منابع تحقیق با موضوع استان همدان، منابع فارسی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-1 تاریخچه شنادر جهان 4
1-4-2شنا : شنای مسافت 5
1-5 تاریخچه شنا در ایران 7
1-6 آب استخر و آبدرماني 8
1-6-1آب چگونه درمان مي کند 11
2-6-1انواع آب درماني 11
1-7 قرآن و آب و شنا 12
1-8 انواع ورزشهای آبی 13
1-9معرفی استخر 13
1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب 14
1-10-1حرکات ریتمیک در آب 14
1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی 14
1-10-3تمرینات انعطاف پذیری 14
1-10-3آب درمانی واحیای مجدد 14
1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن 14
1-10-5ورزش در قسمت عمیق 14
1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن 15
1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر 15
1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب 15
1-10-9کشش: 15
1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن 15
1-12انواع حرکت های شنا 16
1-13آموزش شنا: 18
1-13-1شنای قورباغه 18
1-13-2شنای پروانه: 18
1-13-3کرال پشت 18
1-14انواع شنای مسابقات: 19
شنای امدادی 19
شنای استقامت 19
شنای مختلط 19
شنای آزاد 19
1-14-2شنای استقامت 19
1-14-3شنای مختلط 19
1-15شیرجه وتاریخ آن: 19
فصل دوم 22
بررسی محیط پیرامونی 22
2-1تاريخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان 23
2-1-1مروري بر پيشينه تاريخي و پراكندگي اقوام همدان 23
2-1-2تاريخ نام ملایر و ريشه آن 23
2-1-3تاريخچه تشكيل شهرستان 24
2-1-4جاذبه هاي گردشگري و آثار باستاني استان همدان 25
2-1-5جغرافیای طبیعی استان همدان 25
2-4 زمین‌شناسی 26
2-5 توپوگرافی استان همدان: 26
2-6 جغرافیای انسانی ملایر 27
2-7 دین 28
2-8 زبان 29
2-9 نژاد 29
2-10 جمعیت 29
2-11 مطالعات اقلیمی 30
2-11-1 اقلیم: 30
2-11-2 موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان 31
24-11-3 جغرافياى طبيعى و اقليم استان 31
فصل سوم 34
بررسی نمونه های مشابه 34
3-1بررسی نمونه های موردی طراحی 35
3-2 مرکز ملی ورزش های آبی 40
مرکز مجموعه استخر و ورزشهای آبی پکن- چین معروف به مکعب آب 41
3-3 استخر مجموعه ورزشي انقلاب 49
فصل چهارم 53
بررسی برنامه فیزیکی و استانداردها، ضوابط و مقررات طرح 53
4-1 ضوابط و استانداردهاي طراحي وبرنامه فيزيکي 54
4-1-1 فضاهاي مجموعه استخر و ورزشهای آبی 54
4-1-2 استخرهاي آموزشي خردسالان 55
4-1-3 استخرشناي تفريحی 55
4-1-5 استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات 55
4-1-6  استخرهاي چند منظوره 56
4-1-7 استخر غواصی 57
4-1-8 شناي گروهي و نمايشی : 57
4-4-9 پارکينگ: 58
4-1-10 تعداد فضاهاي گنجه 58
4-1-11 سرويس هاي بهداشتي 59
4-1-12 ابعاداستخر: 60
4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب 62
4-2 جایگاه تماشاچیان 63
4-2-1 نوراستخر 63
4-3 اقدامات بهداشتي 65
4-4 رعايت نکات بهداشتي توسط شناگران 66
4-4-1 پيشگيري از حوادث 66
4-5 سیستم گرمایش استخرها 67
4-6 گرمایش آب استخر 68
4-7 تهویه استخر 68
4-12 سیستم ایمنی مجموعه 69
4-8 علوم ورزشی 69
4-9 فضاهای اصلی مجموعه ورزشی- تفریحی 71
4-10 تعریفی از فضاها: 72
4-10-1سولاریوم یااتاق ماساژ 72
4-10-2 سونا خشک 72
4-10-3 کمک های اولیه 76
4-10-4 دردسرهاي ورزش آبي 76
فصل پنجم 82
5-1مبانی نظری: 83
5-2مبانی نظری معماری 86
5-3مبانی نظری عام طرح 88
5-4مبانی طراحی 90
5-4-2بررسی فضا در معماری 92
5-4-2-1 فضاي باز 92
5-4-2-2فضاي نیمه باز 92
5-4-2-3فضاي بسته 93
5-4-3وحدت بیرون و درون 93
5-4-4مسیرها و مكان ها 94
5-4-5هماهنگی فرم و عملكرد 95
5-4-6نور و حركت 95
5-4-7ريتم موسیقی فضا 96
5-4-8كل و جزء 96
5-4-9ايستايی و پويايی فضا 97
5-4-10مقیاس و تناسبات 98
بخش دوم 99
فصل ششم 100
6-1تحلیل سایت 101
6-1-1موقعیت سایت طراحی 101
فصل هفتم 107
طراحی 107
فصل هشتم 108
سازه 108
8-1 سازه 109
8-2 جانمايي استخرهاي سرپوشيده 110
8-3 جانمايي استخرهاي سرباز 113
8-4 تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها 115
8-5 لايروبي مكشي، دهانه مكنده 116
8-6 مشخصات پمپ ها 116
8-7 اندازه و ساختمان معمول استخر 118
8-8 اصول طراحی استخرها 121
8-9 انواع استخرها 122
8-10 نوع استفاده از استخر 123
8-11 تخلیه اصلی 124
8-12 انتخاب اندازه گرمکن آب استخر 124
8-14 فیلترها 126
8-15 شیمی آب استخرها 127
8-16معرفی سیستم سازه ای 128
8-17-1 خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از 129
8-17-2 هندسه های پیچیده 133
فصل نهم 135
9-1 تاسیسات استخر 136
9-2 مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا 136
9-3 استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا) 137
9-4 آب مناسب استخر 140
9-5 تاسیسات سالن استخر 140
9-6 تاسیسات جکوزی 141
9-7 تاسیسات سونای بخار 141
9-8 حوضچه آب سرد استخر 141
9-8-1 حوضچه آب سرد 142
9-8-2 ورودی و رخت کن 142
9-8-3 دوش ها و دست شویی ها 142
منابع وماخذ 143
منابع فارسی 144
منابع لاتین 145

شکل1-1تاریخچه شنا 7
شکل1-2 شنای پروانه 16
شکل1-3 شنای کرال پشت 16
شکل 1-4 شنای غورباغه 16
شکل 1-5 شنای آزاد 17
شکل 1-6 شنای کودکان 17
شکل1-7 تخته شیرجه 20
شکل2-1 نقشه ایران 24
شکل2-2 نقشه شهرستان ملایر 26
شکل 3-1 دید خارجی مجموعه ورزشی المپیک لندن 33
شکل3-2 قسمتی از مجموعه المپیک لندن 34
شکل3-3 استخر شیرجه مجموعه المپیک لندن 35
شکل3-4 جایگاه تماشا گران مجموعه المپیک لندن 36
شکل 3-5 نمایی زیبا از سقف مجموعه ورزشی المپیک لندن 36
شکل 3-6 پلان مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن 37
شکل 3-7 سقف سازه فضا کارمجموعه ورزشی المپیک لندن 37
شکل3-8 نقشه سه بعدی از مجموعه ورزشی المپیک لندن 38
شکل 3-9 تصویری از ورودی مجموعه آبی پکن 38
شکل 3-10 مجموعه آبی پکن یا مکعب آبی 40
شکل3-11 نمایی بر گرفته از حباب های کف صابون مکعب آبی پکن 41
شکل3-12 فرم سازه ای مجموعه آبی پکن 41
شکل3-13 حالت کف صابون 42
شکل3-14 ساختار سازه مکعب آبی 42
شکل3-15 پروژه بر اساس حباب های آب مکعب مستطیل طراحی شده 43
شکل3-16 سازه فضایی بنای مکعب آبی 43
شکل3-17 قاب های درونی وبیرونی سازه 44
شکل3-18 قاب مسطح درونی مجموعه 45
شکل3-19 نمای داخلی از استخر مکعب آبی 45
شکل3-20 مراحل نصب نمای بیرونی پوسته 46
شکل 3-21 پلان مجموعه آبی پکن 46
شکل3-22 استخرمجموعه ورزشی انقلاب 48
شکل3-23 استخر انقلاب در حال باز سازی 49
شکل4-1 آموزش غواصی 55
شکل 4-2 چگونگی شیب استخر 59
شکل 4-3 چگونگی قرار گری تماشاگران 60
شکل 4-4 نور استخر 61
شکل 4-5 نور استخر 61
شکل 4-6 نور استخر 61
شکل 4-7 نور استخر 62
شکل4-8 ورزش کششی 62
شکل 4-9 سونا بخار و عملکرد آن 70
شکل5-1شنا در استخر 87
شکل5-2 واتر پلو 89
شکل6-1همجواری های سایت 105
شکل 6-2 سایت پلان 106
شکل6-3 قبرستان سیف الدوله 106
شکل6-4 ورودی دریاچه پارک 106
شکل6-5 منطقه روبروی سایت 107
شکل6-6 بلوار دریاچه 107
شکل 6-7 ورودی دریاچه پارک 107
شکل6-8 نمایی از بلوار به سمت دانشگاه 108
شکل6-9 نمایی از سایت انتخابی 108
شکل 6-10 سایت انتخابی 108
شکل6-11راهنمای نقشه آنالیز سایت اقلیم وهمجواریهای سایت 109
شکل 6-12راهنمای نقشه آنالیز سایت دسترسی ها به سایت 110
شکل8-1 انواع سازه های فضا کار 127
شکل8-2 نوعی دیگر از سازه فضاکار 127
شکل 8-3 هندسه های سازه فضا کار 129
شکل 8-4 نمایی داخلی از سازه فضا کار 130
شکل8-5 دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف 130
شکل 9-1 نمایی از یک استخر قهرمانی 135
 شکل 9-2 طرح موتور خانه استخر 137
شکل 9-3 نحوه سیرکولاسیون آب و تجهیزات مورد استفاده برای گرمایش 140

