منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………..4
3-1مراحل اجراي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….5
4-1سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………..5……

5-1اهداف اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..6
6-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..6
7-1کاربردها و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………..7
8-1سرفصل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
2-2چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
3-2 روش های تجربی و تاریخچه آن ها……………………………………………………………………………………………..10
4-2 شبکه عصبی و تار یخچه آن ها ……………………………………………………………………………………………………11
13روند انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-2
6-2هفت یافته کلیدي……………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل سوم: آشنایی کلی با معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان 15 .………………………. 1-3مقدمه 15….…….……………………………………………………………
16تاريخچه اكتشاف و بهره‌برداري……………………………………………………………………………………………………….2-3
3-3 زمين شناسي منطقه………………………………………………………………………………………………………………………18
3-4 دسته بندی مواد معدنی..….………………………………………………… 19
3-5 پارامترهای حفاری و آتشباری معدن20…….………………………………………
فصل چهارم: موج شناسی وآنالیز مقدماتی .………………………………………………………. 23
4-1 مقدمه….…..…………………………………………………………………………………………. 23
2-4آشنایی با امواج مرتعش کننده زمین….……………………………………….. 23
3-4 سرعت انتشارامواج ……….….……………………………………………………………………… 31
4-4پیش بینی سرعت ذره ای حداکثر……………………………………………………..…………. 33
5-4 کنترل لرزه های ناشی از انفجار …….………………………………………. 40
40استانداردهای لرزش ناشی از انفجار……………………………………………………………………………………………. 6-4
1-6-4 حداکثر سرعت ذرات……………………………………………………………………………. 41
2-6-4 مقیاس فاصله ……………………………………………………………………………………. 41
3-6-4 شتاب ذرات …………………………………………………………………………………….. 41
4-6-4 نسبت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………….42
1-5-4محدوده مجاز سرعت ذره ای حداکثر……..………..………………………….. 43
2-5-4معادله فاصله مقیاس شده …………………………………………………….44
3-5-4 معادله اصلاح شده فاصله مقیاس شده ……………….………………………. 47
4-5-4گراف حداکثر سرعت با توجه به فرکانس …………….…………………………. 48
7-4 تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن…………………………………………… 49
فصل پنجم: تحلیل لرزه های انفجار معدن گل گهر……………………………………………… 57
5-1 مقدمه57…..……………………………………………………………………………………………..
2-5تأثیر فاصله و مقدار خرج انفجار بر پارامترهای لرزه ای……………………………. 57
68نمودارهای مقایسه رابطه سرعت ذرات و فاصله……………………………………………………………………….. 3-5
4-5 فرکانس لرزه های ثبت شده………..………………………………………. 72
75بررسی وضعیت فرکانس قله موج در انفجارات معدن گل گهر………………………………………………. 5-5
76بررسی وضعیت فرکانس غالب موج در انفجارات معدن گل گهر ………………………………………….. 6-5
7-5 مقایسه گزارش خروجی های ماکسیمم و مینیمم دستگاه ثبت لرزش ……….………………. 82
87فصل ششم: روش شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………
6-1 روش شبکه عصبی مصنوعی87……………………..………………………….
1-1-6 تاریخچه88………….……….………………………………………….
6-1-1-1 شبكه‌هاي عصبي 88……………..…………………………………….
6-1-1-2 اتصال بين نرون‌ها (سلول‌هاي عصبي)…………..………………………………… 90
6-1-1-3 شبكه‌هاي عصبي مصنوعی..……..…………… ………………………… 92
6-1-1-4 اجزاء و ساختمان واحدهای مصنوعی….………………………………….. 96
6-1-1-5 پردازش اطلاعات در شبکه …….……………………………………… 99
6-1-1-6 الگوريتم‌هاي يادگيري…….………………………………………….. 101
6-1-2 انواع شبكه‌هاي عصبي….……………………………………………… 104
6-1-2-1 شبكه‌هاي تك لايه….………………………………………………. 105
6-1-2-2 شبكه‌‌هاي چند لايه106…….……………………………………………..
