مقاله رایگان درباره سلامت روان، پردازش اطلاعات، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………….. 27
ه) لسلي گرينبرگ و درمان هيجان محور ……………………………………………………………………………………………………………. 28
2-4-2) رويکرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 29
الف) حافظه و بخش‌هاي مرتبط با آن ………………………………………………………………………………………………………………… 36
ب) مدل‌هاي حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-4-2) فراشناخت و فراحافظه ………………………………………………………………………………………………………………………… 49
5-2) ميزان شيوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
6-2) پيشينه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
7-2) جمع‌بندي مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
فصل سوم: روش پژوهش
1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
2-3) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-3) جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………. 76
4-3) ابزار اندازه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-3) مراحل اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
6-3) روش توصيف و تجزيه تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها
1-4) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-4) توصيف داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
3-4) تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
فصل پنجم: بحث و تفسير يافته‌ها
1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
2-5) بحث و نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
3-5) محدويت‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-5) پيشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-5) ملاحظات اخلاقي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 93

چکيده انگليسي
منابع
پيوست‌ها
بوروشورهاي آموزشي

فصل اول
کليات پژوهش

1-1) مقدمه
افسردگي1يکي از مشکلات عمده در سلامت جوامع است. مطالعاتي که توسط سازمان جهاني بهداشت و بانک جهاني انجام شد نشانگر آن بود که افسردگي به دليل شيوع بالا و ناتواني?هاي ناشي از آن به عنوان يکي از سه علت اصلي بيماري?هاي رواني مطرح شده است (نجاتي 1388 به نقل از موري2 و همکاران 1994).
مشکل روزافزون افسردگي در جوامع گوناگون از جمله کشور ما ايران توجه عموم را به خود جلب کرده است. گرچه آگاهي فعلي ما هنوز به طور کامل در خصوص اين مشکل نتوانسته ما را در حل اين معضل ياري دهد، اما با بررسي مشکلات و عواقب آن به لزوم وجود پژوهش‌هاي بيشتري در خصوص يافتن راه‌حل پايا جهت درمان و حل مشکل افسردگي و جلوگيري از عود مجدد اين بيماري و حتي جستجوي شيوه‌هاي پيشگيري از آن ما را آگاه مي‌سازد.
تاکنون بررسي اين معضل به عنوان يک بيماري رواني که ناشي از استرس?هاي متعدد بر روان فرد شناخته مي??شود به پيشرفت واضحي در آگاهي و درمان منجر شده است. البته اين بدان معني نيست که فرد در ايجاد مشکل مسئوليتي را بر عهده ندارد. خيلي‌ها معتقدند که سبک زندگي و ويژگي‌هاي شخصيتي فرد در ايجاد اختلال‌هاي رواني از جمله افسردگي نقش مهمي دارند و موضوعات اصلي در برخي درمان‌ها هستند (باچر3 و همکاران، 2007؛ سيدمحمدي،1388).
افسردگي يکي از فراگيرترين و سرسخت‌ترين مشکلات بهداشت رواني است که اين روزها جوامع مختلف با آن روبرو هستند. اختلال‌ افسردگي را هر روزه مي‌توانيم در اطراف خود، در کوچه و خيابان، محل کار و شايد در بين اقوام و خويشان در پيرامون خود ببينيم. ميزان بالاي ابتلا به افسردگي اين روزها در بين جوانان متاسفانه شايع شده است و بر عملکرد ذهني آن‌ها تاثير گذاشته و عملکردهاي شغلي و اجتماعي فرد را دستخوش تغييرات نامطلوب ساخته و زندگي وي را به مرور تباه مي‌کنند. تاکنون شيوه‌هاي درماني متعددي از درمان‌هاي روانکاوي، رفتار درماني، گروه درماني، دارو درماني و غيره بر روي بيماران مبتلا به افسردگي صورت گرفته است اما هر يک از اين شيوه‌ها تا حدودي اثرگذار بوده‌اند و عود و بازگشت مجدد افسردگي را همراه داشته‌اند. به نظر مي?رسد که مشکل عميق?تر باشد و چيزي در جايي از روان فرد وي را در حالت عود مجدد قرار مي‌دهد. در اين پژوهش بر اساس رويکرد مبتني بر پردازش اطلاعات4 با تمرکز بر حافظه5 و بازسازي مجدد خاطرات به درمان موثرتر افسردگي و کاهش علايم در بيماران مبتلا به افسردگي خواهيم پرداخت.

