پایان نامه رایگان درباره دوران کودکی، کشورهای در حال توسعه، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

2-3 روشﻫﺎﻱ درمان و کنترل صرع با کمک سنسورها 10
2-4 مرور مقالات مرتبط 11
2-5 نحوه اطلاع رسانی 15
2-6 استفاده از تلفن های همراه برای مداخلات و اقدامات سلامت 18
2-7 M-health 19
2-8 شبکه های سنسوری بدن (BSNs) 21
2-9 خلاصه‏ي فصل 21
فصل سوم : اطلاعات بالينی برای تشخيص تشنج 22
3-1 مقدمه 23
3-2 شتاﺏسنج 23
3-3 استفاده از شتاﺏسنج سه محوره 25
3-4 رسانايی پوست 26
3-5 طراحی مدار GSR 28
3-6 خلاصه‏ي فصل 30
فصل چهارم : طراحی و پياده سازی سخت افزاری و نرم افزاری 31
4-1 مقدمه 32
4-2 قطعات سختﺍفزاری مورد استفاده 32
4-2-1 ميکروکنترلرها 33
4-2-1-1 انواع روشها و پروتکل های ارتباطی بر روی ميکروکنترلر 34
4-2-2 کريستال يا نوسان ساز 36
4-2-3 رگولاتور 36
4-2-4 LCD 37
4-2-5 Op-Amp 39
4-2-6 microSD Module 41
4-2-7 مبدل آنالوگ به ديجيتال خارجی ADC0804 42
4-2-8 توليد کننده مرجع ولتاژ REF30xx 44
4-2-9 تقويت کننده ابزار دقيق AD620 45
4-2-10 توليد ولتاژ متقارن با TC7660 47
4-3 پياده سازی سختﺍفزاری سنسور 47
4-3-1 تامين ولتاژ مدار 47
4-3-2 نحوه اتصال پايه های ميکروکنترلر 48
4-3-3 نحوه اتصال پايه های ماژول RS232 50
4-3-4 نحوه اتصال پايه های ماژول بلوتوث HC05 50
4-3-5 اتصال ماژول HC05 و RS232 52
4-4 شرح نرﻡﺍفزارهای مورد استفاده 53
4-4-1 Pic C Compiler 53
4-4-1-1 برنامه نويسی ميکروکنترلر 54
4-4-2 Proteus 60
4-4-3 Altium Designer (Protel DXP) 61
4-4-4 TNM Programmer 62
4-4-5 برنامه نويسی آندرويد 62
4-4-5-1 نحوه ارتباط بيسيم سنسور تشنج با گوشی همراه 64
4-4-5-2 نرمال سازی دادﻩها 67
4-4-5-3 ذخيره در پايگاه داده 68
4-4-5-4 استخراج ويژگی ها 69
4-4-5-5 استفاده از مدل SVM در آندرويد 74
4-4-5-6 مکان يابی فرد مصروع با کمک GPS گوشی همراه 75
4-4-5-7 اعلام هشدار (ارسال SMS و ايميل) 76
4-5 خلاصه‏ي فصل 79
فصل پنجم : داده کاوی 80
5-1 مقدمه 81
5-2 مقايسه حوزه زمان، تبديل فوريه و تبديل ويولت 82
5-2 پيش پردازش دادﻩها 83
5-3 استخراج ويژگی 84
5-3-1 ويژگی ها در حوزه زمان 86
5-3-2 ويژگی ها در حوزه تبديل ويولت 95
5-3-3 انتخاب ويژگی های برتر 103
5-4 دادﻩکاوی با نرﻡﺍفزار Weka 104
5-4-1 مقدمه ای بر Weka 104
5-4-2 انتخاب SVM به عنوان طبقهﺑﻧﺩﻯکننده 105
5-4-3 طراحی طبقهﺑﻧﺩﻯکننده در Weka 106
5-5 خلاصه‏ي فصل 107
فصل ششم : نتيجه گيری و طرح پيشنهادات 108
6-1 مقدمه 109
6-2 نتايج 109
6-3 پيشنهادات براي کارهاي آتي 113
6-4 خلاصه‏ي فصل 115
منابع و مآخذ 117
پيوست الف: datasheet 123
Abstract 135

فهرست جدول‏ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: سنسورهای مورد استفاده در تشخیص تشنج تونیک-کلونیک عمومی 17
جدول 4-1: پایه های LCD 16×2 38
جدول 4-2: میزان بهره در AD620 با توجه به اندازه مقاومت 46
جدول 5-1: نتایج حاصل از اعمال SVM با 13 ویژگی 106
جدول 5-2: نتایج حاصل از اعمال SVM با 7 ویژگی 107
جدول 5-3: نتایج حاصل از اعمال SVM با 6 ویژگی 107

فهرست شکل‏ها
عنوان صفحه
شکل 3-1: ساختمان داخلی شتاﺏسنج سه محوره ADXL335 26
شکل 3-2: مدار پايه برای اندازه گيری ميزان مقاومت پوست 28
شکل 3-3: طرح مدار اندازه گيری ميزان مقاومت پوست با جزئيات 30
شکل 4-1: انواع پروتکل های ارتباطی تعريف شده بروی ميکروکنترلر 36
شکل 4-2: LCD 16×2 38
شکل 4-3: Op-Amp 40
شکل 4-4: ترمينال های يک Op-Amp 40
شکل 4-5: ورودی های inverting و noninverting در يک Op-Amp 41
شکل 4-6: تقويت کننده عملياتی LM358N 41
شکل 4-7: microSD Module با يک حافظه 32GB 42
شکل 4-8: مبدل آنالوگ به ديجيتال خارجی ADC0804 با دقت 8 بيت 43
شکل 4-9: مرجع ولتاژ REF30xx 45
شکل 4-10: تقويت کننده ابزار دقيق AD620 46
شکل 4-11: مدار تست AD620 46
شکل 4-12: توليد کننده ولتاژ متقارن TC7660 47
شکل 4-13: نحوه بستن مدار برای توليد ولتاژ متقارن با TC7660 47
شکل 4-14: ماژول RS232 50
شکل 4-15: ماژول HC05 52
شکل 4-16: نحوه اتصال ماژول HC05 و RS232 53
شکل 4-17: پياده سازی دماسنج LM35 با کمک پروتئوس 60
شکل 4-18: يک نمونه طراحی PCB با کمک Protel 61
شکل 4-19: ويولت مادر Haar 73
شکل 4-20: فلوچارت روند کاری تشخيص تشنج 78
شکل 4-21: معماری سيستم 79
شکل 5-1: مجموعه سيگنال ها در سه محور شتاﺏسنج، (الف) تشنج، (ب) دويدن، (ج) بالا رفتن از پله، (د) پياده روی 85
شکل 5-2: ميانگين سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 87
شکل 5-3: واريانس سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 88
شکل 5-4: انرژی سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 89
شکل 5-5: توان سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 90
شکل 5-6: جذر میانگین مربع سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 91
شکل 5-7: کشیدگی سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 92
شکل 5-8: آنتروپی سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 93
شکل 5-9: نرخ عبور از صفر سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 94
شکل 5-10: میانگین تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 95
شکل 5-11: واریانس تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 96
شکل 5-12: انرژی تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 98
شکل 5-13: توان تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 99
شکل 5-14: جذر میانگین مربع تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 100
شکل 5-15: کشیدگی تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 101
شکل 5-16: آنتروپی تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 102