نمودار2-1 جمعیت شهرستان ملایر 28
جدول4-1 تجهیزات بهداشتی 57
جدول4-2 مشخصات انواع استخر 58
جدول 4-3 استاندارد استخر ها 58
جدول 4-3 دمای مناسب استخر ها 121
جدول 8-1 میانگین تراکم با توجه به سرانه های ارائه شده 122
جدول 8-2 سرانه استخر به ازاء عمق استخر 123
جدول8-3 ابعاد استخرهای شنای قانونی 124

چکيده
زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي ضروري است. تحقيق حاضر به دنبال اين است تا به مقولاتي که پيش از طراحي يک بناي فرهنگي ورزشي شايان توجّه اند بپردازد.يکي از اين مقولات ويژگيهاي ابنيه فرهنگي ورزشي است. در اين رساله مجموعه فرهنگي- ورزشي مکاني است که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشههايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي مي افزايد. و همچنين به جنبه حرفه ايي ورزش خود خواهد پرداخت. بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان و گسترش روحيه ورزشي موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.مفهوم فراغت، امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و بدست آمدن فرصت بيشتري پس از کار براي افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگيهاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامههاي ويژه فرهنگي و تفريحي مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگي و تفريحي در دوره معاصر بودهاند. از اينرو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژهها پرداخته شده است، با توجّه به اينکه هدف ايجاد مرکزي فرهنگي-هنري براي جوانان مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگيهاي آن و نيازها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفهها و زير مجموعههاي بسياري است، مورد توجّه قرار گرفته است در بخش بعدی نيز نمونههايي از مراکز فرهنگي ورزشي داخلي و خارجي با استفاده از عکس و نقشههاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه کنيم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي و فضاهاي گوناگون اشاره شده است.
فرهنگ همچنين بصورتهاي مختلف در سيماي شهر متجلّي مي شود: با سبک هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکلها، پلها، رنگها، بوها، چهرهها، صداها، نوشتهها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.
واژگان کلیدی: مجموعه فرهنگي-ورزشي، استخر، سازه، سایت

بخش اول
شناخت

فصل اول
معرفی طرح

1-1ورزش و سلامت
ورزش و فعاليت‎هاي جسماني براي بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنيادين اهداف توسعه هزاره هستند ضروري هستند. شكل‎هاي مناسب ورزش و فعاليت‎هاي جسماني مي‎توانند براي جلوگيري و همچنين كمك به درمان بسياري از امراض غيرمسري مهم در جهان نقش چشمگيري داشته باشند. شواهد نشان مي‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني طيف گسترده‎اي از منافع جسمي، اجتماعي و سلامت رواني دراختيار مردم قرار مي‎دهد. اين نوع مشاركت فعال همچنين مكمل استراتژي‎هاي بهبود رژيم غذائي، ممانعت مصرف دخانيات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفيت عملكردي است. در نتيجه، فعالیت‎هاي جسماني روشي مؤثر براي جلوگيري از امراض براي يك فرد و ملت‎ها است و راهي مقرون به صرفه براي بهبود سلامت عمومي است.
1-2کاهش جهاني امراض غيرمسري
بار سلامتي امراض غيرمسري كه قابل پيشگيري هستند مانند امراض قلبي و عروقي، سرطان، ديابت و بيماريهاي مزمن تنفسي به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزايش است. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و مير، بيماري‎زائي و معلوليت‎هاي ناشي از اين امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهاني را تشكيل مي‎دهند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف Next Entries منابع تحقیق با موضوع بازی های المپیک، نیروهای مسلح، یونان باستان