منابع و ماخذ پایان نامه اعضای هیئت علمی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس
پایاننامه پیشرو گذشته از نوشتههای مولف، حاصل تجربه علمی و مستمر و رهنمودهای اساتید بزرگواری است که نظرات گرانقدرشان امکان نگارش این پایاننامه را فراهم نموده است. بدین وسیله وظیفه خود میدانم از توصیههای اثربخش سرکار خانم شيرين برزنجه عطري که زحمت راهنمایی این اثر را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی نمایم به علاوه بر خود لازم میدانم از زحمات استاد فرزانه جناب آقای دکتر آزاد رحماني که بیشک بدون توصیه های عالمانه و به جای ایشان هیچکدام از مراحل پژوهشی برای محققین امکان پذیر نبود تشکر نمایم .همچنین از سرکار خانم گلچین نهايت تشكر را دارم. از خواهر و برادر عزیزم به جهت همفکری و همراهی ایشان در خلال سالیان تحصیلم، صمیمانه متشکر و سپاسگزارم. در ضمن از همکاری تمامی بیماران شرکت کننده در مطالعه، پرسنل محترم مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی شهید قاضی طباطبایی، همچنین کلیه اعضای هیئت علمی، کارمندان محترم واحدهای آموزشی و پژوهشی، که در اجرای مطالعه و نگارش پایاننامه مولف را مساعدت کردند سپاس و قدردانی خویش را اعلام مینمایم. امید است زحمات این بزرگواران و سایر اساتید در تربیت چون منی، چه در نگارش این و چه در آثار و فعالیتهای پیشرو قدمی باشد هرچند کوچک در پیشبرد حرفه شریف پرستاری.

ليلا شيخ نژاد

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
فصل اول: معرفي پژوهش

عنوان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
زمينه پژوهش (بيان مساله)……………………………………………………………………………………………………………….
4
اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
هدف كلي………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12
اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
هدف فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
سوالات مطرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….
13
تعريف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..
13
خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13
زوجين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14
عملكرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………..
15
درك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15
محدوديت هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………….
16
فصل دوم: دانستني هاي موجود در پژوهش

مفاهيم نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………
18
سرطان چيست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….
18
علت شناسي……………………………………………………………………………………………………………………………………….
19
ويروس ها و باكتري ها………………………………………………………………………………………………………………………
19
عوامل فيزيكي…………………………………………………………………………………………………………………………………….
19
عوامل شيميايي…………………………………………………………………………………………………………………………………..
19
عوامل ژنتيكي و خانوادگي………………………………………………………………………………………………………………..
20
عوامل غذايي……………………………………………………………………………………………………………………………………..
20
عوامل هورموني…………………………………………………………………………………………………………………………………
20
اپيدميولوژي……………………………………………………………………………………………………………………………………….
21
تاثير سرطان بر فرد……………………………………………………………………………………………………………………………
23
تاثير سرطان بر خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..
23
منابع اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………
25
منابع فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
منابع مذهبي………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
منابع تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
منابع پزشكي……………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
تاثير سرطان بر روابط زوجين…………………………………………………………………………………………………………….
25
تاثير سرطان والدين بر كودكان………………………………………………………………………………………………………….
27
مفهوم خانواده و اهميت آن……………………………………………………………………………………………………………….
29
چرا هنگام برنامه ريزي براي ارائه مراقبت بهداشتي كار با خانواده حياتي است؟…………………………….
31
عملكرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….
33
حل مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
35
نقش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
پاسخگويي عاطفي………………………………………………………………………………………………………………………………
38
آميزش عاطفي…………………………………………………………………………………………………………………………………….
38
كنترل رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………
39
عملكرد مطلوب خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..
41
نظريه سيستم ها و كاربرد آن در بررسي خانواده……………………………………………………………………………..
43
نظريه سيستم هاي خانواده……………………………………………………………………………………………………………….
46
الگوي مك مستر براي خانواده…………………………………………………………………………………………………………..
48
مدل سايكوديناميك فردي………………………………………………………………………………………………………………..
50
نظريه تعاملي………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
پرستاري بهداشت جامعه……………………………………………………………………………………………………………………
53
اركان پرستاري بهداشت جامعه…………………………………………………………………………………………………………
54
پرستاري بهداشت خانواده………………………………………………………………………………………………………………….
55
مرور بر متون…………………………………………………………………………………………………………………………………….
56
فصل سوم: روش پژوهش

روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ، است.43، 5-4مبانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیماران مبتلا، عملکرد خانواده، کشورهای در حال توسعه