منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۱-، ۱۶، ۱۰۸

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
هفت
فهرست مطالب

نه
فهرست جدولها

یازده
فهرست شکلها

1
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲
مروری بر منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول
۳
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵
معرفی سیستم پیشرانش……………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱-
۶
انواع تکپیشرانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱-
۸
مکانیسم تجزیه تکپیشرانه هیدرازین…………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱ –
۹
مقدمات عمومی کاتالیستها…………………………………………………………………………………………………………………
۳-۱-
۱۰
خواص کاتالیستها………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱-
۱۰
ساخت کاتالیزورهای صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱-
۱۱
فاکتورهای انتخاب پایه کاتالیزور…………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱-
۱۶
دستهبندی سیستمهای کاتالیزوری………………………………………………………………………………………………………
۷-۱-
۱۶
طبیعت کاتالیستهای ناهمگن……………………………………………………………………………………………………………..
۱-۷-۱-
۱۹
پارامترهای طراحی بستر کاتالیست……………………………………………………………………………………………………….
۸-۱-
۲۰
فعالیت کاتالیست تجزیه هیدرازین……………………………………………………………………………………………………….
۹-۱-
۲۲
شناسایی روشهای ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3 ……………………………………………………………………………….
۱۰-۱-
۳۰
تحلیل روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱-۱-
۳۳
مناسبترین روش ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3…………………………………………………………………………………
۱۲-۱-
۳۷
کاتالیستهای دو فلزی…………………………………………………………………………………………… …………………………….
۱۳-۱-
۳۸
ساخت کاتالیستهای نیکل بر پایه آلومینا……………………………………………………………………………………………
۱-۱۳-۱-
۳۹
سیستم تست کاتالیست…………………………………………………………………………………………………………………………
۱۴-۱-
۴۲
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم
۴۳
مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۲-
۴۷
تجهیزات مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-
۵۱
آنالیزهای انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۲-
۵۵
روش انجام آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۲-
۵۶
ساخت کاتالیست……………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۴-۲-
۵۸
روش تست کاتالیست…………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۴-۲-
۵۹
نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم

۶۰
تعیین درصد ایریدیوم……………………………. …………………………………………………………………………………………….
۱-۳-
۶۲
تعیین PH………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۳-
۶۲
ساخت کاتالیست……………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۳-
۶۶
بررسی پارامترهای موثر برساخت کاتالیست…………………………………………………………………………………………
۴-۳-
۶۶
نتایج حاصل از آنالیز XRD…………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۳-
۷۴
اندازه کریستالها در آنالیز XRD………………………………………………………………………………………………………….
۶-۳-
۷۹
نتایج حاصل از آنالیزBET……………………………………………………………………………………………………………………..
۷-۳-
۷۹
نتایج حاصل از آنالیزSEM…………………………………………………………………………………………………………………….
۸-۳-
۸۲
نتایج حاصل از آنالیزEDS……………………………………………………………………………………………………………………..
۹-۳-
۸۳
نتایج حاصل از آنالیزTPR……………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰-۳-
۸۴
نتایج حاصل از آنالیزTEM…………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱-۳-
۸۵
نتایج حاصل از انجام تستهای راکتوری………………………………………………………………………………………………
۱۲-۳-
۸۵
شرایط عملیاتی هنگام تست راکتوری…………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۲-۳-
۸۶
نتایج حاصل از انجام تست راکتوری و آنالیزUV…………………………………………………………………………………..
۲-۱۲-۳-
۹۶
نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………

۹۶
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۹۷
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۹۹

منابع
۱۰۲

پیوستها
۱۰۳
پیشرفت کاتالیستی تجزیه خودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف……………………………………………..
پیوستالف
۱۰۶
پیشرفت کاتالیستی تجزیه غیرخودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف……………………………………….
پیوست ب
۱۰۷
نکات ایمنی مربوط به نمک هگزا کلرو ایریدیک اسید………………………………………………………………………….
پیوست ج
۱۰۸
نکات ایمنی مربوط به هیدرازین……………………………………………………………………………………………………………
پیوست د
۱۰۸
نمودار کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ه
۱۱۰
آنالیز BET ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست و

فهرست جدولها
صفحه
عنوان جدول
شماره جدول
۱۴
اسیدیته مواد کاتالیستی…………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱-
۲۰
کشورهای سازنده کاتالیستIr/Al2O3 …………………………………………………………………………………………….
۲-۱-
۲۲
فعالیت و گزینشپذیری فلزات ساپورت شده درK ۳۷۳………………………………………………………………..
۳-۱-
۳۲
اندازه ذره فلز Rh روی کاتالیستهای γ-Al2O3 ……………………………………………………………………………..
۴-۱-
۳۳
کاتالیستهای ایریدیوم بر پایهی آلومینا………………………………………………………………………………………….
۵-۱-
۴۳
مشخصات نمک هگزاکلروایریدیک اسید………………………………………………………………………………………….
۲-۱-
۴۴
مشخصات آلومینای خریداری شده از شرکت Sasol ……………………………………………………………………..
۲-۲-
۴۵
مشخصات گاز آرگون………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-
۴۸
مشخصات تکنیکی هیدروژن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ، ...، هم؟! Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فناوری نانو، توزیع قدرت