دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل آماری، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-2- امولسیونهای پایدارشده باپروتئینها 33
2-6- معرفی پلیمرهای مورداستفاده درپژوهش حاضر 39
2-6-1- صمغ کتیرا 39
2-6-2- پروتئینهای شیر 45
2-7- روشهای مورداستفاده درپیش بینی خصوصیات وپایداری امولسیونهای روغن درآب 47
2-7-1- رئولوژی 48
2-8- جمع بندی 54
3-فصل سوم-موادوروشها 57
3-1- روش كلي پژوهش ومحل انجام آن 58
3-2- مواد……………….. 58
3-3- مراحل انجام پژوهش و روشهاي آزمون 58
3-3-1- تهيه پودركل صمغ كتيرا ( تراگاكانت) 59
3-3-2- جداسازي جزءمحلول ونامحلول صمغ كتيرا (تراگاكانتين و باسورين) 59
3-3-3- آماده سازي محلول اوليه ي سديم كازيئنات،تراگاكانت،تراگاكانتين و باسورين 60
3-3-4- آماده سازي امولسيونهاي روغن درآب 60
3-3-5- نقشه وطرح 61
3-3-6- فاکتورهای مورداندازه گیری وروشهای اندازه گیری 62
3-3-7- تجزیه وتحلیل آماری 66
4-فصل چهارم-یافته ها 68
4-1- بررسی سازوکارپایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط دوگونه صمغ کتیرا (گون ه آستراگالوس گوسیپینوس وآستراگالوس فلاکوسوس) 69
4-1-1-ساختارشیمیایی (تعیین گروههای قندی،استیل ومتیل) 70
4-1-2- اثرمتغیرها برپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن) 70
4-1-3- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی 76
4-1-4- اثرمتغیرها براندازه ذرات 78
4-1-5- اثرمتغیرها برداده های حاصل ازرئولوژی پایا 84
4-1-6- اثرمتغیرها برداده های حاصل ازرئولوژی ناپایا 88
4-2- بررسی سازوکارپایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط صمغ کتیرا (گونه آستراگالوس گوسیپینوس) وسدیم کازئینات 93
4-2-1- اثرنسبت پروتئین به پلی ساکارید برپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن) 93
4-2-2- اثر pHبرپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن) 94
4-2-3- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی 94
4-2-4- اثر متغیرها براندازه ذرات 96
4-2-5-اثرمتغیرها بررئولوژی پایا 99
4-2-6-اثرمتغیرها بررئولوژی ناپایا 100
4-2-6-2- تاثیرpHبرکمپلکس و ویسکوزیته 101
5-فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری 102
5-1- بررسی سازوکار پایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط دوگونه صمغ کتیرا (گون ه آستراگالوس گوسیپینوس وآستراگالوس فلاکوسوس)………. 103
5-1-1- ساختارشیمیایی ( تعیین گروههای قندی،استیل و متیل) 103
5-1-2-اثرغلظت وگونه صمغ کتیرا برپایداری امولسیونها طی زمان 105
5-1-3-اثرمتغیرها برکشش سطحی و بین سطحی 106
5-1-4- اثرغلظت و گونه صمغ کتیرا برتوزیع اندازه ذرات و تصاویرمیکروسکوپی 107
5-1-5- اثرمتغیرها بررئولوژی پایا 109
5-1-6- اثرمتغیرها بررئولوژی ناپایا 112
5-2- بررسی سازوکار پایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط صمغ کتیرا (گونه آستراگالوس گوسیپینوس) وسدیم کازئینات 114
5-2-1- اثر نسبت پروتئين به پلي ساكاريد و pH برپایداری امولسیونها طی زمان 114
5-2-2- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی 115
5-2-3- اثرمتغیرها بررئولوژی 115
5-3- نتیجه گیری 117
5-4- پیشنهادات 118
5-4- فهرست منابع 119

فهرست شکل ها و نمودار
شماره
عنوان شکل
صفحه
2-1
تصویر میکروسکوپی از یک امولسیون روغن درآب ( چاشنی مخصوص سالاد) شامل قطرات روغن پراکنده شده در محیط آبی

