پایان نامه رایگان درمورد شورای نگهبان، تعهدات قراردادی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

مالکیت نتایج و حق نشر
•کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها و تجهیزات ساخته شده)متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
•استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.
متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه‌های تکثیر شده وجود داشته باشد.

سپاسگذاری

شایسته است از زحمات بی دریغ و راهنماییهای ارزشمند استاد گرامی، جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان در راستای انجام این پروژه تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر سعید محسنی، کمال تشکر را دارم.
از آنجایی که نگارش این پایان نامه بدون همراهی عزیزانم میسر نبود، ماحصل آموخته هایم را تقدیم میکنم:

به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان مادرم
به همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
و به برادر و خواهرانم که همراهان همیشگی و پشتوانه های زندگیم هستند.

چکیده پایان نامه / رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو: سمانه حسنی درمیان
شماره دانشجویی: 9163813057
استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان
استاد راهنمای دوم:
استاد مشاور اول: جناب آقای دکتر سعید محسنی
استاد مشاور دوم:
گروه آموزشی: حقوق
رشته تحصیلی: حقوق
گرایش: حقوق خصوصی
تاریخ دفاع: 10/11/93
تعداد صفحات پایان نامه :97
درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: بسیار خوب
عنوان رساله/ پایان نامه: تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

کلید واژه ها: قرارداد نمایندگی تجاری؛ نمایندگی مستقل، نمایندگی غیر مستقل، آمر، نماینده تجاری، خاتمه قرارداد نمایندگی
چکیده:

امروزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمیشود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.
اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.
این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت میباشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.
بر اساس بررسیهای انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر، اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات مینماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمیباشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت میباشد.
علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.
بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد 64 تا 69 ل.ت).
علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حسابهای مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقررهای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوتهایی وجود دارد. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمیباشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است.

امضا استاد راهنما

فهرست مطالب
مقدمه 3
فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) 6
مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری 7
گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری 7
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه 7
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی 9
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی 10
بندنخست: نمایندگی مستقل 11
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل 12
مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران 14
گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت 14
بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری 15
بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری 17
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393 22
بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری 22
بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت 25
فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری 27
مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن 28
گفتار نخست: تعهدات 28
بند نخست: تعهدات قانونی 28
بند دوم: تعهدات قراردادی 34
گفتار دوم: ضمانت اجرا 38
بند نخست: مسئولیت قراردادی 38
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد 39
مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن 41
گفتار نخست: تعهدات 41
بند نخست: تعهدات قانونی 41
بند دوم: تعهدات قراردادی 45
گفتار دوم: ضمانت اجرا 51
بند نخست: مسئولیت قراردادی 51
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد 52
فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری 54
مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی 55
گفتار نخست: عزل نماینده 55
بند نخست: شرایط عزل 55
بند دوم: نمایندگی بلاعزل 60
گفتار دوم: استعفا 61
بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62
بند دوم: شرط عدم استعفا 64
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی 65
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت 65
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن 65
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی 66
گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر 67
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی 67
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72
نتیجه گیری 80
فهرست منابع 83

مقدمه
الف- تبیین موضوع
تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیتهای تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمیشود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیتهای تجاری میکنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آوردهاند که فعالیتهای تجاری خود را گسترش دهند.
اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است. با این همه، در قانون تجارت 1311 مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد 395 تا 401 قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت 1390 به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.
به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد میگردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده میباشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.
انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار میآورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص میگردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.
همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه مییابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم میگردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.
قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسیهای انجام شده در کمیسیونهای تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل 85 ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ 27/1/93 علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

ب- ضرورت و اهمیت موضوع
امروزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی گسترش یافته، محدود به مکان و زمان خاصی نمیشود و تجار با امکانات محدود نمیتوانند همزمان در چند نقطه اقدام به انجام حجم عظیمی از معاملات نمایند. در واقع تجار جهت گسترش فعالیتهای تجاری خویش نیاز به ابزارهایی دارند. از جمله این ابزارها نمایندگان تجاری میباشند. آنان در منطقه مورد قرارداد خود برای تجار فعالیت نموده و با هزینه کم‌تر، گستره فعالیتهای اقتصادی تجار را افزایش میدهند. اهمیت تاسیس حقوقی نمایندگی و نقص قوانین در این حوزه ایجاب نمود تا برخی ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
پ- پیشینه تحقیق
مساله نمایندگی تجاری از دیرباز در حقوق ایران مطرح بوده است. در نوشتههای حقوقی نیز به طور محدود نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان نمونه کتاب نیابت در روابط تجاری و مدنی اثر آقای احمد امیر معزی (1388) بدان پرداخته و قواعد عمومی، آثار و موارد خاتمه قرارداد نمایندگی را مورد مطالعه قرار داده است.
همچنین کتاب آقای هادی حاجیانی با عنوان حقوق نمایندگی (1386) قابل ذکر است که ضمن بررسی مفهوم و ماهیت نمایندگی تجاری، انواع و اقسام مختلف نمایندگی تجاری را مورد بررسی قرار داده است.
به علاوه کتاب عاملیت تجاری آقای رضا آخوندی (1384) قابل طرح است که صرفا به بررسی نهاد عاملیت تجاری از حیث مفهوم، آثار و موارد انحلال پرداخته است.
ت- سوالات تحقیق
سوالات اصلی که در این راستا مطرح میشود عبارت است از:
1- آیا نماینده تجاری مستقل بوده و به حساب خود عمل میکند یا مستقل نبوده و برای آمر اقدام مینماید؟
2-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه عمر، نرخ بهره، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، فعالیت های اقتصادی، رضایت مندی