شکل 5-17: نرخ عبور از صفر تبدیل ویولت سيگنال VM (بالا)، ميانگين سيگنال GSR (پايين) برای سه تشنج مختلف 103
شکل 6-1: PCB ميکروکنترلر، ADC0804 و ماژول MMC 111
شکل 6-2: PCB شتاﺏسنج، رسانايی پوست و بلوتوث 111
شکل 6-3: نصب سنسور تشخِص تشنج بر روی بازو 112
شکل 6-4: طرح PCB سنسور تشخيص تشنج 112

فصل اول :
کليات پژوهش

1ـ1 مقدمه
وقتي مغز بطور طبيعي كار كند يك سري امواج الكتريكي از خود ايجاد مـﯽنماید كه اين امواج مانند الكتريسيته در مسير اعصاب عبور مـﯽكند. در حالت تشنج يك جرقه الكتريسيته ايجاد مي شود كه اين جرقه و طوفان الكتريكي بسته به محل خود در مغز، علائم، نوع تشنج و صرع را تعيين مـﯽنماید[1]. صرع یا epilepsy در نورولوژی به حالتی گفته می‌شود که شخص، بدون عامل محرک خاصی مثل افت قند خون، تب، کمبود کلسیم و یا مواردی از این دست، مکرراً دچار حملات تشنج شود. در کودکان و افراد جوان، صرع اغلب به ضربه زمان تولد، ناهنجاریﻫﺎﻱ مادرزادی یا اختلالات ژنتیکی تاثیر گذار بر مغز نسبت داده ﻣﯽشود. در افراد میانسال و سالمندان، سکتهﻫﺎﻱ مغزی، تومورها و بیماری عروق مغزی در اغلب موارد علل بروز صرع است[2]. صرع یکی از شایع ترین بیماریﻫﺎی عصبی مهم و خطرناک است، که تقریباً 60 میلیون نفر در جهان (نزدیک به 1٪) درگیر این مسئله هستند و 5/2 میلیون مورد جدید هر سال به این آمار اضافه مـﯽشود. برای 30-25٪ از بیماران، هیچ ترکیب درمانی استاندارد (دارو یا جراحی) برای کنترل تشنج آنها وجود ندارد. این بیماران از صرع مقاوم به درمان یا مقاوم به دارو رنج مـﯽبرند [3] [4].
در سراسر جهان، 10.5 میلیون کودک زیر 15 سال مبتلا به صرع فعال تخمین زده می شود، که در حدود 25 درصد از جمعیت کل بیماران صرعی می باشند. از 3.5 میلیون نفر که سالانه دچار صرع می شوند، 40 درصد کمتر از 15 سال هستند، و بیش از 80٪ آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. مطالعات مبتنی بر جمعیت صرع در دوران کودکی نشان می دهد نرخ بروز سالانه 61- 124 نفر در 100000 نفر در کشورهای در حال توسعه، و 41-50 نفر در 100000 نفر در کشورهای توسعه یافته می باشد [5]. صرع شایع ترین اختلال عصبی دوران کودکی است. تقریبا نیمی از موارد صرع در دوران کودکی رخ می دهد.کودکان مبتلا به صرع و والدین آنها با بسیاری از مشکلات اجتماعی و روانی مواجه هستند. مشکلات جامعه پذیری، اضطراب، اختلال شناختی و اختلالات رفتاری به ترتیب در 39.8٪، 45.8٪، 49.4٪، و 42.2٪ کودکان درگیر با بیماری صرع دیده شد [6].
طبق آمار رسمی سایت صرع حدود 60 میلیون نفر در جهان مبتلا به صرع هستند که هر سال به طور متوسط بین 125000 تا 150000 به این آمار افزوده می شود و از این تعداد در حدود 30% مربوط به کودکان است. یک نفر از بین 10 نفر، حداقل یکبار در طول زندگی دچار تشنج می شود [7]. آمار افراد مبتلا به صرع در ایران در حدود 1 میلیون نفر اعلام شده است [8].
