دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد و انواع تعهدات……………………………………………………………………..6
1-تعريف تعهد………………………………………………………………………………………………………….6
2-ماهيت تعهد………………………………………………………………………………………………………….7
3-انواع تعهدات………………………………………………………………………………………………………..8
مبحث دوم:تعريف ايفاي تعهد و ماهيت ايفاي تعهد……………………………………………………11
1-تعريف ايفاي تعهد……………………………………………………………………………………………….12
2-ماهيت ايفاي تعهد………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد……………………………………………………………………………17
مبحث اول:کليات……………………………………………………………………………………………………18
گفتار اول:تعريف زمان………………………………………………………………………………………………19
گفتار دوم:انواع تعهد از حيث زمان……………………………………………………………………………..20
گفتار سوم:تعريف مکان…………………………………………………………………………………………….24
مبحث دوم:پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد در حقوق مدني و حقوق تجارت…………………..25
گفتار اول: پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد در حقوق مدني اصولاً الزامي است…………………26
گفتار دوم:پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختياري است……………28
بند اول:قانون تجارت ايران………………………………………………………………………………………..29
بند دوم: نگرشي بر ساير نظامهاي حقوقي…………………………………………………………………….30
الف:کنوانسيون بيع بينالمللي(1980)وين……………………………………………………………..30
ب:اصول قراردادهاي بازرگاني بينالمللي(unidirot)……………………………………………32
ج:کنوانسيون ژنو(1930)………………………………………………………………………………….34
د:اصول قراردادهاي حقوقي اروپايي……………………………………………………………………36
مبحث سوم:پذيرش ايفاي تعهد پس از موعد در حقوق مدني و حقوق تجارت………………….38
گفتار اول: پذيرش ايفاي تعهد پس از موعد در حقوق مدني الزامي است………………………….38
گفتار دوم:پذيرش ايفاي تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختياري است…………………….42
مبحث چهارم:اعطاي مهلت در تعهدات مدني و تجاري…………………………………………………45
گفتار اول:اختيار قاضي براي اعطاي مهلت در حقوق مدني……………………………………………..46
گفتار دوم:عدم اختيار قاضي براي اعطاي مهلت در حقوق تجارت…………………………………..47
مبحث پنجم:مکان ايفاي تعهد.در حقوق مدني و حقوق تجارت………………………………………48
گفتار اول:مکان ايفاي تعهد در حقوق مدني………………………………………………………………….48
گفتار دوم:مکان ايفاي تعهد در حقوق تجارت………………………………………………………………49
بند اول: حقوق تجارت ايران………………………………………………………………………………………49
بند دوم: ساير نظامهاي حقوقي……………………………………………………………………………………51
الف:کنوانسيون ژنو(1930)…………………………………………………………………………………………51
ب:کنوانسيون وين(1980)……………………………………………………………………………………….52
ج:اصول قراردادهاي بازرگاني بينالمللي(unidirot)…………………………………………………..55
چ:اصول قراردادهاي حقوقي اروپايي…………………………………………………………………………55
ي:حقوق برخي کشورها………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم:ايفاي دين……………………………………………………………………………………………..60
مبحث اول:کليات…………………………………………………………………………………………………….61
گفتار اول:ايفاي دين از جانب غير………………………………………………………………………………62
گفتار دوم:تعريف و ماهيت انتقال طلب………………………………………………………………………..63
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامي……………………………..65
مبحث دوم:ايفاي دين از جانب غير در حقوق مدني و حقوق تجارت………………………………69
گفتار اول:ايفاي دين از جانب غير در حقوق مدني حاکي از تبرع است…………………………….69
گفتار دوم:ايفاي دين از جانب غير در حقوق تجارت حاکي از انتقال طلب است………………..73
فصل چهارم:مسئووليتها و ضمانت اجراها………………………………………………………………….79
مبحث اول:مسئووليتها…………………………………………………………………………………………….80
گفتار اول:کليات………………………………………………………………………………………………………81
بند اول:تعريف تعهدات مشترک………………………………………………………………………………….81
بند دوم:انواع تعهدات مشترک…………………………………………………………………………………….83
گفتار دوم:مسئووليت در تعهدات مشترک در حقوق مدني و حقوق تجارت……………………….89
بند اول:اصل نسبي بودن مسئووليت در تعهدات مشترک در حقوق مدني……………………………90
بند دوم:اصل تضامني بودن مسئووليت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت……………………..93
مبحث دوم:ضمانت اجراها………………………………………………………………………………………100
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها…………………………………………………………………….100
بند اول:انواع ضمانت اجراي نقض تعهدات…………………………………………………………………101
الف:ضمانت اجراهايي که ريشه قانوني دارند………………………………………………………………101
ب: ضمانت اجراي قراردادي……………………………………………………………………………………112
بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگليس………………………………………………………………115
بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسيون وين…………………………………………………………….130
بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهاي بازرگاني بينالمللي…………………………..132
بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهاي حقوقي اروپايي………………………………….136
گفتار دوم:ضمانت اجراي نقض تعهد در حقوق مدني و حقوق تجارت…………………………..139
بند اول:ضمانت اجراي اوليه در نقض تعهدات در حقوق مدني………………………………………139
بند دوم:ضمانت اجراي اوليه در نقض تعهدات در حقوق تجارت …………………………………141
مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادي(وجهالتزام)………………………………………………………..146
گفتار اول:تعريف و ماهيت وجهالتزام…………………………………………………………………………146
گفتار دوم:عدم امکان تغيير خسارت قراردادي در حقوق ايران……………………………………….147
گفتار سوم:امکان تغيير خسارت قرارداي در حقوق خارجه ………………………………………….149
نتيجه:……………………………………………………………………………………………………156
منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159

مقدمه
تأثير انگارناپذير روابط تجاري در چرخه اقتصادي کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدني تفکيک شود.در روابط تجاري در سطح گسترده اغلب تجار يک کشوري با بازرگانان و شرکتهاي تجاري کشورهاي ديگري وارد مبادلات اقتصادي ميشوند.از اين رو قوانين تجاري هر کشوري طبعاً بايد به مقررات متحدالشکل تجاري بينالمللي نزديک باشد و تا حد امکان از گونهگوني احکام تجاري پرهيز شود.از طرفي هر کشوري در کنار قوانين تجاري براي اداره کشور به قوانين مدني که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نياز دارد.بايد توجه داشت قوانين مدني معمولاً براي اعمال حقوقي اتباع داخلي کشورها وضع ميشود و کمتر ديده شده است که اين قوانين در معاملات تجاري کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهاي خارجي منعقد ميشود،حاکم باشد.
از همين روست که کشورها سعي بر اين داشتهاند که،مقررات تجاري را از مقررات مدني جدا کنند،در اين تفکيک نه تنها ملازمهايي در خصوص تبعيت قوانين تجاري از مدني ديده نميشود،بلکه برعکس در تدوين اين قوانين به واقعيتهاي تجاري و مقررات متحدالشکل بينالمللي توجه شده، ودر بسياري موارد نيز مقرراتي وضع کردهاند که مخالف قوانين مدني است.
لذا بايد براين نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدني الزاماً قابل تبعيت و پيروي در تعهدات تجاري نيست.از آنجا که موضوعات اين دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر اين موضوعات هم متفاوت خواهد بود.
در اين رابطه سوالاتي به ذهن خطور ميکند از جمله اينکه:در تعهدات تجاري مکان و زمان انجام تعهد آيا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدني است؟يا در خصوص ايفاي تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات يکساني را در تعهدات اعم از تجاري و مدني وضع کرده است،يا اينکه قائل به تفکيک شده است؟احکام مربوط به مسئوليتها در تعهدات مشترک در تعهد مدني و تجاري به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنين آيا ضمانت اجراهاي مقرر براي نقض تعهدات تجاري و مدني بصورت يکسان و متحدالشکل ميباشد،يا اينکه طبيعت تعهدات تجاري و سياستهاي اقتصادي جوامع اقتضاي وضع احکامي متفاوت از مقررات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سرمایه اجتماعی، عملکرد شرکت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت، حوزه قانون