پایان نامه درمورد الکترونيکي، اثباتي، گواهي

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………..4
ج – مروز ادبيات و سوابق تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………….4
د- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
ه – فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6
و – تقسيم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل دوم : ماهيت سند الکترونيکي ……………………………………………………………………………………………………….. 7
مبحث اول: سند الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
گفتار اول : تعاريف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
بند 1 : تعريف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
الف- تعريف لغوي سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7
ب – تعريف سند در قانون مدني………………………………………………………………………………………………………………………. 7
ج – تعريف بين المللي سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7
د – تعريف سند الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
بند 2 : سند الکترونيکي از منظر قانون تجارت الکترونيکي …………………………………………………………………………. 9
ميزباني پايگاه اطلاع رساني Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14
گفتار دوم : انتساب داده پيام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

ه
عنوان صفحه

گفتار سوم : سابقه الکترونيکي………………………………………………………………………………………………………………………. 21
گفتار چهارم : ارزش اثباتي سند الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………..27
بند اول : دليل الکترونيکي عادي…………………………………………………………………………………………………………………… 28
بند دوم : دليل الکترونيکي مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29
بند سوم : ارزش اثباتي دليل الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………. 29
الف – ارزش اثباتي دليل الکترونيکي عادي…………………………………………………………………………………………………….29
ب – ارزش اثباتي دليل الکترونيکي مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30
بند چهارم : بررسي استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35
الف – اسناد مالکيت اموال غير منقول……………………………………………………………………………………………………………..35
ب – فروش مواد غذايي به مصرف کننده نهايي………………………………………………………………………………………………37
ج – اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدني و قانون تجارت الکترونيکي……………………………. 39
مبحث دوم : امضاء الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………………………… 41
گفتار اول : مفاهيم و تعاريف امضاء الکترونيکي……………………………………………………………………………………………. 43
بند 1 – تعريف امضاء الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………………………. 44
بند 2 – بررسي شرايط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونيکي…………………………………………………………….45
گفتار دوم : جايگاه امضاي الکترونيکي در حقوق ايران……………………………………………………………………………….. 47
گفتار سوم : ماهيت امضاء الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………………… 48
گفتار چهارم : انواع امضاهاي الکترونيکي………………………………………………………………………………………………………. 49
بند اول : امضاء الکترونيکي مبتني بر رمز نگاري…………………………………………………………………………………………. 50
الف – رمز نگاري متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

و
عنوان صفحه
ب – رمز نگاري نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
بند دوم : امضاء ديجيتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51
الف – شناخت امضاء ديجيتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52
ب – ايجاد امضاء ديجيتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53
بند سوم : مراجع گواهي امضاء الکترونيکي ………………………………………………………………………………………….. 53
گفتار پنجم : ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي…………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار ششم : اعتماد و اطمينان به امضاها و گواهي امضاهاي الکترونيکي……………………………………………………. 58
بند اول : اعتماد و اطمينان نسبت به گواهي امضاء………………………………………………………………………………………. 58
بند دوم : اعتماد و اطمينان نسبت به کليد رمزهاي گواهي امضاء……………………………………………………………… 59
بند سوم : اعتماد و اطمينان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60
بند چهارم : طرف هاي معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61
گفتار هفتم : آثار حقوقي امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاري………………………………………………………………………………………………………………. 63
سرويس هاي ديجيتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63
الف – مهرهاي ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63
ب – سيستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
گفتار نهم : علل استفاده از امضاي الکترونيک ……………………………………………………………………………………………. 64
بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
بند دوم : تحقق آثار حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
بند سوم : تشخيص هويت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65
بند چهارم : احراز صحت و بي نقصي سند……………………………………………………………………………………………………. 65
گفتار دهم : صدور گواهينامه براي اشخاص حقوقي……………………………………………………………………………………. 66
قانون ايران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
گفتار يازدهم : ويژگيهاي سند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، تفسیر قرآن Next Entries پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، اصل استقلال، نفت و گاز