بنگاه های کوچک، اولویت بندی، بنگاه های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه ارشد

2-9-1-1. موانع اطلاعاتی 47
2-9-1-2. موانع کارکردی 49
2-9-1-3. موانع بازاریابی 50
2-9-2. موانع خارجی 56
2-9-2-1. موانع رویه ای 56
2-9-2-2. موانع دولتی 58
2-9-2-3. موانع کار 59
2-9-2-4. موانع محیطی 59
2-10. تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها 62
2-10-1.روش AHP 63
2-10-2. الگوریتم AHP 65
2-11. پیشینه تحقیق 67
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 71
3-2. روش تحقیق 71
3-3. روش گردآوری اطلاعات 72
3-4. گام های تحقیق 73
3-5. پایایی پرسشنامه 73
3-6روایی پرسشنامه 74
3-7. جامعه و نمونه تحقیق 75
3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1. مقدمه 79
4-2. آمار توصیفی 79
4-2-1. آمار توصیفی جمعیت شناختی 79
4-2-2. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 84
4-3. آمار استنباطی 85
4-3-1. ررسی فرضیه های تحقیق 86
4-3-2. رتبه بندی موانع شناسایی شده 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه 95
5-2. نتایج آمار توصیفی 95
5-3. نتایج آمار استنباطی 96
5-4. بحث و پیشنهادات 97
5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده 101
5-6. محدودیت های تحقیق 101
منابع و مأخذ 103
ضمائم 106

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) تعریف شرکت های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا 14
جدول 2-2) تعریف بنگاه های کوچک و متوسط و معیارهای آن در کشورهای مختلف 14
جدول 2-3) ویژگی های صنایع کوچک و متوسط 16
جدول 2-4) مقایسه بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ 17
جدول 2-5) شاخص های بنگاه های کوچک و متوسط در ایران 27
جدول 2-6) تعداد شاغلان بنگاه های 10-49 نفر کارکن در استان گیلان 28
جدول 7-2) تعداد کارگاه صنعتی دارای 10 نفرکارکن و بیشتر در استان گیلان 29
جدول 2-8) ارزش افزوده بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در استان گیلان 30
جدول 2-9) شاخص های بنگاه های کوچک و متوسط در سایر کشورها 31
جدول 2-10) شاخص ناسازگاری تصادفی 66
جدول 2-11) مقیاس AHP 67
جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ 74
جدول 3-2) موانع صادراتی SMEs 76
جدول 4-1) نتایج مربوط به جنسیت پاسخگویان 79
جدول 4-2) نتایج مربوط به سن پاسخگویان 80
جدول 4-3) نتایج مربوط به تحصیلات پاسخگویان 81
جدول 4-4) نتایج مربوط به سابقه کار پاسخگویان 82
جدول 4-5) نتایج مربوط به سمت شغلی پاسخگویان 83
جدول 4-6) نتایج توصیفی پاسخ به سوالات 85
جدول 4-7) نتایج آزمون تی 86
جدول 4-8) اولویت بندی موانع اصلی 88
جدول 4-9) اولویت بندی موانع داخلی 89
جدول 4-10) اولویت بندی موانع بازاریابی 90
جدول 4-11) اولویت بندی موانع خارجی 91
جدول 4-12) اولویت بندی موانع محیطی 92
جدول 4-13) وزن نهایی موانع 93
جدول 5-1) نتایج آمار توصیفی شرکت کنندگان 95
جدول 5-2) نتایج فرضیه های تحقیق 96
جدول 5-3) نتایج اولویت بندی موانع 96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) میزان اشتغال در SMEs در برخی کشورها 20
نمودار 2-2) درصد تعداد کارگاه های صنعتی 10-49 نفر کارکن بیشتر بر حسب استان ها 28
نمودار 2-3) نمونه ای از یک درخت سلسله مراتبی 64
نمودار 3-1) گام های تحقیق 73
نمودار 4-1) نمودار دایره ای مربوط به جنسیت پاسخگویان 80
نمودار 4-2) نمودار دایره ای مربوط به سن پاسخگویان 81
نمودار 4-3) نمودار دایره ای مربوط به تحصیلات پاسخگویان 82
نمودار 4-4) نمودار دایره ای مربوط به سابقه کار پاسخگویان 83
نمودار 4-5) نمودار دایره ای مربوط به سمت شغلی پاسخگویان 84

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 4-1) خروجی نرم افزار اولویت بندی موانع اصلی 88
شکل 4-2) خروجی نرم افزار اولویت بندی موانع داخلی 89
شکل 4-3) خروجی نرم افزار اولویت بندی موانع بازاریابی 90
شکل 4-4) خروجی نرم افزار اولویت بندی موانع خارجی 91
شکل 4-5) خروجی نرم افزار اولویت بندی موانع محیطی 92

چکیده
اساس کسب و کار در هر کشوری بر پایه فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط بنا شده است. در کشور ما با وجود اینکه بیش از 95% کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از موانع متعددی در توسعه صادرات بویژه به کشورهای خارج رنج می برند. هدف اصلی تحقیق فوق رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط شهرستان رشت است. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از موانع بر اساس مطالعات لوندیو (2004) شناسایی و بمنظور رتبه بندی هر یک از آنها، پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان 140 نفر از مدیران و خبرگان بنگاه های کوچک و متوسط در شهر رشت که در این زمینه به عنوان صاحب نظر شناخته می شوند، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از منظر پاسخگویان، موانع بازاریابی با وزن 0.231، محیطی با وزن 0.225، و موانع دولتی با وزن 0.162 به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور مقابله با موانع فوق ارائه شد.
کلمات کلیدی: بنگاه های کوچک و متوسط، ، توسعه صادرات، موانع صادراتی، روش AHP

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
استراتژي كوچك زيباست، توسط شوماخر اقتصاددان آلماني در ادبيات اقتصادي مطرح گرديد، براساس اين استراتژي، بيكاري بعنوان مهمترين مسئله كشورهاي جهان سوم و معضل سيل مها جرت از روستاها به شهرها، لزوم توجه به برنامه ها و سياستهاي صنعتي در جهت كاهش بيكاري؛ مهمترين سياست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادي عنوان شده است. مزاياي برشمرده شده براي اين استراتژي عبارتند از:
فرصتهاي اشتغال مي بايست در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بوجود آيد،
اين فرصتها بايد به اندازه كافي ارزان باشد،
نظر به اينكه جمعيت كشورهاي جهان سوم از آموزش هاي كافي برخوردار نيستند و نرخ بي سوادي
در اين مناطق در مقايسه با نقاط توسعه يافته بالاتر است، روشهاي توليد برگزيده شده بايستي بالنسبه
ساده انتخاب شوند،
روشهاي توليد بايد بصورتي باشند كه از منابع محلي استفاده نموده و محصولات آن عموما˝ براي استفاده محلي و بومي باشد.
در نهايت به موجب اين استراتژي، يگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ايجاد صنايع كوچك ميسر است . اين در حاليست كه هيچگونه استنادي دال بر وجود ضعف هاي جدي در صنايع كوچك در خصوص كارايي در مقايسه با صنايع بزرگ وجود ندارد، برعكس در بسياري از كشورهاي دنيا اثبات شده است كه صنايع كوچك بسيار كارآمدتر و حتي باقدرت رقابت با صنايع بزرگ در حال فعاليتند.
بنابر این، کسب و کارهاي کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده است. به طوري که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده است. از این رو بسیاري از سیاست هاي توسعه صنعتی در کشورهاي نوظهور به سمت توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط حرکت کرده است.
بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان یکی از منابع کلیدي پویایی، نوآوري و انعطاف پذیري در کشورهاي صنعتی و همچنین در کشورهاي در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسئول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوري، بهره وري و رشد اقتصادي هستند. اگر بخش بنگاه هاي کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را براي سرمایه گذاري دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازاي هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وري و دستمزد ماهانه، به طور جدي متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1391).
اما با توجه به مزایای فوق، اکثر بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و بویژه در استان گیلان چه از نظر شکل گیری و چه از نظر توسعه صادرات دارای محدودیت ها و موانع گسترده ای هستند که ادامه حیات آنها را تحت شعاع قرار می دهد. در ادامه این فصل به ذکر کلیاتی از تحقیق اشاره خواهیم نمود و در ادامه فصول موانع فوق بصورت روشن تری تبیین خواهند گشت.

1-2. بیان مسئله
کسب و کارهاي کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده به طوري که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده اند. از این رو بسیاري از سیاستهاي توسعه صنعتی در کشورهاي نوظهور به سمت توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط1 حرکت کرده است. SMEs به عنوان یکی از منابع کلیدي پویایی، نوآوري و انعطاف پذیري در کشورهاي صنعتی و همچنین در کشورهاي در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسؤول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوري، بهره وري و رشد اقتصادي هستند. اگر بخش بنگاه هاي کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را براي سرمایه گذاري دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازاي هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وري و دستمزد ماهانه، به طور جدي متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1390).
همچنین مطالعات کاربردي اخیر نشان می دهد در کشورهاي پردرآمد، سهم SMEs در تولید ناخالص داخلی 55 درصد و سهم آن ها در اشتغال، بیش از 65 درصد می باشد. در کشورهاي کم درآمد، سهم مربوط به GDP بیش از 60 درصد و سهم اشتغال بیش از 70 درصد میباشد. این سهم در کشورهاي با درآمد متوسط به ترتیب 95 و 70 درصد می باشد. به عنوان مثال د ر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، نزدیک 25 میلیون بنگاه کوچک که 99 درصد کل بنگاهها را تشکیل می دهد، وجود دارد؛ این بنگاه ها غالب بر 95 میلیون نیروي کار را که تأمین کننده 55 درصد کل مشاغل در بخش خصوصی می باشد، به خود اختصاص داده اند. اهمیت این بنگاهها در صادرات و رشد بهره وري نیز قابل توجه است (کسکین و سنتورك2، 2010).
بنابراین، برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل اورده اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‎اند. این مسئله آن قدر اهمیت یافته که کمتر کشوری را می توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد (عسگری، 1387).
در ایران نیز که بر اساس تعریف بانک مرکزی بنگاه های دارای 50 کارکن و کمتر جزء بنگاه های کوچک و متوسط شناخته می شوند، 98 درصد از کل بنگاه ها را تشکیل می دهند. این مقدار برابر با 44 درصد از کل اشتغال است و ارزش افزوده حاصل از این بنگاه ها 34 درصد در کل است (شهبازی، 1391). این آمار نشان دهنده سهم بسزای اینگونه بنگاه ها در فعالیت های اقتصادی کشورمان است. اما متاسفانه در کشور ما بنگاه‎های کوچک و متوسط با مشکلات درونی و بیرونی نظیر: کمبود امکانات، محدودیت منابع، ضعف مدیریت، عدم وجود بانک های تخصصی جهت پرداخت تسهیلات، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی نسبت به فعالیت این موسسات، پایین بودن استاندارد کالاهای تولیدی و فقدان شبکه های ارتباطی مواجه هستند (نظری نژاد و همکاران، 1387). همچنین مظفری (1386) بیان می دارد که در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط با معضلات و عقب ماندگی های مانند: فقدان مقیاس های لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار؛ فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و…؛ فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی؛ تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین؛ فقدان ارتباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ، ، Next Entries بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط، شهرستان رشت