تحقیق رایگان درباره ویژگی های شخصیت، سبک دلبستگی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دکتر مژگان سپاه منصور

بسمه تعالی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
***********************************************
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد:101
کد شناسایی پایان نامه:
10120702922001
عنوان پایان نامه: رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی در دانشجویان
نام و نام خانوادگی دانشجو: مانا امیری زاده
شماره دانشجویی: 910603955
رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی
تاریخ شروع پایان نامه: 22/10/1392
تاریخ اتمام پایان نامه: 23/6/93
استاد راهنما: دکتر مژگان سپاه منصور
آدرس: تهران ،میرداماد، میدان مادر، خیبان شاه نظری، کوی چهارم پلاک 17.
چکیده:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی بود.
روش: پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 302 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرگز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی کارور و شی یر؛ ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری؛ سبک دلبستگی هازان و شاور استفاده شد . از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی رابطه و میزان پیش بینی پذیری متغیرها استفاده شد.
یافته ها: بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی و سازش پذیری، با خوش بینی در بین دانشجویان رابطه مثبت و همسو وجود دارد. بین روان آزرده خویی و پذیرا بودن نسبت به تجربه و سبک دلبستگی دوسوگرا با خوش بینی در بین دانشجویان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.ویژگی های شخصیت وسبک های دلبستگی قادر به پیش بینی خوش بینی دانشجویان بودند.
نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در میزان خوش بینی دانشجویان نقش مهمی دارند.
کلید واژه ها: خوش بینی، برون گرایی ، روان رنجوری، سازش پذیری، پذیرا بودن نسبت به تجربه، وظیفه شناسی، ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوان از صفحه ی تا صفحه ی
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………. 2 تا 6
1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………. 7 تا 11
1-3 اهمیت پژوهش و انگیزه انتخاب آن……………………………………… 11 تا 14
1-4 هدف های پژوهش…………………………………………………………… 15 تا 15
1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………… 15 تا 16
1-6 تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرها و کلمه های کلیدی………. 16 تا 21
فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1 تاریخچه خوش بینی(متغیر ملاک) ………………………………………. 23 تا 27
2-2 دیدگاه های مرتبط با خوش بینی ………………………………………… 27 تا 35
2-3 پایه های عصب-زیست خوش بینی……………………………………….. 35 تا 37
2-4 تاریخچه شخصیت (متغیر پیش بین) ……………………………………….. 38 تا 45
2-5 دیدگاه های مرتبط با شخصیت ………………………………………………. 45 تا 66
2-6 اساس زیست شناختی برای نیرومندی های مرتبط با شخصیت ……….. 66 تا 68
2-7 تاریخچه دلبستگی(متغیر پیش بین) ………. ………………………………… 69 تا 70
2-8 مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی ………………………………………… 70 تا 76
2-9 ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان………. 76 تا 79
2-10 مراحل دلبستگی ……………………………………………………………… 80 تا 81
2-11 عواقب دلبستگی ضعیف …………………………………………………….. 82 تا 83
2-12 نظریه های مرتبط با دلبستگی………………………………………………. 83 تا 88
2-13 . پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای پژوهش………………….. 88 تا 93
فصل سوم: روش شناسی
3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………. 95 تا 95
3-2 جامعه ی آماری و نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 96 تا 96
3-3 ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………….. 96 تا 103
3-4 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. 103 تا 103

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………. 103 تا 104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………….. 106 تا 106
4-2 اطلاعات توصیفی نمونه آماری………………………………………….. 106 تا 112
4-3 تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش…………………………………… 112 تا 123
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………. 125 تا 128
5-2 بحث ونتیجه گیری…………………………………………………….. 129 تا 138
5-3 محدودیت پژوهش ………………………………………………………. 139 تا 139
5 -3 پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………….. 140 تا 141

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1 شانزده عامل شخصیت کتل………………………………………………………………………… 51 تا 52
2-2 پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری و مولفه های آن……………………………….. . 58 تا 59
2-3 شش عامل شخصیت اشتون و لی……………………………………………………………… 66
2-4 ویژگی های چهار سبک دلبستگی در کودکان و بزرگسالان……………………………. 78
3-1 کلید نئوی شصت سوالی………………………………………………………………………….. 99
4-1 توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت…………………………………………… 106
4-2 توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک سطح تحصیلات………………………………. 107
4-3 شاخص های توصیفی متغیر ویژگی های شخصیت……………………………………. 108
4- 4 شاخص های توصیفی متغیر سبک های دلبستگی……………………………………. 109
4-5 شاخص های توصیفی متغیر خوش بینی…………………………………………………. 110
4-6 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در مورد ویژگی های شخصیت………….. 110
4-7 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در موردسبک های دلبستگی و خوش بینی 110
4-8 نتایج ضریب همبستگی برون گرایی با خوش بینی……………………………………… 111
4-9 نتایج ضریب همبستگی سازش پذیری با خوش بینی…………………………………. 112
4-10 نتایج ضریب همبستگی وظیفه شناسی با خوش بینی………………………………. 113
4-11 نتایج ضریب همبستگی روان آزرده خویی با خوش بینی………………………….. 114
4-12 نتایج ضریب همبستگی پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی……………….. 115

4-13 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی……………………… 116
4-14 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی با خوش بینی ………………… 117
4-15 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی دوسوگرا با خوش بینی……………….. 118
4-16 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره خوش بینی از روی ویژگی های شخصیتی.. 119
4-17 نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه خوش بینی از روی ویژگی های شخصیتی…. 120
4-18 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغبره خوش بینی از روی سبک های دلبستگی… 121
4-19 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خوش بینی از روی سبک های دلبستگی…… 121

فهرست نمودارها صفحه
4-1 نمودار توزیع افراد به تفکیک جنسیت……………………………………… 106
4-2 نمودار توزیع افراد به تفکیک سطح تحصیلات…………………………. 107
4-3 مقایسه میانگین افراد نمونه در عامل های پنج گانه شخصیت…….. 108
4-4 مقایسه میانگین افراد در سبک دلبستگی…………………………………. 109

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
روان شناسی مثبت نگر به دنبال آن است که تصویری از زندگی خوب را به روشنایی بیان کند (البته از لحاظ روان شناختی) و برای این که مشخص کند چه چیزی زندگی را برای زیستن با ارزش می کند، از روش های روان شناسی استفاده می کند. هدف این است که نشان داده شود چه اعمالی به تجربیات بهورزی و رفاه، به پرورش افکار مثبت نگری که خوش بین و انعطاف پذیر هستند، و به آفریدن موسسات و انجمن های شکوفا کننده می انجامد. بنابراین موضوع اصلی روان شناسی مثبت نگر، تحقیق کردن درباره ی این گونه تجربیات ذهنی مثبت است؛ بهورزی، خشنودی، رضایت خاطر، لذت، امید، خوش بینی روانی، شایستگی، عشق، عشق به کار، جرات، پشتکار، خودمختاری، مهارت میان فردی، استعداد، خلاقیت، ابتکار، دوراندیشی، خرد، مسئولیت میان فردی، نوع دوستی، وجدان کاری و پرورش دیگران (ریو1، 2005، ترجمه ی سیدمحمدی، 1391).
روان شناسی مثبت نگر به سلامت روانی افراد و کیفیت زندگی آن ها توجه می کند (سلیگمن2 و میهالی3، 2000). و این که قوت ها به اندازه ی ضعف ها اهمیت دارند، انعطاف پذیری به اندازه ی آسیب پذیری اهمیت دارد (اسنایدر4 و لوپز5، 2002). این که افراد بتوانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه درمورد شهادت شهود