2-1) بيان مسئله
افسردگي يکي از بيماري‌هاي شايع رواني است که معمولا با احساس‌هاي غم و اندوهگيني فوق‌العاده بروز مي‌کند. اين بيماري داراي انواع متفاوتي است و با توجه به علايم آن قابل تشخيص است. در DSM-VI-TRملاک‌هاي تشخيصي افسردگي اساسي6 حاکي از آن است که فرد بخش عمده‌اي از روز و تقريبا هر روز حداقل به مدت دو هفته به طور مشخص علاقه خود را به فعاليت‌هاي لذت‌بخش از دست داده و احساس غم و اندوه فراوان کند و ممكن است کاهش قابل ملاحظه?اي در وزن (بدون آن‌که رژيم غذايي گرفته باشد) و يا افزايش وزن، بي‌خوابي يا خواب‌زدگي، بي‌قراري يا کندي رواني -حرکتي، خستگي يا نداشتن انرژي، احساس بي‌ارزشي يا گناه بيش از حد يا نامناسب، کاهش تواناييدر فکر يا تمرکزکردن يا دودلي، افکار مرگ يا خودکشي و يا انديشه‌پردازي بدون برنامه با خودکشي و يا اقدام به آن را تقريبا هر روز تجربه کند (باچر7، 2007؛ سيدمحمدي،1388).
مطالعات گوناگوني پيرامون افسردگي و شيوع آن در کشور ما صورت گرفته است. حقدوست و همکاران 2008 طي پژوهش?هايي که در زمينه شيوع افسردگي انجام دادند دريافتند که در ايران به دليل استفاده از ابزارهاي سنجشي متفاوت و نيز گروه جمعيتي مورد بررسي بسيار ناهمگن هستند. طبق همين بررسي?ها شيوع افسردگي گزارش شده حدود يک درصد (مربوط به يک مطالعه در سطح جامعه و با ابزار مصاحبه بر مبناي DSM) و حداکثر شيوع حدود 91 درصد (مربوط به يک مطالعه در گروهي از دانشجويان و با استفاده از GHQ-28) بوده است. شيوع افسردگي در مطالعات مختلف در زنان و سالمندان بالاتر گزارش شده است (نجاتي، 1388).
در سال 2004 نوربالا و همکاران بزرگترين مطالعات همه?گيرشناسي سلامت روان را در ايران انجام دادند و روي يک نمونه35014 نفري در سراسر کشور انجام دادند. در اين مطالعه از پرسش?نامه GHQ-28 به عنوان ابزار ارزيابي استفاده شد. يافته?ها حاکي از آن بود که شيوع تخميني مشکلات سلامت روان در مناطق روستايي کشور 3/21 درصد و در مناطق شهري 29/0 درصد است. 21 درصد از افراد مورد مطالعه داراي علايم افسردگي و 8/20 درصد داراي علايم اضطرابي، 9/17 درصد داراي علايم جسمي و 2/14 درصد داراي علايم اختلال کارکرد اجتماعي بودند. جالب توجه بود که در اين پژوهش يافته?ها رابطه مستقيم ميان سلامت?روان را با افزايش سن نشان دادند و در افراد متاهل، بيوه، طلاق گرفته و بازنشسته شيوع بالاتري مشاهده گرديد. شايعترين علامت افسردگي نيز علاوه بر خلق افسرده علايم جسمي بود (نجاتي 1388).
در مطالعات همه?گيرشناسي ديگر به وسيله محمدي و همکاران در سال 2005، 25180 نفر در گروه نمونه از سراسر کشور قرار گرفتند و مورد ارزيابي و تشخيص ابتلا به اختلال?هاي رواني از طريق مصاحبه باليني بر اساس DSM قرار گرفتند. شيوع اختلال?ها 81/10 درصد گزارش شد. مشکلات سلامت روان در زنان شايع?تر از مردان گزارش شد(34/14 درصد در برابر 34/7 درصد) و شيوع اختلال?هاي اضطرابي و خلقي به ترتيب 35/8 درصد و 29/4 درصد بود (نجاتي 1388).
شيوع بالاي افسردگي در مطالعات مذکور بيانگر اهميت برنامه?ريزي جهت شناسايي و درمان افسردگي است. بر اساس اطلس سلامت روان (سازمان جهاني بهداست 2005) حدود 3 درصد بودجه کشور به مساله سلامت روان اختصاص دارد با اين?همه ميزان شيوع تا آن اندازه که بدان پرداخته شد بالا است. تا اواسط دهه 1970 نظريه?ها و درمان?هاي روانکاوي و رفتاري از لحاظ الويت بخشيدن به ديدگاه?هاي روان‌شناختي درباره منشا و درمان اختلال?هاي اضطرابي و افسردگي با هم به رقابت مي?پرداختند. پژوهش?ها و نوشته?هاي نظريه?پردازان اوليه رفتاري- شناختي نظير آلبرت اليس8، آرون بک9، مايکل ماهوني10 و دانلد مايکنبام11 سبب شد که از لحاظ تاکيد بر مفهوم?سازي شناختي در اختلال?هاي رواني تغيير موثر و عميقي رخ دهد و امروزه به عنوان رويکرد مسلط در آسيب?شناسي رواني و درمان حالت?هاي هيجاني درآيد.
از رويکردهاي اوليه شناختي در درمان افسردگي نظريه شناختي بک است. اين رويکرد به پارادايم?هاي شناختي افراد نسبت به خود، محيط و آينده اشاره مي?کند.هدف اين پارادايم?ها بررسي سوگيري?هايي است که افراد در مراحل مختلف پردازش اطلاعات نظير توجه،رمزگرداني، ياداوري و تفسير نشان مي?دهند. بر اساس رويکرد پردازش اطلاعات پژوهشگران پس از مطالعات تجربي و آزمايشگاهي به اين نتيجه رسيدند که ساختارها و فرايندهاي شناختي سوي?مندانه در حالت?هاي افسردگي مسلط مي?شوند و تاکيد بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تعاملات اجتماعی، فضاهای آموزشی، دلبستگی به مکان Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، شناخت انسان