تحقیق رایگان درباره تاکسونومی، هیدرولوژی، رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه ………………………………………………………………………………….. 8
پایایی مطالعه …………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………… 9
تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن …………………………………………………… 10
2-1- آب هوا (اقلیم) ……………………………………………………………………………11
2-2- عناصر آب و هوایی
2- 2-1- دما …………………………………………………………………………………..14
2-2-2 – تاثیر تابش بر دما ………………………………………………………………….. 15
2-2-2-1- مناطق انرژی تابشی ایران ……………………………………………………… 16
2-2-3- بارش ………………………………………………………………………………… 17
2-2-3-1- نواحی بارشی ایران ……………………………………………………………… 18
2-3 – عوامل آب و هوایی
2-3-1- عرض جغرافیایی و تابش ………………………………………………………….. 20
2-3-2- دوری و نزدیکی به دریا …………………………………………………………… 21
2-3-3- ارتفاع از سطح دریا ……………………………………………………………….. 22
2-3-4 – رطوبت ……………………………………………………………………………..22
2-3-4-1- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ………………………………………………….23
2-3-5 باد ……………………………………………………………………………………. 24
2-4- خشکسالی ……………………………………………………………………………… 26
2-4-1- انواع عمده خشکسالی ……………………………………………………………… 26
2-4-2- خشکسالی در ایران ………………………………………………………………… 28
پدیده ال نینو ………………………………………………………………………………….. 29
2-4-3- انواع خشکسالی ……………………………………………………………………. 31
خشکسالی هواشناسی ………………………………………………………………………… 32
خشکسالی کشاورزی ………………………………………………………………………… 33
خشکسالی هیدرولوژیکی ……………………………………………………………………. 34
2-4-4- آغاز و خاتمه خشکسالی …………………………………………………………… 38
2-4-5- فراوانی خشکسالی …………………………………………………………………. 38
2-4-6- وسعت منطقه ای خشکسالی ……………………………………………………….. 39
2-4-7- دوره تناوبی رخداد خشکسالی …………………………………………………….. 39
2-5- تعاریف و مفاهیم توسعه ………………………………………………………………. 41
2-5-1- شاخص های توسعه ………………………………………………………………… 45
2-6- مفاهیم توسعه پایدار …………………………………………………………………… 47
2-6-1- شاخص های توسعه پایدار …………………………………………………………. 49
2-7-1- تعریف روستا ………………………………………………………………………. 50
2-7-2- توسعه روستایی ……………………………………………………………………. 50
2-8-1- برنامه چیست ؟ …………………………………………………………………….. 52
2-8-2- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ………………………………….. 54
فصل سوم : معرفی ناحیه مورد مطالعه ( شناخت وضعیت موجود ناحیه)
3-1- موقعیت ، وسعت و تقسیمات کشوری ……………………………………………….. 55
3-2- جغرافیای طبیعی
3-2-1 ناهمواری ها ………………………………………………………………………… 58
3-2-2- زمین شناسی ……………………………………………………………………….. 61
3-3 آب و هوا
3-3-1 دما ……………………………………………………………………………………. 63
3-3-2- بارش ……………………………………………………………………………….. 65
3-3-3- رطوبت نسبی ………………………………………………………………………. 67
3-3-4- تبخیر و تعرق ………………………………………………………………………. 68
3-3-5- یخبندان ……………………………………………………………………………… 70
3-3-6- بادها …………………………………………………………………………………. 70
3-4- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………….. 71
3-5- ویژگی های جمعیتی
3-5-1- – تعداد جمعیت در سالهای 1375 ، 1385 ، 1390 ……………………………. 73
3-5-2- میزان جمعیت در سال آماری 1385 به تفکیک بخش …………………………… 74
3-5-3- میزان جمعیت در سال آماری 1390 به تفکیک بخش …………………………… 75
3-5-4- نرخ رشد در سه دوره آماری ……………………………………………………… 77
3-5-5-تعداد خانوار …………………………………………………………………………. 78
3-5-6 میزان جمعیت بر اساس سن های و جنسیت سال 1385………………………….. 80
3-5-6- بار تکفل در دوره آماری 1385 ………………………………………………….. 81
3-5-7-تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش …………………………………… 82
3-5- 8- میزان جمعیت به تفکیک دهستان در سال 1385………………………………… 84
3-5-9- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت …………………… 87
3-6- وضعیت اقتصادی ……………………………………………………………………… 89
3-6-1- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس …………………………. 89
3-6-2- جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر بر اساس گروههای عمده شغلی ……………….. 91
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………… 93
4- 1- شرایط آب و هوایی
4-1-1- بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی ………….. 94
4-1-2- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن ………………………………………. 99
4-2 – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی …………………………………. 100
4-2-1- ساختار توپوگرافی
4-2-1-1 مزایای ساختار توپوگرافی ……………………………………………………… 100
4-2-1-2- معایب ساختار توپوگرافی ……………………………………………………… 101
4-2-2- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
4-2-2-1- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آ………………………………………. 101
4-3- خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ……………………………………………………. 103
4-3-1- معادن ………………………………………………………………………………. 103
4-3-2- رویش طبیعی ……………………………………………………………………… 103
4-4- کشاورزی …………………………………………………………………………….. 106
4-4-1- منابع آبی کشاورزی شهرستان …………………………………………………… 107
4-4-2- وسعت اراضی شهرستان ………………………………………………………… 108
4-4-3- نوع مالکیت ……………………………………………………………………….. 114
4-4-4- شیوه کشت …………………………………………………………………………. 114
4-4-5- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری 1385 و 1390 ………………….. 116
4-4-6- میزان تولیدات کشاورزی درسال 1385 ………………………………………… 118
4-5- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین ……………………………………………. 120
4-5-1-روش موریس ………………………………………………………………………. 121
4-5-1- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ………………………. 122
4 -5-2- عملیات تاپسیس
4-5-2-1- چگونگی عملیات تاپسیس ……………………………………………………… 125
4-5-2-2- عملیات تاپسیس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ……………………. 126
4-5-3- عملیات تاکسونومی
4-5-3-1- چگونگی عملیات تاکسونومی …………………………………………………. 128
4-5-3-2- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ……………….. 131
4-5-4- نتایج حاصل از سه روش ………………………………………………………… 136
4-6- رابطه موجود میان فاصله از مرکز و میزان توسعه یافتگی ………………………. 138
فصل پنجم : نتیجه گیری
5- 1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 140
5-2- پیشنهاد ها …………………………………………………………………………….. 146
منابع مآخذ …………………………………………………………………………………… 149
پیوست

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3 – 1 – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381) ………………… 63
جدول 3- 2 – حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381) ………………….. 64
جدول 3 -3- میزان و درصد بارش فصلی ( 1391-1381) ……………………………… 66
جدول 3-4- متوسط ماهانه رطوبت نسبی در یک دوره 11 ساله ( 1381-1391)……… 67
جدول 3- 5 – میانگین ماهانه تبخیر (1391-1387) ……………………………………… 69
جدول 3- 6- میزان جمعیت در سه دوره آماری ……………………………………………. 73
جدول 3-7

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه یافتگی، تاکسونومی، استاندارد سازی Next Entries تحقیق رایگان درباره توسعه یافتگی، محصولات کشاورزی، تاکسونومی