کشاورزی ارگانیک، روش نمونهگیری، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به
اين پايان نامه را ضمن تشكر و سپاس و با كمال افتخار تقديم مي نمايم به :
به پدر بزرگوار و مادر مهربانم كه هر چه دارم از لطف آنان دارم.

چکیده
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلان براي برنج ارگانيك میباشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف كنندگان برنج شهر رشت می‌باشد که در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیش آزمون و روش میشل و کارسون در سطح معنی‌داری پنج درصد و اختلاف WTP واقعی و برآوردی 10درصد، تعداد 294 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتيد دانشگاه به دست آمد و جهت تامین اعتبار پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن 875/0 به دست آمد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS و از شاخص‌هاي آماري نظیر ضریب همبستگی، آزمون t و رگرسیون خطی استفاده شده است. به‌غير از استفاده از مدل لاجيت از مدل دو مرحله اي هكمن نيز در اين پژوهش استفاده شد كه نتایج مدل لاجيت نشان میدهد ارتباط معنی داری در سطح يك درصد بین متغیرهای تحصیلات، درآمد ماهانه، شناخت از فوايد برنج ارگانيك، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 24/8 درصد است و در مدل هكمن ارتباط معنی‌داری در سطح يك درصد بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد ماهانه خانوار‌، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 13/6 درصد است.
کلمات کلیدی: تمايل به پرداخت، محصولات ارگانیک، برنج ارگانيك، استان گیلان، خانوار شهري

فهرست مطالب شماره صفحه
چكيده و
فصل اول 8
مقدمه 9
بيان مساله 10
اهمیت و ضرورت تحقیق 12
اهداف تحقیق 14
1-4-1- هدف کلی 14
1-4-2- اهداف اختصاصی 14
محدوده هاي تحقيق 15
1-5-1- محدوده زمانی 15
1-5-2- محدوده موضوعی 15
1-5-3- محدوده مکانی 15
محدودیت های تحقیق 15
تعریف مفاهیم کلیدی 15
فصل دوم 16
2-1- مقدمه 17
2-2- نظامهای مختلف کشاورزی 18
2-2-1- نظام کشاورزی متداول 18
2-2-2- نظام کشاورزی تلفيقي 19
2-2-3- نظام کشاورزی ارگانيك 19
2-3- اهداف و مزاياي كشاورزي ارگانيك 21
2-3-1- مزاياي كشاورزي ارگانيك 22
2-3-1-1- بهره وري درازمدت 22
2-3-1-2- پايداري و امنيت غذايي 22
2-3-1-3- اثرات زيست محيطي 23
2-3-1-4- اثرات اجتماعي 23

2-3-2- جنبه های تکنیکی زراعت در کشاورزی ارگانیك 24
2-3-2-1- مدیریت خاک در کشاورزی ارگانیک 24
2-3-2-2- مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-3- مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-4- مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-5- مدیرت کنترل آفات و بیماریها در کشاورزی ارگانیک 25
2-4- معايب كشاورزي ارگانيك 26
2-4-1- گراني محصولات غذايي ارگانيك 26
2-4-2- نيروي كار بيشتر 26
2-4-3- تغذيه توسط كودهاي دامي 27
2-4-4- از بين رفتن محصول توسط آفات 27
2-5- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست 27
2-6- چارچوب نظری تحقیق 27
2-7- قيمتگذاری كالاها و خدمات 28
2-7-1-روش‌های غيرمتكی به منحنی تقاضا 29
2-7-2- روش‌های متكی به منحنی تقاضا 29
2-7-2-1- ترجیحات آشکار شده 29
2-7-2-2- ترجیحات اظهار شده 30
2-7-3-روش ارزش‌گذاری مشروط 31
2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM 32
2-7-3-2- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 33
2-7-3-3- تکنیک‌های سؤال CVM 33
2-7-3-4- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی 35
2-7-3-5-تشکیل بازار فرضی 36
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط 36
2-7-3-7- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط 37
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌ای مكانی يا اثر القائی 37
2-7-3-7-2- اثر توالی 38
2-7-3-7-3- اثر اطلاعات 39
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج 40
2-7-3-7-5- انحراف فرضیات 40
2-7-3-7-6- انحراف استراتژيك 40
2-7-3-8- دستورالعمل‌هايی اجرای روش ارزشگذاری مشروط 41
2-8- بررسی سوابق پژوهشی 43
2-9- جمع بندي 47
فصل سوم 49
3-1- مقدمه 50
3-2- سیمای منطقۀ مورد تحقیق 50
3-3- روش تحقیق 50
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری 51
3-4-1- جامعه آماری 51
3-4-2- حجم نمونه 51
3-4-3- روش نمونهگیری 51
3-5- متغیرهای تحقیق 52
3-6- روش گردآوری دادهها 52
3-6-1- مطالعات کتابخانهای 52
3-6-2- مطالعات میدانی 52
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق 53
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 54
3-8-1- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت 54
3-8-2- روش دو مرحله‌اي هکمن 58
3-9- جمع بندي 60
فصل چهارم 61
4-1- مقدمه 62
4-2- آمار توصیفی 62
4-5- نتايج مدل دو مرحله اي هكمن 72
4-5-2- مرحله اول تفسير نتايج الگو پروبيت 72
4-5-1- مرحله دوم تفسير نتايج رگرسيون خطي. 73
4-6- نتيجه آزمون دو مرحله اي هكمن 73
4-7- مقايسه دو روش الگوي لاجيت و هكمن

پایان نامه
Previous Entries صنعت خودرو، اثرات ثابت، صنعت خودروسازی Next Entries لگوی لاجیت، کشاورزی ارگانیک، مواد غذایی