3-4-8- الگوي مديريت رسانه(صدا و سيما) 61
2-2-3-4-9- اثربخشي الگوي مديريت رسانه و برنامه هاي صدا و سيما 63
2- 4- پيشينه پژوهش 65
2- 4- 1- پيشينه داخلي 65
2-4-1-1- پايان نامه هاي داخلي مرتبط 65
2-4- 1-1-1- بررسي ويژگي هاي سازمان هاي اثربخش 65
2-4-1-1-2- بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت 66
2- 4-1-1-3- طراحي الگوي مديريت اثر بخشي سازماني بر اساس نظريه نظم در آشفتگي 67
2-4-1-1-4- بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري 67
2-4-1- 1-5- بررسي عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلي از شبکه هاي ماهواره اي کشورها 68
2-4-1- 1-6- نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت 70
2-4-1-1-7- بررسي رابطه بين سلامت سازماني و اثربخشي در اداره کل ورزش و جوانان 70
2-4-1-2- مقالات داخلي مرتبط 70
2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگي يا رضايتمندي 71
2-4-1-3- تحقيقات داخلي مرتبط 71
2-4-1-3-1- بررسي ارتباط بين سبک شخصيت و اثربخشي مديريت در مديران سازمان هاي دولتي 71
2-4-1-3-2- بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس 72
2-4-1-3-3- بررسي رسانه هاي جمعي و تاثير آن بر فرهنگ جامعه 72
2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني 73
2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسايل ارتباط جمعي 73
2-4-2-پيشينه خارجي 74
2-4-2-1- مقالات خارجي مرتبط 74
2-4-2-1-1- سبک رهبري مديران و اثربخشي 74
2-4-2-1-2- رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني 74
2-4-2-1-3- نقش مديريت دانش اثربخش در عملکرد سازماني 74
2-4-2-1-4- فرهنگ سازماني و اثربخشي شخصي و رهبري 74
2-4-2-1-5- مديريت اثر بخش 74
2- 4-2-1-6- تحقيقي از دانشگاه ايالتي ميشيگان درباره کيفيت برنامه 76
2-4-2-1-7- تحقيق از کشورهاي شمالي اروپا درباره کيفيت برنامه 78
2-4-2-1-8- ديدگاهي در انگلستان درباره کيفيت برنامه 79
2-5- جمع بندي مباني و پيشينه تحقيق و ارايه الگوي مفهومي پيشنهادي 84

فصل سوم
3-1- مقدمه 99
3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3- متغير ها ،تعريف عملياتي …………………………………………………………………………………………………………………..89
3-3-1- متغير وابسته تحقيق وتعريف عملياتي……………………………………………………………………………………………90
3-3-2- متغير مستقل مديريت برنامه……………………………………………………………………………………………………………91
3-3-3- متغير مستقل )گروه بندي وسازماندهي نيروهاي تخصصي (در مديريت برنامه………………………….92
3-3-4- متغير مستقل )مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان(در مديريت برنامه………………………………………….. 92
3-3-5- متغير مستقل )تكنولوژي ساخت برنامه(در مديريت برنامه………………………………………………………..93
3-3- 6- متغير مستقل )گرايش موضوعي برنامه ها(در مديريت برنامه…………………………………………………..94
3-3-7- متغير مستقل )تنوع برنامه ها(در مديريت برنامه…………………………………………………………………………94
3-3-8- متغير مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مديريت برنامه……………………………………………………………….95
3-4- جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-5- تکنيک توصيف و تحليل داده ها 96
3-5-1- آماره هاي توصيفي 96
3-5-2- آماره هاي استنباطي 96
3-6- ابزار ،روايي و پاياني 97
3-7-1- ابزار 97
3-7-2- روايي 97
3-7-3- پايايي يا قابليت اعتماد ابزار سنجش 97
فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
4-1- توصيف گوي? جنسيت پاسخگويان 101
4-2- توصيف گوي? سن پاسخگويان 102
4-3- توصيف گوي? رشت? تحصيلي پاسخگويان 103
4-4- توصيف گوي? حوز? تخصصي پاسخگويان 104
4- 5- توصيف گوي? ميزان تحصيلات پاسخگويان 105
4-6- توصيف گوي? سابقه خدمت پاسخگويان 106
4-7 – توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل”گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي” 108
4- 8- توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل “مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان” 110
4-9- توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل”تكنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها” 113
4-10- توصيف گويه هاي مربوط به متغيرمستقل” گرايش موضوعي برنامه ها” 115
4-11- توصيف گويه هاي مربوط به متغيرمستقل” تنوع برنامه ها ” 118
4-12- توصيف گويه هاي مربوط به متغيرمستقل” زمان ارائه برنامه ها” 122
4-13- توصيف گويه هاي مربوط به متغير مستقل ” مديريت برنامه ها ” 125
4-14- توصيف گويه هاي مربوط به متغير وابست? پژوهش”ميزان اثربخشي برنامه هاي صدا و سيما” 127
4- 15- آزمون نرمال بودن متغيرهاي مستقل و وابسته 130
4- 16- تحليل يافته هاي تحقيق)آزمون فرضيات( 131
4- 16-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق 131
4- 16-2- آزمون فرضيه اول 132
4- 16-3- آزمون فرضيه دوم 133
4- 16- 4- آزمون فرضيه سوم 134
4- 16- 5- آزمون فرضيه چهارم 136
4-16-6- آزمون فرضيه پنجم 137
4- 16-7- آزمون فرضيه ششم 138
4- 17- تحليل رگرسيون چندگانه متغير وابسته و متغيرهاي مستقل 140
4-17-1- معادله رگرسيون 141
فصل پنجم
5-1- مقدمه 144
5-2- خلاصه يافته 144
5-3-نتايج 145
5-3-1- نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي پژوهش 145
5-3-1-1- بررسي هاي حاصل از فرضيه اصلي پژوهش 145
5-3-1-2- بررسي هاي حاصل از فرضيه اول پژوهش 145
5-3-1-3- بررسي هاي حاصل از فرضيه دوم پژوهش 145
5-3-1-4- بررسي هاي حاصل از فرضيه سوم پژوهش 146
5-3-1-5- بررسي هاي حاصل از فرضيه چهارم پژوهش 146
5-3-1-6- بررسي هاي حاصل از فرضيه پنجم پژوهش 146
5-3-1-7- بررسي هاي حاصل از فرضيه ششم پژوهش 146
5-3-2- نتايج حاصل از بررسي متغير وابست? پژوهش 146
5-4- بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- پيشنهادات کاربردي 149
5-6- پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي 149
5-7- محدوديت هاي تحقيق 149
منابع و مأخذ
پيوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-1- نقشه راه 10
جدول 2-1- مدل هاي مختلف اثر بخشي 27
جدول 2-2- ديدگاه هاي مربوط به مخاطبان و تاثير گذاري رسانه 50
جدول 2-3- توضيحات چهار مهارت اصلي مديريت………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- جمع بندي پيشينه تحقيقات داخلي 79
جدول 2-5- جمع بندي پيشينه تحقيقات خارجي 83
جدول 3-1- معرف سازي متغير وابسته(اثر بخشي برنامه هاي صدا و سيما بر مخاطبان)…………………………….91
جدول 3-2- معرف سازي متغيير مستقل(گروه بندي و سازماندهي نيروهاي متخصص)……………………………..92
جدول 3-3- معرف سازي متغيير مستقل(فنون ارتباطي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کتابداران، کاهش استرس، سلامت روان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت