پایان نامه با واژگان کلیدی ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبی، شعر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس
قال معصوم(ع) : العلم نور دانش اندر دل چراغ روشن است.
خداوند متعال، ابناء بشر را به خاطر گوهر نفیس تعلیم و تعلم از سایر کائنات متمایز و متعالی ساخت. از این رو خدای سبحان را شاکرم که با ره توشه ای بی مقدار، به حلقه ی متعلمین و مشتاقان چشمهی روشن دانش تعلق خاطر دارم. از این که حضرت حق، توفیق عنایت فرمودند تا در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی از افاضات اساتید مبرز دانشگاه علامه طباطبایی تلمذ نموده با زبان بیان سپاس می گویم. بر خود فرض می دانم که از استاد راهنمایم آقای دکتر عبدالحسین فرزاد که با حسن تدبیر در تحقق این پایان نامه، راهنمائیهای عالمانه مصروف داشته، از استاد مشاورم آقای دکتر رضا ناظمیان که در این راستا معاضدت لازم را مبذول فرمودند و نیز از استاد داورم آقای دکتر علیرضا منوچهریان و آقای دکتر شیرزاد طایفی که ارشادات و مساعدت های آنها معطوف به الطاف و کرامات نسبت به این حقیر گردیده و از پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند توأمان مراتب ارادت و تقدیر خویش را اعلان مینمایم.

بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق و نزار قبانی

چکیده:
این پژوهش در حوزۀ ادبیات تطبیقی، به بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق، شاعر معاصر ایرانی و نزار قبانی شاعر معاصر سوری میپردازد. عشق کهنترین و در عین حال پیچیدهترین مضمون ادبیات غنایی است که در شعر این دو شاعر نمود عینی دارد ودرشعرهردوآنان دارای ویژگی خاصی است، مصدق در دو حوزۀ مضمون و زبان شاعری، کلاسیک است؛ اما نزار در این دو حیطه نوگرا است و زبان و مضمون عشق را با زندگی معاصر پیوند میدهد. از سوی دیگر، عشق به معشوق و عشق به مردم، در شعر مصدق به یک میزان برجستگی دارند؛ در حالی که در شعر نزار «عشق به معشوق» برجستهتر است. همچنین مصدق بیشتر به غم و اندوه عشق پرداخته، اما نزار قبانی به شادیهای عشق؛ بنابراین با توجه به معاصر بودن این دو شاعر و اشتراک آن دو در مضمون عشق، نیاز به چنین پژوهشی احساس میشود. شیوۀ کار در این پژوهش از نوع بنیادین و بر اساس مطالعات کتابخانهای است.
واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، حمید مصدق، نزار قبانی، عشق، زبان شعری.

[email protected]

1
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
8
12
12
14
15
17
19
20
22
24
24
26
27
29
30
31
32
32
34
36
39
41
42
44
44
46
49
50
51
53
54
54
55
56
59
60
60
61
65
67
68
71
72
73
86
87
87
90
92
94
96
98
104
112
116

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..
1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-1 تعریف واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….
6-1 محدودیتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7-1 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..
8-1 روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مبانی تاریخی ………………………………………………………………………………………………..
1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب ……………………………………………………………………………………
1-1-2 مسأله فلسطین ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2 مروری برشعر معاصر عرب ………………………………………………………………………………………
1-2-2 نهضت جدید …………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-2 کلاسیکهای نو …………………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2 رمانتیکها …………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2-2 رئالیستها …………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-2-2 سمبولیستها ………………………………………………………………………………………………………………………………
6-2-2 جماعت و مجله آپولو ……………………………………………………………………………………………………………………
7-2-2 شعر متعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3-2 مروری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از عصر مشروطه تا کنون ………………………….
1-3-2 پیامدهای جنبش مشروطه …………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2 ایران در روزگار پهلوی اول …………………………………………………………………………………………………………..
3-3-2 جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه ……………………………………………………………………………………………..
4-3-2 پهلوی دوم 29 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2 کودتای 28 مرداد 1332……………………………………………………………………………………………………………….
6-3-2 انقلاب 1357 و سقوط پهلوی ………………………………………………………………………………………………………
4-2 مروری بر شعر معاصر ایران …………………………………………………………………………………….
1-4-2 نوگرایان پیش از نیما ……………………………………………………………………………………………………………………
2-4-2 نیما و شعر نو ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-4-2 شعر سپید ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4-2 شعر حجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: مبانی نظری…………………………………………………………………………………………….
1-3 مدرنیته و مدرنیسم …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3 جنگ جهانی اول و ظهور مکتبهای ادبی ………………………………………………………………
1-2-3 دادائیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-3 سوررئالیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-3 اگزیستانسیالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………….
3-3 ژان پل سارتر و نظریه ادبیات متعهد ………………………………………………………………………………………………..
4-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد عرب ……………………………………………………………………………………………………….
5-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد در ایران ………………………………………………………………………………………………….
6-3 گفتاری در باب عشق …………………………………………………………………………………………..
1-6-3 عشق از دیدگاه عرفانی …………………………………………………………………………………………………………………
2-6-3 انواع عشق در ادبیات عرب(عشق عذری- عشق اباحی) …………………………………………………………….
3-6-3 جایگاه عشق در غزل معاصر ایران و عرب ……………………………………………………………………………………
فصل چهارم: معرفی حمید مصدق و نزارقبانی………………………………………………………………
1-4 زندگی نامة حمیدمصدق …………………………………………………………………………………………………………………..
2-4 معرفی آثار …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-4 جایگاه حمید مصدق در شعر معاصر ایران ……………………………………………………………………………………….
4-4 زندگی نامة نزارقبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….
5-4 معرفی آثار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه دانش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نزارقبانی، ادبیات مقاومت، ادبیات عرب