6-1-2-3 شبکه‌هاي خود سازمانده …….……….………………………………. 110
6-1-2-4 شبکه هاپفيلد …..….…………….………………………………… 111
3-1-6كاربرد شبكه‌هاي عصبي…….………………………………………………………. 111
6-2 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از روش تجربی……………………………………………… 113
3-6 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی………………………………….. 118
6-3-1 تهيه اطلاعات جهت مدلسازي……..………………………………………………………… 119
6-3-2 تهيه مدل………….……………….……………………………………………………………. 123
6-3-3 انتخاب قانون یادگیری 123…….…………………….……………………………………………..
6-3-4 تعیین ساختار شبکه………….……………….………………………………………………. 124
5-3-6ارزیابی شبکه (مدل)……..…………………….………………………………………………. 126
4-6 تعیین شبکه بهینه……………………………………………………………………………….. 127
5-6آنالیز حساسیت ……………………………………………………………………………….. 136
141…..……..………………………………………………………….نتایج وپیشنهادات . فصل هفتم
منابع……………………..…………….………………………………………………………………….. 146
پیوست1 ……….………………………………………………………….. 149
163……….….………………………………………………………. 2پیوست
Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول3-1ذخایر زمین شناسی معادن گل وگهر …………………………………………………………………………….18
جدول3-2 تو زیع ذخایر بر حسب میلیون تن تو سط دو شرکت ………………………………………………19
جدول3-3 مواد و وزن مخصوص آنها درمعدن گل گهر ………………………………………………………………. 20
جدول3-4مشخصات فنی پیت نهایی ……………………………………………………………………………………………21
جدول3-5مشخصات فنی طراحی معدن شماره 1 ……………………………………………………………………….21
جدول 1-4اندازه گیری صحرایی سرعت انتشار برای دو سنگ رسوبی ………………………………………..32
جدول2-4سرعت های انتشار تخمین زده شده (شدید درزه دار وبکر) ………………………………………32
جدول3-4دامنه پارامترهای لرزه ای تیپیک انفجار ………………………………………………………………………..33
جدول4-4متغیرهای مهم آنالیز انفجار ………………………………………………………………………………………….37
جدول5-4 فاکتورهای موثر در جنبش زمین …………………………………………………………………..42.………..
جدول 6-4مقادیر مجاز سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله از محل انفجار ………………………….43
جدول7-4 مقایسه واکنش انسان به اوج سرعت ذره ای ………………………………………………………………44
جدول8-4فاکتور فاصله مقیاس شده جهت کاربرد بدون نیاز به مانیتورینگ ………………………………45
جدول9-4 مقدارخرج منفجر شده بر تاخیر بر حسب فاصله و فاصله مقیاس شده …………………….46
جدول 10-4 نوع خسارت مرتبط با سرعت ذره ای حداکثر ناشی از انفجار …………………………………51
جدول 11-4ارتباط بین سرعت ذره ای و فرکانس با سازه مورد لرزش ………………………………………..51
جدول 5-1مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف …………………………………………….63
جدول 2-5 ضرایب معادلات رابطه سرعت با فاصله مقیاس شده و وضعیت همبستگی …………….65
75وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج طولی …………………………………………………….. 3-5 جدول
جدول 4-5وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج قائم …………………………………………………………..75
75وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج مماسی …………………………………………………….. 5-5جدول
76وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای تمامی موج ها ……………………………………………….. 6-5جدول
جدول 7-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج مماسی …………………………………………………………..76
جدول 8-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج قائم ………………………………………………………………76
جدول 9-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج طولی …………………………………………………………..77
جدول 10-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای تمامی موج ها …………………………………………………77
جدول 6-1 به عنوان تابعی از جنس سنگ و نوع ماده منفجره ……………………………………………114
جدول 6-2 پارامترهای ماده منفجره مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری
معدن گل گهر…………………………………………………………………………………………………………………………………….116
جدول 6-3 پارامترهای طراحی معدن مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری
معدن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل آماری، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، مدل سازی