منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت …………………………………………….. 70
جدول4-2:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب وضعیت تاهل …………………………………….. 71
جدول4-3:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب شغل ………………………………………………… 72
جدول4-5:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب وضعیت بومی بودن ……………………………… 73
جدول4-6:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………….. 74
جدول شماره4-7-خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………….. 75
جدول شماره4-8-نتایج تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………… 76
جدول شماره4-9-ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ……………………………………………………………. .. 77
جدول شماره4-10-خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………….. 78
جدول شماره4-11-نتایج تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………. 79
جدول شماره4-12-ضرائب معادله رگرسیونی همزمان …………………………………………………………….. 80
جدول شماره4-13-خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………….. 81
جدول شماره4-14-نتایج تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………. 82
جدول شماره4-15-ضرائب معادله رگرسیونی همزمان …………………………………………………………… 83
جدول شماره4-16-خلاصه مدل …………………………………………………………………………………………. .. 84
جدول شماره4-17-نتایج تحلیل واریانس ………………………………………………………………………….. 85
جدول شماره4-18-ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ……………………………………………………….. 86
جدول شماره4-19-خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………. 87
جدول شماره4-20-نتایج تحلیل واریانس …………………………………………………………………………. 87
جدول شماره4-21-ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ………………………………………………………. 88

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار4-1: توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت …………………………………………… 70
نمودار4-2: توصیف نمونه تحقیق بر حسب وضعیت تاهل ………………………………….. 71
نمودار4-3: توصیف نمونه تحقیق بر حسب شغل ………………………………………………. 72
نمودار4-5: توصیف نمونه تحقیق بر حسب وضعیت بومی بودن …………………………. 73
نمودار4-6: توصیف نمونه تحقیق بر حسب مقطع تحصیلی ……………………………….. 74

1چکیده:
این تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به تعداد12000نفر می باشد و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد و همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد375 نفر تعیین شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (1998) و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان می باشد.برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی پایایی928/0 وبرای پرسشنامه مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان پایایی862/0 بدست آمد.نتایج نشان داد که1- بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجوددارد2- بین سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه وفوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس رابطه وجوددارد3- بین مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری,شناختی) و میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و فوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.و مولفه های سرمایه اجتماعی(ارتباطی) و میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و فوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد.4- بین مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد.و بین مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی,ارتباطی) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.5- بین سرمایه اجتماعی وفعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی، مشارکت، پیشرفت تحصیلی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
مشارکت از جمله پدیده هایی است که از دیرباز وجود داشته و همواره با زندگی انسان ها پیوند داشته است. لازمه زندگی جمعی و گروهی وجود همکاری، مساعدت و مشارکت می باشد که متناسب با شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خود به صورت های مختلف شکل گرفته است.
مشارکت فرآیندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است. زیرا فعالیت برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است. این تغییر موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید می شود. (طهماسبی،1380). امروزه مشارکت اجتماعی اهمیت مضاعفی نسبت به گذشته پیدا کرده است؛ چرا که سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت اگاهانه و واقعی پیدا کنند و در ضمن محور اساسی توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز محسوب می شود. مشارکت یکی از مولفه های توسعه انسانی محسوب می شود.
از دهه هفتاد میلادی توجه محققان از جنبه های اقتصادی توسعه به سرمایه اجتماعی و انسانی معطوف شده است. توسعه آزای محور تنها به شکوفایی، توانایی و قابلیت انسان ها و قابل دسترس کردن فرصت ها برای همه توجه دارد. در اینجا حقوق انسانی فارغ از طبقه و نژاد مطرح می شود و مشارکت همگانی را طلب می کند و جامعه را به اهداف توسعه ای خود نزدیک تر می سازد(اعظم آزاده،1390).
مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم بین رشته ای است که طی دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند(کلمن2،1998).