15
2-2
تصويري شماتيک از انواع ساز و کار هاي ناپايداري امولسيون ها

18
2-3
نمايي شماتيک از توليد امولسيون روغن در آب

26
2-4
تفاوت بین پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی

28
2-5
تصویری از الف) گیاه گون ب) صمغ کتیرای مفتولی (آستراگالوس گوسیپینوس) ج) صمغ کتیرا خرمنی(آستراگالوس فلاکوسوس)

40
3-1
تصویری از دستگاه اندازه گیری اندازه ذرات (Cilas 1090 particle size analyzer (Orleans)به همراه میکروسکوپ نوری

63
3-2
تصویری دستگاه اندازه گیری کشش سطحی وبین سطحی (آلمان،Krüss GmbH-Hamburg Model K100)
64
3-3
تصویری از دستگاه رئومتر چرخشی (Physica MCR 301 (Anton Paar، اتریش)

65
4-1
الف
تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

72
4-1
ب
امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 1/0 تا 5/0 % وزنی/وزنی)
73

4-2
الف
تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه شاهرود (آستراگالوس فلاکوسوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

74
4-2
ب
امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 1/0 تا 5/0 % وزنی/وزنی)

74
4-3
الف
امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

75
4-3
ب
امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

75
4-4
الف
تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) جزء محلول صمغ کتیرا گونه اصفهان براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

76
4-4
ب
امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد(به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

76
4-5
تاثیر افزودن AG ,AGB, AGTوAF غلظت 5/0% وزنی/وزنی طی زمان برکاهش کشش سطحی در دمای 25 درجه سانتی گراد- علائم : AG(●)،AGB (▲)،AGT (■)، AF(∆) و آب دیونیزه بدون صمغ (O)

77
4-6
تاثیر افزودن AG ,AGB, AGTو AF غلظت 5/0% وزنی/وزنی طی زمان برکاهش کشش بین سطحی در دمای 25 درجه سانتی گراد. علائم : AG(●)،AGB (▲)،AGT (■)، AF(∆) و آب دیونیزه و روغن بدون صمغ (ᴏ)
77
4-7
میانگین کشش بین سطحی برای امولسیون های روغن در آب حاوی غلظت 5/0% وزنی/وزنی ازAG ، AG،AGT و AF در دمای 25 درجه سانتی گراد. A) AGB ، B) AGT، C) AF، D) AG و E)نمونه شاهد (آب و روغن بدون صمغ)

78
4-8
مقایسه توزیع اندازه ذرات بر مبنای حجم، سطح و تعداد ذرات در امولسیون های حاوی 5/0 درصد وزنی/وزنی صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) بلافاصله بهد از تهیه امولسیون با اولتراتوراکس در 13500(rpm) به مدت 15 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد

81
4-9
مقایسه تاثیر افزودنAG , AGB, AGT و AF در غلظت 5/0 % وزنی/وزنی بر توزیع اتدازه ذرات ( بر مبنای حجم) -علائم: AG (♦)، AF (●)، AGB (■)، AGT (▲)امولسیون های روغن در آب

81
4-10
مقایسه توزیع اندازه ذرات دیسپرسیون و امولسیون های حاوی 5/0 % وزنی/وزنی

82
4-11
مقایسه توزیع اندازه ذرات (بر اساس حجم و تعداد) امولسیون های حاوی 5/0 % وزنی/وزنی

83
4-12
تصاویر میکروسکوپی از نمونه های امولسیونی حاوی 5/0 % وزنی/وزنی از صمغ های تعیین شده بلافاصله بعد از تهیه امولسیون ها

83
4-13
تاثیر غلظت و نوع صمغ مورد استفاده بر نمودار گرانروی ظاهری-آهنگ برش در دمای 25 درجه سانتی گراد، علائم :(●) 0.5%, (■) 0.4 %,(▲) 0.3 %, ( ♦ ) 0.2%, (Ο) 0.1 and (*) 1%.

