مقاله رایگان درمورد عقب ماندگی، تعادل ایستا، آموزش پذیر

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت
دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر
دوره ابتدايي

نگارش:
ملیحه عباسپورآنی

استاد راهنما : دکتر سید جلال نقوی الحسینی
استاد مشاور : دکتر غلامرضا لطفی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزشی

شهریور 89

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب برتعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی 10 تا15 سال است و نمونه در دسترس 26 نفر بود که از بین 40دانش آموز کم توان ذهنی مرکز آموزش استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند وبه روش تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 13 نفر(سن=سال82/1±72/13، قد= cm 46/8 ±146، وزن= kg 94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلایان به اوتیسم وسندرم داون و دریافت تاییدیه پزشکی مبنی برسلامت عمومی شرکت کنندگان، بهره هوشی، سن عقلی و حدود عقب ماندگی این دانش آموزان با استفاده از آزمون های هوش گودیناف (آدمک) ولایتر اندازه گیری شد.متغیر مستقل، تمرین منتخب ومتغیر وابسته، تعادل ایستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته ای در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقیقه شرکت کردند.دانش آموزانی که به هر دلیلی دو جلسه تمرینی را از دست دادند از جمع آزمودنی ها حذف گردیدند در حالیکه گروه کنترل به فعالیت های روزمره و عادی پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون های تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با استفاده از داینامومتر به عمل آمد. روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه ،آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و غیره ) و آمار استنباطی شامل آزمون tمستقل و همبسته با استفاده از نرم افزار spss16 می باشد. نتایج t همبسته نشان می دهد که نمرات پيش آزمون -پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و تعادل ایستا با چشم بسته در سطح 05/0 ≥ p و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداری در گروه تجربی داشته است. ولی این نتایج در مورد میانگین نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، همچنین نتایج آزمونt مستقل در گروه تجربی و کنترل نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداری را نداشته است. بنابراین تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت عضلات پا تاثیر مثبتی داشته است. اما به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از تمرینات روی عوامل مورد سنجش تاثیر گذاشته است که باعث عدم تفاوت معنادار آماری در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه شده است.

واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی، تعادل ایستا، قدرت عضلانی.دانش آموزان دختر.

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول : طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2
بيان مسئله تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….3
ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………6
اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….8
پیش فرض های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9
فرضيه هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….10
1-7-1 محدودیت های که در اختیار محقق می باشد………………………………………………………………..10
1-7-2 محدودیت های که از کنترل محقق خارج است……………………………………………………………..10
واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق…………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………13
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1 تعریف عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………………………14
2-2-2 سن شروع………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3 ویژگی های رشدی و تحولی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر………………………….16
2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………….17

2-2-5 ویژگی برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………………….17
2-2-6 اهداف برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………………….18
2-2-7 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………………………………………..18
2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی…………………………………………………………………………………19
2-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-10 همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………………20
2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………………………..21
2-2-12 فیزیولوژی تعادل……………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر…………………………………………….23
2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…………………………………………………………………………………..23
2-2-15 سیستم های دخیل در کنترل پایداری………………………………………………………………………….24
2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری…………………………………………………………24
2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده……………………………………………………………………………………….25
2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………25
2-2-19 تون وضعیتی……………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-20 رابطه بین (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……………………………………………………..26
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده………………………………………………………………………………………26
2-2-22 استراتژی های حرکتی به هنگام برهم خوردن تعادل…………………………………………………….27
2-2-23 تعادل قدامی – خلفی………………………………………………………………………………………………………27
2-2-24 تعادل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل…………………………………………………………………..28
2-2-26 روش های ارزیابی تعادل………………………………………………………………………………………………….30

2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………………………………31
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی…………………………………………………………………………………31
2-2-29 روش های ارزیابی قدرت…………………………………………………………………………………………………32
2-3پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………32
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….32
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………………………………………………………….33
2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………42
فصل سوم: فرایند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-3-جامعه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، دختران نوجوان، سلسله مراتب Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، حافظه فعال، اختلال استرس پس از سانحه