دانشگاه جایگاهی است که در آن برخی از دیدگاه های فرد به محیط بیرون شکل می گیرد. در دانشگاه آزادی عمل و قدرت انتخاب بیشتری با توجه به امکان همکاری، رقابت و رفاقت برای دانشجویان وجود دارد. لذا دانشجویان در قالب دانشگاه با گروهای هم طیف خود ارتباط برقرار می کنند و این باعث می شود که دانشجویان حداقل نقش های اجتماعی یک شهروند را ایفا نمایند، شهروندی که اقدام و عمل به قانون و مقررات اجتماعی و مسئولیت پذری را فرا گرفته باشد. این امر موجب می شود که دانشجویان در قالب فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه مهارت های لازم را برای ایفای نقش های متعدد اجتماعی که در آینده باید عهده دار آن شوند از خلال تمرین های مشارکتی در دانشگاه بدست بیاورند که در نهایت موجبات توسعه همه جانبه و پیشرفت در کلیه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و …. را به ارمغان آورد.
این پژوهش به منظور سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی با رابطه بین سرمایه اجتماعی پرداخته است.
1-2-بیان مسئله:
مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرار گرفته است.منظور از سرمایه اجتماعی شبکه ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با گروهها ، سازمانها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروهها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق افراد فردی و جمعی می باشند )عبداللهی و موسوی 1386).
سرمایه اجتماعی بطور کلی بر روابط میان انسان ها تمرکز دارد.روابطی که در تمام لحظات زندگ روزمره در طول عمر انسان ها جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.به همین لحاظ سرمایه اجتماعی در هر جایی حاظر است ؛ چه در رفتار با نزدیکان و دوستان در خانه و مدرسه و دانشگاه و چه در رفتار با همکاران وآشنایان در محل کار و تحصیل و چه در رفتار با مردم در جامعه.ادبیات سرمایه اجتماعی ، تا به حال علاوه بر طراحی نظری این مفهوم در پی آن بوده که اهمیت این روابط را از لحاظ تجربی نیز به اثبات برساند )علمی و دیگران ،1384) .
همانطور که بیان شد سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی کشور دارد از اینرو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. با توجه به اینکه دانشجویان مهمترین سرمایه های انسانی و آینده سازان کشور هستند وقتی که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان تشکیل و گسترش میابد،سبب می شود که دانشجویان تلاش گسترده ای را برای توسعه همه جانبه کشور انجام دهند.همچنین آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه اجتماعی آنان و دانستن نوع ارتباط آنان با یکدیگر برای هرنوع برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی آنان لازم و ضروری است.
آموزش و تحصیلات از متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند.نهاد اموزشی جزء نهادهای اصلی هر نظام آموزشی محسوب می شود.که در جوامع گذشته تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می گرفت ومترادف با اجتماعی شدن بود.پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از درس ارائه شده یا به عبارت دیگر توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله استاندارد شده اندازه گیری می شود(سیف ،1380 ) از آنجایی که در میزان آزمونهای استاندارد برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد قابل دسترس ترین مقیاس ، معدل درسی افراد است(ذاکری ،1383).
مطالعات بانک جهانی به نکات ظریفی در مورد عوامل موجود در کلاس که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نقش دارند اشاره کرده است . (پورجمشیدی،1381)
– برنامه درسی
– استاد و روش تدریس در تجزیه استادان ،آماده کردن در س و نمره دادن ،مهارت ها
– مدت زمان تحصیلی در دانشگاه و منزل
– مواد و وسایل آموزشی
پیشرفت تحصیلی علاوه بر اینکه خود به تنهای یک هدف به شمار می آید درگیر شدن فعال در مدرسه و انگیزه داشتن نسبت به آن به بسیاری از ویژگیهای روانشناختی منجر میشود ، مثل عزت نفس ، سازگاری (استیبرگ ،1996)3 .و بی اشتیاقی نسبت به مدرسه با مصرف و سوء مصرف مواد الکلی ، افسردگی تجربه زود هنگام مسائل جنسی،جنایت و قانون شگنی در رابطه است(هاوکینز،کانال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی درمان بیماران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی