منبع پایان نامه ارشد درمورد دلبستگی به مکان، هنرهای زیبا، آموزش و یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطال
5-2-1-2-فضاهای کمک آموزشی : 82
5-2-1-3 فضاهای خدماتی : 83
5-2-1-4 فضاهای اداری : 84
5-2-2 جدول برنامه فیزیکی فضاهای هنرستان دخترانه هنرهای تجسمی یزد 85
5-3 معرفی بستر طراحی : 88
5-3-1 شرایط اقلیمی یزد : 88
5-3-2 مشخصات آب و هوایی : 89
5-3-3 دستورالعملهای طراحی و ساخت در اقلیم گرم و خشک (یزد) 90
5-3-4 تحلیل پتانسیلهای سایت: 91
5-3-4-1 موقعیت سایت در محدوده شهر یزد 91
5-3-4-2 همسایگی و همجواری: 92
5-3-4-3 راهها و شریانهای ارتباطی: 93
5-3-4-4 تحلیل عوامل اقلیمی: 96
5-3-4-6 آلودگی صوتی: 97
5-3-4-7 شیب عمومی: 97
5-3-4-8 مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین: 97
5-3-4-9 شبکههای آب،برق،گاز،مخابرات،فاضلاب: 97
5-3-4-10 دید از داخل به بیرون 97
5-4 مباني نظري طراحي و طرحمايه 98
5-4-1 مباني نظري مرتبط با موضوع و رویکرد طراحی 99
6-4-2 مباني نظري مرتبط با بهره برداران 102
6-4-3 مباني نظري مرتبط با مكان طرح 103
5-5 روند طراحي 105
5-5-1 اسكيس هاي اوليه 105
5-5-2 شناخت و تحليل مكان طرح 108
5-5-3 ديا گرام و لكه گذاري 109
5-5-4 طراحي كروكي ها و ماكت حجمي 109
5-5-5 معرفي و توجيه طرح نهايي 111
5-5-5-1 معرفي طرح 112
5-5-5-2 ارائه طرح 116
پیوست: 129
معناي رنگ‌ها: 130
منابع فارسی: 137

فهرست تصاویر
تصویر 1-1 مدرسه ایرانشهر یزد 5
تصویر2-1: هنرهای زیبای اصفهان 26
تصویر2-2: هنرستان هنرهای زیبای دختران یزد 28
تصویر3-1: مدل مفهومی مکان و عوامل تشکیل دهنده ان(گوستافسون 2001) 36
تصویر 3-2: مدل سه بعدی دلبستگی به مکان (ماخذ: Scannell & Gifford, 2010) 36
تصویر 3-3: مدل تبیین شده از فرایند دلبستگی به مکان( ماخذ: دانشپور، سپهری مقدم، چرخچیان) 37
تصویر 3-3: سلسله مراتب دلبستگی به مکان (Bonaiuto et al., 2003) 60
تصویر4-1: سایت پلان هنرستان پاپلی 62
تصویر4-2: پلان هنرستان پاپلی 62
تصویر4-3: هنرستان پاپلی 63
تصویر4-4: هنرستان پاپلی 63
تصویر4-6:فضای داخلی هنرستان پاپلی 64
تصویر4-5: هنرستان پاپلی 64
تصویر4-7: دانشکده هنرهای زیبا 65
تصویر4-8: ارتقاء حس تعلق با کاشت گیاهان 66
تصویر4-9: محل تجمع کبوتران 66
تصویر4-10: یادمان شهدای دانشکده در ساختمان مرکزی 66
تصویر4-11: محورهای قوی در دانشکده هنرهای زیبا 67
تصویر4-13:تناسب میز ها ،چهارپایه ها، گشودگی ها و چراغ های آویزان از سقف 68
تصویر4-12:تناسبات و ابعاد گشودگی ها با کاربری واقع در پشت هر گشودگی 68
تصویر4-14:تناسبات تیغه ها با گشودگی های کلونادها اساتید 68
تصویر4-15:دید از سمت محوطه ورودی دانشکده به حیاط مرکزی 69
تصویر4-16:کلوناد طویل اتصال دهنده 69
تصویر4-17: همزیستی مسالمت امیز 70
حیاط،آتلیه،کلوناد 69
تصویر4-18:دید از آتلیه به کلوناد 70
تصویر4-19:دید از پنجره کلاس ها به حیاط مرکزی دانشکده 70
تصویر4-20: مشاهده بام کلوناد از پنجره آتلیه ها 71
تصویر4-21:دید از کلاس درس به آسمان و درختان حیاط مرکزی 71
تصویر4-22: قرارگیری دانشگاه بر شیب 71
تصویر4-23: عدم محصوریت فضاهای دانشکده 72
تصویر4-24:کلوناد:یک بازارچه از کارهای هنری دانشجویان 72
تصویر4-25:حیاط به عنوان نقطه عطف 73
تصویر4-26: باغچه های قرار گرفته در بین آتلیه ها 73
تصویر4-27: حوض واقع در حیاط نیمه خلوت 74
تصویر4-28:باغچه ها در نور غروب 74
تصویر4-29: محل تماشای بازی بسکتبال 74
تصویر4-30: حیاط با وجوه گشوده 75
تصویر4-31: حوض واقع در حیاط نیمه خلوت نیمه آرام 76
تصویر4-32: حیاط و حوض محل قرارگیری سازه ها و کارهای تجسمی دانشجویان 75
تصویر4-33: تغییر چهره حیاط 76
تصویر5-1: نمای پانوراما از سایت 92
تصویر5-2: موقعیت سایت در شهر 92
تصویر5-3: آب انبار قاجاری 93
تصویر5-4: مسجد پشت باغ 93
تصویر5-5: لکه گذاری عناصر شاخص سایت 93
تصویر5-6: همجواری ها و شریان های اصلی سایت 94
تصویر5-8: دید شماره 5از سایت 94
تصویر5-7 : دید شماره 3 از سایت 94
تصویر5-10: دید شماره 4 از سایت 94
تصویر5-9: دید شماره6 از سایت 94
تصویر5-12: دید شماره 2 از سایت 95
تصویر5-11: دید شماره 1 از سایت 95
تصویر5-13: معرفی چشم اندازهای مختلف از همجواری های سایت 95
تصویر5-14: تحلیلی عوامل اقلیمی 96
تصویر5-15: ابعاد سایت 96
تصویر 5-16: اتود اولیه از فضای داخلی کلاس ها 106
تصویر 5-17: نمونه مناسب فضای داخلی برای تجمع هنرجویان 106
تصویر 5-19: نمونه طراحی های مناسب با مجموعه مربوط به جداره سازی و مصالح 106
تصویر 5-18: برخی از اتودها در ارتباط با جداره سازی و مصالح 106
تصویر 5-20: اسکیس هایی مربوط به نمایش آثار در فضای باز و جداره ها 107
تصویر 5-21: بازی با سطوح و ترکیب حجمی 107
تصویر 5-23: نمونه طراحی شده رواق در طرح های گذشته (بهترین راه حل جهت ارتباط فضای باز و بسته) 107
تصویر 5-22: اسکیس از پله با تناسبات خاص و محلی برای تجمع 107
تصویر 5-24: بررسی نیرو های سایت جهت لکه گذاری مناسب 108
تصویر 5-25: بررسی لکه گذاری در سایت 108
تصویر 5-26: بررسی مناسب ترین نقاط زمین جهت انتخاب ورودی با توجه به نقاط شاخص سازی 108
تصویر 5-27: دیاگرام مجموعه 109
تصویر 5-29: اتود شماره دو 110
تصویر 5-28: اتود شماره یک 110
تصویر 5-30: اتود شماره سه 110
تصویر 5-31: آلترناتیو های حجمی 110
تصویر 5-32: روند طراحی 111
تصویر 5-33: عرصه های هنرستان 112
تصویر 5-34: ورودی ها 113
تصویر 5-35: عرصه های آموزشی و کمک آموزشی 114
تصویر 5-36: سالن اجتماعات 114
تصویر 5-37: عرصه اداری 115
تصویر 5-38: عرصه پارکینگ و سرایداری 115
تصویر 5-39: عرصه تجمع هنرجویان 115
تصویر 5-40: عرصه کتابخانه 116
تصویر 5-41: پلان همکف 117
تصویر 5-42: پلان طبقه اول 118
تصویر 5-43: پلان طبقه دوم 119
تصویر 5-44: پلان زیرزمین 120
تصویر 5-45: برش a-a 121
تصویر 5-46: برش c-c 121
تصویر 5-49: نمای غربی 122
تصویر 5-48: برشd-d 122
تصویر 5-47: برش b-b 122
تصویر 5-50: دید به حیاط اداری مجموعه 123
تصویر 5-51: دید به حیاط آموزشبی مجموعه 124
تصویر 5-52: دید از آتلیه نیمه باز به حیاط آموزشی 125
تصویر 5-53: دید کارگاه نیمه باز به حیاط آموزشی 125
تصویر 5-54: دید از کوچه به پارکینگ 125
تصویر 5-55: حیاط جنوبی هنرستان 126
تصویر 5-56: فضای چند منطوره داخلی 126

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه:
“در روند آفرينش يك اثر هنري، هنرمند از طريق دريافت هاي حسي خود از جهان پيرامون، شكلي را برگزيده و آن را در مسير جريانات تحليلي ذهني قرار مي دهد و در اثر حالت هاي عناصر ذهني هنرمند، شكل مورد نظر صورتي نمادين به خود مي گيرد. سپس آن را در جريان مرحله آفرينش قرار داده و تبديل به يك آفريده هنري مي كند.
در مرحله آفرينش علاوه بر انتخاب مصالح و مواد و ابزار كار و تعيين سبكي هماهنگ، موضوع و محتواي اثر، هنرمند نياز به درك و شناختي عميق از عوامل و عناصري دارد، تا اشكال و صورت هاي برگزيده شده توسط ذهن به عرصه ميان درآمده و پيام هاي ذهني هنرمند را به ديگران انتقال دهد. ” (فلامكي، 1383، ص 30)
با توجه به اينكه هنر هاي تجسمي، جزء هنرهاي زيبا محسوب شده و مي تواند نيازهاي روحي فرد را پاسخگو باشد و معاني متعالي را انتقال دهد، ضرورت طراحي فضايي جهت يادگيري و آفرينش اين هنر و تشويق دانش آموزان براي گراييدن به رشته هاي هنري بيش از پيش آشكار مي گردد.
در اين بخش و در ابتداي مسير شايسته است جهت روشن نمودن مسير اين مسأله، آشنايي با مبدأ مسير، مقصد و چگونگي نزديك شدن و رسيدن به مقصد مطالبي را ذكر كرده و در ادامه به بيان مسأله، روش تحقيق و مراحل انجام كا اشاره كرد.

1-2 طرح مسأله :
« یک کیفیت محوری وجود دارد که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان ، شهر ، بنا یا طبیعت بکر است. این کیفیت عینی و دقیق است اما نمیتوان نامی برآن گذاشت. تلاش ما برای یافتن این کیفیت در زندگی خودمان چیزی است که همه انسان ها به دنبال آناند و موضوع اصلی در ماجرای زندگی هرکسی است. این تلاش همان طلب اوقات و حالاتی است که در آن زندهتریم.»1 همانطور که در بالا آمده است غایت هر معماری کیفیت بخشی به فضا و ارتقای زندگی
انسان ها است.
توجه به این کیفیتهای گوناگون در فضا از مضامین رساله پیش روست.
دستمایه این تمرین فضای آموزشی هنرستان میباشد.امروزه مدارس هنری کمتر توانسته اند متناسب با نیازها و توقعات نوجوانان هنرآموز بوده و انگیزه لازم را برای ورود به رشته های هنری به وجود آورند.در واقع معمولا ساختمان هنر های تجسمی نتیجه تغییر کاربری بناهای دیگر بوده که برای این هدف طراحی نشده اند و یا از طرح های بدون کیفیت برخوردار هستند که کمتر توجهی به مخاطب چند ساله آنها نشده است. این در حالیست که دوران نوجوانی تاثیر بسزایی در شکل گیری هویت آنها داشته و نقش مکان در این فرایند غیر قابل انکار است.
نیاز به دلبستگی و تعلق برای هنرجویی که باید روزانه ساعاتی را در کلاس بنشیند و الفبای هنر بیاموزد ضروریست.
نوجوان باید بتواند با حس آشنا بودن مکان و بدون چالش با محیط اطراف در مدرسه رشد کرده ، آموزش ببیند و با گذراندن این دوران با خاطراتی شیرین آماده مراحل بعدی در زندگی گردد.
بنابراین در طراحی سعی بر آن است که با استفاده از دستاوردهای علم روانشناسی محیط پیرامون مقوله دلبستگی به مکان به طرحی مناسب دست یافت که تا حد امکان بتواند به واسطه ویژگی های کالبدی خود به ارتقاء تعامل مثبت هنرآموزان با مکان کمک کند.
هر چند که معماری شرط کافی در ایجاد دلبستگی به مکان نبوده و عوامل مداخله گر بسیاری در شکل گیری این حس دخیل اند، اما از آنجا که بخشی از نابسامانی مدارس مربوط به کالبد آنهاست ،رسیدگی به این بعد از دلبستگی اهمیت ویژه ای دارد.

1-3 ضرورت انجام پروژه:
با توجه به قرارگیری هنر به عنوان پل ارتباطی بین فرهنگ ها و برای عقب نماندن از قافله جامعه بشری نیاز به آموزش هنر در سطح جامعه هر روز بیشتر احساس می شود و فراگیری هنرهای تجسمی به عنوان یکی از دو راه برقراری ارتباط بین انسان ها (به جز کلام) اهمیت فوق العاده ای می یابد. همانطور که در سطح جامعه مشاهده میشود ، در حال حاضر ، نه تنها در زمینه هنر بلکه معماری مدارس هم هما نند سایر نمونههای معماری اکثراً از کیفیت مطلوب و درخور برخوردار نیست در حالیکه آموزش و یادگیری همواره تحت تأثیر فضاست .در این قسمت برای درک بهتر ضرورت طراحی مختصر نقدی برفضاهای آموزشی از جنبه معماری ارائه خواهد شد:
الف) کیفیت فضا :
« میدانیم که مدرسه پرشمارترین نمونه معماری دولتی در کشور است و حسن یا عیب آن تأثیر اجتماعی وسیعی دارد.»2
مدرسه غیر از آن که یک محیط آموزشی است ؛ محیطی برای زندگی و نیایش دانش آموزان است. اخیراً بلکه به نظر کارشناسان تعلیم و تربیت فضاهایی تلطیف شده ، پویا و زنده برای جلب نظر افراد نیستند و در یک نگاه کلی و عمومی بسیاری از مدارس ، فضایی یکنواخت سرد و بی روح دارند که محیط آنها امکان مناسبی برای تعاملات و کنشهای ذهنی و رفتاری فراهم نمیآورد.
همانطور که در گفته شد ، آموزش و یادگیری همواره تحت تأثیر کیفیتهای فضاست که باید با توجه به نیازهای اساسی از جمله سن ، جنسیت و مهمتر از همه مکان ، طراحی شود و این فضا باید خالق آرامش ، آموزنده و کارا باشد و در یک جمله ، کیفیتهایی داشته باشد که بتواند حاصل تفکر محسوب شود .
ب) هویت فضاهای آموزش :
در این باره ، نکته دیگر ، بیهویتی مدارس در سطح کشور است . در تحلیل اینکه چه عواملی سازنده هویت در معماری است، نشانهها و پدیدههای مختلفی مطرح میشود ، از جمله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تعاملات اجتماعی، فضاهای آموزشی، دلبستگی به مکان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آموزش هنر، فضاهای آموزشی، هویت مکانی