85
4-14
تغییرات مدول ذخیره تابع کرنش برای امولسیون های حاوی غلظت 5/0% وزنی/وزنی از(●) AG, (▲) AGB(■) AGT و (♦) AF در فرکانس 1 هرتز در دمای 25 درجه سانتی گراد

88
4-15
تغییرات مدول ذخیره و افت تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) (●)، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) (■)،جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)(▲) و صمغ گونه شاهرود (AF) (♦) در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

90
4-16
تغییرات کمپلکس ویسکوزیته تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) (●)، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) (■)، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)(▲) و صمغ گونه شاهرود (AF) (♦) در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد
90
4-16
تغییرات کمپلکس ویسکوزیته تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) (●)، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) (■)، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)(▲) و صمغ گونه شاهرود (AF) (♦) در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد
90

4-17
تغییرات تانژانت افت تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) (●)،جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) (■)، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)(▲) و صمغ گونه شاهرود (AF) (♦) درکرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

92
4-18
تاثیر نسبت سدیم کازئینات به صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) (1/1، 1/2، 1/3، 1/5 و 1/9) در غلظت كل بيو پليمر ثابت 9/0 % وزني براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 سانتی گراد

93
4-19
تاثیر pH براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) حاوی نسبت سدیم کازئینات به صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) 1/1 در غلظت كل بيو پليمر ثابت 9/0 % وزني طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

94
4-20
تاثیر افزودن غلظت 45/0 % وزني جزء محلول گونه اصفهان (AGT)، جزء نا محلول گونه اصفهان (AGB)، كل صمغ گونه اصفهان (AG)، گونه شاهرود (AF) – سدیم کازئینات به تنهايي (غلظت 45/0 % وزني) سدیم کازئینات + صمغ گونه اصفهان بر کاهش کشش سطحی ( نسبت 1 به 1 ، غلظت كل بيوپليمر 9/0 % وزنی/وزنی (25 درجه سانتی گراد)

94
4-21
تاثیر افزودن غلظت 45/0 % وزني جزء محلول گونه اصفهان (AGT)، جزء نا محلول گونه اصفهان (AGB)، كل صمغ گونه اصفهان (AG)، گونه شاهرود (AF) – سدیم کازئینات به تنهايي (غلظت 45/0 % وزني) سدیم کازئینات + صمغ گونه اصفهان بر کاهش کشش بین سطحی ( نسبت 1 به 1 ، غلظت كل بيوپليمر 9/0 % وزنی/وزنی (25 درجه سانتی گراد)

95
4-22
مقایسه تاثیر افزودن الف) صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 45/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ب) صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 3/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 2 به 1 و غلظت کل پلیمر9/0% وزني ) دمای 25 درجه سانتی گراد

96
4-23
مقایسه توزیع اندازه ذرات بر مبنای حجم، سطح و تعداد ذرات در امولسیون های حاویسدیم کازئینات و صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ) دمای 25 درجه سانتی گراد

97
4-24
مقایسه تاثیر افزودن الف) صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 45/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی بر توزیع اندازه ذرات ( بر مبنای تعداد ذرات) امولسیون های روغن در آب

97

4-25
تغییرات مدول ذخیره و افت تابع فرکانس برای امولسیون های نسبت های مختلف بیوپلیمر (غلظت کل بیوپلیمر 9/0 % وزنی)7 pH (●) نسبت 1 به 1، (■) نسبت 2 به 1، (▲) نسبت 5 به 1 و (♦) نسبت 1 به 1 در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

100
4-26
تاثیر pHبر کمپلکس ویسکوزیته در امولسیون های حاویسدیم کازئینات و صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ) دمای 25 درجه سانتی گراد
101

فهرست جداول
صفحه
عنوان جدول
شماره
11
جدول متغیرها

5-1
36
مطالعات مربوط به تاثیر افزودن پلی ساکارید ها در پایدارسازی امولسیون های روغن

2-1
37
مطالعات مربوط به تاثیر افزودن توام پلی ساکارید و پروتئین ها در پایدارسازی امولسیون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تلفن همراه، نام تجاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها