منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نام خانوادگي :
يونس قنبري
تاريخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
دانشکده علوم انساني ، گروه حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد
با تاٌئيدات خداوند متعال پايان نامه آقاي يونس قنبري تحت عنوان :”انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت” در تاريخ …/…/..139 با نمره …. و با امتياز عالي مورد تائيد قرارگرفت .
هياًت داوران :
1- استاد راهنما : دکتر محمدجواد جعفري امضاء ………………تاريخ ……………..
2- استاد مشاور : دکتر امضاء ………………تاريخ……………….
3- استاد داور : دکتر امضاء ……………….تاريخ ……………..
4- مدير گروه آموزشي : دکتر امضاء ………………تاريخ ……………..
5- معاون تحصيلات تکميلي واحد : امضاء………………تاريخ………………

تقديم :
به پدرم و مادرم
تاج هاي سرم كه در تمام زندگيشان سختي ها را تحمل كردند و موي سپيد كردند كه فرزندانشان روسفيد شوند.
به برادرم و خواهرهايم
كه تمام هستي ام در زندگي هستند
به روح برادر از دست رفته ام يوسف
كه بعد از رفتنش زنده بودم ولي هيچ وقت،هيچ وقت زندگي نكردم

تقدير :
سپاسگزار از استاد گرانقدر و بزرگوارم جناب آقاي دكتر محمد جواد جعفري و ساير اساتيد بزرگوار كه به فضل و كرمشان در اندك ايامي نهال شوق و ذوق دانش اندوزي را در وجودم كاشتند و بضاعت علميشان را خالصانه به شاگرد ضعيف چون مني در حد طاقتم عرضه نمودند و زمينه انديشيدن و تفكر را براي زيستني انساني مهيا نموند و آموختند كه چگونه بياموزم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ———————————————————————————– 1
1-بيان مساله——————————————————————————-2
2- مرور ادبيات و سوابق تحقيق——————————————————————3
3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق————————————————————3
4-اهداف تحقيق—————————————————————————–4
4-1-هدف کاربردي————————————————————————-4
5- سوالات تحقيق—————————————————————————4
5 -1-سوالات اصلي————————————————————————–4
5-2-سوالات فرعي————————————————————————–4
6-تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي——————————————————-5
7-روش شناسي تحقيق————————————————————————5
8-گردآوري داده ها—————————————————————————5
9- روش ها و ابزار تحليل داده ها—————————————————————-5
***فصل اول:كليات و مفاهيم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهيت اسناد تجاري——————————————————–7
1-1-1- گفتار اول:تعريف سند و انواع آن———————————————————–7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاري————————————————————16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزاياي اسناد تجاري———————————————–17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزاياي منحصري اسناد تجاري —————————————————18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثيق اسناد تجاري————————————————————19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاري—————————————————-19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهيت اسناد تجاري———————————————————–21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتي به معناي خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاري در وجه حامل—————————————————–28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-30
-1-1-2-1 بند اول :پيشينه ——————————————————————–31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهاي يک چک————————————————————-33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکيبات آن———————————————————–33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک—————————————————————–34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانوني چک——————————————————38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ايران——————————————————-39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ??)—————————————————-40
-2-2-1 گفتار دوم: سفتهي در وجه حامل———————————————————-41
-1-2-2- 1 بند اول:تعريف سفته—————————————————————–41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانوني سفته———————————————————-42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نويسي سفته———————————————————–43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته —————————————————————-43
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته ———————————————————43
-3 – 1مبحث سوم: اصول کلي حاکم بر اسناد تجاري—————————————————44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات ———————————————————-48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجريدي بودن—————————————————————50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران—————————————————–68
2-1- مبحث اول:جايگاه ظهر نويسان در انتقال سند تجاري و مسئوليت ظهر نويسان——————————68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دريافت يا واگذاري————————————————–68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————68
-1-2-1- 2بند اول -قهري ——————————————————————–69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادي———————————————————————69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعناي ظهرنويسي——————————————————-69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرايط ظهر نويسي———————————————————-69
-1-4-1-2بند اول:شرايط ماهوي —————————————————————69
-2-4-1-2بند دوم:شرايط صوري ————————————————————–69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نويسي————————————————————–70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنويسي براي انتقال———————————————————-70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنويسي به منظور وکالت——————————————————-73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنويسي به عنوان تضمين ——————————————————80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نويسي وثيقه اي در اسناد تجاري————————————————82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات ——————————————————————82
2-1-6-2-بند دوم :تنظيم———————————————————————84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاري——————————————————————88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات————————————————————92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسيدن دين—————————————————-93
2-1-6-6- بند ششم: سررسيد دين پيش از موعد برات————————————————–94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت——————————————————–95
2-1-7-1- بند اول: تشخيص ظهرنويسي از ضمانت—————————————————-95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنويسي مشروط————————————————————96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنويسي تجاري با انتقال مدني———————————————96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئوليت ظهر نويسي برات—————————————————–96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعواي کيفري در اسناد تجاري————————————————-97
2-1-7-6- بند ششم : مسئوليت ضامن و مدت ضمان————————————————-100
2-1-7-7- بند هفتم: فايده تشخيص ضامن از ظهرنويس————————————————104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل———————————————-105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل————————————————-105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از ديدگاه قانون تجارت——————————————105
-2-1-2- 2بند دوم:مبناي حقوقي مالکيت حامل (دارنده) ———————————————–106
2 -2-2- گفتار دوم:ويژگيهاي حقوقي اسناد در وجه حامل———————————————106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکيت آن است————————————–106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسيلهي)قبض و اقباض(قابل انتقال به غير هستند———————-106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبهي وجه سند——————————————————107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسيد————————————————-107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هايي از اسناد در وجه حامل————————————————-107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بينام شرکتهاي بازرگاني موضوع ماده‌ي 39

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، جمعیت شناختی، رضایتمندی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، انتشار سهام