1ـ2 درمان صرع
تاکنون روشﻫﺎﻱ درمانی متعددی برای صرع پیشنهاد شده است، که در بیشتر موارد موثر بوده و به قطعیت ﻣﯽتوانند صرع را درمان کنند که در ادامه به آنﻫﺎ اشاره ﻣﯽکنیم. یکی از روشﻫﺎﻱ متداول، داروها هستند، بیش از دهها داروهای ضد تشنج (AEDs1) برای درمان صرع در دسترس هستند. این داروها به طور معمول به دنبال جلوگیری از توسعه تشنج با کاهش تحریک عصبی یا افزایش بازدارندگی هستند [9]. در روشی دیگر، افرادی که از نظر پزشکی مبتلا به نوعی از صرع مقاوم هستند، در بعضی موارد ﻣﯽتوانند برای جراحی کاندید شوند، البته اگر صرع آنﻫﺎ از نوع partial باشد. رژیم غذایی کتون زا (توليد كتون‌ها در بدن‌ در اثر اكسيده‌ شدن‌ ناقص‌ مواد آلى‌ مثل‌ اسيدهاى چرب‌ و غيره‌) یکی دیگر از گزینه درمانی است که عمدتاً در کودکان استفاده ﻣﯽشود. در این شیوه رژیم غذایی با چربی بالا طراحی شده است که تقلیدی از اثرات بیولوژیکی در گرسنگی است، اما مکانیسم دقیق آن در مهار تشنج ناشناخته است [10].
1ـ3 انواع روشﻫﺎﻱ شناسايی، پيش بينی و کنترل صرع
اگرچه بیشتر درمانﻫﺎ برای صرع قطعی هستند، اما هنوز هم درصد بسیاری از بیماران هستند که به درمانﻫﺎﻱ دارویی مقاوم بوده و برای عمل جراحی هم نمـﯽتوانند کاندید باشند. نگرانی در مورد آسیب و یا حتی مرگ ناشی از تشنج، زندگی کسانی که قادر به دستیابی به کنترل کامل تشنج نیستند را تحت الشعاع قرار ﻣﯽدهد. علاوه بر این، خطر مرگ ناگهانی در افراد مبتلا به صرع 24 برابر بیشتر در مقایسه با جمعیت عمومی است و پاتوفیزیولوژی مرگ ناگهانی و غیر منتظره در صرع یاSUDEP2 همچنان نامشخص است [10]. در ابتدا روشﻫﺎﻱ درمانی به طور مختصر معرفی خواهند شد که به صورت داخلی و تحت عمل جراحی صورت ﻣﯽگیرد. و در ادامه روشﻫﺎﻱ خارجی بررسی خواهد شد که با کمک سنسورها علائم حیاتی و تغییرات فیزیولوژیک را اندازه ﻣﯽگیرند، و در پیش بینی صرع از آنﻫﺎ کمک گرفته ﻣﻰشود.
1-4 ضرورت پژوهش
از آن جایی که درصد بالایی از بیماران مبتلا به صرع که دچار تشنج تونیک-کلونیک عمومی شدﻩاند، مستعد بروز حمله SUDEP هستند، ضروری است که به مدت طولانی امواج مغزی توسط دستگاه EEG3 کنترل شود تا از کارکرد درست اعضاء حیاتی بدن مانند قلب (که اختلال در کار آن بیشترین عامل در SUDEP است) اطمینان حاصل کرد. اما اکثر بیماران تمایلی ندارند که به مدت طولانی در بیمارستان تحت مراقبت باشند و از طرف دیگر ممکن است زمانی که حمله اتفاق می افتد تحت مراقبت نبوده و نتوان شدت حمله را ثبت کرد، بنابراین برای بستری کردن بیمار ﻧﻤﻰتوان تصمیم درستی گرفت. این پایاﻥنامه به دنبال روشی هست که بدون دردسر و مشکل برای بیمار، و با استفاده از تکنولوژی موبایل و بیسیم او را در تمام ساعات شبانه روز، بدون بستری شدن در بیمارستان، تحت کنترل داشته باشد.
1-5 اهداف و سوالات پژوهش
مطالعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، حقوق فرانسه، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها